Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

RADIO EN TV

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

RADIO EN TV

11 minuten leestijd

Inleiding

Radio en t.v. mogen en kunnen niet worden gebruikt ten behoeve van het uitdragen van de Staatkundig Gereformeerde beginselen. Bovendien behoren deze apparaten niet in onze gezinnen. Het gebruik van radio en t.v. door de SGP zou er toe kunnen leiden dat diegenen die nu dergelijke apparaten niet in huis willen hebben, ze dan wel aanschaffen omdat anders essentiële informatie wordt gemist. Op deze wijze zou de SGP juist het rijk van de antichrist bevorderen in plaats van bestrijden. Dit kan de bedoeling niet zijn van de SGP.

In dit artikel zullen enige waarschuwende stemmen worden weergegeven tegen het gebruik van radio en t.v. Wellicht kunnen deze stemmen er nog toe bijdragen dat ook de partij en de lezers van dit blad zich verre zullen houden van deze media.

Een liberaal cultuurhistoricus

"Toch beteekent de radio als mededeelings-orgaan, in haar dagelijksche functie, in vele opzichten een regressie [=teruggang] naar een ondoelmatiger vorm van gedachtenoverbrenging. Dit ligt niet alleen in de erkende euvelen van het vulgaire [=alledaags] radiogebruik: het luisteren zonder aandacht, de beuzelachtige wispelturigheid, die het bedrijf tot morsen met klank en geest verlaagt. De radio is, ook afgezien van deze niet onvermijdelijke gebreken, een vertraagde en beperkte vorm van kennisopneming. Voor het tempo van onzen tijd is het gesproken woord veel te omslachtig. Lezen is de fijnere cultuurfunctie. De geest neemt lezende veel sneller op, hij kiest voortdurend, hij spant zich, hij slaat over, hij pauseert en denkt na, duizend geestesbewegingen in een minuut, die hoorende ontzegd zijn. "

Dit schreef reeds in 1935 de Nederlandse, liberale cultuurhistoricus Joh. Huizinga 1} . Een radio, en veelmin nog een t.v., is dus niet zomaar een neutraal communicatiemiddel. Het houdt een teruggang in ten opzichte van het geschreven woord. Een teruggang die onvermijdelijk leidt tot een verzwakking van het oordeelsvermogen van de mens en hierdoor mede het zijne bijdraagt aan een verdere uitholling van de laatste resten van een voorheen Christelijke samenleving.

Wat heeft immers de vorst der duisternis liever dan slaafse volgelingen?

Een hoofdbestuurslid

In het SGP-jongerenblad Ons Contact oordeelde hoofdbestuurslid Scholten daarom terecht dat radio en t.v. niet geschikt zijn om principiële voorlichting te geven. Hij schreef: "Maar is er ook nog niet een andere kant van de zaak?

Laat het zo zijn, dat de radio een geweldige afbreker kan zijn van geestelijke waarden en zedelijke normen, maar het omgekeerde is toch ook mogelijk?

Het omroepbestel biedt toch ook gelegenheid om Gods Woord te laten horen, principiële voorlichting te geven. Als er zo nog gelegenheid is, ons volk door middel van dit middel de boodschap van Gods Woord te doen horen op alle terreinen des levens, is dat niet te verkiezen boven de algehele uitlevering van ons volk aan de propaganda van onchristelijke leer en leven? Het middel is op zichzelf genomen toch neutraal?

Ik bestrijd dat. Het middel is niet neutraal. Het verandert de inhoud van de boodschap op een verborgen, maar wel wezenlijke manier. Massacommunicatie is in feite een contradictio in terminis (een uitrdrukking die zichzelf tegenspreekt).

Hoe massaler, hoe minder diep, hoe minder echte communicatie. Wat er het beste mee gecommuniceerd wordt, is juist het vluchtige, het verstrooiende, het oppervlakkig amusement. Dat brengt de aard van deze media met zich mee. Ook de informatie, het blijft allemaal aan de oppervlakte. (...)

Deze media, met een bedrieglijke schijn van indringendheid, maar in wezen zo oppervlakkig naar hun aard, zijn daardoor niet geschikt voor principiële voorlichting, voor bijbels gefundeerde waarschuwingen, niet geschikt voor de boodschap van zonde en genade, de dood in Adam, het leven in Christus." 2)

Een lid van de Tweede Kamer

Los van dit alles geven ook de voorstanders van het gebruik van radio en t.v. ten behoeve van de Staatkundig Gereformeerde beginselen wel toe dat het merendeel van de aangeboden programma's on- en antichristelijk is. Binnen de SGP wordt nog beleden dat de mens onbekwaam is tot enig goed en geneigd tot alle kwaad 3) . Wanneer dit serieus wordt genomen, kan dan nog worden beweerd dat de mens de knop van radio of t.v. op een juiste wijze weet te bedienen? Hoe kan iemand die de duivel extra mogelijkheden schenkt om zijn werk te doen, nog in oprechtheid bidden "leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze"? 4)

