Bekijk het origineel

De verkondiging van Jezus Christus

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De verkondiging van Jezus Christus

6 minuten leestijd

...en Jezus Christus te verkondigen.Handelingen 5:42b

De apostelen gingen door, hoe ze ook werden tegengestaan en hoe het hen ook verboden was, om de enige Naam, Die onder de hemel gegeven is tot zaligheid te verkondigen. Ze hielden niet op om Jezus Christus te verkondigen. Ze hadden voor de Joodse raad zich moeten verantwoorden. Ze waren gegeseld geworden, het gebod was hen opgelegd, dat ze niet zouden spreken in de naam van Jezus. Maar zij gingen heen van het aangezicht des Raads, verblijd zijnde, dat zij waren waardig geacht geweest om Zijns Naams wil, dat is om de zaak en leer van Christus, smaadheid te lijden. En hoe gingen ze door, alle dag in de tempel en bij de huizen te leren en Jezus Christus te verkondigen. Ja hoe merken we hier bij de apostelen toch de wondere leidingvan de Heilige Geest op.
Welk een wondere prediking mochten ze brengen. En hoe laat God nog steeds Jezus Christus verkondigen.

Wanneer de Heere Jezus Christus recht verkondigd wordt, dan wordt de mens met al zijn doen en denken veroordeeld. Hoe kwam de Heere Jezus éénmaal op aarde om hier zo bitter te lijden en te sterven. En waarom leed Hij en stierf Hij de vloekdood des kruises? Om de toorn Gods tegen de zonde te dragen en heil en gerechtigheid voor verlorenen aan te brengen. Neen, Zelf had Hij niet gezondigd. Geen onrecht heeft Hij gedaan, geen bedrog is in Zijn mond geweest. Wij, wij hebben gezondigd, wij hebben gedaan en gedacht wat kwaad is in Gods ogen. En wij maken de schuld van onszelf geenszins minder, maar wel meerder. Wij zijn Gods vloek en toorn zo waardig. Wanneer die enige Naam, die onder de hemel gegeven is tot zaligheid, recht verkondigd wordt, dan wordt het verkondigd: Zie toch, o mens, hoe heilig en rechtvaardig God is, maar hoe onheilig en onrechtvaardig u zelf bent.

Zie en erken toch uw boosheid en verlorenheid en ga niet door in uw eigen zondige weg, maar verootmoedig u voor Gods aangezicht vanwege uw zonden en heb toch waarlijk Die enige Borg en Zaligmaker, de Heere Jezus, van node. Zoek niet in iets van uzelf de verlossing van uw zonde en schuld, maarzoekin de Heere alleen uw behoud en verlossing. Éénmaal in de volheid des tijds zond God de Heere Jezus op aarde, opdat Hij zou doen wat Gods heilige wet vraagt. Hoe eist Gods wet toch, dat we God boven alles zullen liefhebben en onze naaste als onszelf. Wie is in staat om maar enigszins die wet Gods in zijn diepste bedoeling na te komen? Niemand toch! Wie door de leiding van Gods Geest in Gods weg leert gaan, die leert het hoe Gods wet hem veroordeelt en hoe onmogelijk hij maar iets van de schuld, die hij tegenover God heeft, kan afdoen en hoe onmogelijk hij zichzelf kan verlossen. Ziende op wie hijzelf is, moet hij het bedroefd uitroepen: Hoe zal ik toch voor God rechtvaardig zijn en leven.

Maar hoor toch van Wie Gods Woord getuigt. Gods Woord spreekt van Gods eniggeboren Zoon, Die éénmaal op deze aarde heeft willen komen om Zich te stellen onder Gods Wet. Hoe heeft de Heere Jezus toch door Zijn lijden en sterven de straf Gods tegen de zonde willen dragen, en heil en gerechtigheid aangebracht. Hoe heeft Hij toch ook de levendmakende werkingen van de Heilige Geest voor de zijnen verworven. Welk een wondere boodschap mag er nu toch om wat Christus gedaan heeft uitgaan. Neen, die boodschap des Heeren is niet: Leef maar rustig in uw zonden door. Integendeel. De boodschap des Heeren is: Veriaat uw zondige wegen en gedachten, bedroef u over uw zondig hart en leven, en zoek in de Heere Jezus uw behoud en verlossing. Geloof in Hem en verwacht het van Hem alleen. Hij is de ware en enige Zaligmaker, Die door Zijn lijden en sterven volkomen verzoening heeft aangebracht. Hij is de hoogste Profeet, de enige Hogepriester en de eeuwige Koning. Alleen in Hem en door Hem is het ware leven.

Wat wens ik u toch toe, dat u door de kracht van de Heilige Geest die prediking recht moogt verstaan. Wie die prediking recht verstaan, die moeten bij aanvang of bij voortgang meer en meer ootmoedig belijden: Van onszelf hebben we alles verzondigd en zijn we Uw toorn en vloek, o God, zo waard. Maar welk een zaak van blijdschap en verwondering toch, wanneer ze door Gods Geest en Woord leren zien in het geloof op Jezus Christus en het verstaan: Hij is mijn heil en mijn gerechtigheid. Door Zijn lijden en sterven heeft Hij mij het leven verworven. En meer en meer leren zulken dat ze zonder die Heere en Zaligmaker en zonder de leiding van Zijn Geest en Woord niet kunnen. Wee u, wanneer u Zijn roepstemmen blijft verwerpen en uzelf blijft handhaven en voort blijft gaan in uw zondige wegen. Hoe blijft Gods toorn dan op u. Hoort toch nog Zijn Woord eer het voor eeuwig te laat is. Zalig zo u waarlijk door de kracht van de Heilige Geest de prediking van Jezus Christus hebt leren verstaan. Dan kunt u niet roemen in het uwe, maar leert u roemen in de Heere. En verstaande dat u van uzelf zo onbekwaam bent tot enig goed en geneigd tot alle kwaad, zult u het met de psalmist instemmen: Verenig mijn hart tot de vreze van Uw Naam.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 juni 1985

Terdege | 60 Pagina's

De verkondiging van Jezus Christus

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 juni 1985

Terdege | 60 Pagina's

PDF Bekijken