Bekijk het origineel

KERKNIEUWS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

KERKNIEUWS

16 minuten leestijd

Beroepen:

te Arnhem: ds. J.S. van der Net te Apeldoorn; te Elspeet: ds. J. Karels te Oudemirdum; te Naaldwijk: ds. A.J. Gunst te Benthuizen.

Bedankt:

voor Aalburg, voor Middelhamis en voor Rijssen-Zuid: ds. A.J. Gunst te Benthuizen; voor Berkenwoude: ds. G.J. van Aalst te Ridderkerk; voor Carterton (Nieuw Zeeland): ds. J.B. Zippro te Moerkapelle; voor Hamilton (Ontario, Canada): ds. J.J. Tanis te Middelburg-Centrum; voor Gouda: ds. M. Karens te Werkendam; voor Grand Rapids Covell Avenue (U.S.A.): ds. G.J. Baan te Lisse; voor Kapelle-Biezelinge en voor Terwolde de Vecht: ds. A.B. van der Heiden te Utrecht; voor Westkapelle: ds. J. Karels te Oudemirdum.

WIJZIGINGEN KERKELIJK JAARBOEK

Gemeente Andijk De scriba is thans: P. Boeder, Hompad 8, 1619 BP Andijk, tel. 0228-591813. Regeling preekbeurten: P Roosendaal, Knokkel 67, 1619 AW Andijk, tel. 0228-591571 (blz. 98). Gemeente Enkhuizen (correctie) De nieuwe scriba is vanaf heden: H.J. van Dalfsen, Goudsmidje 4, 1602 KM Enkhuizen, tel. 0228-318894 (blz. 135). Gemeente 's-Gravenzande De scriba is thans: P.L. Zellmann, Andriessenlaan 77, 2692 CH 's-Gravenzande, tel. 0174-441188 (blz. 150).

DE VERVOLGZITTING VAN DE GENERALE SYNODE

De Generale Synode hoopt D.V. op woensdag 27 en donderdag 28 januari 1999 opnieuw bijeen te komen in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente, Catharijnekade/Bergstraat 54 te Utrecht. Aanvang van de zittingen: 10.00 uur 's morgens. De zittingen zijn als regel toegankelijk voor belijdende leden van de Gereformeerde Gemeenten. Dit is niet het geval als de Synode besluit dat een deel van de vergadering een besloten karakter draagt. Het moderamen.

ZIEKTE DS. E. VENEMA

Op dinsdag 12 januari 1999 mocht ds. Venema weer terugkeren uit het ziekenhuis na een verblijf van 10 dagen aldaar. De Heere heeft nog door willen helpen. Zijn krachten worden minder. Hij is niet meer in staat om ambtelijke arbeid te verrichten. Nu wordt hij thuis verzorgd en is veel aan bed gebonden. De Heere mocht hem en zijn vrouw en onze gemeente willen gedenken in Zijn gunst. Gods wegen zijn niet te doorgronden. Maar toch is Zijn weg volmaakt! Daar mag ook de dominee nog wel eens van getuigen.

Namens de kerkenraad van Scherpenisse, J.W. Duvekot, scriba.

DOVENDIENST TE WOERDEN

Stud. D. de Wit hoopt op 23 januari D.V. voor te gaan in een aangepaste kerkdienst voor doven en slechthorenden. De dienst wordt gehouden in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente, Oudelandseweg 50 en vangt aan om 15.00 uur. Horenden zijn eveneens hartelijk welkom.

AANGEPASTE KERKDIENST TE KOOTWUKERBROEK

D.V. zal op zaterdag 30 januari, aanvang 15.00 uur, in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Kootwijkerbroek een aangepaste kerkdienst worden gehouden voor mensen met een verstandelijke handicap. In deze dienst hoopt voor te gaan ds. P Blok van Kootwijkerbroek. Hij wenst te spreken over "De zieke knecht", naar aanleiding van Matthéüs 8:5-13. Iedereen is van harte welkom.

VERSLAG bevestiging en intrede van ds. MJ. van Gelder te Middelburg-Zuid Bevestigingsdienst

Het was 16 december 1998 voor de Gereformeerde Gemeente van Middelburg-Zuid een blijde dag. Na een vacante periode van ruim veertien jaar mocht zij een eigen predikant ontvangen in de persoon van ds. M.J. van Gelder.

