Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Te veel aandacht voor dé antichrist

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Te veel aandacht voor dé antichrist

8 minuten leestijd

Paus Benedictus XVI is afgetreden en een nieuwe paus gekozen (13 maart 2013). Op 19 maart 2013 vond de inauguratie plaats van paus Franciscus I, een jezuïet! Het RD schonk aan deze gebeurtenissen veel, ja, veel te veel aandacht. Zeker als we bedenken dat het pauselijk instituut dé antichrist is.

De veel te ruime aandacht van het RD voor dé antichrist deed velen pijn en deed velen verontrust de vraag stellen: 'Waar gaat dit heen?' Gelukkig verscheen toen een artikel van een vijftal predikanten op de opiniepagina van het RD (21 maart 2013). In dat artikel vonden zij hun pijn en zorg treffend verwoord. Van dit artikel ging ook een ernstige waarschuwing uit. Die predikanten schreven onder andere:

"Met verbazing en verdriet hebben we geconstateerd hoe het Reformatorisch Dagblad veel aandacht heeft besteed aan de aftredende en de nieuw gekozen paus. En helaas gaat deze aandacht onverminderd door. Wat ons voornamelijk raakte was de neutrale berichtgeving in deze krant. Zonder enige kritische noot kwamen de berichten tot ons, die ook door onze jeugd worden gelezen alsof deze vrijblijvend zijn. Of het bestaan van een paus de normaalste zaak van de wereld is!

Schrijnend is het feit dat onze premier en aanstaande koning naar de inauguratie van de paus gaan. Het voorgeslacht van Oranje heeft gevochten tegen de roomse tirannie en prins Willem van Oranje heeft dit uiteindelijk met de dood moeten bekopen. (…) Ieder jaar mogen we de Reformatieherdenking houden. Door Gods machtige arm zijn we door Zijn genade uit het diensthuis van rome uitgeleid. Onze vaderen hebben hun bloed gegeven in deze strijd, waar het ging om de waarheid van het Woord en daarmee de eer van God. Duizenden van Gods kinderen zijn door de roomse inquisitie vermoord en dat alles onder aanvoering van de paus die door de roomse kerk als de plaatsvervanger van Christus op aarde wordt gezien. (…)

Wanneer we de paus leggen langs de meetlat van de Reformatie en daarmee langs de meetlat van de Schrift, kunnen we alleen maar concluderen dat het bestaan van een paus een gruwel is en blijft.

Waar onze vaderen de paus de antichrist hebben genoemd, gaan wij als reformatorische mensen volop aandacht besteden aan de paus. Het RD van 14 maart schreef over de eerste werkdag van de paus: 'Paus begint in eenvoud.' Deze eenvoud bleek te bestaan in het feit dat de nieuwe paus eerst ging bidden. Het is bekend dat de Mariaverering hoog staat aangeschreven bij deze jezuïet. Wat een lastering is dat van de voorbidding van Christus, en dat in deze lijdenstijd! Hoe heeft de Borg moeten lijden en sterven om de enige Voorbidder van Zijn volk te kunnen zijn! We constateren dat de reformatorische gezindte flink aan het verschuiven is. Helaas ook op dit punt. We moeten overal aan gaan wennen en nu blijkbaar ook aan de antichrist. (…) Laten we de waarschuwingen van de voorvaderen ter harte nemen, die aan den lijve het juk van deze antichristelijke macht hebben ondervonden. In het kader van het gedenken van 450 jaar Heidelbergse Catechismus willen we zeggen: 'Niet alleen de mis, maar heel de roomse (paapse) godsdienst is in de grond niets anders dan een verloochening van de enige offerande en van het lijden van Jezus Christus en daarmee een vervloekte afgoderij (HC zondag 30, antw. 80)'."1

Hiermee zijn wij het eens. Ten eerste had een veel soberdere berichtgeving in het RD gepast geweest. En ten tweede had daarbij vaker gewezen moeten worden op het Godonterende van die vreselijke aanmatiging van de paus dat hij op aarde Christus vervangt als het Hoofd van Zijn kerk.

Het is verder pijnlijk en bedroevend dat bij de inauguratie van de nieuwe paus - waarbij een misviering plaatsvond! - ook premier Rutte en het toen nog kroonprinselijk paar Willem-Alexander en Maxima aanwezig waren. Maxima was daarbij in het zwart gehuld. Een eis van het pausdom omdat haar man niet van roomse huize is. Bij het altaar feliciteerden zij de antichristelijke paus met zijn benoeming. Ten diepste een verschrikkelijke verloochening van Gods eer en miskenning van het bloed der martelaren!

Het pauselijk instituut: dé antichrist

Volgens de hoofdredacteur van het RD, de heer W.B. Kranendonk, is er "enige nuancering aan te brengen op het stellige standpunt dat de paus dé antichrist is. Wel is duidelijk", zo schrijft hij, "dat het pausdom een openbaring van de antichrist genoemd moet worden. De tijdsomstandigheden bepaalden wie als antichrist werd gezien."2

