Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

EIS VAN BEGINSEL

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

EIS VAN BEGINSEL

7 minuten leestijd

HET BEGINSELPROGRAM TOEGELICHT - 6-

Erkenning, handhaving, doorwerking

Artikel 2 van ons beginselprogram luidt als volgt: De Staatkundig Gereformeerde Partij stelt zich ten doel de beginselen van Gods Woord op staatkundig terrein tot meerdere erkenning te brengen in ons land. Haar streven is niet zozeer gericht op een meerderheid van kiezers, doch op de handhaving en doorwerking van de beginselen, door haar beleden, waarvan haar program een korte samenvatting vormt.

Op het eerste gezicht lijkt dit artikel duidelijk en begrijpelijk voor een ieder. Toch zijn er zaken die ter wille van de duidelijkheid en de praktijk wel even onderstreept mogen worden. Ten eerste geldt dan wel, dat hier duidelijk staat dat het gaat om de beginselen van Gods Woord; hier gaat het niet om afgeleide beginselen, maar om beginselen die direkt in de Schrift te vinden zijn. Dat is een hele uitspraak. Maar dat vraagt dan ook een duidelijke en vastomlijnde koers, die ook in de praktische politiek konkreet gemaakt dient te worden.

Erkenning

Bovendien staat er in dit artikel dat het gaat om meerdere erkenning. Binnen het kader van de Nederlandse samenleving en regering A.D. 1983 zou het wellicht reëler zijn om dat woord "meerdere" te laten vallen, omdat dit inhoudt, dat er een zekere erkenning is, die echter nog niet is waar ze moet zijn. Onze tijd laat zien, dat we steeds verder van Gods Woord en de daarin verklaard liggende en daarop gegronde beginselen weggroeien en ons daarvan verwijderen. De Schriftuurlijke beginselen eisen geen meerdere, maar absolute erkenning, terwijl ze door onze regeringen stelselmatig worden tegengewerkt. Hadden we veelal tot heden toe "neutrale wetten", thans staan er wetten op de helling, die rechtstreeks anti-schriftuurlijk en anti- Goddelijk zijn. Dat wil zeggen dat de SGP met artikel 2 haaks op onze samenleving staat.

Hoe wil de SGP deze beginselen tot meerdere erkenning brengen? Men kan antwoorden: door deelname aan de regering waar mogelijk. Dit is een theoretisch antwoord, hetwelk meteen ook getoetst moet worden aan de praktijk en dan dient het principe maatgevend en doorslaggevend te zijn in de beslissing. Vanwege de praktijk is het volgens het SGP-beginsel onmogelijk om hoe dan ook regeringspartij te zijn. Er worde niet gereikhalsd naar, noch gekokhalsd van regeringsdeelname; maar vanuit onze beginselen moeten we beslist neen zeggen. Kunnen we ooit ja zeggen op een regeerprogram als van de kabinetten der laatste jaren, kunnen we een regeringsverklaring onderschrijven, kunnen we wetsvoorstellen mede voor onze rekening nemen vanuit anti-christelijke linkse of politiek-rechtse hoek, of vanuit een verwaterd christendom? Neen!

Belijdende Partij

Misschien moeten we nog verder gaan en ons afvragen of we wel onze plaats in de Staten- Generaal, Staten en Raden in kunnen nemen op grond van deelname aan de verkiezingen voor genoemde colleges (zie statuten artikel 3b). Betekent deelname aan deze verkiezingen en plaats in deze colleges innemen immers niet een accepteren van de huidige demokratie vanuit de volkssoevereiniteitsgedachten van de Franse Revolutie? Betekent dat instemmen met de grondwet?

Wanneer ons echter een plaats wordt gegeven in Gods voorzienigheid in regeringscolleges, houdt dat dan niet automatisch in, dat er een getuigend geluid gehoord dient te worden? Het gaat toch om handhaving (voor zover er nog iets te handhaven

valt op dit terrein) en doorwerking van beginselen! Artikel 2 spreekt over "beleden beginselen". Zijn we nog belijdende partij ook ten aanzien van die kant van de belijdenis, die inhoudt het getuigen in het openbare en publieke leven?

Deskundigheid

Of verdiepen we ons in deskundigheid op allerlei vlakken en terreinen, in allerlei vraagstukken, om maar geaccepteerd te kunnen wórden door anderen; opdat men zegge dat wij ook mee kunnen praten, deskundig zijn, praktisch bezigzijn. Houden we redevoeringen in allerlei regeringscolleges die uitmunten in deskundigheid, terwijl er een stichtelijke toepassing bij komt aan het eind?

