Bekijk het origineel

KERKNIEUWS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

KERKNIEUWS

12 minuten leestijd

Beroepen: te Goes: ds. G.J. van Aalst te Ridderkerk; te Middelburg-Zuid: ds. R van Ruitenburg te Dordrecht.

BEVESTIGING EN INTREDE KANDIDAAT F. MULDER

De kerkeraad van de Geref Gemeente te Scherpenzeel deelt mee dat op D.V donderdag 7 sept. kand. F. Mulder als herder en leraar aan de gemeente zal worden verbonden. De bevestigingsdienst begint om 15.00 uur en zal geleid worden door ds. A. Moerkerken. De intrededienst zal om 19.00 uur aanvangen. Beide diensten worden gehouden in het eigen kerkgebouw.

Iz. den Dekker, scriba.

AMBTSDRAGERS­ CONFERENTIE CLASSIS AMSTERDAM

D.V. zaterdag 30 september a.s. hoopt de weleerwaarde heer ds. G.J. van Aalst voor de ambtsdragers van de classis Amsterdam te spreken over "De tucht in de heilige Schrift en in de praktijk". Ambtsdragers uit de overige classes worden hierbij hartelijk uitgenodigd om aanwezig te zijn. De conferentie vindt plaats in een van de zalen van de Geref Gemeente te Lisse. Aanvang 10.00 uur.

VERSLAG VAN DE BEGRAFENIS VAN Ds. TH. VAN STUIJVENBERG

Op woensdag 12 juli vond de begrafenis plaats van ds. Th. van Stuijvenberg. De bedroefde gemeente van Waarde was in grote getale aanwezig bij de rouwdienst en de daarop volgende begrafenis in Nunspeet. Ook vele anderen uit het hele land, alsmede een groot aantal predikanten, gaven van hun meeleven blijk door hun aanwezigheid.

Ds. H. Paul leidde de rouwdienst. Na het zingen van Psalm 43 : 4, het lezen van Romeinen 8 : 28-39 en gebed, sprak ds. Paul n.a.v. de woorden op de rouwkaart van de familie over de vraag van de apostel Paulus: Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? " Paulus stelt in dit hoofdstuk vragen. Vragen rijzen ook nu. Ds. Van Stuijvenberg is afgelost. De liefde van Christus was in zijn hart uitgestort, hi het zegelied van de apostel Paulus wordt gesproken over strijd en verdrukking. Paulus zag niet op de omstandigheden, maar op de Heere. De zaligheid ligt vast in een Drieënig God. Wie zal ons scheiden van de liefde van mensen? Wij zijn van God gescheiden en daarom zullen we ook van elkaar moeten scheiden. De scheiding van het aardse is voor Gods kerk een gaan tot de Heere. Voor allen die in Christus Jezus zijn, is het een onmogelijke zaak om gescheiden te worden van de liefde van Christus. Die liefde wordt bewezen in Zijn dood, is van eeuwigheid en wordt verkregen door de kennis des geloofs. Dan is er betrokkenheid op de Heere. Dan wordt de liefde Gods ervaren. Dan is er verbrokenheid des harten. Menigmaal heb ik, aldus ds. Paul, met de overledene een geestelijk gesprek gehad. Hij mocht ervan getuigen van wat God gedaan had in zijn leven. Zijn prediking was in bewogenheid. Hij gunde ieder de zaligheid. Misschien is hij niet altijd begrepen. Wat hij was, was hij door genade. Hij is boven; er is een bidder minder, maar een lover meer, zo besloot ds. Paul de rouwdienst.

Nadat gezongen was Psalm 68 : 2 en gesloten met gebed, sprak ds. P. den Butter, Chr. Geref predikant uit Driebergen, namens de mensen die de "Haamstedekring" voor predikanten bezoeken. Ds. Den Butter zei o.a.: Ds. Van Stuijvenberg voelde zich daar met hart en ziel thuis. Alles wat scheiding maakt, kan dan zo wegvallen. We zullen hem missen vanwege zijn warme getuigenis. Hij mag zich nu verlustigen in zijn Koning. Het is in zijn geest, als we de hoorders toeroepen: ie heeft lust de Heere te vrezen? God stelle de gedachtenis des rechtvaardigen tot zegen".

