Bekijk het origineel

Verslag voortgezette Generale Synode

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Verslag voortgezette Generale Synode

6 minuten leestijd

(8)

Handoplegging.

De Particuliere Synode Zuid-West had de volgende instructie ingediend:

"De Particuliere Synode Zuid-West vraagt de Generale Synode om een landelijke gedragslijn voor de handoplegging voor de bevestiging van een kandidaat tot dienaar des Woords. Voorgesteld wordt naast de bevestiger, de consulent, liefst niet meer dan vier predikanten, zo mogelijk uit de classis, aan de handoplegging te laten deelnemen. Gezien de inhoud van het ambt meent zij dat hier geen ouderling aan deel moet nemen en ziet zij ook geen noodzaak om hier docenten bij te betrekken."

Nadat de docent kerkrecht van de Theologische School, ds. K. de Gier, een kerkhistorische en kerkrechtelijke uiteenzetting had gegeven, stelde de praeses, dat het aantal handopleggers de laatste jaren meer en meer is gegroeid, zelfs tot zeven of acht en soms nog meer. Sommige afgevaardigden waren beducht om al te veel regels te stellen in het kerkelijke leven, maar andere afgevaardigden achtten het een goede zaak, dat de synode een dringende aanbeveling geeft. Na enige discussie sprak de synode uit het gewenst te achten, dat naast de bevestiger liefst niet meer dan vier predikanten aan de handoplegging deelnemen, bij voorkeur classis-predikanten, maar van dit laatste kan gemotiveerd worden afgeweken.

De docent kerkrecht stelde nog met nadruk, dat het niet juist is, dat ouderlingen deelnemen aan de handoplegging, daar de bevestiging en de handoplegging een zaak is van de dienaren des Woords. De synode kon zich met deze opvatting verenigen.

Attestatiebeleid

De Particuliere Synode-Oost had de volgende instructie bij de synode ingediend:

"De Generale Synode wordt een nadere toelichting gevraagd op het attestatiebeleid. Het komt namelijk onder meer voor, dat attestaties niet worden ingeleverd bij de gemeente, die erop vermeld staat. Is het mogelijk ordenende en regelende richtlijnen aan te geven betreffende de kerkelijke grenzen tussen de gemeenten? De kerkeraden dienen dan alleen die attestaties te aanvaarden van leden, die binnen de grens van hun gemeenten wonen."

Ook ten aanzien van dit punt werd er vanuit de synode voor gewaarschuwd geen te strakke regels te formuleren. Sommige afgevaardigden meenden, dat al te strakke regels ten aanzien van het attestatiebeleid de kerkverlating zullen bevorderen.

Na een korte discussie constateerde de praeses, dat als algemene regel geldt, dat men lid wordt bij de dichtst bij de woonplaats gelegen Gereformeerde Gemeente. Gemeenteleden moet steeds weer op deze regel gewezen worden. Dwang zal echter in dezen niet tot vruchtbare oplossingen leiden. De synode kon zich geheel met de opvatting van de praeses verenigen.

Moderne communicatiemiddelen.

Ook ten aanzien van de moderne communicatiemiddelen was er een instructie ter tafel van de Particu­ liere Synode-Oost; deze luidde als volgt:

"In haar vergadering d.d. 7 mei 1992 sprak de Particuliere Synode-Oost haar grote zorg uit over de verwereldlijking die in onze gemeenten doordringt. In het bijzonder werd gewezen op de invloed van de moderne communicatiemiddelen zoals radio en televisie. Ook het gevaar van de Evangelische Omroep werd daarbij betrokken.

In dit verband vraagt zij de Generale Synode het advies/verzoek genomen tijdens de vergadering van de Generale Synode van 1977 (Acta blz. 44-45) betreffende de medewerking aan deze communicatiemiddelen om te zetten in een bindend besluit.

Gezien het feit dat de levensopenbaring heel duidelijk beïnvloed wordt door de programma's van de diverse omroepverenigingen en in het bijzonder de E.O. doortrokken is van een remonstrantse geest, dient ook het lidmaatschap van een omroepvereniging te worden afgekeurd, in het bijzonder ook voor de ambtsdragers van onze gemeenten."

