Bekijk het origineel

KERKNIEUWS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

KERKNIEUWS

6 minuten leestijd

Beroepen:

te Oud-Beijerland: ds. L. Blok te Nunspeet;

te Rotterdam-Alexanderpolder: ds. P. van Ruitenburg te Meliskerke;

te De Valk-Wekerom: ds. J. Spaans te Norwich (Cananda);

KORT VERSLAG van de vergadering van de Particuliere Synode-Oost der Gereformeerde Gemeenten, gehouden op 17 mei 1990 te Bameveld.

Aan de vooravond van de synodale vergadering werd de bidstond gehouden in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente van Barneveld, waarin voorging ds. J. Mijnders, praeses van de vorige synode. Ds. Mijnders bepaalde zijn gehoor bij de woorden uit Joh. 6:39 "En dit is de wil des Vaders Die Mij gezonden heeft, dat al wat Hij Mij gegeven heeft. Ik daaruit niet verlieze, maar hetzelve opwekke ten uitersten dage." Deze tekst spreekt van: De zekere bewaring van Gods Kerk." Achtereenvolgens bepaalde hij zijn gehoor bij: e. naar Wiens wil zij wordt bewaard. 2e. door Wie zij wordt bewaard. 3e. waarvoor zij wordt bewaard. 4e. waartoe zij wordt bewaard.

Ds. E. Venema opende als praeses van de roepende kerk van Elspeet de vergadering. Hij liet zingen psalm 3:2, las Jeremia 38 van vers 1 tot en met vers 13 en hoofdstuk 39 vanaf het 15e vers tot het einde. Daarna ging hij voor in gebed. In zijn openingswoord heette hij alle afgevaardigden, alsmede de deputaten van de andere synoden en belangstellenden hartelijk welkom. Het is, aldus de tijdelijke praeses, een bijzondere, een synodale vergadering, waarin wij samenzijn. Donker is het in de wereld, wolken hangen boven Gods erfdeel, er is zorg om onze jeugd en om onze gezinnen. Gisteravond echter hebben we beluisterd hoe vast de Kerk ligt in Gods wil en in Zijn doorboorde handen. Vervolgens brengt hij in herinnering wat in het afgelopen jaar gebeurde in de diverse gemeenten. Lief en leed, smart en moeite wisselden elkaar af Dat wij er nog mogen zijn is enkel de trouw des Heeren, Die het gezegd heeft: Want Ik, de Heere, word niet veranderd; daarom zijt gij, o kinderen Jakobs, niet verteerd." Naar aanleiding van het gelezen schriftgedeelte, spreekt hij enkele woorden. Volgens de lastbrieven zijn de 3 classes wettig vertegenwoordigd. In het moderamen worden gekozen: s. P. Blok als praeses, ds. P. Honkoop als assessor-praeses, ds. J.M. Kleppe als scriba, als 2e scriba ouderling C.H. Diepeveen en als quaestor ouderling R. Riezebos.

Vóór de stemming verzocht ds. J. Mijnders, met het oog op zijn gezondheid, geen stem voor het moderamen op hem uit te brengen. Nadat het moderamen zijn plaats had ingenomen, stelde de praeses voor, aan ds. D. Hakkenberg, die wegens ziekte niet aanwezig kon zijn, een fruitmand toe te zenden. De quaestor zal hiervoor zorgen. Omtrent de acta van de vorige vergadering, dd. 27-4-1989, worden geen op-of aanmerkingen gemaakt.

Namens de andere particuliere synoden worden groeten en heilwensen overgebracht door ds. J. Beens, door ds. F. Harinck en door ds. A. Elshout.

Bij de ingekomen stukken is het jaarverslag van het bejaardentehuis Elim te Barneveld met een notitie van het bestuurslid, de heer G. v.d. Berg, betreffende de problemen rond de goedkeuring van de statuten. Na bespreking stelt de synode vast: Ie. Dat onze bejaardentehuizen uitgaan van onze gemeenten en als zodanig een kerkelijke status hebben. 2e. Dat de bestuursleden daarom belijdend lid van onze gemeenten behoren te zijn. 3e. Dat het bestuur het recht heeft personen als lid voor te dragen met inachtneming van punt 1 en 2. Vanuit het Woord van God menen wij er recht op te hebben ons tehuis, inclusief het bestuur, dienovereenkomstig in te richten en te besturen. Een en ander zal ook doorgegeven worden aan de landelijke federatie van bejaardenoorden uitgaande van de Gereformeerde Gemeente. Ook zal een beroep op hun bijstand in deze proble- matiek worden gedaan, mede ter vertolking van ons standpunt naar de overheid.

