Bekijk het origineel

KERKNIEUWS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

KERKNIEUWS

9 minuten leestijd

Beroepen: te Aalburg: ds. R. Boogaard te Leiderdorp;

te Lethbridge (Canada): ds. B. van der Heiden te Hardinxveld-Giessendam;

te Middelburg-Zuid: ds. C. Sonnevelt te Krimpen aan den IJssel; te Ridderkerk-Slikkerveer: ds. M.J. van Gelder te Tricht-Geldermalsen; te Rotterdam-Zuid: ds. P. Melis te Nieuw-Beijerland.

Bedankt: voor Carterton (Nieuw-Zeeland): ds. W. Harinck te Kapelle-Biezelinge.

KORT VERSLAG van de vergadering van de Particuliere Synode Noord-West van de Gereformeerde Gemeenten, gehouden op donderdag 28 april 1994 in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente van Lisse. Bidstond.

Aan de vooravond van de Synodevergadering werd een bidstond gehouden in het kerkgebouw van de roepende kerk, de Gereformeerde Gemeente te Lisse. De assessorpraeses van de vorige Synode, ds. J.J. van Eckeveld van Zeist, bediende het Woord naar aanleiding van de schriftwoorden uit Openbaring 4, de verzen 1 t/m 3: "Na dezen zag ik en zie, een deur was geopend in de hemel; en de eerste stem, die ik gehoord had als van een bazuin met mij sprekende, zeide: Kom hier op, en Ik zal u tonen, hetgeen na dezen geschieden zal. En terstond werd ik in den geest; en zie, er was een troon gezet in den hemel, en er zat Een op den troon. En Die daarop zat, was in het aanzien den steen jaspis en sardius gelijk; en een regenboog was rondom den troon, in het aanzien den steen smaragd gelijk". Het thema voor deze predikatie was:

"De troon in de hemel" waarbij achtereenvolgens stilgestaan werd bij:1. De toegang tot die troon; 2. De grootheid van die troon; 3. De boog om die troon.

Synodevergadering op donderdag 28 april 1994

Opening. Om 10.00 uur opent ds. J. Baaijens namens de roepende kerk van Enkhuizen de vergadering met het laten zingen van Psalm 74 : 2 en 19, hij leest Openbaring 1 : 9 t/m 20 en gaat voor in gebed. Namens de roepende kerk worden alle aanwezige afgevaardigden en belangstellenden welkom geheten, in het bijzonder de broeders deputaten artikel 48 van de andere Particuliere Synodi.

De tijdelijke praeses geeft, zoals gebruikelijk, een overzicht van de gebeurtenissen en jubilea, die sedert de vorige Particuliere Synode zijn gepasseerd. Eerst gedenkt hij het overlijden van enkele predikanten. Op 4 november 1993 overleed ds. D. Rietdijk op de leeftijd van 65 jaar. Op 13 augustus 1993 overleed ds. J. Koster op de leeftijd van 59 jaar. Op 1 april 1994 overleed ds. D. Hakkenberg op de leeftijd van 65 jaar. Op 6 december 1993 overleed ds. M. Heerschap op de leeftijd van 82 jaar. Binnen onze Particuliere Synode overleden ook broeders, die hun gemeente kortere of langere tijd in het ambt van ouderling of diaken mochten dienen. De Heere moge de nagelaten betrekkingen van genoemde overledenen in genade gedenken.

De gemeente van Stolwijk mocht op 20 juni 1993 gedenken, dat zij 50 jaar geleden werd geïnstitueerd. De gemeente van Soest gedacht haar 30jarig bestaan op 3 april 1993. De gemeente te Opperdoes mocht op 16 juni 1993 haar vergrote kerkgebouw weer in gebruik nemen.

