Bekijk het origineel

KERKNIEUWS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

KERKNIEUWS

8 minuten leestijd

Beroepen: te Emmeloord, te Hoogvliet en te Spijkenisse: ds. M. Golverdingen te Groningen; te Rotterdam-IJsselmonde: ds. E. Venema te Elspeet; te Scherpenisse: ds. G. Mouw te De Valk Wekerom; te Scheveningen: ds. J.S. van der Net te Apeldoorn; te Uddel: ds. G.J. van Aalst te Ridderkerk.

Bedankt: voor Aagtekerke, voor Middelhamis en voor Randburg (Zuid-Afrika): ds. W. Visscher te Amersfoort; voor 's-Gravenzande: ds.J.W. Verweij te Rijssen; voor Tholen: ds. CA. van Dieren te Stolwijk; voor Westkapelle: ds. J. Karels te Oudemirdum.

SLUITING GEMEENTE ZUID-BEIJERLAND

De kerkenraad van Nieuw-Beijerland deelt mede dat zij enige tijd geleden, na overleg met de classis Ridderkerk, het besluit heeft moeten nemen om er toe over te gaan de afdeling Zuid-Beijerland te sluiten.

De aanleiding tot dit besluit is geweest het in de loop der jaren gestaag teruglopende aantal bezoekers van de kerkdiensten en het ontbreken van de ambten.

Op zondag 22 september j.l. werd de laatste kerkdienst belegd en heeft de gemeente, na 43 jaar en 6 maanden, opgehouden te bestaan. (Zie ook Kerkelijk Jaarboek, blz. 290)

KORT VERSLAG van de Particuliere Synode Oost van de Gereformeerde Gemeenten, gehouden op donderdag 9 mei 1996 te Barneveld

Aan de vooravond van de Synodale vergadering werd een bidstond gehouden in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Veenendaal, waarin de preses van de vorige Synode, ds. A.F. Honkoop, voorging. Hij bepaalde zijn gehoor bij de woorden uit Handelingen 1 : 4: En als Hij met hen vergaderd was, beval Hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders, die gij, zeide Hij van Mij gehoord hebt".

Naar aanleiding van deze woorden stond hij stil bij: "Het verwachten van de belofte des Vaders". Ie. Het gegeven bevel tot dit verwachten; 2e. Het gelovig vertrouwen in dit verwachten en 3e. De vaste grond voor dit verwachten.

Opening. Ds. C. Sonnevelt, predikant van de roepende kerk Veenendaal, opende om 9.30 uur de vergadering. Nadat gezongen was Psalm 145 : 6, las hij Filippenzen 4 en ging voor in gebed. Na allen welkom te hebben geheten memoreerde hij de voornaamste gebeurtenissen na de vorige Synode. Dit overzicht zal bij de acta worden gevoegd. Vervolgens bepaalde hij zijn gehoor bij de woorden uit het 5e vers: De Heere is nabij". Rondom deze woorden staan zoete vruchten van genade: Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. Weest in geen ding bezorgd, en de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en zinnen bewaren in Christus Jezus". Dat zij ook ons deel in deze vergadering.

Lastbrieven. Bij het gehouden appèl blijken verhinderd te zijn: ds. J.S. van der Net en de ouderlingen J. de Jager, J.T. van den Berg en Chr. Fahner Hun plaatsen worden ingenomen door de ouderlingen J.J. van den Brink, M.C. van der Spek, J.M.A. Diepeveen en H. van der Goot. De drie classes zijn alzo wettig vertegenwoordigd door 10 predikanten en 14 ouderlingen.

Moderamen. Bij de gehouden verkiezing wordt gekozen tot preses: ds. A.F. Honkoop, tot assessor-preses ds. R Blok; tot eerste scriba ds. M. Golverdingen en tot tweede scriba ouderling C.H. Diepeveen. Als quaestor wordt bij acclamatie ouderling R. Riezebos benoemd.

Acta van de Particuliere Synode Oost dd. 18 mei 1995. Deze acta zijn door het moderamen vastgesteld en aan de diverse kerkenraden toegezonden. Zij worden voor kennisgeving aangenomen.

Correspondentie met andere Synoden. Als afgevaardigden van de andere Synoden brengen groeten en zegenwensen over: ds. J. de Pater namens de P.S. Zuid; ds. P. van Ruitenburg namens de P.S. Zuid-West. Deze maakt melding van enkele appèlschriften die zijn ingediend tegen de beslissing van die Synode inzake ds. N.W. Schreuder Daarom zal een vervroegde Generale Synode worden samengeroepen op 27 juni 1996. De gemeente Tholen is de roepende kerk. Namens de P.S. Noord-West spreekt ds. M. Karens.

Ingekomen stukken. Er zijn rapporten van de diverse scholengemeenschappen. Deze worden voor kennisgeving aangenomen, hi de toekomst zullen deze rapporten aan de kerkenraden worden toegezonden.

De rapporten van de deputaten art. 48 en 49 D.K.O. worden voorgelezen en voor kennisgeving aangenomen.

De jaarverslagen van de bejaardentehuizen Elim te Bameveld en Maranatha te Rijssen worden goedgekeurd. Er zijn voorstellen betreffende de ftisie van deze tehuizen met huize Bethesda te Den Dolder. De afgevaardigden missen in de statuten van deze nieuwe stichting het nauwe kontakt met de eigen kerkelijke achterban. De instelling van een Raad van Advies, samengesteld uit vertegenwoordigers van de diverse classes wordt noodzakelijk geacht. Het moderamen wordt gemachtigd de gewijzigde statuten, waarin de wensen van de Synode verwoord zijn, goed te keuren.