De praeses wees erop, dat het besluit van 1977 inhield, dat de kerkeraden werden opgewekt erop toe te zien, dat predikanten en ambtsdragers geen medewerking geven aan radioen televisieprogramma's, die duidelijk in de programma-gidsen van omroeporganisaties zijn opgenomen. De synode van 1977 sprak wel uit, dat het anders ligt in gevallen, waarbij het gaat om nieuwsvoorziening en informatieverstrekking ten aanzien van actuele en politieke gebeurtenissen. Gewezen werd op degenen, die een functie vervullen in het publieke leven, zoals burgemeesters.

De praeses meende, dat het besluit van 1977 duidelijk was. Met name stelde de synode toen, dat het toezicht op predikanten en ambtsdragers is opgedragen aan de kerkeraden. Vanuit de synode werd opgemerkt, dat de kerkeraden helaas op dit punt geen eenduidig beleid voeren. Is het niet van belang een vaste en eenduidige lijn in het kerkeraadstoezicht te brengen? De praeses wees er echter op, dat een synode wel heldere besluiten kan nemen, maar daar nooit strafbepalingen aan kan verbinden. De uitvoering van synodebesluiten ligt toch altijd weer bij de kerkeraden.

De synode deelde volledig de zorgen, die uit de inzending van deze instructie van de P.S. Oost spreken, maar vroeg zich af, of een nader besluit iets zou kunnen toevoegen aan de vroeger genomen besluiten. De kerkeraden zijn gebonden toezicht te oefenen op ambtsdragers en gemeenteleden in de lijn van die besluiten. De synode wilde echter voorzichtig zijn een lijst vast te stellen van verenigingen en organisaties waarvan we al of niet lid kunnen zijn.

De praeses stelde voor om namens de synode een vermaning te laten uitgaan naar alle kerkeraden om de gemeenten op te wekken tot een getrouwe wandel, te wijzen op de gevaren, die onze gezinnen bedreigen, ook door de moderne media, en op te roepen tot gebed. Daarbij zou ook de voorbeeldfunctie van de ambtsdragers betrokken moeten worden. Het voorstel van de praeses werd door de synode overgenomen.

Aanwijzing roepende kerk.

De gemeente van Nunspeet werd aangewezen om de Generale Synode D.V. half september 1995 te Utrecht bijeen te roepen. Mocht de synode dan in Utrecht niet meer kunnen vergaderen, dan heeft de roepende kerk de mogelijkheid uit te zien naar een andere vergaderplaats.

Sluiting.

Namens de synode dankte de eerste scriba, ds. H. Paul, de praeses voor het leiden van de bidstond en het leiden van de vergaderingen tijdens vier inspannende dagen. Het is de Heere, Die daartoe de kracht gaf, zodat alles een ordelijk en stichtelijk verloop mocht hebben.

De praeses dankte ds. Paul hartelijk voor zijn woorden, maar wilde ook de andere moderamenleden en alle afgevaardigden hartelijk danken voor hun bijdrage. Met grote eenstemmigheid mocht er vergaderd worden. Voor ons blijft er echter geen roem over, al onze arbeid is met zonde bevlekt. De praeses benadrukte, dat er niets anders overblijft dan de trouw en goedheid des Heeren in die getrouwe Hogepriester, Die altijd leeft om voor Zijn kerk te bidden.

Hij dankte ook de roepende kerk voor het voorbereidende werk, de scribae voor hun vele arbeid, de commissie, die de stemmen geteld heeft en de koster met zijn helper en helpsters. Hij dankte ook ds. C. Vogelaar voor zijn aanwezigheid namens de Amerikaanse en Canadese gemeenten. Hij wenste, dat men in de gemeenten aan de overzijde van de oceaan, temidden van alle moeilijkheden, zou mogen blijven zien op Hem, Die altijd bij Zijn kerk blijft, ook al loopt de weg door de wildernis en het pad door de zee. Op verzoek van de praeses sloot de derde scriba, ds. J.J. v. Eckeveld, de vergadering aan het einde van donderdagmiddag 14januari 1993. Deze liet zingen Psalm 72 : 8 en ging voor in dankgebed. (Slot)

Zeist,

ds. J.J. V. Eckeveld.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 maart 1993

De Saambinder | 12 Pagina's

Verslag voortgezette Generale Synode

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 maart 1993

De Saambinder | 12 Pagina's

PDF Bekijken