's Middags vond de bevestiging plaats door de consulent ds. H. Paul van Oostkapelle. De tekst voor deze dienst was Jesaja 62 : 6 en 7: O Jeruzalem, Ik heb wachters op uw muren besteld, die geduriglijk al de dag en al de nacht niet zullen zwijgen. O gij, die des HEBREN doet gedenken, laat geen stilzwijgen bij ulieden wezen! En zwijgt niet stil voor Hem, totdat Hij bevestige, en totdat Hij Jeruzalem stelle tot een lof op aarde.

Het thema was: De wachters op Sions muren. Deze wachters worden door de Heere ten 1ste aan de gemeente gegeven; ten 2de met een opdracht belast; ten 3de tot een zegen gesteld.

1. Jesaja profeteerde reeds de verlossing van het volk van Juda uit Babel. We weten dat deze profetie in het bijzonder ook heenwij st naar de verlossing door Christus. En dié overstijgt Israël en strekt zich uit tot alle volken in de Nieuw-Testamentische tijd. Naar het welbehagen Gods, op grond van de verdienste van Christus, vergadert Hij Zich een gemeente uit alle volken van de aarde. Hieraan geeft Hij óók een openbaringsvorm, waarom ook déze gemeente er zijn mag. Aan de openbaringsvorm geeft de Heere ook ambtsdragers. Hij zegt Zelf: "O Jeruzalem, Ik heb wachters op uw muren besteld." De naam van wachter is een duidelijke aanduiding van de taak van een herder en leraar. Een wachter is iemand die waakzaam is, die gevaren waarneemt en er tegen waar­ schuwt. De Heere Zélf is de Wachter Israels Die niet sluimert of slaapt. En toch gebruikt Hij ook mensen om het werk te verrichten dat Hij hen opdraagt. Wat een voorrecht dat hij, die door de Heere als wachter is aangesteld, terug mag vallen op de grote Wachter Zelf, Die hem de opdracht gaf! Om dan ook die opdracht te verrichten in afhankelijkheid van Hem, om door Hem geleid te worden. De Heere sprak tot Ezechiël: "Zo zult gij het woord uit Mijn mond horen en hen van Mijnentwege waarschuwen." Dat betekent in de eerste plaats dat de wachter luisteren moet naar het Woord des Heeren. Om dat te overdenken en daarover het licht van de Heilige Geest te mogen ontvangen. Eerst luisteren en dan spreken. De Heere heeft Zijn gehele Woord gegeven. Een trouwe dienaar zal verlangen het gehele Woord van God door te geven. Oók het Woord dat veroordeelt. Maar dat Woord is nooit eenzijdig. Het wijst ook altijd op Hém in Wie alles te vinden is.

Die wachters hebben een speciale plaats gekregen, namelijk op de muren van Jeruzalem. Die muren zijn tot beveiliging. De muren van het geestelijke Jeruzalem zijn: het levende Woord, de boodschap van het Evangelie én het leven naar Gods Woord. Het is de opdracht daarover te waken, opdat leer en leven gestalte mogen krijgen ook in de gemeenten. Het is een voortdurende taak die de dienaar van het Woord helemaal opeist, waarvan Gods Woord zegt: "O gij, die des HEEREN doet gedenken, laat geen stilzwijgen bij u wezen! En zwijgt niet stil voor Hem..." 2. De dienaren worden dus geroepen tot een tweeledige taak. Ten eerste om Hem te doen gedenken en in de tweede plaats om niet stil voor Hém te zijn, dus om in het gebed werkzaam te zijn. Het gaat dus om de verkondiging van het Woord én om het gebed, ook voor de gemeente. Gods knechten moeten bekendmaken wat het Woord van Hem zegt. Wie Hij is, wat in Hem te vinden is. Zij moeten Zijn onkreukbaar recht, maar ook Zijn oneindige liefde in Christus Jezus steeds voorstellen. Dat betekent ook de noodzaak van de persoonlijke omgang met de Heere, waardoor de Waarheid in ons hart nader wordt verklaard. Des te meer liefde en drang is er om Zijn Naam te doen gedenken. Dat alles is ingekaderd in de dienst der verzoening. "Laat u met God verzoenen!" De noodzakelijkheid daarvan moet aangewezen worden. We zijn van nature kinderen des tooms. Maar dan moet ook aangewezen worden wat bij de Heere te verkrijgen is: De mogelijkheid van zalig worden voor de voornaamste der zondaren.