Aan het eind van de morgenvergade­ring verzoekt de preses ds. P. Blok voor te gaan in dankgebed, tevens een zegen vragende voor de maaltijd.

De middagvergadering wordt geopend door ouderling G. Roos. Hij verzoekt te zingen Psalm 80 : 11, leest Psalm 139 en gaat voor in gebed.

Bij het rapport van de Stichting tot Fi­ nanciële Hulpverlening aan Instellingen in de Particuliere Synode Oost der Gereformeerde Gemeenten komt een schrijven van het bestuur van huize Elim ter sprake, inhoudende een verzoek om financiële hulp. Besloten wordt uit het Steunfonds een bedrag van ƒ 100.000, — als gift beschikbaar te stellen en daarnaast een lening te verstrekken groot ƒ 140.000, —.

De Stichting blijft streven naar een reservefonds van ƒ 300.000, —. Er zal een beroep op de gemeenten gedaan worden voor collecten en giften.

Benoemingen. Ds. L. Blok wordt, door zijn vertrek uit de classis Bameveld, als deputaat art. 48 D.K.O. vervangen door ds. P. Melis. Voor deputaat art. 49 D.K.O. wordt hij vervangen door ds. M. Golverdingen. Als secundus wordt benoemd ds. B. van der Heiden.

Wegens het vertrek van de heer H. Preuter uit het bestuur van de Stichting tot Financiële hulpverlening wordt in zijn plaats benoemd de heer E. van Grol uit Bameveld. Als zijn secundus wordt benoemd de heer M. van Amersfoort uit Bameveld. De voorzitter van deze Stichting, ouderling R. Riezebos verzoekt van deze fiinctie ontheven te worden. In zijn plaats wordt benoemd ouderling J. Bonhof uit Lelystad.

Verkiezing afgevaardigden Generale Synode. Voor de predikanten worden gekozen: ds. P. Blok, ds. M. Golverdingen, ds. B. van der Heiden, ds. A.F. Honkoop en ds. J. Karels. Voor de ouderlingen: J.T. van den Berg, C.H. Diepeveen, K. Karels, R. Riezebos en G. Roos.

Punten van behandeling. De classis Rijssen verzoekt nadere bezinning omtrent schriftuurlijke argumentatie en motivering betreffende de grenzen tussen geoorloofde zondagsarbeid en werken der noodzakelijkheid. Zij verzoekt deze kwestie te behandelen op de a.s. Generale Synode.

Besloten wordt dit punt als volgt door te zenden: "De Particuliere Synode Oost verzoekt de Generale Synode, in aansluiting op het door de Generale Synode van 1989 aanvaarde rapport "Zondagsarbeid", te bevorderen dat een voortgezette bezinning plaats vindt op de betekenis die de dag des Heeren heeft voor onze gezinnen en ons kerkelijk leven".

Toelichting: De toenemende zondagsontheiliging en de maatschappelijke ontwikkelingen in het arbeidsproces (de zgn. 24-uurs economie) maken een opscherping van de gemeenten ten aanzien van de betekenis van Gods dag noodzakelijk.

Verrekening onkosten. Overeenkomstig de verdeelsleutel van de hoofdelijke omslag zijn in 1996 de bijdragen van de classes aan de Particuliere Synode Oost ƒ 1, 75 per lid/dooplid, n.l. voor de classis Bameveld ƒ 19.500, —; classis Kampen ƒ 13.000, — en classis Rijssen ƒ 16.500, —.

Aanwijzing roepende kerk. De gemeente Kampen zal D.V. op 2 mei 1997 de Particuliere Synode Oost samenroepen in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente van Kampen. Aanvang 9.30 uur. Op 1 mei des avonds om 19.30 uur zal in de kerk van die gemeente de bidstond worden gehouden. Hierin hoopt voor te gaan de preses van deze Synode ds. A.F. Honkoop.

Sluiting. In zijn slotwoord merkte de preses op dat wij nog in liefde en enigheid mochten samen zijn. Dat is geen verdienste onzerzijds. Het werk in de gemeenten wordt er niet eenvoudiger op en dan denken wij aan het probleem van zondagsarbeid en andere materiële zaken. Er zijn zorgen betrefl^ende het geestelijke leven in de gemeenten. Het geoefend volk van God wordt schaars. Een evangelisch christendom komt op, zich o.a. uitende in een toenemend aantal avondmaalgangers. Het is te vrezen dat het niet altijd mensen zijn die door Gods Geest geleid worden. Om hierin leiding te geven vraagt veel van de ambtsdragers. Dat wij dan onze sterkte vinden in het Woord van God. Als wij de hulp bij de HEERE zoeken, zal Hij met ons zijn in onze ambtelijke arbeid. Het is onze wens dat ook de afgelezen kanselboodschap van de Generale Synode nog iets mag uitwerken.

Ds. J.W. Verweij gaat voor in dankgebed nadat nog is gezongen Psalm 121 : 4. Hierna sluit de preses de vergadering.

C.H. Diepeveen, scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 oktober 1996

De Saambinder | 12 Pagina's

KERKNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 oktober 1996

De Saambinder | 12 Pagina's

PDF Bekijken