Bekijk het origineel

KERKNIEUWS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

KERKNIEUWS

9 minuten leestijd

Beroepen: te 's-Gravenzande: ds. B. Reinders te Emmeloord; te Rijssen: ds. G. J. van Aalst te Benthuizen.

Bedankt: voor Utrecht: ds. C.G. Vreugdenhil te Vlissingen.

VERSLAG van de vergadering van de classis Bameveld der Gereformeerde Gemeenten, gehouden op vrydag 8 maart 1991 te Barneveld.

Artikel 1. Opening. Namens de roepende kerk, de gemeente Wageningen, opent Ds. A.F. Honkoop de vergadering. Hij laat zingen Psalm 22:2, leest vervolgens Psalm 22:1-16 en gaat voor in gebed.

Deze classisvergadering zou oorspronkelijk op 15 februari 1991 worden gehouden, maar kon die dag, wegens hevige sneeuwval, niet doorgaan. Ds. Honkoop die nog maar kort in onze classis is, door het aannemen van het beroep naar Wageningen, ziet zich daardoor voor de taak gesteld namens zijn gemeente, de roepende kerk Wageningen, de vergadering te openen. Hij heet allen hartelijk welkom, inzonderheid de deputaten artikel 49 D.K.O. Ds. A.B. van der Heiden en Ds. P. Honkoop. De volgende feiten worden gememoreerd: Ds. P. van der Bijl, emeritus predikant van de gemeente Uddel was op 3 oktober 1990 50 jaar predikant. In 1940 werd hij bevestigd als Chr. Ger. Predikant in de gemeente van Barendrecht. In 1956 kwam hij over naar onze gemeenten. Binnen onze classis diende hij de gemeente Rhenen, Barneveld en Uddel. Op 4 februari 1991 overleed diaken J. v.d. Weerd op de leeftijd van 60 jaar. Hij diende de gemeente van Elspeet in dat ambt, 14 jaren. In verband met zijn pensionering vorig jaar, ontving ouderling van Dijk de zilveren medaille in de Orde van Oranje Nassau. Ouderling van Dijk dient de gemeente van Rhenen. De gemeente Wageningen werd verblijd met de overkomst van Ds. A.F. Honkoop uit Zwijndrecht. Op 6-12-1990 werd hij door Ds. Mijnders bevestigd en mocht zich aan de gemeente verbinden. Het punt dat van de agenda vanavond de meeste belangstelling zal hebben is ongetwijfeld de emeritaatsaanvraag betreffende Ds. Mijnders. Br. Hulsman de quaestor van onze classis werd 14 februari j.l. onverwacht in het ziekenhuis opgenomen, maar is inmiddels weer zover hersteld, dat hij vanavond in ons midden mag zijn.

Van buiten de classis Barneveld zijn de volgende zaken vermeldenswaard: Het Kerkelijk Bureau van de Gereformeerde Gemeenten bestond onlangs 25 jaar. Het centrum van Thuiszorg mag sedert 1-9-1990 funktioneren. Op 10-11-1990 is overleden de onder ons bekende en geliefde emerituspredikant Ds. A. Hofman op de leeftijd van 77 jaar. Naar aanleiding van het gelezen schriftgedeelte wordt een korte meditatie uitgesproken, waarna de vergadering voor geopend wordt verklaard.

Artikel 2. Lastbrieven. Alle gemeenten zijn wettig vertegenwoordig, aan één diaken wordt keurstem verleend.

Artikel 3. Moderamen. Het moderamen wordt als volgt samengesteld: Praeses: Ds. E. Venema; assessoren: Ds. P. Blok en Ds. A.F. Honkoop; scriba: Ouderling H. van Vuuren; quaestor: diaken W.G. Hulsman. De praeses Ds. Venema, zegt Ds. Honkoop dank voor de wijze waarop hij de vergadering heeft geopend, roept hem namens de classis een hartelijk welkom toe en geeft te kennen met de gemeente van Wageningen verblijd te zijn, dat zij een herder en leraar uit Gods Handen mocht ontvangen.

Artikel 4. Emeritaatsaanvraag Ds. Mijnders. Zoals in artikel 1 reeds werd vermeld zijn bij dit agendapunt aanwezig deputaten artikel 49, de predikanten Ds. A.B. v.d. Heiden en Ds. P. Honkoop. De benodigde stukken worden overgelegd t.w. - Brief van de kerkeraad van de gemeente te Veenendaal d.d. 4 januari 1991, waarin aan de classis het verzoek wordt gedaan aan Ds. Mijnders het aangevraagde emeritaat te verlenen. - Brief van Ds. J. Mijnders aan de kerkeraad van de gemeente Veenendaal om de classis Barneveld op de e.v. vergadering zijn emeritaatsaanvraag voor te leggen.