Het verslag van het bejaardentehuis Maranatha te Rijssen geeft blijk van enige verschillen in de bestuurssamenstelling met huize Elim. Omdat beide tehuizen ressorteren onder deze Synode, wordt voorgesteld dat de besturen van beide tehuizen zullen overleggen teneinde de verschillen op te lossen. Gezien de toenemende meerzorg voor de bejaarden en de bezuinigingen die de overheid oplegt, is financiële steun van de diaconieën noodzakelijk, wil het mogelijk zijn deze mensen tot het levenseinde in eigen tehuizen te blijven verzorgen.

De rapporten van de deputaten art. 48 en 49 D.K.O. worden voorgelezen. Er zijn geen vragen over. De rapporten van de diverse scholengemeenschappen zijn aan de afgevaardigden toegezonden. Woorden van waardering worden uitgesproken voor de goede examen resultaten. Uit het rapport van de Stichting tot Financiële Hulpverlening aan instellingen in deze P.S. blijkt, dat slechts de helft van het aantal gemeenten een financiële bijdrage geeft. De praeses adviseert een en ander nog eens schriftelijk onder de aandacht van de nalatige kerkeraden te brengen.

De praeses verzoekt de dank van de Synode aan de diverse besturen over te brengen voor de toezending van de diverse rapporten, alsmede voor de vele, door de besturen verrichte arbeid.

Voor de open plaatsen in de deputaatschappen worden benoemd: art. 48 D.K.O. ds. J.M. Kleppe als 2e secundus, art. 49 D.K.O. ds. E. Venema als Ie secundus en ds. L. Blok als 2e secundus.

De bijdragen voor de onkosten worden vastgesteld op f 1, 25 per lid/ dooplid. Dit betekent voor de classis Barneveld f 12.000, - ; voor de classis Kampen f 9.000, - en voor de classis Rijssen f 12.000, - .

De boeken van de quaestor zijn gecontroleerd door de ouderlingen J. V. Ekeris en C. Kayim, beiden van de roepende kerk, en deze boeken werden in orde bevonden.

Als roepende kerk voor de volgende samenkomst van de Particuliere Synode Oost, dd. 2 mei 1991, wordt aangewezen de gemeente Emmeloord. Plaats van vergaderen is het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Kampen, aanvang 9.30 uur. De bidstond op 1 mei 1991, zal worden gehouden in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Emmeloord. De praeses van deze synode, ds. P. Blok, hoopt daarin voor te gaan. Alles zo de Heere wil en wij leven.

Aan het eind van deze vergadering, aldus de praeses, is het niet nodig nog veel te zeggen. Er is blijdschap dat wij, in tijden van zoveel verdeeldheid, nog in openheid bij elkaar mogen zijn. Veel horen wij spreken over moeilijke en donkere tijden. Vergeten wij echter niet dat het de altijd durende strijd is tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. Wij moeten er maar niet op rekenen dat onze plaats in deze wereld er gemakkelijker op zal worden. Maar het is de zaak van Sions Koning, Die alle dingen regeert. Stil is het op de erve der kerk en het nieuwe leven uit God komen wij spaarzaam tegen. Veel heeft de naam dat het leeft, maar helaas dood is. In het verleden werd onder het volk van God gevraagd naar het begin van het nieuwe leven; daar dienen wij op te letten. Zij waren verblijd als er kindergeschrei gehoord werd. Hij verzoekt ds. P. Honkoop met dankzegging te eindigen. Deze laat nog zingen psalm 56:4 en gaat voor in gebed. Hierna sluit de praeses deze vergadering.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 september 1990

De Saambinder | 12 Pagina's

KERKNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 september 1990

De Saambinder | 12 Pagina's

PDF Bekijken