Bekijk het origineel

ONDERWIJS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

ONDERWIJS

5 minuten leestijd

TERUGBLIK EN UITBOUW

. Dit is de titel van een brochure, uitgegeven ' door de „Stichting ter bevordering van Gereformeerd Sociaal Pedagogisch Onderwijs". Dit , is de tweede uitgave van deze Stichting. In augustus 1973 verscheen „Naar een Gereformeerde Sociale Academie". Hierover is destijds ook in ons kerkelijk weekblad voorlich- ' ting gegeven. De onder ons bekende „Gere- , formeerde Gezindte" staat achter het werk van deze Stichting. Uit onze kring noem ik de namen van drs. R. van Bochoven (penning- , meester), mr. J. de Heer, ir. H. van Rossum I én de predikanten K. de Gier, H. Rijksen en ? , A. Vergunst. Allen personen die in ruimer l verband met het onderwijs te niaken hebben. I Ik denk aan de Scholengemeenschappen „De t Driestar" te Gouda, „Guido de Brés" te Rotterdam en „Van Lodenstein" te Amersfoort. Aan deze reeks van opleidingsscholen voor - vele functies in ons maatschappelijk bestel , ontbrak nog een Sociale Academie. Met man I en macht is 'ook hieraan gewerkt en met de hulp en zegen des Heeren is ook de Gereformeerde Sociale Academie van de grond gekomen. In de eerste brochure wordt „motief en verantwoording" gegeven.

' Het maatschappelijk werk is enorm toegenomen. Werkers hiervoor uit onze kringen ontbraken er maar al 'te veel. We denken aan vormingsleiders voor de bedrijfsjeugd en vele andere werkers in de sociale sector. Aan de bestaande christelijke sociale academies konden we onze jongeren steeds moeilijker toevertrouwen. De animo tot studie in de sociale vakken nam derhalve af. Hierin is nu gelukkig verbetering gekomen. De G.S.A. te Ede biedt thans aan ruim 600 jongeren gelegenheid tot studie. Hier liggen voor onze jonge mensen mooie kansen voor een goede en verantwoordelijke baan. De tweede brochure, gedateerd nov. 1978, richt vooral het oog op de verdere uitbouw van de G.S.A.

Ons is verzocht ook hieraan aandacht te schenken. Vanwege het belang voor onze jongeren willen we dat gaarne doen. We zijn zo gewend in deze kolommen vooral aandacht te schenken aan het lagere-school-kind. ^aar hebben we als ouders immers allen mee te maken. De tijd evenwel dat de kinderen na de lagere school direct in het arbeidsproces werden opgenomen |s reeds lang voorbij. De leerplicht is inmiddels sterk uitgebreid. Alle kinderen moeten verder studeren. Vroeger was het behalen van een Mulo-diploma al een hele prestatie. Het studeren voor. onderwijzer (es) kwam maar sporadisch voor. Nu bezoeken velen van onze jongeren de Havo, de Pedagogische Academie, het Atherieum en zelfs de Universiteit. Dé G.S.A. te Ede, die de veelzeggende naam van „De Vijverberg" draagt, geeft onze jongeren een beroepsoplei- . ding, een opleiding voor een bepaald vak, in dit geval een functie binnen het maatschappelijk cultureel werk. Te vergelijken dus met onze Pedagogische Academie die een beroepsopleiding geeft voor het schone vak van onderwijzer(es). Enkele vakken van de^ G.S.A. zijn bijvoorbeeld: psychologie, sociologie, economie, ethiek en bijbelse antropologie. Een belangrijke vraag voor iedere school is welk uitgangspunt men heeft omtrent het mensbeeld en het maatschappijbeeld. Even belangrijk is de vraag omtrent de ideologieën die aan het welzijnswerk ten grondslag liggen. De G.S.A. te Ede draagt daarom de naam naar de woning van onze bekende staatsman mr. Groen van Prinsterer. De school heeft een eigen identiteit en wil positief handelen overeenkomstig bijbelse normen en waarden. De Academie kent twee opleidingen, een parttime opleiding voor bejaarde studenten en 'een dagopleiding voor de jongeren. De studie vergt 4 jaar. Het eerste jaar is vooral gericht op de keuze van het vak en de motivatie; in het tweede jaar wordt veel aan voorbereiding gedaan voor het praktische gedeelte; het derde jaar is een praktijkjaar en in het vierde jaar wordt de studie afgerond en afgesloten. De studenten van de dagopleiding beginnen normaliter na de Havo en zijn dan veelal 18 jaar. Met het 22e levensjaar kunnen ze dan hun diploma G.S.A. behalen. De school kent drie studie-richtingen: a. voor maatschappelijk werker; b. voor cultureel werker en vanaf 1-8- 1978 is er ook een studie-mogelijkheid voor , inrichtingswerk en personeels-werk. Deze laatste opleiding kan alleen in dagopleiding worden gevolgd en geeft de mogeUjkheid tot het bekleden van een functie binnen een in-' richting, bijv. voor zwakzinnigenzorg. Daarnaast bestaat er ook veel vraag naar een opleiding in de verpleegkunde. Ook hieromtrent heeft het bestuur van „De Vijverberg" niet stil gezeten. WeUicht kan in 1980 nog met een afdeling Hogere Beroepsopleiding voor Verpleegkunde worden gestart. Op de aanvraag die daartoe is ingediend is inmiddels in het kader van het plan voor de scholen een afdeling H.B.O.-V. toegewezen. "Deze hogere opleiding van kaderpersoneel voor ziekenhuizen is van veel belang. We weten wat er zich allemaal afspeelt binnen de medische wereld. Denk maar aan abortus en euthanasie. In samenwerking met enkele commissies is er reeds een „Beginsel-verklaring voor Gereformeerde Hogere Beroepsopleiding Verpleegkunde" opgesteld. In de commissie Medische Ethiek op G.G. heeft bijv. zitting de onder ons bekende arts W. A. Kirpestem. Zo zou er nog veel gezegd kunnen worden over deze studie-tak. Wie interesse heeft voor meer in- en voorlichting kan de genoemde brochures aanvragen. Het adres van het secretariaat luidt: dhr. W. Huizer, postbus 9019, Dordrecht. Tel. 078-180153.

P.

J.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 augustus 1979

De Saambinder | 8 Pagina's

ONDERWIJS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 augustus 1979

De Saambinder | 8 Pagina's

PDF Bekijken