Maar gereformeerde theologen tot pakweg 1800 hebben algemeen, zoals overigens de heer Kranendonk ook erkent, in het instituut van het pausdom dè in Gods Woord voorspelde antichrist gezien. Het feit dat in de voorrede op de Dordtse Leerregels het pausdom door onze gereformeerde vaderen omschreven wordt als "den roomsen antichrist" en in artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis aangeduid wordt met de woorden "het rijk van den antichrist", geeft duidelijk aan dat zij er zelfs niet aan hebben getwijfeld dat het instituut van het pausdom dé antichrist was. Op grond van verscheidene teksten uit onder andere 2 Thessalonicenzen 2, Openbaring 13 en Openbaring 17 kan ook lastig iets anders geleerd worden, "omdat alles in" de paus van rome "vervuld is wat van de antichrist voorzegd is", aldus ds. A. Hellenbroek in zijn overbekend vragenboekje3. Ook Calvijn schreef in zijn verklaring van 2 Thessalonicenzen 3: "Maar Paulus spreekt niet van een mens, maar van het rijk dat de duivel zou innemen om de stoel der gruwelijkheid midden in de tempel Gods op te richten: hetwelk wij zien in het pausdom vervuld te zijn."4

Die 'vervulling' kan moeilijk ontkend worden en daarom is er ook thans geen reden om er aan te twijfelen of de paus dé antichrist wel is. Temeer daar eveneens "de andere profetische aanduidingen uit de Bijbel zoals de zoon des verderfs (2 Thess. 2:3), de mens der zonde (2 Thess. 2:3), het beest (Openb. 13:1, 11; 17:8, 20:10), de hoer van Babel (Openb. 17:1, 4-5), het grote Babyion (Openb. 17:5)" verband houden met het pausdom. En ook het merkteken van het beest (Openb. 13:17; 14:11) en het getal zeshonderd zes en zestig (Openb. 13:18) hebben een directe relatie met het pausdom. Het voert te ver om nu op al deze aspecten uitvoerig in te gaan. Voor meer uitleg hierover verwijzen we de lezer kortheidshalve naar het 24e hoofdstuk van de Redelijke Godsdienst of naar het artikel 'De antichrist geopenbaard' dat in 2005 in twee afleveringen in dit blad verschenen is5.

Ten besluite

De eerste val van het roomse Babyion, die nog geen volledige verwoesting inhoudt, heeft met de gezegende doorbraak van de Reformatie reeds plaatsgevonden (zie 2 Thess. 2:8 en Openb. 14:8). Ds. G.H. Kersten verwachtte dat rome als dé antichrist vóór zijn tweede definitieve val (Openb. 18:2) nog eenmaal zal gaan woeden, vreselijker dan ooit tevoren. Ter afsluiting en ter waarschuwing laten we hem hierover nog kort aan het woord:

"...in het eind der dagen zal rome nog eens in het woeden van de antichrist de macht ontplooien, vreselijker dan ooit tevoren, om Gods kerk te vuur en te zwaard te vervolgen. (…) De Zone Gods heeft de menselijke natuur aangenomen om in die natuur Gods recht te voldoen voor Zijn uitverkorenen en satans kop te vertreden, en eenmaal zal satan in de persoon eens mensen zijn volle helse krachten op aarde ontwikkelen ter bestrijding van Christus en Zijn Koninkrijk en dan zal hij voor eeuwig worden weggeworpen in de poel die brandt van vuur en sulfer. De persoon nu die satan geheel in zijn macht stelt en door wie hij zijn hels werk doen zal, is naar de verklaring van de Hervormers en hun echte nazaten: de paus van rome. In latere tijd heeft men een andere verklaring gezocht. Meer en meer neigde men ertoe over rome als Christelijk te verklaren, in plaats van vast te houden aan de uitspraken van de aangehaalde Belijdenisgeschriften, die getuigen van de roomse antichrist. (…) Het loslaten van de verklaring der Hervormers dat de paus van rome de antichrist is, heeft echter meer en meer de weg gebaand tot een verbroedering met rome. (…)

Wanneer nu satan zich in de volle macht van zijn vijandschap tegen God en Christus zal openbaren, is ons niet beschreven. Zijn dag is door God bepaald."6

Noten:

1) Ds. A.T. van Andel, ds. A. Hoekman, ds. T. Klok, ds. M. Krijgsman en ds. CL. Onderdelinden, 'Te veel aandacht voor paus ongepast', in: RD, 21 maart 2013

2) W.B. Kranendonk, 'Paus niet dé antichrist', in: RD, 25 maart 2013. Zie ook: W.B. Kranendonk, 'RD blijft berichten over de paus', in: RD, 21 maart 2013. Gelukkig heeft het RD wel toegegeven dat het de livebeelden van de inauguratie niet had moeten tonen (maar dit was niet het enige wat te ver ging). Ook is er een gesprek geweest met de vijf predikanten. Zie: 'RD-top: Krant moet lezer stof tot nadenken geven', in: RD, 13 april 2013.

3) A. Hellenbroek, Voorbeeld der Goddelijke Waarheden voor eenvoudigen, die zich bereiden tot de belijdenis des geloofs, 2010, p. 67

4) J. Calvijn, Verklaring van de Bijbel. Zendbrieven van Paulus, dl. 2, Kampen 1996, p. 63 (herspeld)

5) Zie: W a Brakel, Redelijke Godsdienst, dl. 1, Utrecht 1985, p. 589-598, en: In het Spoor, oktobernummer 2005, p. 152-161 en decembernummer 2005, p. 219-227

6) G.H. Kersten, De Gereformeerde Dogmatiek, dl. 2, Utrecht 1988, p. 318-319 (herspeld)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 mei 2013

In het spoor | 60 Pagina's

Te veel aandacht voor dé antichrist

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 mei 2013

In het spoor | 60 Pagina's

PDF Bekijken