Vervolgens sprak ouderling J.M. Goud namens kerkeraad en gemeente van Waarde: "Er is diepe weemoed in ons hart. Grote blijdschap was er 2 april 1993, grote verslagenheid en droefheid in onze gemeente op 8 juli 1995. De jeugd en de catechisanten lagen nauw aan zijn hart. De dienst van zijn Koning heeft hij mogen aanprijzen. De Naam van Jezus stond centraal. We zullen hem zeer missen. De Heere doe ons in Zijn ondoorgrondelijke wil berusten. Wat moet er nu van onze gemeente terechtkomen? Dat we mogen ervaren, dat de Heere Sion gegrond heeft en: zie Ik ben met ulieden alle de dagen des levens. We mogen geloven, dat zijn arbeid niet ijdel geweest is in den Heere". Mevr. Van Stuijvenberg en de kinderen werd Gods nabijheid toegewenst.

Op de begraafplaats sprak de konsulent, ds. J. de Pater. Hij wees o.a. op de tekst: "Als ons aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt, dat we dan een gebouw mogen hebben bij God, een gebouw, niet met handen gemaakt".

Mr. A. van Stuijvenberg, de oudste zoon van de overledene, sprak een dankwoord namens de familie en verzocht de aanwezigen te zingen Psalm 68 : 10.

Daarna werd deze droeve plechtigheid gesloten. De Heere gaf nog genade en ere. Dat we, zoals ouderling J.M. Goud zijn toespraak beëindigde, de overleden predikant met jaloersheid mochten nastaren en mochten leren zeggen: "De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de Naam des Heeren zij geloofd".

C. van den Bovenkamp,

scriba van de Geref Gemeente te Waarde.

KORT VERSLAG van de vergadering van de P.S. Oost der Gereformeerde Gemeenten, gehouden op 18 mei 1995 te Rij ssen

Aan de vooravond van de vergadering werd een bidstond gehouden in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Rijssen-Noord. Daarin ging voor de praeses van de vorige Synode, ds. P. Blok. De tekst voor de prediking was Jesaja 26 : 29a: Met mijn ziel heb ik U begeerd in de nacht". Het thema: Een gelovig verlangen naar Christus in een bange tijd". Bij de verklaring werd achtereenvolgens aandacht gevraagd voor: e. Een geboren veriangen; 2e. Een noodzakelijk verlangen en 3e. Een innerlijk verlangen.

Op 18 mei 1995 kwam de Synode bijeen in het reeds genoemde kerkgebouw. Ds. J.M. Kleppe opent de vergadering met het laten zingen van Psalm 32 vers 4, leest Romeinen 8 : 31 t/m 39 en gaat voor in gebed. Na alle afgevaardigden, de deputaten art. 48 D.K.O. van de andere Synoden en belangstellenden welkom te hebben geheten, spreekt hij een kort woord n.a.v. Rom. 8 : 34: Wie is het, die verdoemt? Christus is het. Die gestorven is; ja wat meer is. Die ook opgewekt is. Die ook ter rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt". In het openingswoord worden tevens de te memoreren gebeurtenissen uit de verschillende classes aangehaald.

Bij het gehouden appèl blijkt ds. J.S. van der Net te zijn vervangen door zijn secundus oud. Z. Klaasse. De 3 classes zijn vertegenwoordigd door 11 predikanten en 13 ouderlingen. Bij de verkiezing voor het moderamen wordt ds. A.F. Honkoop gekozen tot praeses; ds. J. Karels tot assessor-praeses; ds. M. Golverdingen tot eerste scriba en oud. C.H. Diepeveen tot tweede scriba. Oud. R. Riezebos wordt, bij acclamatie, benoemd tot quaestor Ds. A.E Honkoop spreekt een woord van dank voor het gegeven vertrouwen. Na een korte schorsing om het moderamen gelegenheid te geven de agenda te bespreken, wordt de vergadering voortgezet.

De acta van de vorige Synodevergadering, d.d. 6 mei 1994, zijn door het moderamen vastgesteld en aan de kerkeraden toegezonden. Deze worden, met een kleine wijziging, voor kennisgeving aangenomen. Als afgevaardigden van de andere Synoden brengen ds. J. Beens namens de P.S. Zuid, ds. T.M. van Dijk namens de P.S. Zuid-West en ds. J. Karens namens de P.S. Noord-West groeten en zegenwensen over. De praeses dankt hen voor hun aanwezigheid en goede woorden.

