Bekijk het origineel

KERKNIEUWS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

KERKNIEUWS

5 minuten leestijd

Beroepen: te Arnhem; ds. H. Paul te Oostkapelle; te Meliskerke: ds. C. Hogchem te Borssele; te Terwolde de Vecht: ds. A. Bac te Bodegraven.

Bedankt: voor Groningen: ds. C.G. Vreugdenhil te Lelystad; voor Hamilton (Canada): ds. C. Hogchem te Borssele; voor Krimpjen aan den IJssel: ds. A. Bac te Bodegraven.

ZIEKTE DS. J. DE PATER

De hartklachten van ds. De Pater duren helaas voort. Hij wacht thans op een oproep voor een operatieve behandeling. Dit betekent dat alle gemaakte afspraken voor preekbeurten voorlopig t/m augustus moeten vervallen.

De Heere gedenke hem en Hij doe hem Zijn ondersteunende genade in deze weg ervaren.

AFSCHEID DS. M. GOLVERDINGEN

De kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente te Groningen deelt mede, dat ds. M Golverdingen, in verband met zijn vertrek naar Gorinchem, afscheid zal nemen van onze gemeente.

De afscheidsdienst wordt gehouden op zondagmiddag 22 juni D.V. en begint om 15.30 uur. Daar het afscheid op zondag plaats vindt, zullen overeenkomstig het kerkelijke gebruik geen uitnodigingen worden verzonden.

AFSCHEID DS. J. DRIESSEN

In verband met zijn vertrek naar Doetinchem neemt ds. J. Driessen afscheid van de gemeente Woerden D.V. zondag 22 juni in de avonddienst om 18.30 uur.

Maandag 23 juni is er tussen 19.00 en 21.00 uur gelegenheid om persoonlijk van de dominee en zijn gezin afscheid te nemen in de zaal bij de kerk, Oudelandseweg 50, Woerden.

BEKNOPT VERSLAG van de vergadering van de Particuliere Synode Oost d.d. 2 mei 1997 te Kampen

Aan de vooravond van de vergadering in de kerk van de Gereformeerde Gemeente te Kampen, werd een bidstond gehouden, waarin voorging ds. A.F. Honkoop uit Wageningen. Hij bediende het Woord naar aanleiding van Efeze 3 : 14-17.

Namens de roepende kerk van Kampen opende ds. B. van der Heiden de vergadering van de Particuliere Sy­ node. Hij memoreerde eerst de vermeldenswaardige gebeurtenissen in de classes Bameveld, Kampen en Rijssen. Daarna sprak hij een meditatief woord naar aanleiding van Psalm 80:20.

De drie classes bleken volgens de lastbrieven wettig vertegenwoordigd door 12 predikanten en 12 ouderlingen. De vergadering verkoos als preses ds. P. Blok. De andere moderamenleden waren ds. B. van der Heiden, assessorpreses; ds. J. Karels, eerste scriba; oud. G. Roos tweede scriba, oud. R. Riezebos, queastor.

Namens de Particuliere Synode Zuid-West wenste ds. C.J. Meeuse de aanwezigen een goede vergadering toe. Mocht de beleving zijn: "Een is uw Meester, namelijk Christus, en gij zijt allen broeders". Namens de Particuliere Synode Noord-West wenste ds. J.J. van Eckeveld de vergadering de bediening toe van de Koning van de Kerk, "Die de zeven starren in Zijn rechterhand houdt". Namens de Particuliere Synode Zuid wenste ds. A.M. den Boer de vergadering licht en waarheid toe van de hemel, alsmede broederlijke liefde.

De eerste scriba las op verzoek van de preses de rapporten van de deputaat naar artikel 48 DKO, ds. A.F Honkoop, betreffende zijn bezoek aan de Particuliere Synode Noord-West op 24 april 1997, zijn bezoek aan de Particuliere Synode Zuid-West op 17 april, en zijn bezoek aan de Particuliere Synode Zuid op 10 april. De verslaglegging behoefde geen nadere bespreking.

De eerste scriba las eveneens het rapport van de deputaten naar artikel 49 DKO, ondertekend door ds. M. Golverdingen en ds. E. Venema. Dit betreft een classicaal examen van kandidaat A. Schreuder, in verband met het door hem aangenomen beroep naar de gemeente van Beekbergen.

Betreffende het rapport van de Stichting tot Financiële Hulpverlening aan Instellingen in de Particuliere Synode Oost vestigde de assessor-preses er de aandacht op dat nogal wat gemeenten zijn achtergebleven in het volbrengen van hun financiële bijdragen. Dit moet zo niet zijn. De preses bepleitte dat de gemeente zoveel mogelijk naar hun eigen draagdracht zullen bijdragen. De vergadering keurde het rapport goed.

Ten aanzien van de voorgestelde statutenwijziging bracht een der afgevaardigde ouderlingen naar voren dat een bestuur van negen personen nogal groot is. Voorheen was dat nodig om de diverse instellingen de gelegenheid te geven zich te doen vertegenwoordigen. De preses wees erop dat een klein bestuur kwetsbaar is in geval van ziekte en dergelijke. De vergadering stemde daarmee in, zodat het aantal op negen bleef gehandhaafd.

Als deputaten naar artikel 48 DKO benoemde de vergadering voor het eerst of opnieuw als primi: ds. J. Karels, ds. J.M. Kleppe en ds C. Sonnevelt, als secundi: ds. P. Melis, ds. A. Schreuder en ds. J. Beens.

Als deputaten naar artikel 49 DKO worden benoemd als primi: ds. B. van der Heiden, ds. A.F. Honkoop en ds. J.M. Kleppe. Secundi zijn: ds. J. Karels, ds. L. Blok en ds. A. Schreuder.

De classis Kampen vroeg bezinning op het gebruik van Internet. Daarnaast besloot de classis Kampen dit punt ook voor te leggen aan de Particuliere Synode Oost met het verzoek dit door te zenden naar de Generale Synode, opdat ook in de meerdere vergaderingen van ons kerkverband ter zake bezinning plaats heeft.

De vergadering besloot:1. Reeds nu te besluiten dit punt door te zenden naar de eerstkomende Generale Synode.

2. Hierin te betrekken de in de vergadering gemaakte opmerkingen dat de bezinning niet los gezien kan worden van het omgaan met computers, modems, video of televisie;

3. ouderling K. Karels uit Veenendaal aan te wijzen als degene die namens de Particuliere Synode Oost contact moet leggen en onderhouden met een eveneens op dit gebied bezinnende commissie van de Particuliere Synode Zuid-West.

De quaestor presenteerde het financieel verslag over het jaar 1996. De vergadering besloot tot vaststelling van een hoofdelijke omslag voor 1997 van 1, 50 gulden per lid en dooplid in afgeronde bedragen.

De ouderlingen S. Kasper en J.A. Regterschot van de roepende kerk van Kampen verklaarden schriftelijk per brief van 16 april 1997 de boeken en bescheiden van de quaestor te hebben nagezien en in orde bevonden.

De gemeente Apeldoorn werd aangewezen om de Particuliere Synode Oost Deo volente op 28 mei 1998 bijeen te roepen in Rijssen. Daaraan voorafgaand wordt in Apeldoorn onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de roepende kerk een bidstond gehouden, waarin hoopt voor te gaan de preses van deze vergadering, ds. P. Blok uit Kootwijkerbroek. Ds. J. Karels beëindigde de vergadering met dankgebed. Daarna sloot de preses de vergadering.

G. Roos, tweede scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 juni 1997

De Saambinder | 12 Pagina's

KERKNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 juni 1997

De Saambinder | 12 Pagina's

PDF Bekijken