Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Afgeluisterd gesprek

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Afgeluisterd gesprek

4 minuten leestijd

Gerrit. Goedenavond, Willem! — Zoo druk aan de studie?

Willem. Zoo Gerrit, jij hier? Goedenavond! — Kom, dat is flink van je, dat je‘reis een buurpraatje komt houden. — Neen, aan de studie was ik niet, ik las «de Bazuin» en daarvoor is nu niet zoozeer studie noodig. De Redactie maakt de kost niet zwaar; ‘t is alles licht verteerbaar voedsel, al bereidt de kok het dan niet altijd even smakelijk.

Gerrit. Zoo, dunkt je dat? — Nu, ik voor mij kan over de onpartijdigheid van den nieuwen Redacteur der Bazuin niet klagen! Als men het onderschrift van het stukje «Oordeelen over de Vereeniging» leest, dan leert men al zeer duidelijk zien, dat Dr. Kuyper en Ds. Gispen in één schuitje varen. Zij wonen trouwens dicht hij elkaar.

Willem. Niets natuurlijker dan dat, Gerrit! ‘t Was wel te voorzien, dat de zaak op dat vennootschap zou uitloopen.

Gerrit. Lees dat onderschrift nog eens weer, Willem!

Willem. Er staat: «Na de Synode te Kampen gaat men voort kwaad te stoken tusschen Geschei-denen en Doleerenden. De Afgescheidenen laten zich betooveren door Dr. Kuyper. Dat is het refrein! De kronijkschrijver in de «Stemmen» brengt in het Februari-nummer een ander beeld op ‘t doek. De Afgescheidenen zijn den vlinder gelijk, die in de bijenkorf vliegt. Als hij er weer uit wil vliegen, kan hij niet. De bijen hebben den vlinder met hun honing vast gelijmd!» — Zou men hier ook moeten denken aan het verdeel en heersch? » vraagt de Bazuin-redactie.

Gerrit. De Bazuin heeft het bij ‘t rechte eind, Willem! althans indien zij dat «verdeel en heersch» niet adresseert aan Dr. Bronsveld, de kronijkschrijver, maar …… aan Dr. Kuyper!.

Willem. Gerrit, beste jongen! je praat meer dan je rappe tongetje kan verantwoorden. Niet praten! «Weet wat gij zegt; Denk eer gij spreekt of schrijft!» zong eens een dichter.

Gerrit. Die niet los over het verledenen heenloopen, — die Dr. Kuyper in zijne houding tegenover de Christ. Gereformeerden voor enkele jaren na gingen, — die daarbij de rijke geschiedenis der Christ. Gereformeerden kennen, kunnen best verklaren, waarom Dr. Kuyper, terwille van zijn zelf gemaakte bond van kerken nu zulke extra zoete broodjes bakt voor de Christelijke Gereformeerde Kerk. En ik ben bang, ontzettend bang voor veel zoets! De Christelijke Gereformeerden, die hunne Kerk, hunne School, hun bestaansrecht er voor over hebben, zullen later nog wel eens last van al dat zoete krijgen! Er is geen profetische blik voor noodig, om zulks nu reeds te voorzien; de ontwikkelingsgeschiedenis der geboren Christelijke Gereformeerde en de sukkelgeschiedenis der gemaakte Doleerende Kerk beloven niet anders! — En dat Dr. Bronsveld niet alleen staat met zijne beeldspraak over den vlinder, die in de bijenkorf vliegt, bewijst dit stukje van Docent Lindeboom over het «in den fuik {der doleerenden) zwemmen.» «Als hij (n.l. de vlinder of de Christ. Ger. Kerk) er weder uit wil vliegen -— n.l. uit de bijenkorf der Doleerenden —- kan hij niet,» zegt Dr. Bronsveld. En Doc. Lindeboom, die voor de bijenkorf een fuik (vischnet) in de plaats neemt, zegt woordelijk: «Die fuik heeft dus m.i. wel iets van een gevangenis; gij kunt er wel in, maar niet weer uit ! »

Willem. Nu, dat klopt nog al, dunkt me! Als de Bazuin-redacteur nu nog blijft vragen ; «zou men hier ook moeten denken aan verdeel en heersch?» dan heeft ZEd. die vraag evenzeer aan onzen koenen strijder Doc. Lindeboom geadresseerd, als aan den wakkeren Dr. Bronsveld, die deze kwestie o.i. zeer juist inziet. 

Gerrit. Ja; maar dat zag onze Bazuin-redacteur blijkbaar ook wel in, Willem ! Op 't verzoek van Doc. Lindeboom (in 't zelfde bovengenoemde stuk) om eerlang in eenige artikelen zijn gemotiveerd oordeel over de nog aanhangige zaak der Vereeniging te mogen uiteenzetten, zegt de Bazuin-redacteur, DIE VOORZITTER DER SYNODES TE ASSEN EN KAMPEN WAS :
« De Redactie kan er op het oogenblik geene plaats voor inruimen. De zaak moeten nu op de Kerkelijke vergaderingen worden besproken.
Waarlijk, Willem dat staat er! — O, die kerkelijke (veelal geheime) vergaderingen! 

