Bekijk het origineel

Bijbel met uitleg

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Bijbel met uitleg

4 minuten leestijd

Verstaat gij ook hetgeen gij leest? Die indringende vraag stelde Filippus aan de Moorman op de woeste weg van Jeruzalem naar Gaza. En deze heilbegerige man gaf zon eerlijk antwoord: Hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? De treffende kanttekening (31) omschrijft: Want hoewel het Woord Gods in zichzelven klaar genoeg is, zoveel ter zaligheid nodig is, om van een ieder door de genade des Heiligen Geestes verstaan te worden, zo zijn er nochtans enige plaatsen zwaar om te verstaan, waartoe verklaring en uitlegging van node is. Waarom God benevens het lezen des Woords ook de predikatie en uitlegging deszelven heeft ingesteld. Eigenlijk vormen deze woorden de achtergrond van het project De Bijbel met uitleg, waarover we graag wat informatie willen geven.

Achtergrondinformatie
Op initiatief van uitgeverij ‘de Banier’, onderdeel van de Erdee Media Groep, is vorig najaar een grote groep predikanten bijeen geweest. Hoewel deze predikanten uit verschillende kerkverbanden samenkwamen, was de gemeenschappelijke zorg helder: hoe kunnen we Gods Woord in de ons dierbare Statenvertaling, zoals de GBS die uitgeeft, meer aan het hart leggen van onze jongeren (en ouderen)? Hoe kunnen we de verstaanbaarheid van onze onveranderde Statenvertaling - in afhankelijkheid van Gods zegen en Geest - bevorderen? In hartelijke eensgezindheid is besloten een stuurgroep samen te stellen die dit breed gedragen plan verder zou uitwerken. Naast dhr. W.B. Kranendonk en ir. B. Visser (‘de Banier’/Erdee Media Groep) hebben ds. J. Belder (PKN), ds. A.A. Egas (CGK), ds. J. Joppe (HHK), ds. J.A. Weststrate (GGN), drs. P.A. Zevenbergen (OGG) en ondergetekende (vanuit onze gemeentekring) in de stuurgroep zitting genomen.
Onder leiding van dhr. G. Roos, die als projectleider één en ander coördineert, is na een startbijeenkomst begin dit jaar, het project van start gegaan. Ruim honderd mensen, waaronder vele predikanten uit de genoemde kerkverbanden, werken sindsdien aan de Bijbel met uitleg.

Opzet
Hoe gaat de Bijbel met uitleg eruit zien? De basis vormt de editie van de Gereformeerde Bijbelstichting van de Statenvertaling. We zijn als stuurgroep dankbaar dat we deze tekst geheel belangeloos van de GBS ter beschikking hebben gekregen en er met het bestuur regelmatig overleg is. Naast deze onveranderde Bijbeltekst staat op elke pagina in een aparte kolom de uitleg van moeilijke woorden en zo mogelijk een synoniem. Onderaan de bladzijde wordt per tekst (of van enkele samenhangende teksten) een eenvoudige en beknopte uitleg gegeven. Deze uitleg sluit aan bij de ‘gereformeerde theologie’ zoals die verwoord is in de kanttekeningen.
Verder wordt elk Bijbelboek voorafgegaan door een inleiding, waarin de belangrijkste achtergrondinformatie wordt gegeven die nodig is tot een goed verstaan van het Bijbelboek.
Aan het begin van ieder hoofdstuk komt een korte samenvatting van de inhoud. Verder zullen er tijdtabellen, illustraties, landkaarten etc. worden opgenomen. Ook zal er een register komen met de belangrijkste Bijbelse kernwoorden met toelichting. Er zijn ‘kaders’ opgenomen waarin opmerkelijke zaken worden omschreven.
Door het gebruik van kleuren wordt een zo duidelijk mogelijk en leesbaar geheel gemaakt.

Werkwijze
Wanneer een auteur een concept-uitleg gereed heeft, wordt die vervolgens door een aantal commissies bekeken.
Daar is in de eerste plaats een niveaucommissie, die de tekst beoordeelt op leesbaarheid voor ongeveer 16-jarigen. Daarnaast is er een taalcommissie, die de literaire kwaliteit bewaakt.
Tenslotte is er de eindredactiecommissie die zorg draagt voor de inhoudelijke/theologische toetsing en waakt voor de eenheid in het geheel. Ook zijn er mensen betrokken bij het opstellen van de synoniemenlijsten en het zoeken naar illustraties voor de vormgeving. Een aantal - inmiddels afgeronde - gedeelten van ‘De Bijbel met Uitleg’ wordt op zeven reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs ‘getest’.
Voor belangrijke zaken kan de stuurgroep gebruik maken van de adviescommissie waarvan onder meer ds. J.J. van Eckeveld deel uitmaakt.

Verschijnen
Het is het streven van de stuurgroep dat eind dit jaar de drukproef gereed komt. Daarna zal er een finale controle plaatsvinden en zal uiteindelijk de opdracht gegeven worden tot het drukken. We hopen dan dat voor de zomervakantie van 2015 ‘De Bijbel met uitleg’ aangeschaft kan worden.
Zaterdag 18 oktober zal bij het Reformatorisch Dagblad een brochure ‘Bijbel met uitleg’ als oplegger worden verspreid. Ook op de Wegwijsbeurs is deze brochure beschikbaar.
Behalve algemene informatie zullen ook enkele voorbeeldpagina’s van de Bijbelboeken Ezra en Efeze in deze brochure zijn opgenomen. Dit alles zo de Heere wil en wij leven.

Verlangen
Het verlangen en gebed van de Stuurgroep en alle betrokkenen is, dat jongeren en ouderen door deze Bijbel met uitleg, lezend verbonden blijven aan Gods Woord. Allermeest dat door genade Gods Geest wil wonen en werken in zondaarsharten. Wat krijgt dan het ‘beschreven Woord’ en ook het ‘vleesgeworden Woord’ onuitsprekelijke waarde! Dan zal de belijdenis van de Moorman worden vernomen: ‘Ik geloof dat Jezus Christus de Zone Gods is’.
ds. B. Labee,
lid van de stuurgroep

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 oktober 2014

De Saambinder | 16 Pagina's

Bijbel met uitleg

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 oktober 2014

De Saambinder | 16 Pagina's

PDF Bekijken