De praeses vraagt in deze zaak eerst het advies van deputaten artikel 49. Namens deputaten wordt Ds. P. Honkoop in de gelegenheid gesteld het advies uit te spreken: Allereerst spreekt deze uit dat er geen enkel bezwaar bestaat tegen het verlenen van emeritaat aan Ds. Mijnders. Uit de ter tafel liggende stukken blijkt, dat de aanvraag is gedaan door belanghebbende aan zijn kerkeraad en door de kerkeraad aan de classis met redenen omkleed is doorgezonden. Een doktersverklaring is, gelet op de leeftijd van Ds. Mijnders niet nodig. Daarom kunnen deputaten de classis adviseren Ds. Mijnders het gevraagde emeritaat te verlenen. De praeses vraagt de afgevaardigden of er iemand is, die bezwaren heeft tegen het verlenen van emeritaat aan Ds. Mijnders. Aangezien er geen bezwaren zijn, wordt aan Ds. Mijnders het emeritaat verleend per 1-7-1991. De praeses merkt nog op, dat Ds. Mijnders de classis op eervolle wijze mag verlaten en over enkele maanden de gemeente Veenendaal die hem zo lief is.

De emeritaatsverklaring wordt voorgelezen, ondertekend en Ds. Mijnders overhandigd. Op verzoek van de praeses wordt Ds. Mijnders staande toegezongen uit Ps. 121:4. Ds. Mijnders bedankt de classis afgevaardigden voor de hartelijkheid ondervonden tijdens zijn verblijf binnen de classis Barneveld en spreekt de hoop uit nog enige tijd zoveel kracht te mogen ontvangen, dat de vakante gemeenten door hem gediend kunnen worden. De praeses bedankt vervolgens deputaten artikel 49 voor hun aanwezigheid en de verleende bijstand bij het behandelen van dit agendapunt.

Artikel 5. Notulen. De notulen van de vergadering van 21 september zijn in gedrukte vorm aan alle kerkeraden toegezonden en worden onveranderd vastgesteld en ondertekend.

Artikel 6. Ingekomen stukken. 1. Uitnodiging van de kerkeraad van de gemeente te Rijssen tot het bijwonen van de afscheidsdienst van Ds. Karels op 9 januari 1991. Ds. Karels nam het beroep aan van de gemeente te Oudemirdum en is inmiddels aldaar bevestigd. 2. Uitnodiging van de kerkeraad van de gemeente te Wageningen tot het bijwonen van de bevestigings-en intrededienst van Ds. A.F. Honkoop op 6 december 1990. Ds. Mijnders heeft de bevestiging verricht. 3. De Stichting Financiële Hulpverlening aan instellingen in de Particuliere Synode Oost zendt ter kennisname een rapport en financieel verslag 1989. 4. Bericht van overlijden van J. de Weerd, in leven diaken van de gemeente Elspeet. 5. Notulen van de classis Rijssen en van de classis Kampen d.d. 7-9-1990. 6. Schrijven van de gemeente Emmeloord inzake punten voor de a.s. Particuliere Synode Oost. Het laatste schrijven wordt behandeld bij het desbetreffende agendapunt. De overige stukken worden ter kennisgeving aangenomen.

Artikel 7. Rapporten. 1. Kerkvisitatie. Visitatie werd gehouden door: Ds. P. Blok en Ds. J. Mijnders in de gemeente Barneveld op 29-11-1990; Ds. G.M. de Leeuw en Ds. J.C. van Ravenswaay in de gemeenten Elspeet en Scherpenzeel op 17-1-1991; Ds. G.M. de Leeuw en Ds. E. Venema in de gemeenten Ermelo en de Valk-Wekerom op 15-11-1990 en Ds. J. Mijnders en Ds. E. Venema in de gemeenten Kootwijkerbroek en Uddel op 13-11-1990; Ds. P. Blok en Ds. G.M. de Leeuw in de gemeenten Nijkerk en Veenendaal op 21-10-1990; Ds. P. Blok en Ds. E. Venema in de gemeenten Rhenen en Wageningen op 22-11-1990.

De rapportages worden schriftelijk uitgebracht en door één der betreffende visitatoren voorgelezen. De materiële zaken werden in goede orde bevonden. Onder de bediening des Woords mag nog beslag liggen onder de hoorders; van enige "roerselen" mag nog worden gehoord; van "doorbrekend werk" wordt weinig vernomen.

