Bekijk het origineel

KERKNIEUWS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

KERKNIEUWS

7 minuten leestijd

Aangenomen:

naar Kapelle-Biezelinge: kand. W. Harinck, die bedankte voor de overige beroepen; naar Stolwijk: kand. C. A. van Dieren, die bedankte voor de overige beroepen.

Beroepen:

te Bameveld, Capelle a/d IJssei-Middelwatering, Capelle a/d IJssel-West, Eindhoven, Hilversum, Meeuwen, Naaldwijk, Randburg (Z.-Afr.), Rhenen en Zwolle: kand. C. A. van Dieren;

te Ouddorp (i.c.m. Dovenzorg): kand. W. Harinck.

ZIEKTE Ds. A. HOFMAN

Ds. A. Hofman herstelt langzaam van de verwondingen die hij opliep bij zijn val op 10 juni j.l. Hij zal nog zeker een aantal weken in het ziekenhuis moeten blijven. Zijn adres is: Hofpoort Ziekenhuis, Kamer 109, Woerden. De Heere gedenke en herstelle onze broeder.

KORT VERSLAG van de vergadering van de Particuliere Synode-Oost der Gereformeerde Gemeenten op 6 mei 1988 te Kampen.

De bidstond aan de vooravond van de synode werd gehouden in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Kampen. Ds. J. Mijnders, de praeses van de vorige synode, bepaalde zijn gehoor bij de woorden uit Openbaring 7 vers 17.

Sy nodevergadering.

1. Opening. Namens de roepende kerk van Nunspeet, werd de vergadering geopend door ds. L. Blok. Op zijn verzoek wordt gezongen psalm 93 vers 1 en 4. Daarna leest hij de tweede psalm en gaat voor in gebed.

In zijn openingswoord heet hij alle afgevaardigden, deputaten, alsmede ambtsdragers en belangstellenden, hartelijk welkom. Vervolgens memoreert hij de voornaamste gebeurtenissen in deze synode over het afgelopen jaar. Veel verandert, aldus de tijdelijke praeses, maar wat er ook moge veranderen, de Heere verandert niet. Hierbij worden wij in het bijzonder bepaald, bij het woord van Christus uit Matth. 28:18: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde."

2. Lastbrieven. Uit de lastbrieven blijkt dat de verschillende classes zijn vertegenwoordigd door de volgende afgevaardigden: a. Classis Bameveld: Ds. P. Blok, ds. W. Hage, ds. J. Mijnders, ds. E. Venema, oud. J.J. v.d. Brink, oud. J.J. de Jager, oud. J. v.d. Kieft en oud. H. V. Vuuren.

b. Classis Kampen: ds. L. Blok, ds. D. Hakkenberg, ds. P. Honkoop, ds. G. Mouw, oud. G. Beens, oud. J. Bonhof, oud. R. Riezebos en oud. J. v.d. Spek.

c. Classis Rijssen: Ds. A.B. v.d. Heiden, ds. J. Karels, ds. J.M. Kleppe, ds. Th. v. Stuijvenberg, oud. A.P. Baaijens, oud. W.C. Bregman, oud. C.H. Diepeveen en oud. G. Roos.

3. Moderamen. Het moderamen wordt met meerderheid van stemmen als volgt samengesteld: Praeses ds. J. Mijnders, assessor-praeses ds. P. Blok, ds. P. Honkoop eerste scriba, oud. C.H. Diepeveen tweede scriba, oud. R. Riezebos quaestor.

Als ds. Mijnders hierop de leiding van de vergadering overneemt dankt hij voor het vertrouwen en spreekt de hoop uit dat wij mogen ervaren: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.

4. Akta van de vorige synodevergadering. Deze zijn aan alle kerkeraden in deze synode toegezonden en worden met een kleine correctie, gepasseerd.

5. Korrespondentie andere synoden. Deputaten art. 48 D.K.O. ds. J. Beens voor de P.S. Zuid; ds. A.F. Honkoop voor de P.S. Zuid-West en voor de P.S. Noord-West ds. A. Eishout, krijgen de gelegenheid de groeten over te brengen. Zij wensen de vergadering des Heeren zegen toe.

6. Ingekomen stukken. Er zijn vier bezwaarschriften ingediend, waarvan twee tegen besluiten van de classis Bameveld en een tegen een besluit van de classis Kampen.

Het eerste bezwaarschrift kan niet behandeld worden omdat de betrokkene geen lid meer is van een onzer gemeenten. Na brede discussie en advies van dep. art. 48 D.K.O. wordt besloten de beide andere bezwaarschriften af te wijzen. De besluiten van de classes worden goedgekeurd.

Aan het einde van de morgen gaat ds. W. Hage voor in gebed en vraagt tevens een zegen voor de maaltijd. Na de maaltijd leest oudeding G. Beens psalm 119 van vers 17 tot en met 31 en gaat voor in gebed.

Nog wordt een appèlschrift besproken waarbij blijkt dat de zaak niet is afgehandeld door de betrokken kerkeraad. Daarom wordt appellant naar zijn kerkeraad verwezen.