Aan de andere kant ook: "Laat geen stilzwijgen voor Hem zijn." "Voor Hem", betekent: "tot Hem". Wees niet stil in het gebed, om zo de gemeente voor de Heere neer te leggen. We kunnen niet óver God spreken als we niet mét God kunnen spreken. Dat we dan zouden worstelen aan de troon der genade en daarin volharden, opdat de prediking zal worden gezegend, het gebed zal worden verhoord en de Heere de gemeente tot een zegen stelle, zoals de tekst daarvan ook spreekt: "... totdat Hij Jeruzalem stelle tot een lof op aarde."

3. Dat mag het hoge doel zijn. Dat verlangen behoort ons hart te vervullen.

De Heere spreekt hier Zelf: Ik heb wachters op de muren gesteld. Met welk doel? In de tekst staat: "Totdat Hij bevestige en totdat Hij Jeruzalem stelle tot een lof op aarde." Nee, dat is geen vrucht van de prestatie van de mens. Onze bediening blijft altijd te kort. Zo is dan noch hij, die plant, iets, noch hij, die natmaakt, maar God, Die de wasdom geeft. De Heere zegt Zélf: "O Jeruzalem, Ik heb wachters op uw muren besteld." Dat mag uitzicht geven, al hebben we geen enkele grond in onszelf. Dat onze verwachting dan gericht moge zijn op de Heere alléén! Nadat gezongen was Psalm 132: 9 en 10, las ds. Paul het Formulier tot bevestiging van de dienaren des Goddelijken Woords. Op de gestelde vragen antwoordde ds. Van Gelder: "Ja ik, van ganser harte."

Ds. Paul sprak daarna enkele persoonlijke woorden tot ds. Van Gelder Hij riep hem een welkom toe in de classis en richtte zich ook met enkele hartelijke woorden tot mevrouw Van Gelder De gemeente werd vermaand zich getrouw onder het Woord van God te stellen en in het gebed werkzaam te zijn of de Heere de prediking wil zegenen.

Tot de broeders van de kerkenraad zei ds. Paul onder meer: We hebben onderling goede contacten mogen hebben en daarom mag ik geloven dat u met elkaar ook uw predikant zult dragen in het gebed, en de taak waarnemen die u als kerkenraad is opgelegd. Op verzoek van de bevestiger zong de gemeente haar leraar staande toe uit de Morgenzang vers 3 (enigszins gewijzigd) en vers 6. Na het dankgebed werd gezongen Psalm 90 : 9. Tot slot legde ds. Paul de zegen op de gemeente.

Intrededienst

's Avonds deed ds. Van Gelder zijn intrede. Na enkele mededelingen gedaan te hebben over de wijze waarop de Heere zijn hart aan de gemeente van Middelburg-Zuid had willen verbinden, noemde hij als tekst voor de intrededienst Psalm 40 : 10: Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente; zie, mijn lippen bedwing ik niet; HEERE! Gij weet het. Het thema was: Gods gerechtigheid. Ten 1ste geëist; ten 2de aangebracht; ten 3de verkondigd; ten 4de toegerekend.

1. David zegt: "Ik boodschap de gerechtigheid..." Hij mag het hebben over Gods gerechtigheid. Een gerechtigheid die God verheerlijkt en die uitverkoren en gelovige zondaren rechtvaardigen zal.

In deze Psalm lezen we over spijsoffer, brandoffer, zondoffer, waarmee impliciet de noodzaak van voldoening wordt aangegeven. Voldoening aan de rechtvaardigheid van God. God zal de zonde niet ongestraft laten. Zegt Hij niet: "De ziel die zondigt zal sterven? " Gods wet veroordeelt alle nakomelingen van Adam. Ze hebben allen in hem gezondigd en ze hebben ook allen zélf gezondigd. In de catechismus, vraag en antwoord 11, lezen we ook: "Daarom zo eist Zijn gerechtigheid, dat de zonde, die tegen de allerhoogste majesteit van God gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel gestraft worde." Het zijn ontzaglijke dingen! En ik hoop - zo zei ds. Van Gelder - deze dingen in Gods Naam en in Gods kracht u te verkondigen. Waartoe? Opdat God verheerlijkt zal worden en opdat uw ziel verbrijzeld zal worden door de krachtige werking van de Heilige Geest, opdat U God, als uw Rechter, om genade zult smeken.

