Bekijk het origineel

KERKNIEUWS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

KERKNIEUWS

10 minuten leestijd

Beroepen: te Franklin Lakes (U.S.A.): ds. G.M. de Leeuw te Bameveld.

Bedankt: voor Hamilton (Canada): ds. C. Hogchem te Borssele.

KORT VERSLAG van de Particuliere Synode Noord-West van de Gereformeerde Gemeenten, gehouden op donderdag 2 mei 1996 te Amersfoort.

Bidstond. De bidstond werd gehouden in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente van Amersfoort. In deze bidstond ging voor de praeses van de vorige Synode ds. A. Moerkerken.

De tekstwoorden voor deze avond waren Matth. 25 : 1-13, toegespitst op het 5e vers: Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen sluimerig en vielen in slaap".

Opening. De tijdelijke voorzitter, ds. W. Visscher opent namens de roepende kerk van Amersfoort de vergadering met het laten zingen van Ps. 25 : 2. Daarna leest hij Jesaja 64 en gaat voor in gebed en bepaalt de vergadering bij Jes. 64 : 1. Hierna memoreert ds. W. Visscher de voornaamste gebeurtenissen van het afgelopen jaar.

Lastbrieven. De drie classes van de Particuliere Synode Noord-West zijn wettig vertegenwoordigd.

Moderamen. Het moderamen wordt als volgt samengesteld: Bij meerderheid van stemmen wordt tot praeses verkozen ds. A. Moerkerken, tot assessor-praeses ds. J.J. van Eckeveld, tot eerste scriba ds. C. Harinck, tot tweede scriba ouderling J. Honkoop, terwijl bij acclamatie ouderling H. Blankenstijn tot quaestor wordt benoemd.

Correspondentie met andere Particuliere Synodi. Namens de Particuliere Synode Zuid brengt ds. R. Kattenberg de hartelijke groeten over, ds. J.M. Kleppe namens de Particuliere Synode Oost. Ds. T.M. van Dijk wenst de vergadering Gods zegen toe namens de Particuliere Synode Zuid-West. Hij heeft namens de Particuliere Synode Zuid-West de opdracht meegekregen om de brief, die deze synode gericht heeft aan de roepende kerk van de Generale Synode, de gemeente van Tholen, ter vergadering voor te lezen en onze Synode te verzoeken afgevaardigden te kiezen voor de te houden vervroegde Generale Synode.

De praeses dankt de broeders voor de overgebrachte groeten en stelt voor de opmerkingen en voorstellen van de Particuliere Synode Zuid-West bij artikel 7 aan de orde te stellen.

Ingekomen stukken. Allereerst is er het schrijven van de Particuliere Synode Zuid-West, waarin ons meegedeeld wordt dat de gemeente Tholen verzocht is een vervroegde Generale Synode bijeen te roepen.

De vergadering besluit om daarom een punt aan de agenda toe te voegen. Artikel 7a zal luiden: "Verkiezing afgevaardigden voor de vervroegde Generale Synode". Deze zal waarschijnlijk bijeengeroepen worden op 27 juni D.V.

Een schrijven van ds. C. de Jongste. Hij stelt zijn verslag van de laatst gehouden Particuliere Synode Zuid ter onzer beschikking, omdat van onze Synode een afvaardiging ontbrak. De praeses leest enkele kernpunten uit dit rapport voor. Een schrijven van ds. J. Baaijens waarin hij uiteenzet waarom hij en anderen namens onze Synode niet als deputaten art. 48 op de Particuliere Synode Zuid-West aanwezig zijn geweest.

Rapporten en benoemingen. a. Rapporten deputaten artikel 48 D.K.O.

De Particuliere Synode Oost vergaderde op 18 mei 1995. Een schriftelijk verslag van ds. J. Karens, die deze vergadering bezocht, wordt voorgelezen.

Een verslag van de vervolgvergadering van de Particuliere Synode Zuid, gehouden op 26 oktober 1995 te Goes. Dit rappport wordt uitgebracht door ds. R. Boogaard en ds. J.J. van Eckeveld. Ook dit verslag wordt voorgelezen.

b. Rapporten deputaten artikel 49 D.K.O.