7. Rapporten, a. Artikel 48 D.K.O. Ds. J. Karels bezocht met ds. P. Honkoop de zitting van de Synode Zuid. Ds. P. Honkoop bezocht de Synodi Zuid-West en Noord-West. De schriftelijke verslagen worden voorgelezen en geven geen aanleiding tot bespreking.

b. Artikel 49 D.K.O. In verband met de emeritering van ds. A. Snoep, bezochten de predikanten ds. J.M. Kleppe en ds. J. Mijnders, de classicale vergadering te Kampen op 17 maart 1988. Ook dit verslag wordt voorgelezen en goedgekeurd.

c. Rapport pensiontehuizen. Dit rapport wordt voorgelezen. Het geeft geen aanleiding tot discussie.

d. De rapporten van de diverse scholengemeenschappen zijn aan de afgevaardigden toegezonden. In het rapport van het Lodensteincollege wordt de aandacht gevestigd op het feit dat ook jeugd uit onze kringen belangstelling toont voor popmuziek en voor de E.O. dagen. Ds. D. Hakkenberg vraagt voor deze problematiek aandacht op de huisbezoeken en in de prediking. Waardering wordt uitgesproken voor de examen resultaten en voor het vele geld dat o.m. voor de zending werd bijeengebracht.

Het verslag van scholengemeenschap Pieter Zandt maakte melding van het feit dat de financiële moeilijkheden konden worden opgevangen, maar verzocht wel, ook in de toekomst, hulp van de kerken.

De voorzitter van de Jacobus Fruytier scholengemeenschap, ds. Th. V. Stuijvenberg, kon desgevraagd mededelen dat het overleg met deze school en het Lodensteincollege tot resultaat had gehad dat door de Jacobus Fmytier weer een verzoek om een afdeling Atheneum bij het Ministerie was ingediend,

e. Het rapport van de door een vorige P.S. ingestelde commissie m.b.t. de problematiek rond de bejaardenvoorzieningen en de steunfondsen. Voorgesteld werd de rusthuizen Elim en Maranatha onder te brengen bij de P.S. Oost en de betreffende statuten in die zin te wijzigen. Hetzelfde advies werd gegeven betreffende de steunfondsen van de classis Kampen en van huize Elim. De synode sloot zich aan bij de uitgebrachte adviezen en verzocht om het bestuur van huize Elim en van Maranatha, alsmede van de steunfondsen de nodige stappen te ondememen en aan een volgende synode verslag uit te brengen.

8. Benoemingen. Deputaten art. 48 en 49 D.K.O. worden herbenoemd.

Op verzoek van de stichting Pensiontehuizen wordt ds. R. Kattenberg benoemd tot voorzitter van de sektie Oost in de plaats van ds. B. v.d. Heiden die voorzitter is geworden van het A.B.

9. Punten van behandeling. Er is een voorstel om de namen van de secretaris/penningmeester van de diakonieën te doen opnemen in het kerkelijk jaarboek. Dit om een vlotte behandeling van de binnengekomen post te bevorderen en de grote kerkeraad niet onnodig te belasten. Dit punt wordt niet overgenomen maar geadviseerd hiervoor intern een regeling te treffen.

10. Verrekening onkosten. De bijdrage voor 1989 wordt vastgesteld op ƒ 1, 25 per lid en dooplid. De boeken zijn gecontroleerd en in orde bevonden.

11. Aanwijzing roepende kerk. Als roepende kerk voor het bijeenroepen van de P.S. Oost, wordt de gemeente Arnhem aangewezen. Datum D.V. 27 april 1989. PLaats van vergaderen wordt Rijssen. De bidstond waarin voor hoopt te gaan ds. J. Mijders, praeses van deze vergadering, zal worden gehouden te Rijssen in de Noorderkerk D.V. 26 april 1989 des avondsom half acht.

12. Censuur ingevolge art. 43 D.K.O. Daar er geen wanklank gehoord werd, kan dit punt worden gepasseerd.

13. Sluiting. De praeses noemt het een bijzonder voorrecht om op deze wijze samen te mogen zijn hoewel er ook droeve zaken waren.

Er zijn besluiten genomen die een verdragende betekenis kunnen hebben. Toch mogen wij zeggen dat wij in liefde en eensgezindheid ook de moeilijke zaken mochten behandelen.

Laten wij echter nooit vergeten dat de grootste pastorale arbeid en de oplossing van de ambtelijke noden niet ligt in onze vergaderingen, maar in de binnenkamer. Wat zou het een voorrecht zijn als wij met al die noden terecht kwamen aan de voeten van het Lam. We hopen van harte dat dit praktijk mag zijn in ons aller ambtelijk leven, totdat er een eind komt aan ons ambtelijk en persoonlijk leven.

Wat kunnen wij elkander beter toewensen? Wij weten toch niet of wij elkaar nog weer in een P.S. zullen terugzien. Dat wij dan daar mogen zijn waar wij, gisteravond, bij mochten stilstaan: "en God zal alle tranen van hun ogen afwissen."

Daar zal het Lam eeuwig triomferen en alle dankzegging ontvangen. Op zijn verzoek ging ds. P. Honkoop voor in dankzegging, nadat nog gezongen was psalm 73 vers 12. Hierna sluit de praeses deze vergadering.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 juli 1988

De Saambinder | 8 Pagina's

KERKNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 juli 1988

De Saambinder | 8 Pagina's

PDF Bekijken