Op 15 juni 1993 mocht ds. C. Harinck, gekomen van Oostkapelle, de herdersstaf opnemen te Houten. Op 30 juni 1993 werd ds. A.B. van der Heiden, gekomen van Doetinchem, bevestigd als predikant van de gemeente Utrecht. Broeder L. Versteeg nam op 21 mei 1993 afscheid van de evangelisatiepost te Alkmaar, wegens vertrek naar Tilburg. Ter vervulling van de vacature werd broeder H.J. van den Boogaart, voorheen evangelist te Emmen, op 11 januari 1994 bevestigd als ouderling van Amsterdam-N. met de taak van evangelist te Alkmaar. Gelijktijdig werd het nieuwe kerkgebouw aldaar in gebruik genomen. De Heere geve de ingekomen broeders een goede plaats in het ressort der Synode en stelle hun arbeid tot een rijke zegen. Allen, die de daden des Heeren mochten gedenken, geve Hij in ware ootmoed Hem te erkennen voor de zegeningen, zowel persoonlijk ontvangen of als gemeente verkregen.

Naar aanleiding van Openbaring 1 : 9 t/m 20 wijst de tijdelijke praeses op de heerlijke bediening van de Heere Jezus Christus. Alles volbracht hebbende tot voldoening van Gods gerechtigheid en Zijn Kerk gekocht hebbende, leeft Hij nu in eeuwigheid. Vanuit de hemel bewaart Hij Zijn Kerk. Hij schakelt de uitgeschakelde Johannes in, door hem de gemeenten brieven te laten schrijven, vol van onderwijs voor alle eeuwen. Krachteloze ambtsdragers worden door Hem bekrachtigd. Jezus bewaart, regeert en zorgt, ook nu. Met deze woorden verklaart de tijdelijke praeses de vergadering voor geopend.

Lastbrieven. De drie classes zijn wettig vertegenwoordigd door 11 predikanten en 13 ouderlingen.

Verkiezing moderamen. Bij meerderheid van stemmen wordt tot praeses verkozen ds. A. Moerkerken, tot assessor-praeses ds. J.J. van Eckeveld, tot eerste scriba ds. M.J. van Gelder, tot tweede scriba ouderling J. Honkoop en tot quaestor ouderling H. Blankenstijn. De laatste werd bij acclamatie gekozen.

Acta vorige Synode. De Synode constateert dat het moderamen van de vorige Synode de acta heeft vastgesteld en de betreffende classisgemeenten heeft doen toekomen.

Correspondentie met de andere Synodi. Namens de Particuliere Sy- node Zuid brengt ds. J. Beens de groeten en zegenbede over. Voor de Particuliere Synode Zuid-West doet ds. P. Melis dat en namens de Particuliere Synode Oost ds. J. Karels. Er zijn geen inkomen stukken.

Rapporten deputaten art. 48 en 49 D.K.O. 1. Rapporten deputaten artikel 48 D.K.O. De Particuliere Synode Zuid vergaderde op 14 april 1994 te Goes en werd namens onze Particuliere Synode bezocht door ds. R. Boogaard. Een schriftelijk verslag van deze vergadering wordt ter vergadering voorgelezen. Naar aanleiding van dit rapport spreekt de Synode uit, dat elke classis voor zich kan bepalen of een onder haar verantwoordelijkheid vallend rusthuis zich zal aansluiten bij de landelijke Federatie van Bejaardenoorden van onze gemeenten.

De Particuliere Synode Zuid-West vergaderde op 21 april 1994 te Ridderkerk en werd namens onze Particuliere Synode bezocht door de predikanten R. Boogaard en J. Karens. Een schriftelijk verslag van deze vergadering wordt ter vergadering voorgelezen.

De Particuliere Synode Oost vergaderde op 13 mei 1993 te Barneveld. Deze vergadering werd bezocht door de predikanten J. Baaijens en J. Karens. Een schriftelijk verslag van deze vergadering wordt ter vergadering voorgelezen.

2. Rapporten deputaten art. 49 D.K.O. De deputaten is in het achterliggende jaar niet gevraagd om te adviseren of bijstand te verlenen, zodat er ook geen rapporten zijn. Benoemingen deputaten art. 48 en 49. Het moderamen stelt voor om alle primi en secundi te herbenoemen. De Synode hecht hier haar goedkeuring aan, waarbij secundus-deputaat ds. M. Mondria tot primus-deputaat wordt benoemd voor art. 49 D.K.O. Door het overlijden van primusdeputaat ds. D. Rietdijk was er een vacature ontstaan.

