Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Meditatie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Meditatie

7 minuten leestijd

"En zij baarde haar eerstgeboren Zoon". Lukas 2:7a.

Met welk een blijdschap was Zacharia vervuld op de dag toen hij een schrijftafeltje eiste en daarop schreef aangaande zijn eerstgeboren kind: Johannes is zijn naam. Negen maanden was zijn mond gesloten geweest vanwege zijn ongeloof. Maar op deze dag werd de band van zijn tong los en vervuld met de Heilige Geest sprak hij, God lovende, getuigenis gevende dat Zijn kind wegbereider zou zijn van Hem, van Wien alle profeten hadden gesproken. Wegbereider, om af te roepen van de dienst van Mozes en heen te wijzen naai" Hem, Die te Bethlehem geboren werd.

Wat wondervolle dagen, zo te Hebron als ook zes maanden later te Bethlehem. Om aan het bevel des keizers te gehoorzamen kwam een maagd met haar ondertrouwde man van het geringe Nazareth naar Bethlehem en baart daar in de soberste omstandigheden haar eerstgeboren Zoon. Een gebeurtenis, op de eenvoudigste wijze ons medegedeeld. Dit is Gods weg in Zijn heiligdom. De grootste heilgeheimen van genade worden zonder enige praal ons voorgesteld. Vandaar de ergernis des kruises, die reeds bij de kribbe van Bethlehem begint. Nochtans van hoe groot belang is deze gebeurtenis: zij is het middelpunt van de zaligheid en de grote verborgenheid der Godzaligheid: 'God is geopenbaard in het vlees.'

Hoe onmogelijk scheen de komst van de Messias. Hoe donker zag het er uit. Wat was er geworden van Davids huis. Een afgehouwen tronk was het. Slechts in het verachte Nazareth leeft nog een arme maagd, met een eenvoudige timmerman in ondertrouw. En toch deze maagd is het, tot wie de engel gesproken had: 'Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En ziet gij zult bevrucht worden en een Zoon baren en zult Zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God de Heere zal Hem de troon Zijns vaders Davids geven.'

Rome's keizer moet medewerken aan de vervulling der Godsbeloften, in zoverre dat dit Kindeke te Bethlehem geboren zal worden. Zo is des keizers hart in de hand des Heeren. Rome's heerser is een staf in de hand Gods. Meent Augustus zijn eigen gedachten uit te voeren, hij moet onbewust Gods raad dienen en roept Jozef en Maria op naar Bethlehem, als zijnde uit het huis en geslacht van David. Daar werden haar dagen vervuld. Daar baarde zij haar eerstgeboren Zoon. Koning Jezus kwam, geworden uit een vrouw. De Zone Gods werd Zoon des mensen. Dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen.

En zij baarde haar eerstgeboren Zoon. Alzo is de zaligheid uit de vrouw. Dit was voorzegd in het Paradijs en Gods beloften feilen niet. Gelijk de schuld uit een mens, zo ook is de zaligheid uit een Mens. Gelijk uit de eerste vrouw geboren is een geslacht, dat geen andere erfenis heeft dan vloek en dood, alzo heeft Davids dochter Hem voortgebracht, Wiens Naam zal zijn: 'De Heere onze gerechtigheid'. Door Wiens hand het welbehagen des Heeren gelukkig zal voortgaan. Die gekomen is om Zijn liefhebbers te doen beërven, dat bestendig is.

De zaligheid geworden uit een vrouw. O, wonder van Gods eeuwige liefde. De vrouw. O. wonder van Gods eeuwige liefde. De vrouw de eerste in overtreding en uit een Vrouw, uit haar vlees en bloed, wordt gegraven die Bornput des heils, Welke levend water geeft, dat springen zal tot in het eeuwige leven.

De vrouw, het eerste schepsel op aarde dat moest wenen en rouwklagen; de vrouw die door genade mag zingen: mijn ziel maakt groot den Heere en mijn geest verheugd zich in God mijn Zaligmaker. Hem te baren was een groot wonder, maar het geloof in Hem als haar God en Zaligmaker was groter weldaad. Dit was het fundament van Maria's vertroosting, dat de vrucht haars buiks is Jezus, Die Zijn volk zalig maakt van hunnen zonden. Hij heeft uit haar het vlees en bloed der kinderen aangenomen en op het nauwst verenigd met Zijn Goddelijke natuur, als noodzakelijk om Middelaar te zijn en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen.