Bij de ingekomen stukken is o.m. een verzoek van het bestuur van de Stichting "Huize Maranatha" te Rij ssen om goedkeuring van de gewijzigde statuten. De Synode mist hierin de jaarlijkse verantwoording aan de Particuliere Synode Oost en verzoekt deze bepaling alsnog op te nemen. Behoudens deze aanvulling worden de statuten goedgekeurd.

De gemeente Nunspeet verzoekt, als roepende kerk voor de a.s. Generale Synode spoedige toezending van de namen der afgevaardigden en eventuele punten voor die Synode. De scriba zal hiervoor zorgen.

De rapporten van de deputaten art. 48 en 49 D.K.O. worden voorgelezen en voor kennisgeving aangenomen. Bij de bespreking van het rapport van de "Vereniging voor Voortgezet Onderwijs op Reformatorische Grondslag" wordt gevraagd naar de mogelijkheid om van dit soort stukken een landelijk overzicht te krijgen. Ds. M. Golverdingen herinnert eraan dat de verhouding kerk en school op de a.s. vergadering van de Generale Synode aan de orde komt.

De rapporten en de financiële verslagen van de bejaardentehuizen Elim te Barneveld en Maranatha te Rijssen worden goedgekeurd. Enkele vragen worden beantwoord o.m. over de bouw van bejaardenwoningen te Bameveld.

In het afgelopen jaar is er overeenstemming bereilct tussen de besturen van huize Bethesda/Den Dolder; huize Elim/Bameveld en huize Maranatha/Rijssen om te komen tot een nauwere vorm van samenwerking. Daarvoor is een stichting "Verzorgingshuizen Regio Oost (S.V.R.O.) opgericht. Het rapport plus statuten is aan de Synode toegezonden. De vergadering verklaart zich accoord met deze nieuwe samenwerkingsvorm. Het is nodig in deze tijd om de krachten te bundelen in het bejaardenwerk. Hopelijk zal dit initiatief ook landelijke uitstraling krijgen. De statuten worden goedgekeurd met als aanvulling dat ook de statuten van deze stichting der goedkeuring behoren te worden voorgelegd aan de Particuliere Synode Oost. Bij de behandeling van het rapport van de Stichting tot Financiële hulpverlening aan Instellingen in de Particuliere Synode Oost wordt er op gewezen dat in de Acta van 1994 staat vermeld dat het bestuur zich zou bezinnen op een volstrekte scheiding tussen de besturen van de bejaardentehuizen enerzijds en de Stichting anderzijds. De Stichting heeft in de statuten vastgelegd dat elk van de tot nu toe, totaal acht, participerende instellingen een vertegenwoordiger zal aanwijzen, alsmede een door de P.S. aan te wijzen voorzitter. Het bestuur is van mening dat deze samenstelling een voldoende garantie is om vermenging van belangen uit te sluiten. Het eigen vermogen is groot ƒ 262.950, —. Het streven van het bestuur is een reserve op te bouwen van plm. ƒ 300.000, —. Daarom worden de diverse instellingen ook nu nog verzocht om een bijdrage.

Bij de benoemingen wordt tot secundus deputaat art. 48 in de plaats van ds. R. Kattenberg benoemd ds. J.W. Verweij. In het bestuur van bejaardentehuis Elim te Bameveld wordt als nieuw bestuurslid benoemd de heer W. Remijn te Ermelo. De periodiek aftredende bestuursleden worden herbenoemd. Als bestuursleden treden af ds. L. Blok en oud. C.H. Diepeveen. In het bestuur van huize Maranatha te Rijssen wordt benoemd de heer A.M. Pol te Rijssen. Aftredend en niet herkiesbaar zijn de heren A. ten Brinke en H. Pluimers. In het bestuur van de Stichting tot Financiële hulpverlening in de RS. Oost steh de heer H. Pluimers zich ook niet herkiesbaar. Hier wordt benoemd de heer G. Wassink te Doetinchem. De heer G. Paalman wordt herbenoemd.