Nu ds. Mondria tot primus wordt benoemd, stelt het moderamen de Synode voor te kiezen uit predikanten, waarbij een evenredige verdeling over de drie classes in het oog gehouden wordt. De Synode kiest ds. A. Bac.

Instructies. De classis Amsterdam ziet graag de in haar vergadering van 7 juni 1993 behandelde vraag van de gemeente Leiderdorp, op de agenda van de Particuliere Synode ge­ plaatst. De kerkeraad van Leiderdorp heeft gevraagd: "Wanneer er op een kerkeraadsvergadering kandidaten gesteld moeten worden tot (her)verkiezing van ambtsdragers, is dan ieder kerkeraadslid ambtshalve verplicht daaraan volledig mee te werken of is ieder vrij om dat niet te doen? " De volgende schriftelijke toelichting is daarbij ingediend: In het verleden is het gebeurd dat na het opstellen van de groslijst, bij de stemming voor kandidaten die daarop volgde, een stembriefje werd ingediend met minder namen dan nodig waren voor het stellen van kandidaten. De broeder die dit deed verklaarde, dat hij niet meer geschikte kandidaten wist dan op zijn briefje vermeld waren. In een ander geval weigerde een kerkeraadslid op enigerlei wijze aan de kandidaatstelling mee te werken. Hij verklaarde dat geen enkele kandidaat in de gemeente aanwezig was die voldeed aan de eisen die volgens de Bijbel aan de ambtsdragers gesteld moesten worden. Deze persoonlijke visie (waar niemand van de overige kerkeraadsleden zich mee verenigen kon) was voor hem het criterium om zich van stemming te onthouden. Het gevolg was dat er geen kandidaten werden gesteld.

Na enige discussie, waarbij ook gesproken werd over de morele plicht van ambtsdragers om medewerking aan de kandidaatstelling te geven, spreekt de Synode uit, dat de kandidaatstelling is vastgelegd in artikel 22 van de D.K.O. en dat de daaruit afgeleide en bekende regels de stemprocedure aangeven, die voor alle kerkelijke vergaderingen van toepassing is.

Verrekening van de onkosten. ledere classis betaalt als kosten voor de meerdere vergaderingen f 1, - per lid en doophd.

Door de quaestor van de vorige Particuliere Synode, ouderling H. Blankenstijn, is een overzicht samengesteld van de in-en uitgaven van die Synode. De Particuliere Synode van 1995 zal opdracht geven tot een kascontrole over een periode, die begint op 6 mei 1993. De commissie is door voorgaande Synodi vastgesteld en wordt gevormd door de broeders C.W. Bos, J. Honkoop en H. Visser. Aanwijzing roepende kerk voor de Particuliere Synode 1995. De gemeente Scheveningen wordt aangewezen om de volgende vergadering van de Particuliere Synode op D.V. donderdag 11 mei 1995 te Moerkapelle bijeen te roepen. Ook de bidstond voor de Synode zal in Moerkapelle gehouden worden.

Sluiting. De praeses dankt de gemeente Enkhuizen voor de voorbereiding van deze vergadering. De gemeente van Lisse wordt dankgezegd voor haar zorg voor de Synode, evenals de koster en zijn helpsters. De praeses wijst in zijn slotwoord op de Zoon des mensen. Die in het midden van de gouden kandelaren is, n.a.v. Openbaring 1 : 13. De Heere Jezus wandelt in het midden van Zijn gemeenten. Hij waakt, bestraft en bemoedigt. Het mocht onze innige bede maar zijn, dat Hij de kandelaar, dat is Zijn levende gemeente, niet uit ons vaderland zou wegnemen. Hij moge ons bezoeken met Zijn genade, majesteit en Geest. En Hij komt altijd in de weg van het wonder.

Gezongen wordt nog Psalm 119 : 88, waarna ds. J.J. van Eckeveld voorgaat in dankgebed en een zegen vraagt voor de maaltijd. Hierna sluit de praeses de vergadering.

Den Haag,

J. Honkoop.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 september 1994

De Saambinder | 12 Pagina's

KERKNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 september 1994

De Saambinder | 12 Pagina's

PDF Bekijken