Het SGP-Tweede Kamerlid mr.dr. Van den Berg sprak in verband hiermee: "Persoonlijk vind ik een televisie een middel waar zulke kwade invloeden van uitgaan voor onze samenleving, dat ik er geen gebruik van wil maken. De radio kent ook grote gevaren, maar wat schadelijke invloed betreft is de radio minder erg dan de aantrekkingskracht die uitgaat van de visuele media. Maar ook wat de radio betreft moeten we zeer terughoudend zijn; wat het gebruik voor politieke doeleinden betreft ligt dat niet wezenlijk anders.

Voor de geschreven media ligt dat duidelijk anders. Je kunt je daarop abonneren en dan bepaal je zelf wat je in huis krijgt. Via de radio en de televisie krijg je alles in huis. En we moeten niet te hoog opgeven van onze eigen kracht en standvastigheid wat het bedienen van de knop betreft. Als je radio of televisie in huis haalt, stel je je bewust bloot aan een stuk verleiding. " 5)

Een predikant

Geheel gegrond waarschuwde ds. Du Marchie van Voorthuysen steeds weer tegen het in huis nemen van radio en t.v. Tijdens een SGP-tijdrede bracht hij het volgende naar voren: "Vroeger was de televisie een groot kwaad, de radio zelfs. Ik heb de tijd nog gekend, dat iedere leraar van de Oud Gereformeerde Gemeenten en de Gereformeerde Gemeenten de radio een hoorkast uit de hel noemde.

En de televisie is nog duizendmaal erger en verderfelijker.

Al de rechtzinnige kerken hebben hem als uit één mond veroordeeld, er tegen gepreekt, terecht! En nu? Hoeveel doopouders onder rechtzinnige waarheden laten een kindje dopen, terwijl thuis dat ding staat, met zulke vreselijke geluiden, muziek en beelden, dat zelfs liberale kranten zeggen: Als de overheid niet ingrijpt, gaat ons volk verloren. Maar het gaat door. U voelt wel, het zijn allemaal tekenen dat God het loslaat en overgeeft. Wee, die daaraan meedoet. Denk erom, we komen straks allemaal met onze kinderen voor de rechterstoel van Christus. " 6)

Gebruik door SGP

Het zal duidelijk zijn dat daarom elk pleidooi voor het gebruik maken van radio en t.v. ten behoeve van het uitdragen van de Staatkundig Gereformeerde beginselen niet anders kan worden opgevat dan als een aanranden van deze beginselen. De Staatkundig Gereformeerde beginselen laten zich niet uitdragen via deze media, ook niet tijdens de verkiezingen. Dat SGP-ers er zich voor lenen om dan maar "toevallig" van deze media gebruik te maken, is te betreuren 7) .

Wekt dit niet terecht de spotlust op van een ieder die de Staatkundig Gereformeerde beginselen veracht? Dat er achter de schermen afspraken worden gemaakt om dit "toevallig" te organiseren 8), kan moeilijk anders worden bestempeld dan als het bedriegen van de partij.

Het is te betreuren dat SGP-voormannen steeds te beluisteren zijn voor de radio en t.v. Met name tijdens de slepende discussie rond de positie van de vrouw werd de interne discussie steeds weer via dit onwaardige medium naar buiten gebracht. Een neveneffect van het via de radio en t.v. naar buiten brengen van informatie is dat een SGP-er die uit principiële overwegingen dergelijke apparaten niet in huis wil hebben, een belangrijk deel van de informatie mist.

Dat betreffende media zich niet lenen voor het uitdragen van de beproefde beginselen, bleek ook hier steeds. Van een verantwoorde en duidelijke verdediging van de beginselen is op radio en t.v. nog geen

sprake geweest, maar wel werd Nederland in staat gesteld om met deze beginselen de spot te drijven, hetgeen ook gebeurde 9) .

Diep treurig was daarbij de vrijwillige medewerking van drs. Hovius aan de Katholieke Radio Omroep (KRO).

De nu oud-partijvoorzitter schroomde bovendien niet om de jeugd over het gebruik van radio en t.v. door de SGP onjuist voor te lichten. In het SGP-jeugdblad Klik vertelde hij: "De SGP heeft zich altijd een beetje terughoudend opgesteld ten opzichte van radio en televisie, omdat de overheid alles maar toelaat op deze media." 10 >

Dit ondanks het feit dat hij en de redactie van Klik zeer wel behoren te weten dat er niet alleen duidelijke partij afspraken zijn die het gebruik van deze media ondubbelzinnig afwijzen - dus niet een beetje terughoudend opstellen - en dat dit is afgesproken op basis van veel meer argumenten dan alleen vanwege het feit dat de regering verantwoorde censuur weigert n > .