Van de classis Bameveld is het volgende punt van behandeling ingebracht: "De laatste tijd komt het steeds vaker voor dat door een deputaatschap werving voor een fiinktie plaatsvindt, waarvoor betrokkene uiteindelijk in een ambt dient te staan. Voor die funkties vervoegen sollicitanten zich rechtstreeeks bij het desbetreffende deputaatschap dat verder onderzoek doet. In het algemeen zal daarbij een kerkeraad om referenties worden gevraagd. Deze procedure kan aanleiding geven tot onnodige teleurstellingen en misverstanden. Daarom wordt voorgesteld dat voor het solliciteren bij een deputaatschap naar een fiinktie waarvoor het bekleden van een ambt noodzakelijk of wenselijk is, dit bij het vragen van referenties aan een kerkeraad duidelijk wordt meegedeeld". Na een korte bespreking wordt besloten dit punt door te zenden naar de Generale Synode.

Twee appèlzaken vragen nu de aandacht. Het eerste appèl is van een gemeente, die bezwaar maakt tegen de aanvaarding van een lid door een andere gemeente zonder dat van woonplaats veranderd werd. Een dergelijke handeling is in het algemeen in strijd met de D.K.O. Overleg tussen de betrokken kerkeraden is in uitzonderingsgevallen door bijzondere omstandigheden altijd noodzakelijk. Met de betrefiffende leden zal alsnog over het verkeerde van hun optreden gesproken dienen te worden.

De tweede appèlzaak wordt behandeld nadat niet-ambtsdragers zich hebben verwijderd. Bij de bespreking blijkt onder meer dat de betrokken classis de gronden waarop het appèl werd afgewezen onvoldoende geformuleerd heeft en dat men appellant niet tijdig en volledig het besluit van de classis heeft medegedeeld. Daarom wordt de zaak terugverwezen naar die classis. Tot afgevaardigden naar de Generale Synode worden gekozen als primi de predikanten: ds. L. Blok, ds. P. Blok, ds. A.F. Honkoop, ds. J. Karels en ds. J.W. Verweij. Als secundi: ds. M. Golverdingen, ds. J.M. Kleppe, ds. C. Sonnevelt, ds. G. Mouw en ds. C.G. Vreugdenhil. Voor de ouderlingen: primi: J.T. v.d. Berg, C.H. Diepeveen, J. de Jager, A. v.d. Kieft en G. Roos. Als secundi: R. Riezebos, J. Bonhof, K. Karels, 1. den Dekker en Chr. Fahner.

Voor de onkosten wordt bijgedragen door de classis Bameveld ƒ 19.500, - ; classis Kampen ƒ 13.000, - ; classis Rijssen ƒ 16.500, -. De boekhouding van de quaestor is gecontroleerd door twee broeders van de roepende kerk en accoord bevonden.

Veenendaal wordt aangewezen als roepende kerk voor de Synode d.d. 9 mei 1996 te houden in de Gereformeerde Gemeente van Bameveld, aanvang 9.30 uur. De bidstond zal, op de daaraan voorafgaande avond gehouden worden in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente van Veenendaal, aanvang 19.30 uur. Alles zo de Heere wil en wij leven. In die bidstond hoopt de praeses van deze Synode, ds. A.F. Honkoop voor te gaan.

Aan het eind van de vergadering gekomen zijnde spreekt de praeses nog een kort slotwoord. Afscheid wordt genomen van ds. R. Kattenberg wegens vertrek naar Vlissingen. De Heere stelle zijn ambtelijke bediening aldaar tot zegen. Woorden van dank spreekt hij tot de roepende kerk voor het samenroepen van deze vergadering en voor de goede verzorging. Laten wij, aldus de praeses waarderen de wijze waarop wij mochten samenzijn. Het zijn geen vruchten van onze akker. In de opening is ons gewezen op de grote Hogepriester "Die ook voor ons bidt". Dat zij tot bemoediging. Dan vallen de lasten wel eens voor een ogenblik van de schouders. Die grote Hogepriester draagt Zijn Kerk met al hun gebreken voor het aangezicht des Vaders. Het is voor onze gemeenten een belangrijk jaar omdat in september D.V. de Generale Synode staat gehouden te worden. Er moge een gedurig gebed zijn vanuit de gemeenten voor eenheid en liefde en bewaring om niet af te wijken van de leer der vaderen gegrond op Gods Woord.

Op zijn verzoek gaat ds. J. Karels voor in dankgebed nadat nog gezongen is Psalm 122 vers 3. Hierna sluit de praeses de vergadering.

ds. M. Golverdingen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 31 augustus 1995

De Saambinder | 12 Pagina's

KERKNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 31 augustus 1995

De Saambinder | 12 Pagina's

PDF Bekijken