2. Gods gerechtigheid is ook aangebracht. Door Wie is de voldoening aangebracht? Niet door de offerdieren en ook niet door een mens. Door Wie dan? Hier spreekt Gods Woord van het onuitsprekelijk wonder van het Goddelijk welbehagen: "Toen zeide Ik: Zie Ik kom, in de rol des boeks is van Mij geschreven. De heb lust, o Mijn God, om Uw welbehagen te doen en Uw wet is het midden Mijns ingewands." Daar komt Hij, de Zoon van God, gewillig en bekwaam. Hij komt ook als het Kindeke in de kribbe. Hij zal opgroeien tot een volkomen man en dragen de volle last van de toom van God tegen de zonde. Hij gaat naar de kruisheuvel Golgotha en Hij zal alle gerechtigheid vervullen, zodanig dat Paulus van Hem zal uitroepen: "Hij is overgeleverd om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking." De gerechtigheid die David verkondigd, is de gerechtigheid die Christus heeft aangebracht. Een gerechtigheid die God verheerlijkt en de uitverkoren en begenadigde zondaar rechtvaardig voor God zal doen zijn.

3. Gods gerechtigheid wordt ook verkondigd. David mag zeggen: "De boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente." Letterlijk staat er: "Ik evangeliseer...." Dat mogen onze evangelisten doen: de blijde boodschap brengen. Dat hebben óók de dienaren des Woords te doen. Deze boodschap is van God, Hij is de Zender En wat is het een wonder tot verootmoediging en blijdschap als de boodschapper ook zélf de inhoud van de boodschap kent!

Het verkondigen van de gerechtigheid Gods is ook het verkondigen van de verzoening. Paulus heeft dat op treffende wijze onder woorden gebracht: "Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd." En dan komt de verkondiging: "Zo zijn wij dan gezanten van Christus' wege, alsof God door ons bade, wij bidden van Christus' wege: Laat u met God verzoenen." Ds. Van Gelder zei: Gemeente, als we in de toekomst in de prediking biddende voor u staan, weet dan toch dat God Zélf door mij tot u spreekt.

Die verkondiging zal geen vrijblijvende verkondiging zijn. In de Dordtse Leerregels staat, dat Christus verkondigd moet worden met bevel van bekering en geloof. In de prediking van Gods gerechtigheid klinkt de liefelijke boodschap: "Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven." Het omgekeerde zal ook waar zijn en zal ik u ook moeten verkondigen: "Die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toom van God blijft op hem."

4. Gods gerechtigheid wordt ook toegerekend. De aangebrachte gerechtigheid is ook een geschonken gerechtig- held, ten eerste in de prediking van het Evangelie en ten tweede in het hart van de begenadigde zondaar. De verkondiging van Christus, in Wie God verheerlijkt is, is niet hetzelfde als de toerekening van de gerechtigheid. Er is een verkondiging en er is een toepassing. Een persoonlijke toepassing, toerekening, is noodzakelijk, om persoonlijk deel te hebben aan de gerechtigheid van Christus. Er is een toerekening van Christus' gerechtigheid in Gods verkiezend welbehagen ten behoeve van Zijn volk. Er is ook een toerekening van Zijn gerechtigheid wanneer het God behaagt de dode zondaar levend te maken, waartoe Hij Zijn Woord gebruikt als het zaad der wedergeboorte.

De gerechtigheid van God moet ons toegerekend worden en ze zal alleen ons deel zijn in en weg van ware geloofsvereniging met Christus. Het is een bekende uitdrukking dat de toerekening aan de aanneming voorafgaat. Een mens kan geen ding aannemen, zo het hem uit de hemel niet gegeven zij. Niet óns werk gaat voor, maar Gods werk gaat voor. Wat is het toch een zalig ogenblik wanneer we als een verloren zondaar aan Gods voeten liggen en de Zaligmaker aan ons weggeschonken wordt! Dan smelt onze ziel weg onder het onuitsprekelijke wonder. Wanneer daar iets van geproefd mag worden, zullen de eerste tonen van dat zalige lied weerklank vinden in het hart: "Het is door U, door U alléén, om het eeuwig welbehagen." Na het zingen van Psalm 40 : 5 volgden enkele korte toespraken. Ds. Van Gelder dankte ds. Paul voor zijn bevestiging en tevens voor het vele werk dat hij als consulent in de gemeente van Middelburg-Zuid heeft gedaan. Verder richtte hij zich tot alle predikanten uit de Classis Middelburg en de Particuliere Synode-Zuid. Hij hoopte samen met hen in vrede te mogen dienen.