Willem. Ja Gerrit! 't is bedroevend, dat een man als Ds. Gispen zich zoozeer door de Doleantie laat meeslepen, dat men een zoo geliefd strijder voor de Christ. Ger. Kerk, den in heel ons land gewaardeerden Docent Lindeboom, zoodanig antwoord durft geven, waar hij vraagt zijn gemotiveerd oordeel over de Vereeniging van Christ. Gereformeerden en Doleerenden te mogen uitspreken in de Bazuin, het blad, dat zich nog blijft noemen «Stemmen uit de Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland» en uitgegeven wordt ten voordeele van de Theologische school te Kampen. Zóó toch staat nog altijd aan 't hoofd van dat blad te lezen! 

Gerrit. Ja, Willem! maar het artikeltje van Docent Lindeboom is ook lang niet malsch en het bevestigt veel van wat wij reeds vroeger zeiden. Let o.a. op de uitdrukking van Doc. Lindeboom : «Mijn indruk, dat die «Acte» (d i. de Concept-Acte) afkomstig moest zijn van de Doleerende Deputaten, werd door dat een en ander versterkt. En het verslag der Deputaten heeft dien indruk tot zeker-weten verheven !»

Willem. Ja, dat is nu juist geen aangenaam kompliment aan onze Deputaten. Maar ... onder hen was ook geen Dr. Kuyper!

Gerrit. Ik hoop maar, of liever ik vertrouw, dat Docent Lindeboom nu eerstdaags maar in de Roeper of in eenig ander blad zijn gemotiveerd oordeel laat hooren. 

Willem. Ja, en Ds. T. Bos, van Bedum, zal zich, hoop ik, ook verder doen hooren, vooral na 't kenmerkend onderschrift, dat de Bazuin-Redacteur laat volgen op de bewering van Ds. Bos, dat het grootste deel der Synodeleden zich niet kan vereenigen met de Concept-Acte. Dat was den indruk van Ds, Bos en ZEerw. omschrijft zeer juist hoe hij aan dien indruk kwam. 

Gerrit. Ja, ja, dat antwoord van den Bazuin-redacteur is kenmerkend. Hoe staat er ook weer?

Willem. Hoor slechts! «Ds. Bos geeft zijn indruk terug en openbaart vermoedens, waardoor echter aan de feiten niets verandert wordt. Wij treden over indrukken niet in debat. De Heere bestuurt ten slotte de gansche wereld en Hij is, ten laatste, aller Rechter!»

Gerrit. Jawel, maar er staat nog een regeltje voor; dat moet ge niet uit 't oog verliezen !

Willem. O, gij bedoeldt dit: «Zulke stemmen uit de Christelijke Gereformeerde Kerk moeten ook gehoord worden!-» Of dat nu is, om Dr. Kuyper beleefd verschooning te vragen, dat men bij den rooskleurigen stand van zaken zich nog aldus in de Bazuin durft uitlaten, — ik weet het niet, maar zeker is het, dat deze woorden van den Bazuin-redacteur in lijnrechten strijd zijn met diens bovenstaand antwoord op 't verzoek van onzen Docent Lindeboom, om een gemotiveerd oordeel over de Vereeniging te mogen uitspreken in «de Bazuin».

Gerrit. Goed begrepen, Willem! Men moet dergelijke feiten onder de oogen zien! En ik ben zeer verlangend te hooren wat Ds. Gispen zegt, als Ds. Bos eerstdaags aan Ds. Gispen duidelijk maakt, dat Ds. Gispen willens het verband tusschen de zoogenaamde vermoedens van Ds. Bos en de feiten der Kamper Synode voorbij praat. Dan kan Ds. Gispen nog wel eens over z.g. indrukken moeten debatteeren op eene voor ZEerw. minder aangename wijze.

Willem. Laat ons hopen en bidden, Gerrit! dat de Koning der Kerk Ds. Gispen eens recht leert verstaan wat zijne woorden beteekenen: «De Heere bestuurt ten slotte de gansche wereld en Hij is, ten laatste, aller Rechter!»

Gerrit. Ja, Willem! dat is noodig. Aan de kracht des gebeds schijnt in onze dagen weinig gedacht te worden. Men praat, men schrijft, men redeneert, men filosofeert, maar ... . wat het gebed des rechtvaardigen vermag, daarvan rept men niet! 

Dit artikel werd u aangeboden door: De Wekker

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 februari 1889

Het Stichtsche Wekkertje | 6 Pagina's

Afgeluisterd gesprek

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 februari 1889

Het Stichtsche Wekkertje | 6 Pagina's

PDF Bekijken