Bekijk het origineel

De Heilige Geest is niet te koop!

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De Heilige Geest is niet te koop!

6 minuten leestijd

"En als Simon zag, dat, door de oplegging van de handen der apostelen de Heilige Geest gegeven werd, zo bood hij hun geld aan, zeggende: eef ook mij deze macht, zo wien ik de handen opleg, hij den Heiligen Geest ontvange". Handelingen 8:18-19.

•. De geschiedenis van Simon de tovenaar is een waarschuwend voorbeeld. Hij woonde in Samaria. Daar stond hij in hoog aanzien door zijn duivelse praktijken. Zijn bijnaam - de tovenaar - zegt ons waarmee hij het volk in zijn macht had.

Het volk, dat hem aanhing, van klein tot groot, noemde hem: "de grote kracht Gods".

Lange tijd was het volk aan hem en zijn duivelse macht gebonden. Maar niet alleen het volk zag hem als een groot man, hij zag zichzelf ook zo. We lezen immers van hem: "zeggende van zichzelven, dat hij wat groots was".

Kennen wij die geestelijke gestalte van Simon de tovenaar door Gods ontdekkende genade? Zo leert Gods volk zichzelf kennen als enkel hoogmoed.

Maar ook het wonder van de vrucht van Christus' werk door de Heilige Geest; dat is ootmoed.

Maar niet Simon de tovenaar en zijn duivelse opdrachtgever behielden de hoogste plaats in het hart van de Samaritanen. De Heere Jezus gaat door met Zijn werk. Door de genade Gods werd het Evangelie van de Heere Jezus gezegend.

Filippus mocht vrucht op zijn prediking aanschouwen. De verborgen maar almachtige, onwederstandelijke kracht van de Heilige Geest openbaarde zich in de waarachtige bekering van velen.

Het staat er zo eenvoudig, maar welk een rijk getuigenis. Mocht dat toch meer in onze dagen beluisterd worden. "Maar toen zij Filippus geloofden, die het Evangelie van het Koninkrijk Gods en van den naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, beide mannen en vrouwen" (vs. 12). Zelfs Simon de tovenaar geloofde! Maar aan de vrucht zal openbaar komen dat het niet dat oprechte, zaligmakende geloof was, doch een tijdgeloof.

Hoevelen zijn er die niet door de Geest der aanneming tot kinderen wedergeboren zijn en daarom ook niet met een oprechte liefde van het hart zich aan de Heere hebben overgegeven. Maar zij kunnen toch door de kracht van het woord overtuigd zijn, door de algemene bediening van de Heilige Geest.

Daardoor stemmen zij toe dat het waar is wat er wordt gepredikt, maar worden ook door de vrees gedrongen. Hoever gaat deze algemene overtuiging! Zij geloven dat men God moet gehoorzamen en dat de Heere alleen de oorzaak is van de zaligheid en ook de Rechter is van al het geschapene. Zij huichelen niet voor de mensen, dat zij ware gelovigen zouden zijn, maar zij beelden zichzelf in, dat zij geloven met een oprecht geloof Een tijdgeloof is een geloof zonder fundament! Hier is nooit ware zelfverloochening. Dat komt op Gods tijd openbaar. Het kan ver gaan. Gods eer is niet het eerste en hoogste! Simon de tovenaar was een discipel van Filippus geworden. Hoor maar: "En gedoopt zijnde, bleef gedurig bij Filippus; en ziende de tekenen en grote krachten, die daar geschiedden, ontzette hij zich" (vs. 13). Maar bij de komst van Petrus en Johannes komt het nabijkomende werk openbaar. De apostelen zijn gekomen en hebben gebeden dat de volheid van de komst en het werk van de Heilige Geest zich in Samaria mocht openbaren. Onze kanttekenaren merken hiervan op: Namelijk zichtbaarder en op wonderbare wijze, gelijk in de eerste kerk dikwijls geschiedde. De extra-ordinaire gaven tot stichting van de eerste christengemeenten zijn voorbijgegaan. Maar de blijvende gaven bij het Woord Gods van de Heilige Geest zijn gebleven. Ook in Samaria zijn deze bijzondere Geestesgaven geschonken, door de oplegging der handen. "Toen legden zij de handen op hen, en zij ontvingen de Heilige Geest" (vs. 17).

Deze handoplegging was een symbolische zaak, waarin de Heere als het ware door de dienst van de apostelen Zijn genadegaven mededeelde! "Als Simon zag dat door de oplegging van de handen der apostelen de Heilige Geest gegeven werd, zo bood hij hun geld aan" (vs. 18). Daar zag Simon tweeërlei voordeel in:

1. De verheerlijking van zichzelf; dan zou hij nog groter worden in eigen oog, maar ook in die van het volk!

2. Hij begeert de gave van de Heilige Geest te kopen om er geld mee te verdienen.

Hier openbaart zich dat er in het hart van Simon de tovenaar niets is veranderd. Geen wezenlijke vernieuwing heeft plaatsgevonden. Alles gaat om hemzelf, niet om de Heere! Niet om Gods eer! Een waarschuwend voorbeeld! Simon de tovenaar is niet meer. Maar deze zonde is niet dood! Het leeft in de wortel van ons aller hart om Gods genadegaven te kopen. Er is al wat koopwaar aangeboden, niet alleen geld, maar zoveel andere middelen, waarmee wij in onze dwaasheid menen Gode te kunnen bewegen ons Zijn genade te geven. Als ik dit voor U doe Heere, geeft u mij wat ik U begeer? Hier staat ik recht overeind!

Maar hoor ook uit de mond van Gods knechten als uit Gods mond: "Uw geld zij met u ten verderve, omdat gij gemeend hebt dat de gave Gods door geld verkregen wordt" (VS. 20).

Maar hoe anders wordt het als de Heilige Geest, als de Geest der ontdekking, Gods Woord gaat gebruiken, zodat onze zonde zonde wordt en onze schuld schuld. Als de Heere onze verdienstelijkheid tot blinkende zonden maakt, al onze deugden als een wegwerpelijk kleed en onze betaalpenningen doet verliezen.

Wat Simon de tovenaar deed is Christus met satan vermengen. Hoe noodzakelijk is het dat de leer van het Evangelie, ingedragen door de Heilige Geest, de verborgen schuilhoeken van ons hart openlegt. Want anders blijft die totale verdorvenheid van ons godonterend bestaan bedekt. Hier wordt het voor de oprechten van hart waar.

Doorzoek mij, toets mijn gangen en stel al mijn verlangen, ja ook mijn oogmerk in de dag.

Simon de tovenaar verloor zijn masker. Hij moest en mocht openbaar worden om niet langer de naam van Christus te onteren, maar ook anderen niet langer te bedriegen. Bidt om die ontdekkende bediening van de Heilige Geest, opdat u mocht verstaan dat u nooit uzelf verloochent, nog afvalt. Dan gaat het alleen om uzelf, uw eer en voordeel! Maar dat de zaligmakende vereniging door het geloof met Christus het uit Hem waar doet worden:

Niet ons, o Heere! niet ons. Maar Uwen Naam geef eer! Maar elk, die snood, door listige bedrijven, Zijn voordeel zoekt, zal in mijn huis niet blijven; Geen leugenaar, die waarheid stout verbant, Houdt bij mij stand.

Amersfoort,

Ds. J.W. Verweij.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 juni 1989

De Saambinder | 12 Pagina's

De Heilige Geest is niet te koop!

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 juni 1989

De Saambinder | 12 Pagina's

PDF Bekijken