Tot de kerkenraad van Middelburg- Zuid zei ds. Van Gelder onder andere: Geliefde broeders, de Heere heeft ons samen willen brengen en wij hebben uw hartelijke liefde en blijdschap reeds mogen proeven. We hopen van ganser harte dat we in liefde en enigheid lang samen mogen leven. Zo staat het in het huwelijksformulier. Maar ik hoop dat de Heere dit ook aan u en mij zal willen geven. Hij geve ons, dat we in trouw aan de waarheid samen zullen dienen, tot eer van Gods Naam en tot eer van Gods Kerk.

Verder volgden nog toespraken tot het kosters-echtpaar, de organisten en de leiders van de verenigingen, met wie de predikant hoopte op een goede samenwerking. Ook werden woorden van dank gesproken tot de regelingscommissie en allen die meegewerkt hebben aan het gereedmaken van de pastorie.

De gemeente werd dank gezegd voor al de blijken van meeleven. Woorden van dank werden gesproken, mede namens de kerkenraad, tot de aanwezige predikanten, evangelisten, studenten en afgevaardigden van de verschillende deputaatschappen. Ook de afgevaardigden van de plaatselijke kerken uit Middelburg en Amemuiden werden bedankt voor hun positieve beantwoording van de uitnodiging om deze avond aanwezig te zijn. Familieleden en vrienden uit de vorige gemeenten kregen eveneens een woord van dank voor hun blijken van meeleven op deze dag.

Vervolgens werd het woord gegeven aan ds. J.J. Tanis van Middelburg- Centrum. Hij riep ds. Van Gelder een hartelijk welkom toe namens de Classis Middelburg en de Particuliere Synode van het zuiden, maar ook namens de moedergemeente Middelburg-Centrum. Ds. Tanis zei: U bent vandaag een verbond aangegaan met de gemeente van Middelburg-Zuid en de gemeente met u. En als moeder zien we heel graag dat de dochter een goed huwelijk aangaat. Een huwelijk dat alleen dan goed is, als het gedragen wordt door de liefde. Die liefde bidden we u van ganser harte toe. Paulus zegt: "De liefde van Christus dringt ons." Het is onze bede dat het huwelijk ook vruchtbaar zijn mag, zodat er kinderen in Sion geboren mogen worden.

Ouderling P. Janse sprak namens de kerkenraad en gemeente van Middelburg-Zuid. Hij zei onder meer: De Heere heeft grote dingen bij ons gedaan, dies zijn wij verblijd. Vele jaren hebben wij uitgezien naar de komst van een predikant. Ik hoop van harte, dominee, dat u als tolk hier tussen de Heere en het volk mag staan, om het wel en het wee ons aan te zeggen; de dood in Adam en het leven in Christus. Ja, dat u een wegwijzer mag zijn in het midden van ons. De Heere ondersteune u ook in al het herderlijke werk, dat u zult mogen verrichten. U mag de kudde weiden in de grazige weiden van Zijn Woord. De Heere moge u nabij zijn en geve dat u in Zijn lieve gunst hier mag vertoeven.

Ouderling Janse riep ook mevrouw Van Gelder een hartelijk welkom toe en sprak de wens uit, dat ook zij een plaats mag krijgen in de gemeente. Op zijn verzoek zong de gemeente haar nieuwe predikant staande toe Psalm 97 : 6.

Ds. Van Gelder dankte de gemeente voor het zingen en sprak de hoop uit, dat de Heere de vervulling ervan zal geven. Ds. Tanis en ouderling Janse werden eveneens bedankt voor hun welgemeende woorden.

Na het dankgebed werd gezongen Psalm 72 : 11. Tenslotte legde ds. Van Gelder voor de eerste maal als eigen herder en leraar de zegen op de gemeente.

Chr. de Priester.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 januari 1999

De Saambinder | 12 Pagina's

KERKNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 januari 1999

De Saambinder | 12 Pagina's

PDF Bekijken