Bekijk het origineel

KERKNIEUEWS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

KERKNIEUEWS

5 minuten leestijd

Beroepen:

te Corsica (VS): ds. G.J. Baan te Lisse; te Katwijk aan Zee: ds. A. Bac te Bodegraven; te Rotterdam-IJsselmonde: ds. CA. van Dieren te Stolwijk.

Bedankt:

voor Lelystad: ds. J.S. van der Net te Apeldoorn.

WUZIGING KERKELIJK JAARBOEK

Gemeente Oude Tonge: Het nieuwe adres van de scriba luidt: C. Nijsse, Schoolstraat 3b, 3255 AV Oude Tonge, tel. 0187 - 642494. (pag. 251)

VERGADERING CLASSIS MIDDELBURG

Op D.V. dinsdag 24 augustus 1999 hoopt de classis Middelburg te vergaderen in een van de zalen van de Mamixkerk te Vlissingen, aanvang half 4.

VERSLAG van de Particuliere Synode Noord-West van de Gereformeerde Gemeenten, gehouden op donderdag 29 april 1999 in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Bodegraven,

Bidstond. Aan de vooravond van de Synode wordt de bidstond gehouden in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Bodegraven. In deze bidstond gaat voor de preses van de vorige Synode, ds. J.J. van Eckeveld. De tekstwoorden zijn Joh. 20 : 22: "En als Hij dit gezegd had, blies Hij op hen, en zeide tot hen: Ontvangt den Heiligen Geest". Het thema voor de prediking is: De opgestane Levensvorst in 't midden van Zijn discipelen. Dit wordt uitgewerkt in twee punten: 1. Hij herstelt wat de zonde heeft verwoest. 2. Hij schenkt Zijn Heilige Geest.

Synodevergadering op donderdag 29 april 1999.

Opening. Namens de roepende kerk van Bodegraven opent ds. A. Bac de vergadering met het laten zingen van Psalm 119 : 45. Daarna leest hij He­ breeën 4 en gaat voor in gebed. Alle afgevaardigden, deputaten art. 48 en de aanwezige studenten worden welkom geheten.

Het memorandum is als bijlage bij de agenda gevoegd. Enkele aanvullingen zullen in de acta worden opgenomen. De tijdelijke preses staat een ogenblik stil bij Hebr. 4 : 14. Na dit openingswoord verklaart ds. Bac de vergadering voor geopend.

De classes blijken wettig vertegenwoordigd te zijn door zeven predikanten en zeventien ouderlingen. Ouderling G.D. Pas is vervangen door ouderling J. Bloemendaal.

Verkiezing moderamen. Tot preses wordt verkozen ds. J.J. van Eckeveld, tot assessor-preses ds. C. Harinck, tot eerste scriba ds. A.J. Gunst, tot tweede scriba ouderling J. Honkoop, terwijl bij acclamatie ouderling H. Blankenstijn wordt benoemd tot quaestor

De Acta van de vergadering van 14 mei 1998 zijn aan alle gemeenten in deze Particuliere Synode toegezonden.

Correspondentie met andere Particulier Synodi. Ds. R. Kattenberg brengt de groeten over en wenst 's Heeren leiding toe namens de Particuliere Synode Zuid. Namens de Particuliere Synode Zuid-West, wenst ds. T.M. van Dijk de vergadering Gods zegen toe. Ds. J. Karels spreekt de wens uit dat de Koning van de Kerk een goed samenzijn moge geven namens de Particuliere Synode Oost.

Ingekomen stukken. Er zijn geen ingekomen stukken.

Rapporten en benoemingen. 1. Rapporten deputaten artikel 48 D.K.O. De volgende verslagen worden voorgelezen: a. Van de Particuliere Synode Oost, die vergaderd heeft op 28 mei 1998. b. Van de Particuliere Synode Zuid, die in vergadering bijeen was op 15 april 1999. c. Van de Particuliere Synode Zuid-West, die bijeen kwam op 22 april 1999.

2. Rapport deputaten artikel 49 D.K.O. Er zijn geen rapporten.

Benoemingen, a. Deputaten naar artikel 48 D.K.O. De preses stelt voor de zittende primi en secundi deputaten te herbenoemen. De vergadering stemt hier mee in.

b. Deputaten naar artikel 49 D.K.O. Naar aanleiding van een vraag uit de vergadering wordt besloten bij het benoemen van de deputaten zoveel mogelijk rekening te houden met de verschillende classes, opdat er sprake zal zijn van een evenredige vertegenwoordiging. Daar alle secundi deputaten artikel 49 D.K.O. arbeiden in de classis Utrecht wordt besloten hierin wijziging aan te brengen.

De deputaten naar artikel 49 zijn nu: Primi: ds. R. Boogaard, Leiderdorp; ds. J. Karens, Opheusden; ds. M. Mondria, Waardenburg; ds. J.B. Zippro, Moerkapelle. Secundi: ds. J.J. van Eckeveld, Zeist; ds. A. Bac, Bodegraven; ds. G.J. Baan, Lisse; ds. A.J. Gunst, Benthuizen.

Punten van behandeling. Classis Amsterdam, Gouda en Utrecht hebben geen punten van behandeling.

Verrekening van de kosten. De quaestor, ouderling H. Blankenstijn heeft een financieel verslag gemaakt van de inkomsten en uitgaven van de Particuliere Synode Noord-West over het jaar 1998. ledere classis betaalt ƒ 1, — per lid en dooplid.

Aanwijzing roepende kerk. De gemeente Leiderdorp wordt aangewezen om de volgende vergadering van de Particuliere Synode Noord-West bijeen te roepen op D.V. donderdag 18 mei 2000. De bidstond zal worden gehouden op 17 mei D.V. in de gemeente Leiderdorp. De preses ds. J.J. van Eckeveld hoopt dan het Woord te bedienen. De vergadering zal plaatsvinden in het kerkgebouw van de gemeente Lisse.

Sluiting. De preses dankt de roepende kerk van Bodegraven voor de voorbereiding van deze vergadering. Ook de directie van Wooncentrum De Akker wordt alvast bedankt voor de te gebruiken maaltijd. De vergadering is ten einde, maar dat betekent niet, dat er geen zorgen zijn. Hij wijst terug naar het openingswoord van de tijdelijke voorzitter en stelt de vraag of wij bereid zijn om die Hogepriester te ontmoeten. De Heere geve ons worstelingen om zielen voor Koning Jezus te gewinnen. Daarna laat ds. C. Harinck Psalm 98 : 4 zingen en gaat voor in dankgebed. Hierna sluit de preses de vergadering.

ds. A.J. Gunst, eerste scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 juli 1999

De Saambinder | 12 Pagina's

KERKNIEUEWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 juli 1999

De Saambinder | 12 Pagina's

PDF Bekijken