Bekijk het origineel

KERKNIEUWS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

KERKNIEUWS

7 minuten leestijd

Beroepen:

te Puttershoek: ds. P. van Ruitenburg te Meliskerke; te Ridderkerk: ds. N.W. Schreuder te Goes;

Bedankt:

voor Nunspeet (Zending Nigeria - Izi): ds. M.J. van Gelder te Geldermalsen.

KORT VERSLAG van de vergadering van de Particuliere Synode Noord-West op donderdag 25 april 1991 te Lisse.

Opening. Namens de roepende kerk van Leiderdorp wordt de vergadering geopend door ds. R. Boogaard. Deze laat zingen Psalm 68:16, leest 1 Kor. 15:11-28 en gaat voor ingebed. Nadat hij ieder een hartelijk welkom heeft toegeroepen, memoreert hij eerst de belangrijkste gebeurtenissen, die sedert de vorige synode hebben plaatsgevonden. Met name noemt hij het overlijden van ds. A. Hofman, die vele jaren binnen de classis Utrecht de gemeente Zeist heeft gediend.

Vervolgens spreekt hij een kort openingswoord naar aanleiding van 1 Kor. 15:25: Want Hij moet als Koning heersen, totdat Hij al de vijanden onder Zijn voeten zal hebben gelegd." Hij wijst erop hoe na Pasen te meer het koninklijk ambt van Christus uitblinkt, naast het profetische en het priesterlijke ambt. Hij heeft alle vijanden overwonnen en sticht Zijn Koninkrijk in vijandige harten door het liefelijk geweld van Zijn Woord en Geest. Hij heerst over Zijn kerk, maar ook over de gehele wereld. Hij regeert en voert Zijn bediening uit. Met deze woorden verklaart de tijdelijk praeses de vergadering voor geopend.

Lastbrieven. Uit de ingeleverde lastbrieven blijkt, dat de drie classes Amsterdam, Gouda en Utrecht, wettig vertegenwoordigd zijn door hun afgevaardigden.

Moderamen. Bij meerderheid van stemmen wordt (steeds met één stemming) tot praeses verkozen Ds. A. Moerkerken, tot assessor-praeses ds. R. Boogaard, tot eerste scriba ds. J.J. V. Eckeveld, tot tweede scriba ouderling H. v. Rossum, terwijl bij acclamatie ouderling C.G. van Es tot quaestor wordt benoemd.

Korrespondentie met de andere synodi. Namens de Particuliere Synode Zuid brengt ds. C. Harinck de groeten over. Hij vraagt zich daarbij af, of het positief of negatief geduid moet worden, dat in een zo veelbewogen tijd een kerkelijke vergadering een vrijwel lege agenda heeft. Namens de Particuliere Synode Zuid-West brengt ds. F. Harinck de groeten over en wenst de synode de zegen des Heeren toe. Namens de Particuliere Synode Oost worden de groeten overgebracht door ds. J. Karels, die de vergadering de bediening uit de verhoogde Immanuël toewenst en de leiding van de Geest, Die in alle waarheid leidt.

Rapporten. Namens de synode heeft ds. A. Elshout bezoeken gebracht aan de Particuliere Synodi Zuid, Zuid-West en Oost. De schriftelijke rapporten van deze bezoeken worden door de praeses ter vergadering voorgelezen. Zij geven verder geen aanleiding tot bespreking.

Benoemingen. Alle deputaten, zowel voor art. 48 D.K.O. als voor art. 49 D.K.O., worden herbenoemd.

Punten van behandeling. Er zijn geen punten van behandeling.

Verrekening van onkosten. Door de quaestor is een financieel verslag over het jaar 1990 opgemaakt en een kostenbegroting voor het jaar 1991. Aanwijzing roepende kerk. Als roepende kerk voor de eerstkomende vergadering van de Particuliere Synode Noord-West wordt aangewezen de gemeente van Stolwijk. Deze vergadering zal gehouden worden D.V. donderdag 16 april 1992 te Moerkapelle. Ook de bidstond aan de vooravond van de vergadering zal in Moerkapelle gehouden worden.

Sluiting. De praeses spreekt de ge­bruikelijke dankwoorden uit. Hij wijst er vervolgens op, dat de vergadering weinig stof tot bespreking gaf, maar dat het nochtans goed is bijeen te komen naar de orde der kerk. Hij spreekt daarop nog enkele slotwoorden naar aanleiding van Openb. l:4b-5a: Genade zij u en vrede van Hem, Die is, en Die was.

en Die komen zal; en van de zeven Geesten, Die voor Zijn troon zijn; en van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is; de Eerstgeborene uit de doden, en de Overste der koningen der aarde." In deze zegengroet worden alle drie de goddelijke Personen genoemd, maar ook de drie ambten van Christus. Als profeet is Hij de getrouwe Getuige, als Priester is Hij de Eerstgeborene uit de doden en als Koning is Hij de Overste van de koningen der aarde. De praeses wijst op de grote betekenis van de ambtelijke bediening van Christus, Die Zelf voor Zijn gemeente instaat.

