Bekijk het origineel

KERKNIEUWS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

KERKNIEUWS

5 minuten leestijd

Aangenomen: naar 's-Gravenpolder: kandidaat J. Schipper te Veenendaal, die bedankte voor de overige op hem uitgebrachte beroepen.

Beroepen: te Aagtekerke: ds. M.J. van Gelder te Ridderkerk-Slikkerveer; te Alblasserdam: ds. W Visscher te Amersfoort; te Rijssen-Zuid: ds. J.J. Tanis te Middelburg-Centrum.

WIJZIGING KERKELUK JAARBOEK

Gemeente Opperdoes Het tel.nr. van de koster H. v.d. Veen is vanaf heden:0227 - 547695.

KORT VERSLAG van de Particuliere Synode Noord-West van de Gereformeerde Gemeente, gehouden op donderdag 14 mei 1998 te Moerkapelle Bidstond

De bidstond aan de vooravond wordt gehouden in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Moerkapelle. In deze bidstond gaat voor de preses van de vorige Synode, ds. J.J. van Eckeveld. De tekstwoorden zijn Gen. 45 : 26m: Jozef leeft nog". Het thema voor de prediking is: akobs geloof in de levende Jozef. Waarbij de aandacht bepaald wordt bij:1. Dat geloof wordt beproefd. 2. Dat geloof wordt opgewekt. 3. Dat geloof wordt beoefend.

Opening. De tijdelijke voorzitter ds. J.B. Zippro opent namens de roepende kerk van Moerkapelle de vergadering met het laten zingen van Ps. 36 : 3. Daarna leest hij Filippensen 2 : 1-18 en gaat voor in gebed. In de vorige Synode is afgesproken de bijzondere gebeurtenissen als bijlage bij de agenda te voegen. Naar aanleiding van het gelezen Schriftgedeelte bepaalt ds. Zippro de aanwezigen bij Filip. 2:5.

Lastbrieven. Uit de ingeleverde lastbrieven blijkt, dat de drie classes van de Particuliere Synode Noord-West wettig vertegenwoordigd zijn.

Moderamen. In het moderamen wordt tot preses verkozen ds. J.J. van Eckeveld, tot assessor-preses ds. C. Harinck, tot eerste scriba ds. A.J. Gunst, tot tweede scriba ouderling J. Honkoop, terwijl bij acclamatie ouderling H. Blankenstijn wordt benoemd tot quaestor.

Acta Particuliere Synode Noord-West.

De Acta van de vergadering van 24 april 1997 zijn aan alle gemeenten in deze Particuliere Synode toegezonden.

Correspondentie met andere Particuliere Synodi. Namens de Particuliere Synode Zuid wenst ds. H. Hofman de vergadering Gods zegen toe. Ds. P. Mulder brengt de groeten over en wenst 's Heeren leiding toe namens de Particuliere Synode Zuid-West. Ds. J. Karels spreekt de wens uit dat de vergadering in vrede bijeen mag zijn, namens de Particuliere Synode Oost.

Ingekomen stukken. Er is één ingekomen stuk. Dat is echter niet via de kerkelijke weg ter tafel gekomen. Dit stuk zal teruggestuurd worden.

Rapporten en benoemingen. 1. Rapporten artikel 48 D.K.O. De volgende verslagen worden voorgelezen: a. Van de Particuliere Synode Oost, die vergaderd heeft op 2 mei 1997. Rapporteur ds. J.J. van Eckeveld.

b. Van de Particuliere Synode Zuid, die in vergadering bijeen was op 23 april 1998. Opgesteld door ds. J. Karens.

c. Van de Particuliere Synode Zuid-West, die bijeen kwam op 7 mei 1998. Rapporteur ds. J.J. van Eckeveld.

2. Rapport deputaten artikel 49 D.K.O. De classis Gouda vergaderde op 3 oktober 1997 in verband met de emeritaatsaanvraag van ds. K. de Gier te 's-Gravenhage-Centrum. Als deputaten waren ds. R. Boogaard en ds. J. Karens aanwezig. Op verzoek van de preses deelden de deputaten mee, dat naar hun mening niets in de weg stond om ds. De Gier op de meest eervolle wijze emeritaat te verlenen. De classis Gouda ging hier volledig mee accoord.

3. Benoemingen deputaten artikel 48 en 49 D.K.O. De preses stelt voor de zittende primi en secundi deputaten te herbenoemen. De vergadering stemt hiermee in.

Verkiezing afgevaardigden naar de Generale Synode 1998. Primi: Predikanten: ds. A. Bac, ds. R. Boogaard, ds. J.J. van Eckeveld, ds. A.J. Gunst, ds. C. Harinck. Ouderlingen: H. Blankenstijn, J. Honkoop, CE. Hotting, J. Schouls, G.H. Verweij.

Secundi predikanten: ds. J.W Verweij, ds. C.A. van Dieren, ds. J. Karens, ds. W Visscher, ds. W Harinck. Secundi ouderlingen: C.G. van Es, G. Nieuwenhuis, J.H. Mauritz, Chr. IJzelenberg, G. Schipaanboord.

Punten van behandeling, a. Classis Amsterdam: geen punten van behan­ deling.

b. Classis Utrecht: geen punten van behandeling.

c. Classis Gouda heeft als punt van behandeling ingezonden: Naar aanleiding van gestelde vragen is in onze classis vergadering op 23 januari 1998 het verzoek van de gemeente Lelystad aan de orde geweest, waarin aan alle gemeenten gevraagd werd om een financiële bijdrage voor het plaatselijk evangelisatiewerk. De classis achtte het onjuist, dat een beroep werd gedaan op alle gemeenten, buiten het Deputaatschap voor Evangelisatie om. Na enige bespreking besluit de vergadering om dit punt in gewijzigde vorm door te sturen naar de D.V in september 1998 te houden Generale Synode. De formulering luidt dan: De Particuliere Synode Noord-West verzoekt de Generale Synode te adviseren, om niet in te gaan op verzoeken om financiële hulp, die gedaan worden buiten een betreffend deputaatschap om.

Verrekening van de kosten. De quaestor, ouderling H. Blankenstijn heeft een financieel verslag gemaakt van de inkomsten en uitgaven van de Particuliere Synode Noord-West over het jaar 1997. ledere classis betaalt ƒ 1, — per lid en dooplid.

Aanwijzing roepende kerk voor de Particuliere Synode 1999 D.V. De gemeente Bodegraven wordt aangewezen om de volgende vergadering van de Particuliere Synode Noord-West bijeen te roepen op D.V. donderdag 29 april 1999. De bidstond zal worden gehouden op 28 april D.V. in de gemeente Bodegraven. De preses, ds. J.J. van Eckeveld hoopt het Woord te bedienen.

Vaststelling acta. Het moderamen van de Synode wordt gemachtigd de Acta van de vergadering vast te stellen.

Sluiting. De preses dankt de roepende kerk van Moerkapelle voor de voorbereiding van de vergadering. We mogen terugzien op een goede, aangename vergadering. Hij wijst op het openingswoord van de tijdelijke voorzitter en spreekt de wens uit dat wij levende ranken mogen zijn in de Wijnstok Jezus Christus. Daarna laat ds. C. Harinck Psalm 89 : 2 zingen en gaat voor in dankgebed. Hierna sluit de preses de vergadering.

ds. A.J. Gunst, eerste scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 juli 1998

De Saambinder | 12 Pagina's

KERKNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 juli 1998

De Saambinder | 12 Pagina's

PDF Bekijken