Ten besluite

Een als gemoedelijk bekend staand predikant als ds. Joh. van der Poel rekende het hebben van t.v. tot de openbare zonden. De afkorting t.v. betekende voor hem: -T(ot) V(erschrikking) -T(ot) V(erdwazing) -T(ot) V(erdoemenis) 12) .

Wanneer iemand dit tot zich laat doordringen, dan zal men zich niet zo gemakkelijk laten verleiden om van dit medium gebruik te maken.

Een ieder, maar in het bijzonder de SGP-ers, daar zij immers beter kunnen weten dan degenen die zonder Gods Woord leven, neme toch de hierna volgende waarschuwende woorden van ds. Van Beek ter harte en houde zich verre van het gebruik van radio en t.v.: "Straks komt er een tijd zonder eind. Dat is geen tijd meer, clat is eeuwigheid. Als u dan niet bij dit volk hoort, en zo sterft, clan zult u weten dat u op de wereld geleefd hebt. Dan zult u weten dat u zich in de wereld vermaakt hebt en dat u zich aan de wereld vastgeklemd hebt. Maar dat zal u straks bij cle ure van de dood allemaal ontvallen. Allemaal! U kunt met de mode van de tijd meegaan en u kunt op uw sterfbed komen. Gemeente, zet de radio er maar bij, zet de televisie er ook maar bij, om goed te kijken. Probeer dan uw geweten maar dicht te krijgen.

Dan hoeft u van mij echt niets aan te nemen, als u

dit maar mee naar huis neemt. Als uw geweten opengaat, dan zal het wat wezen: in de wereld geweest te zijn en uit de wereld te moeten zonder een Borg en zonder een biddende en dankende Hogepriester.

Vermaningen helpen niets. Men kiest rustig voor de hel. Als ze televisie nemen, kunnen we ze gaan vermanen, maar dan onttrekken ze zich, ze kiezen voor de hel, heel eenvoudig. Daarom zeg ik: zet hem maar bij uw bed als u straks de laatste adem gaat uitblazen; dan zal het wel openbaar komen dat God het laatste woord heeft. Als dan al onze vermaningen en waarschuwingen terugkomen, dan is het te laat." 13)

1) J. Huizinga, In de schaduwen van morgen, 1935, p. 204

2) L.M.P. Scholten, "Pleidooi voor geheel onthouding", in: Ons Contact, 1991-2, p. 18

3) Artikel 2 van de statuten van de SGP juncto vraag 8 van de Heidelbergse Catechismus

4) Matthéüs 6:13

5) L. Kok, "In een neutrale staat geloof ik niet", in: Koers, 7 augustus 1987, p. 8. Zelfs een E.O.-medewerker moest tot zijn schrik constateren dat de mens niet in staat is om de "knop" op een verantwoorde wijze te bedienen: "Gebruik van tv in gezin ter discussie stellen", in: Reformatorisch Dagblad, 25 september 1992

6) Fragment uit een onuitgegeven tijdrede gehouden voor de SGP te Rijssen over Jeremia 45:4

7) Zie de opmerkingen van de SGP-fractievoorlichter in de Tweede Kamer in het interview: "SGP gaat halfslachtig om met radio en tv", in: Koers, 17 april 1992, p. 20 e.v. en G.A. Vroegindeweij, "Mediagebruik", in: Reformatorisch Dagblad, 1 juni 1993, p. 11 (rubriek ParlementVaria)

8) Zie hiervoor het reeds genoemde artikel: "SGP gaat halfslachtig om met radio en tv", in: Koers, 17 april 1992, p. 20 e.v. en de bespreking van dit artikel door: L.J. Molenaar, "In de media verstrikt raken", in: In het Spoor, juni 1992, p. 48

9) Wel zeer droevig waren de uitzendingen waaraan ds. Hovius geheel vrijwillig meewerkte: "Dingen die gebeuren kunnen", verzorgd door de KRO op 27 juli 1993 en: "Tegengas", verzorgd door de NOS op 31 juli 1993

10) H. Beldman, "In gesprek met de SGP-voorzitter drs. Hovius: 'SGPbeginselen ook belangrijk voor het jonge leven'", in: Klik, 93.2, p. 7

11) Zie hierover meer uitgebreid: L.J. Molenaar, "Media-schik of media-schrik: Wat nu, SGP? ", in: In het Spoor, augustus 1992, p. 65 e.v.

12) R. Valkenburg, Wat wij geloven, 1985, p. 213

13) M. van Beek, Van recht en genade, 1987, p. 113-114

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 december 1993

In het spoor | 44 Pagina's

RADIO EN TV

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 december 1993

In het spoor | 44 Pagina's

PDF Bekijken