De classis Amsterdam vergaderde 23 augustus 1995 in verband met het peremptoir examen van kandidaat G.J. Baan. Ds. M. Mondria brengt schriftelijk verslag uit van deze vergadering, mede namens ds. J. Karens. Het verslag wordt voorgelezen. De deputaten art. 49, ds. M. Mondria en ds. J. Karens hebben de classis geadviseerd kandidaat G.J. Baan tot de volle bediening van Woord en Sacramenten toe te laten.

c. Andere rapporten zijn niet ingediend.

d. Benoemingen deputaten art. 48 D.K.O.:

Ds. J. Baaijens en ds. R. Boogaard be- sluiten om, vanwege hun leeftijd, zich niet meer herkiesbaar te stellen. Ds. K. de Gier stelt zich om dezelfde redenen niet meer beschikbaar als secundus deputaat. Het moderamen stelt voor ds. J. Karens te herbenoemen en ds. J.J. van Eckeveld en ds. CA. van Dieren als primi deputaten te benoemen. De vergadering gaat hiermee accoord.

Als secundi worden gekozen: ds. A.J. Gunst, ds. A. Bac en ds. J. Driessen. e. Benoemingen deputaten art. 49 D.K.O.

De praeses stelt voor de zittende primi en secundi deputaten te herbenoemen. Ds. J.B. Zippro wordt als primus deputaat verkozen en als secundus ds. A.B. van der Heiden.

Verkiezing afgevaardigden vervroegde Generale Synode 1996. De volgende broeders worden gekozen: Predikanten: ds. J.J. van Eckeveld, ds. A. Bac, ds. K. de Gier, ds. C. Harinck, ds. A.J. Gunst. Ouderlingen: H. Blankenstijn, C.G. van Es, J. Honkoop, J. Schouls, G.H. Verweij. Secundi predikanten: ds. J. Karens, ds. J. Driessen, ds. W. Visscher, ds. J. Baaijens. Secundi ouderlingen: CE. Hotting, G.D. Pas, J.H. Mauritz, J.H. Doeven, G. van den Hove.

De quaestor, oud. H. Blankenstijn, heeft een financieel verslag gemaakt van de inkomsten en de uitgaven van de Particuliere Synode Noord-West over het jaar 1995.

ledere classis betaalt ƒ 1, — per lid en dooplid.

Aanwijzing roepende kerk voor de Particuliere Synode 1997 D.V.: De gemeente Lisse wordt aangewezen om de volgende vergadering van de Particuliere Synode Noord-West bijeen te roepen op donderdag 24 april 1997 D.V.

De bidstond zal worden gehouden op 23 april 1997 D.V. in de gemeente Lisse. Ds. J.J. van Eckeveld zal, omdat ds. A. Moerkerken dan niet meer tot onze Synode zal behoren, als assessor praeses in die dienst het Woord bedienen. De vergadering zal eveneens in het kerkgebouw van de gemeente Lisse plaatsvinden.

Vaststelling Acta: Het moderamen van de Synode wordt gemachtigd de Acta van deze vergadering vast te stellen. Censuur ingevolge artikel 43 D.K.O.: Aangezien niemand ter vergadering zich misdragen heeft kan dit punt onbesproken blijven.

Sluiting. De praeses dankt de roepende kerk van Amersfoort voor de voorbereidingen voor deze vergadering. Hij dankt de koster van de gemeente Amersfoort voor de verzorging. Hij wil de vergaderingen van het Curatorium, die binnenkort weer zullen gehouden worden in de gebeden bevelen. De Heere des oogstes moge arbeiders in Zijn wijngaard uitstoten. Wij moesten in deze vergadering vanwege de vervroegde Generale Synode veel stemmen. De Heere moge wijsheid geven om in de a.s. vergadering van de Generale Synode, in de zo diep ingrijpende zaak van de afzetting van br. N.W. Schreuder door de classis Ridderkerk, een juist besluit te nemen. Hij verzoekt ds. J.J. van Eckeveld met gebed te willen eindigen. Voordat deze hieraan voldoet richt hij zich eerst tot ds. A. Moerkerken, die nu voor het laatst als afgevaardigde in ons midden is. Hij wenst broeder Moerkerken herstel toe van zijn zwakke gezondheid. Hij hoopt dat hij zijn taak als docent van de Theologische School, in Gods kracht tot zegen van onze gemeenten mag vervullen. Daama laat ds. J.J. van Eckeveld zingen Psalm 74 : 2 en gaat voor in dankgebed. De praeses sluit de vergadering.

ds. C. Harinck,

eerste scriba.

KORT VERSLAG van de vergadering van de classis Goes, gehouden op 6 mei 1996 in de Sionkerk te Goes

De consulent van de roepende kerk te Kruiningen, ds. C Hogchem, opent de vergadering met het laten zingen van Ps. 21 : 4 en 6, hij leest Joh. 11 : 14-27 en gaat voor in gebed.