Gezongen wordt nog Psalm 72:8, waarna ds. J.J. v. Eckeveld op verzoek van de praeses de vergadering met dankzegging besluit.

VERSLAG van de vergadering van de classis Amsterdam, gehouden te Lisse op 12 juni 1991

Namens de roepende kerk van Leiderdorp opent ds. R. Boogaard de vergadering met het laten zingen van Psalm 68 : 16. Hij leest Openbaring 1 : 1 t/m 18 en gaat voor in gebed.

Hij heet de broeders van de classis hartelijk welkom en zegt dat het goed is elkaar weer te ontmoeten.

Gememoreerd wordt het overlijden van ouderling L. Glas van Westzaan, de oud-diakenen A. van Es van Leiderdorp en M. Valk van Amsterdam-Centrum en van evangelist J.A. Segers. Hij spreekt de wens uit dat de nabestaanden Gods ondersteuning en sterkte mogen ervaren.

Voorts worden vermeld het 25-jarig ambtsjubileum van ouderling C.G. van Es van Oosterend en de huwelijksjubilea van ouderling C.J. Segers van Lisse, diaken J. den Breejen van Hoofddorp en van hemzelf, resp. 40 jaar, 50 jaar en 45 jaar. Namens de classis spreekt hij gelukwensen uit en roept op de weldaden des Heeren op te merken. Tenslotte wordt nog melding gemaakt van de ambtsdragersconferentie op 13 april j.l.

In zijn meditatie over het voorgelezen Schriftgedeelte bepaalt hij de vergadering bij de groet van de Koning der Kerk, de getrouwe Getuige, de Eerstgeborene uit de doden en de Overste der koningen der aarde. Hij komt met haast om Zijn Raad te volvoeren. Dat we als ambtsdragers wakende mochten worden bevonden.

Blijkens de lastbrieven zijn de 15 classisgemeenten wettig vertegenwoordigd door 3 predikanten, 20 ouderlingen en 6 diakenen. Aan de diakenen wordt keurstem verleend.

Het moderamen wordt als volgt samengesteld: Ds. J. Baaijens, praeses; Ds. R. Boogaard en Ds. J.J. Tanis, assessoren; ouderling C.G. van Es, scriba en ouderling CE. Hotting, quaestor.

De notulen van de vergadering van 13 februari 1991 worden na een kleine correctie goedgekeurd en vastgesteld.

Uit de rapportering van de gehouden kerkvisitatie in de noordelijke gemeenten van de classis blijkt dat uitwendig alles in goede orde werd bevonden, ook al zijn er hier en daar wel enkele zorgen. Het is tot blijdschap dat er in de gemeenten een betrekking op de waarheid is. Ook wordt nog wat geestelijke vrucht op de bediening waargenomen; echter niet veel oefeningen en vorderingen in het leven der genade.

Uit het onderzoek van de daartoe ingestelde commissie blijkt dat de gemeenten Amsterdam-Centrum en Amsterdam-Noord overleg voeren om tot samensmelting van beide gemeenten te komen. Wel zal een ruime overgangsperiode in acht worden genomen, gedurende welke tijd er op de zondagen in Amsterdam-Centrum leesdiensten zullen blijven. Met het door de commissie uitgebrachte rapport kan de classis instemmen.

Op voorstel van de gemeente Leiderdorp besluit de classis enkele zaken aan de Particuliere Synode Noord-West voor te leggen, namelijk:1. het zich te bezinnen op de roeping van de kerk, c.q. onze gemeenten, ten aanzien van Israël en 2. de meerdere vergaderingen te vragen de bijdragen van de gemeenten via hoofdelijke omslag te beperken. Ter dekking van de onkosten wordt van de gemeenten een bijdrage gevraagd van f 1, ~ per Hd en dooplid. Als roepende kerk voor de vergadering op D.V. 9 oktober 1991 wordt aangewezen de gemeente Lisse.

In zijn slotwoord spreekt Ds. Baaijens de wens uit dat de Heere ons maar werkzaam moge maken om het heil van zielen te beogen. Daarin wordt God verheerlijkt. Het geloof is echter niet afhankelijk van mensen, want alles ligt in de doorboorde handen van de Koning der Kerk. Er is veel wat zich daartegen verheft maar de Heere gaat door met Zijn werk en wil mensen daarbij als instrumenten gebruiken. Dat we zo een ieder op de plaats waar we gesteld zijn de Heere in alles leren benodigen. Na het laten zingen van Psalm 68 : 17 sluit de praeses de vergadering.

Na de gezamenlijke maaltijd leest Ds. Baaijens Openbaring 22 : 12 t/m 21 en eindigt ouderling J.W. van Dijke van de roepende kerk Leiderdorp met dankgebed.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 juli 1991

De Saambinder | 12 Pagina's

KERKNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 juli 1991

De Saambinder | 12 Pagina's

PDF Bekijken