En zij baarde haar eerstgeboren Zoon. De zaligheid uit een vrouw. Hoe kan dit zijn? Wie kan een reine geven uit een onreine? Maar wie zal die verborgenheid kunnen doorgronden? De eerstgeborene van Maria is niet geboren volgens de wet der natuur: 'Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt'. Neen, want de Heere Jezus had onder de mensen geen vader. Wonderlijk was de geboorte van Johannes, de wegbereider. Maar hier is groter wonder. Maria's zoon is de vrucht der beloftenissen Gods. Dit is geschied door de werking van de Heilige Geest, die uit vlees en bloed der maagd dat Heilige bereidde, dat Gods Zoon genaamd zou worden. Daarom zijn alle beloften Gods ja en amen in Hem. Dit is de heerlijkheid van Bethlehems kribbe, alleen door het geloof te aanschouwen. Als de vracht der beloften Gods wordt de Zone Gods in Zijn geboorte uit Maria met Zijn volk één, want het is betamelijk, dat èn Hij die heiligt èn zij die geheiligd worden, allen uit één zijn, waarom Hij zich niet schaamt hen broeders te noemen.

En zij baarde haar eerstgeboren Zoon. In Bethlehems kribbe ligt Hij neder in doeken gewonden. Geen plaats voor Hem in de herberg. Kunt gij u groter nood, armoede en behoefte voorstellen? Een arme vrouw, de ondertrouwde eens timmermans, ver van huis haar Eerstgebo-

rene voortbrengende, zonder de nodige hulp en zonder geschikte herberg. Een harde voederbak der beesten de wieg van Hem, door Wien alle dingen geschapen zijn; van Wie de Vader uitroept: 'Deze is Mijn geliefde Zoon in Dewelke Ik Mijn welbehagen heb'; Die Zelf zeggen kan: 'Ik ben van eeuwigheid al gezalfd geweest'. Hoe wonderbaar is de nederdaling des Almachtigen. Uit de verblijfplaats van verstandeloze dieren moet de Zon der gerechtigheid opgaan. Zo is Hij arm geworden, daar Hij rijk was, opdat Zijn volk door Zijn armoede zou rijk worden. In Bethlehems kribbe ligt Hij neder, borgtochtelijk en verdienstelijk, om de armoede, de naaktheid en de versmading Zijns volks te boeten en te verwerven de klederen des heils, de mantel der gerechtigheid. Hier begint Zijn offerande, welke voleind zal worden aan het vloekhout des kruises als Hij uitriep: 'Het is volbracht'. En zij baarde haar eerstgeboren Zoon. In Bethlehems kribbe ligt Hij neder. Komt, aanschouwt Sions Koning. In Hem is alle heil. Hij heeft de verlossing teweeggebracht, en macht en recht ze uit te delen. Dat het ons ga als de herders in Efratha's velden: 'U is heden geboren de Zaligmaker, Welke is Christus, de Heere in de stad Davids'. Ach voor hoe velen is die blijmare bedekt, allen die in hun zonden volharden en Bethlehems kribbe een ergernis en een steen des aanstoots is.

Hoevelen van Gods kinderen, die als de grijze priester van Abia's dagorde met stomheid geslagen worden. Die in hunne bedruktheid vanwege de schuld hunner zonden uitzien naar verlossing; snakken naar de zaligheid, Die nederligt in Bethlehems stal en het niet geloven kunnen, dat Die voor hen kan zijn. Ach, hun zonden zijn zo groot en vele. Zij kennen zich erger dan een beestenstal. Hoe zal Hij hun Zaligmaker kunnen zijn?

En toch, hier is raad. Verlossing in Hem voor de grootste der zondaren.

Hoe duister scheen het nu. 400 jaren had de stem deiprofetie gezwegen. Davids huis afgeknot. Alle heerlijkheid verdwenen. Wat verwachting kon er dan nog zijn? Satan waande reeds overwinnaar te zijn. Israël naar de geest twijfelmoedig, riep mistroostig uit: och, dat Gij de hemelen scheurdet, dat Gij nederkwaamt. En zie; Koning Jezus kwam. Kwam ter rechter stond. Daarom, zo Hij vertoeft, verbeidt Hem, Hij zal gewisselijk komen en niet achterblijven. Dat uwe ziel geleid moge worden naar Bethlehems stal om met de Herders uwe zaligheid te mogen aanschouwen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 december 1992

In het spoor | 32 Pagina's

Meditatie

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 december 1992

In het spoor | 32 Pagina's

PDF Bekijken