Hij memoreert het overlijden van ouddiaken C Zeevaart uit Hoedekenskerke en van oud-ouderling C Faasse uit Goes. Hij spreekt daarbij de wens uit dat de Heere de achtergeblevenen zou willen gedenken. Verder wordt het verblijdende feit aangehaald dat ds. H. Hofman het beroep naar de gemeente Waarde heeft aangenomen. Vervolgens spreekt de tijdelijke praeses een kort openingswoord naar aanleiding van Joh. 11 - .IS: Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven.

Volgens de lastbrieven zijn alle gemeenten wettig vertegenwoordigd door 5 predikanten, 22 ouderlingen en 4 diakenen. Aan de diakenen wordt keurstem verleend.

Het moderamen wordt als volgt samengesteld: praeses: ds. J. de Pater; assessoren: ds. C Hogchem en ds. Chr. van der Poel; scriba: oud. S. Boogaard en quaestor: oud. C de Muynck.

De notulen van de vergadering van 8 januari 1996 worden ongewijzigd vastgesteld en onder dank aan de opsteller getekend.

Er zijn enkele ingekomen stukken.

1. Afschrift van een brief van een lid uit de gemeente Goes, gericht aan alle leden van de kerkeraden uit de classis Ridderkerk. Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.

2. De notulen van de classis Ridderkerk van de vergadering van zaterdag 9 december 1995 en van 9 maart 1996. Op deze vergaderingen is de zaak van de oud-predikant van Goes verder behandeld.

3. Een brief van de Reformatorische Stichting Thuiszorg, waarin de wens wordt uitgesproken om voorlichting te mogen geven aan onze diaconieën. Onze classisdiakenen hebben besloten om op D.V. 10 oktober a.s. een diaconale najaarsvergadering te beleggen, waarbij de R.S.T. gelegenheid heeft om voorlichting te geven. De classis gaat hiermee accoord.

4. Een verzoek van de classis Tholen aan de classis Goes om bijstand te verlenen door voor een aantal gemeenten een consulent uit de classis Goes aan te wijzen. Door de predikanten is al hulp toegezegd; de classis gaat hiermee accoord.

Vervolgens wordt overgegaan tot de verkiezing van afgevaardigden voor de Particuliere Synode. De praeses verduidelijkt dit punt. De zaak van br Schreuder maakt het nodig dat er vervroegd een Generale Synode gehouden wordt. Om afgevaardigden voor deze Synode te kiezen is het nodig dat er ook een vervroegde Particuliere Synode gehouden wordt. Vandaar dat ook onze classis vanavond in een vervroegde vergadering bijeen gekomen is.

Als afgevaardigden voor de predikanten worden benoemd: ds. W. Harinck, ds. C Hogchem, ds. J. de Pater en ds. Chr. van der Poel. Als afgevaardigden voor de ouderlingen: S. Boogaard, J.M. Goud, L.J. Goud en C Weststrate. Als secundi worden aangewezen (in volgorde): C de Muynck, S.M. Huissen, G. van Veldhuisen en P. Geense.

Er zijn twee punten van behandeling. Het eerste betreft een verzoek van een gemeente om de verkiezing van de scriba en quaestor b.v. één maal per twee jaar niet bij acclamatie maar schriftelijk te doen plaatsvinden. Dit voorstel vindt onvoldoende steun. Verkiezing bij acclamatie houdt immers in dat wanneer slechts één lid een schriftelijke stemming aanvraagt, dit dan ook gehonoreerd moet worden. In de toekomst zal er op worden toegezien dat deze regel onder ons gehandhaafd blijft.

Het tweede punt betreft een verzoek van de classis Ridderkerk om overleg betreffende de financiële afwikkeling van de zaak van br. Schreuder. Dit verzoek zal eerst door de gemeente Goes worden besproken.

Tijdens de rondvraag deelt ds. Harinck, als scriba van de Particuliere Synode, mee dat het punt van de gemeente Goes betreffende het misbruik van de computer op de Synode besproken is. Men heeft besloten om voorlichting te geven via een artikelenreeks, die in Kerkelijk Nieuws zal worden gepubliceerd.

Als roepende kerk wordt de gemeente van Nieuwdorp aangewezen om op D.V. 9 september a.s. de classis samen te roepen, of wanneer er geen punten van behandeling zouden zijn, op D.V. 6 januari 1997. Zoals gewoonlijk hopen we te vergaderen in de Sionkerk te Goes, aanvang 19.00 uur.

Na een kort slotwoord verzoekt de praeses oud. P. de Wolf van Kruiningen te eindigen. Deze voldoet aan dit verzoek met het laten zingen van Ps. 68 : 14 en dankgebed, waarna de praeses de vergadering sluit.

S. Boogaard, scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 juli 1996

De Saambinder | 12 Pagina's

KERKNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 juli 1996

De Saambinder | 12 Pagina's

PDF Bekijken