Zijn we tegen deskundigheid? Dat zij verre van ons! Het is goed, noodzakelijk en een voorrecht wanneer er bekwame mannen zijn, maar men bedenke wel het enorme gevaar van bekwaamheid. Welk gevaar? Dat: om vanwege die bekwaamheid door tegenstanders geprezen te worden. Wie eigen hart mocht leren kennen, weet hoezeer het gevaar er is om in die weg door te gaan. We willen meetellen.

Neen, zegt artikel 2, het gaat ons niet om het tellen van vele stemmen en het krijgen van meerderheid. Neen, hebben partijleiders in het verleden gezegd. Dat is de zaak niet. Staan we nog op dit standpunt of willen we beginselen veranderen, omdat we anders bijvoorbeeld 70.000 stemmen verliezen, omdat we anders zetels verliezen. Dat we wel zouden bedenken dat, zolang er één man in de vreze des Heeren zijn plaats mag innemen, het getuigend geluid binnen dat college gehoord wordt! Wanneer deskundigheid de overhand neemt en daarbij gebruik maakt van een perfekte organisatie en een partij-apparaat, dan wordt een ganse partij in al haar geledingen bewust of onbewust, met of zonder instemming gemanipuleerd in een weg, die wegvoert van de beginselen. Het zou goed zijn ook deze zaak eens te toetsen aan de praktijk.

Apart staan

Ook al zou men in theorie als politieke partij ervan uitgaan, dat men bereid is tot mederegeren, dan kan een partij als de SGP, met deze grondslag, niet anders dan om des beginsels wille apart staan en getuigen, desnoods als een roepende in de woestijn. Tot de wet en de getuigenis...! Dat zij de praktijk. Het gaat om erkenning van de beginselen, en vandaaruit om handhaving en verdere doorwerking. We zouden de vergelijking kunnen trekken met het geestelijke waar de onderdelen van het geloof (kennen, toestemmen en vertrouwen) ook praktisch vlees en been krijgen in de praktijk van het dagelijkse leven. Dat sta de SGP voor. Nederland moet gekerstend worden; het moet onder Gods recht gebracht worden tot kennen, erkennen en bekennen van Gods Waarheid; dan ook handhaving en doorwerking in de wetten etc.

Maar we zitten thans in het stadium van het nieterkennen, ja miskennen en ontkennen van de theokratische beginselen. Daartegen is maar één wapen: "Zo zegt de HEERE!" Zo spreke de SGP. Dat eist de Heere. Dat eisen onze beginselen. Daar gaat kracht van uit, hetzij zij horen, hetzij zij niet horen.

Of stemmen op CDA-wethouders hiermee in overeenstemming is, is de vraag; of eigenlijk is het géén vraag. Datzelfde geldt van lijstverbinding met hen, met wie we om principiële redenen niet één partij kunnen zijn, en het deelnemen aan werkprograms, waarin de deelnemers medeverantwoordelijk zijn voor het totaal-pakket.

Studie, onderzoek, wetenschap, deskundigheid zijn grote en noodzakelijke dingen voor hen die in regeringscolleges zitten, maar er zijn zaken van groter belang: de beginselen van Gods Woord. Daar lag de kracht van de SGP in het verleden en God geve, dat daar haar kracht mag liggen voor de

toekomst. Dan gaat het niet om kiezersgunst, om meerderheid van kiezers, dan gaat het om Gods eer en recht!

Nationaal bezig zijn

Artikel 2 spreekt over de taak en plaats die de SGP "in ons land" heeft. Het gaat in artikel 2 dus niet over EEG, Europese Parlement, Verenigde Naties. Waar deze lichamen naar voren komen, daar bezie de SGP hoe binnen deze grote, logge lichamen artikel 2 belichaamd en verwezenlijkt kan worden. Kan dat niet, dan houde men zich verre van zulke lichamen, die in de praktijk en naar hun grondslagen blijken te zijn produkten van de mens van Babel in zondig eenheidsstreven tegen God en Zijn Gezalfde. We zouden ons eens af moeten vragen in hoeverre, binnen het kader van de tweede oorzaken (want de eerste oorzaak is de zonde van God en Zijn Woord verlaten), het opgaan in deze verbanden mede debet is aan de huidige ekonomische recessie.

De ons van God gegeven nationale plaats binnen de naties van Europa zij ons dierbaar, niet vanuit romantische, emotionele en nostalgische motieven, maar vanuit het geloof in de voorzienigheid Gods in 's lands historie en historiebeschrijving. Juist daarom te meer onderstrepen we die woorden: erkenning en handhaving en doorwerking. Ook doorwerking in de praktijk en konkrete wetgeving, doch alles in zijn orde. Het gaat om Gods zaak. Heeft Gods zaak ons nodig? Neen. Wel is die zaak het waard ter ere van Gods Naam.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 februari 1983

In het spoor | 24 Pagina's

EIS VAN BEGINSEL

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 februari 1983

In het spoor | 24 Pagina's

PDF Bekijken