Er zijn in verschillende gemeenten, zowel ouderlingen als ook diakenen, die niet deelnemen aan het Heilig Avondmaal. Een der gemeenten heeft nog steeds moeite met het attestatiebeleid. De gemeenten worden geadviseerd zich aan de regels terzake te houden.

2. Commissie in-en uitgaande predikanten. Deze vergaderde op 26 oktober 1990 te Wageningen i.v.m. het aannemen van het beroep van de gemeente Wageningen door Ds. A.F. Honkoop. Het rapport wordt voorgelezen en ter kennisgeving aangenomen. Het ondertekeningsformulier wordt tijdens de classisvergadering ondertekend.

3. Classis diakenen. Br. M. Duifhuizen, classisdiaken, brengt schriftelijk rapport uit. Naar aanleiding van punt 3 van dit verslag wordt na enige bespreking geadviseerd zich aan de besluiten van de Generale Synode zo veel als in het (financiële) vermogen ligt, te houden.

Artikel 8. Verdeling consulentschappen. In verband met de overkomst van Ds. A.F. Honkoop naar Wageningen en het vertrek van Ds. J. Mijnders (wegens emeritaat) uit Veenendaal worden de consulentschappen per 1-7-1991 als volgt samengesteld: Ds. P. Blok: Elspeet, Ermelo, de Valk-Wekerom; Ds. A.F. Honkoop: Rhenen, Veenendaal; Ds. G.M. de Leeuw: Kootwijkerbroek, Uddel, Wageningen; Ds. E. Venema: Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel; Ds. J.C. van Ravenswaay: geen. De afgevaardigden gaan akkoord met deze verdeling.

Artikel 9. Verkiezing afgevaardigden Particuliere Synode Oost. De Synode zal D.V. gehouden worden op 2 mei 1991 in Kampen. Op 1 mei zal D.V. een bidstond worden gehouden in het kerkgebouw van de roepende gemeente Emmeloord om 19.30 uur. Ds. P. Blok, praeses van de vorige synode hoopt in deze dienst voor te gaan. Na gehouden stemming blijken de volgende afgevaardigden (en secundi) te zijn gekozen: Primi predikanten: Ds. P. Blok, Ds. A.F. Honkoop, Ds. G.M. de Leeuw, Ds. E. Venema. Primi ou­ derlingen: G. v.d. Bospoort, J.J. v.d. Brink, J. de Jager, A. v.d. Kieft. Secundi predikanten: Ds. J. Mijnders, Ds. J.C. van Ravenswaay. Secundi ouderlingen: A. Moens, Iz. den Dekker, D. Roest, P. Slootweg.

Ingevolge het schrijven van de gemeente Emmeloord, om eventuele punten aan de scriba van de roepende gemeente van de P.S. tijdig toe te zenden, wordt vastgesteld dat de classis Barneveld geen punten ter behandeling heeft.

Artikel 10. Rondvraag. Ds. de Leeuw vraagt of in het vervolg bij eventueel uitstel van een classisvergadering, dit in overleg met alle classispredikanten kan geschieden. De afgevaardigden van Scherpenzeel vragen en krijgen advies m.b.t. een attestatie.

Artikel 11. Verrekening onkosten. De afgevaardigden kunnen na afloop van de vergadering het verschuldigde aan de quaestor voldoen. Per hd en dooplid wordt een bijdrage vastgesteld van fl. 0, 80.

Artikel 12. Aanwijzen roepende kerk. De gemeente van Barneveld wordt aangewezen als roepende kerk voor de e.v. classisvergadering die D.V. zal gehouden worden op 13-9-1991. Indien er eerder belangrijke zaken te behandelen zijn op 14-6-1991.

Artikel 13. Korte notulen. Wordt geen gebruik van gemaakt.

Artikel 14. Sluiting. De praeses dankt alle afgevaardigden voor de medewerking die hebben geleid tot een goed verloop van de vergadering. Dat Eén in ons aller leven het middelpunt mocht zijn. Eén die een kruis .heeft gedragen, dat zeer zwaar woog en daarom uitriep: ijn God, hoe bitter valt dit lijden, in mijn gemoed. Hij was met Zijn discipelen in de hof; 3 gingen nog een stapje verder mee, doch vielen in slaap. De kerk slaapt; de Borg waakt. Ds. Blok wordt gevraagd de vergadering te beëindigen met gebed, welke hieraan voldoet, nadat eerst nog gezongen is uit Psalm 3:2. De praeses sluit de vergadering.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 mei 1991

De Saambinder | 12 Pagina's

KERKNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 mei 1991

De Saambinder | 12 Pagina's

PDF Bekijken