Bekijk het origineel

KERKNIEUWS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

KERKNIEUWS

5 minuten leestijd

Beroepen: te Boskoop, te Gouda, te Gravenhage-Centrum en Zuid, te Rotterdam-Zuidwijk en te Zwolle: kandidaat J. Schipper te Veenendaal.

DOVENDIENST TE CAPELLE AAN DEN USSEL-WEST

Ds. G.J. van Aalst hoopt op 11 juli D.V. voor te gaan in een aangepaste kerkdienst voor doven en slechthorenden. De dienst wordt gehouden in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente, Doormanstraat 12 en vangt aan om 15.00 uur. Horenden zijn eveneens hartelijk welkom.

VERSLAG vergadering Particuliere Synode Oost

Aan de vooravond van de vergadering van de Particuliere Synode Oost op donderdag 28 mei 1998 in de Noorderkerk te Rijssen ging ds. P. Blok uit Kootwijkerbroek voor in een bidstond. Deze kerkdienst werd gehouden in het kerkgebouw van de roepende kerk te Apeldoorn. Ds. Blok bediende het Woord naar aanleiding van Jeremia 10 : 16.

Ds. J.S. van der Net opende namens de roepende kerk van Apeldoorn de vergadering. Hij memoreerde de gebeurtenissen en jubilea die sinds de vorige synode zijn gepasseerd. Daarna bepaalde hij de vergadering in een kort opening-swoord bij vers 4 van het voorgelezen Ezechiël 9.

De drie classes blijken volgens de lastbrieven wettig vertegenwoordigd door 11 predikanten en 13 ouderlingen. De vergadering verkiest bij schriftelijke stemming haar moderamen aldus: ds. P. Blok, preses; ds. B. van der Heiden, assessor-preses; ds. J. Karels, eerste scriba; oud. G. Roos, tweede scriba; oud. J. Bonhof, quaestor. Ouderling R. Riezebos uit Kampen die tal van jaren als quaestor heeft gefungeerd, maar nu afscheid neemt, wordt hartelijk dank gezegd.

Ds. J. de Pater brengt groeten over van de Particuliere Synode Zuid, ds. CA. van Dieren namens de Particuliere Synode Noord-West en ds. A. Vermeij namens de Particuliere Synode Zuid-West. De eerste scriba leest op verzoek van de preses de rapporten van deputaten naar artikel 48 DKO. De verslaglegging behoeft geen nadere bespreking. Mondeling deelt ds. J.M. Kleppe namens deputaten naar artikel 49 DKO mee samen met ds. A.F. Honkoop advies te hebben uitgebracht tijdens de vergadering van de classis Kampen waarop een vraag ter tafel lag van br. B. Reinders om in het ambt van dienaar des Woords te worden hersteld.

De Particuliere Synode Oost aanvaardt het rapport van de commissie Internet van de Particuliere Synode Zuid-West met zijn aanbeveling. Deze luidt "dat de Generale Synode een commissie in het leven roept die zich fundamenteel bezint op het staan in een tijd van informatie en communicatie om hen die daarin op een gewetensvolle wijze, genormeerd aan Gods Woord, hun weg trachten te gaan, tot een hand en een voet te zijn". De Synode besluit deze aanbeveling als punt vier toe te voegen aan de vragen, waarvan reeds op 2 mei 1997 is besloten tot doorzending naar de Generale Synode. De vergadering gaat op voorstel van enkele afgevaardigen akkoord met een breder verspreiding van het nu ter tafel liggende rapport: in het bijzonder naar de kerkenraden. Ook de kerkelijke verenigingen worden hierbij genoemd.

De Synode herbenoemt, op verzoek van het bestuur van de Stichting tot Financiële Hulpverlening aan instellingen in de Particuliere Synode Oost, de aftredende br. E. van Grol als bestuurslid. Op voordracht van de classis Kampen benoemt de Particuliere Synode de heer M. Snippe te IJsselmuiden als bestuurslid. Er bestaan twee vacatures in het bestuur die moeten worden ingevuld voor de classis Rijssen. Deze heeft zich niet kunnen beraden op kandidaten, omdat de vergadering reeds was gehouden, voordat het verzoek van het Stichtingsbestuur werd ontvangen. De Particuliere Synode besluit deze vacatures niet te vervullen. Er moet ordelijk gehandeld worden.

De vergadering verkiest als afgevaardigden voor de Generale Synode de predikanten P. Blok, B. van der Heiden, A.F. Honkoop, J. Karels en C.J. Meeuse als primi met de predikanten L. Blok, R Melis, G. Mouw, A. Schreuder en J. Driessen in de genoemde volgorde als secundi.

Als primi voor de ouderlingen worden verkozen de ouderlingen J.T. van den Berg, K. Karels, A. van de Kieft, J. de Jager en G. Roos. Als secundi worden aangewezen de ouderlingen J. Bonhof, J.E. Vinke, G. Baan, C.H. Diepeveen en Chr. Fahner.

De classis Kampen heeft het navolgende punt ingediend voor de vergadering van de Particuliere Synode Oost: "Steeds meer worden kerkenraden geconfronteerd met situaties waarvoor speciale kennis van psychische en psychiatrische problemen en de behandeling daarvan nodig is. De Particuliere Synode Zuid heeft iemand aangewezen met een bijzondere opdracht. Is dat ook in de Particuliere Synode Oost nodig (en mogelijk)? " De synode besluit eerst de resultaten van deze nog maar betrekkelijk kort functionerende werkzaamheden in de Particuliere Synode Zuid af te wachten en pas daarna een besluit te nemen.

De vergadering spreekt tevens over een appèl inzake het besluit van de classis Barneveld d.d. 19 september 1997 betreffende bijbelstudiekringen. De Particuliere Synode gaat daartoe in comité. De Synode concludeert op basis van de in de vergadering ter sprake gebrachte argumenten en na kennisneming van het rapport van de door de classis Bameveld ingestelde commissie, alsmede de andere op schrift gestelde stukken met algemene stemmen dat:1. de classis Barneveld in zijn goedkeuring van het beleid van de betrokken kerkenraad juist heeft gehandeld; 2. de appellanten zich hebben te onderwerpen aan het ambtelijk gezag en de tuchtoefening zoals de kerkenraad die voorstelt.

De vergadering besluit tot betaling van een hoofdelijke omslag voor 1998 van 1, 50 gulden per lid en dooplid in afgeronde bedragen.

De gemeente Bameveld wordt aangewezen om de Particuliere Synode Oost Deo Volente op 6 mei 1999 bijeen te roepen in Bameveld. Daaraan voorafgaand wordt in Bameveld, onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de roepende kerk, een bidstond gehouden, waarin hoopt voor te gaan de preses van deze vergadering, ds. P Blok uit Kootwijkerbroek. Ds. B. van der Heiden laat zingen van Psalm 74 : 10 en 20 en beëindigt de vergadering met dankgebed, nadat hij eerst ds. P. Blok heeft bedankt voor zijn leiding, de kerkenraad van Rijssen voor de gastvrijheid en de koster met zijn helpers voor de goede zorgen. Daama sluit de preses de vergadering.

Apeldoom,

G. Roos, 2e scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 juli 1998

De Saambinder | 12 Pagina's

KERKNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 juli 1998

De Saambinder | 12 Pagina's

PDF Bekijken