Bekijk het origineel

Wolken en donkerheid

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Wolken en donkerheid

"Rondom Hem zjin wolken en donkerheid; gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid van Zijn troon" Psalm 97:2

6 minuten leestijd

<br />

"De HEERE regeert...!" Met deze alomvattende belijdenis begint Psalm 97. En zij knoopt daar meteen de opwekking aan vast: ,,De aarde verheuge zich; dat veel eilanden zich verblijden" (vers Ib). Kortom: het koningschap Gods dient voor alle schepselen reden tot vreugde en blijdschap te zijn? Maar... is ze dat ook werkelijk? Me dunkt: hier komen vele vragen naar voren. Immers, de wijze waarop God het wereldgebeuren regeert en —persoonlijk toegespitst— de wijze, waarop hij ook mfjn levensdraden weeft, zijn voor ons mensen soms zo raadselachtig en duister. De psalmdichter weet dat maar al te goed. Zeker, er is een Troon. ..! En op die troon zit de levende God. In Zijn hand rusten de leidsels van heel het wereldgebeuren. Het leven is geen toevallige samenloop van omstandigheden. Niet de vorst der duisternis. Nee, er is een Troon...! Met daarop in koninklijke luister de levende God. Wiens toezicht over alles gaat. Die alle ding regeert. Die het ookin 1991 zegt: ,,Mijnraadzal bestaan en Ik zal al Mijn welbehagen doen!" Die zelfs het woeden van de vorst der duisternis zó beschikt, dat het uiteindelijk alles toch moet dienen tot verheerlijking van Zijn Naam en tot de voortgang van Zijn Koninkrijk.

En dat geldt niet alleen de grote verbanden van het wereldgebeuren. Nee, het geldt ook het kleine verband van mijn persoonlijk leven. Ook daarin staat alles onder Zijn beschikking en bestuur. Sprak Christus het niet:,, Ook de haren uws hoofds zijn alle geteld! Er is een Troon! Dat mag het geloof in vaste zekerheid belijden. Ja, en toch: wat kan dat soms veel vragen oproepen. De psalmdichter weet dat uit eigen ervaring. En daarom voegt hij aan zijn belijdenis van de Godsregering de treffende opmerking toe: ,,Rondom Hem zijn wolken en duisternis!" Hij wil zeggen: hoe menignmaal is die troon voor ons besef niet omringd van ondoordringbare wolken. Zodat wij wel wolken zien, dikke donkere wolken, maar geen troon! Wel duisternis en donkere vragen, maar geen lichtend aangezicht van God. Mogelijk kijkt ook u almaar tegen die donkere wolken aan en tobt u met die pijnlijke vragen: Hij is de Almachtige, maar... waarom gebruikt Hij dan Zijn almacht niet om die dodelijke ziekte bij die jonge moeder weg te nemen? Zelfs de duivelen zijn Hèmonderworpen, maar... waarom laat Hij hem dan toch nog zo ontzettend veel macht om velen te verleiden, om volken tegen elkaar op te zetten, om zelfs Z'n kinderen te ziften als de tarwe? Hij is rechtvaardig, maar... waarom blijft er dan toch zo ontzaglijk veel onrecht tot op het graf toe ongewroken en dreigt u onder het u aangedane onrecht schier te bezwijken en te gronde te gaan?

Wie zal met z' n beperkte verstand ooit Gods onmetelijke wijsheid na kunnen rekenen? Wij zien van de Godsregering slechts stukjes en beetjes. Hij overziet vanaf Zijn troon het geheel. Hij werkt alles uit naar Zijn gemaakt bestek, dat pas in de eeuwigheid in al z'n heerlijkheid, wijsheid en rechtvaardigheid openbaar zal worden. Toch valt er wel iets te zeggen. Allereerst dit: de gebrokenheid van dit leven, het onrecht, de smarten... het zet ons er iedere dag bij stil, dat we in een wereld leven die van God is afgevallen. Het is geen dooddoener, maar diepe waarheid van Gods Woord:,, Op de bodem van alle vragen ligt der wereld zondeschuld!" Dat moet ons bij alle wolken en donkerheid tot ootmoed stemmen. Tot verootmoediging voor God. Wat zullen wij, zondige schepselen, die niets anders veridend hebben dan de eeuwige dood, ooit tegen God inbrengen?! Leer ik dat door het onderwijs van de Geest verstaan, dan leg ik de hand op de mond. Dan belijd ik het in ootmoed en berouw: geen onrecht in God, maar wel onrecht in miJ. ,,Gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig. Heer'!" Bij Hem nooit willekeur, maar "gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid van Zijn troon!"

In de tweede plaats weten we op grond van Gods Woord ook: van heel de weg die God met ons houdt, gaat ook een krachtige roepstem uit. Indien u nog voortleeft buiten Christus, dan roepen ook wolken en donkerheid u toe om u toch te onderwerpen aan de levende God. Om toch niet te spelen met de genadetijd. Dwars door alles heen klinkt het: ,,Schik u om uw God te ontmoeten!" Bedenk, wat tot uw vrede is dienende. Zoek toch uw zaligheid en behoud in de Heere Jezus Christus. In Hem, Die op Golgotha is ingegaan in de uiterste donkerheid, in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel om leven en zaligheid en eeuwige vreugde te bereiden voor allen die Hem van de Vader gegeven zijn. Welk een genade om door de Geest aan Zijn voeten gebracht te worden. Als alle vragen in m'n leven plaats maken voor die ene bede:,,Heere Jezus, ontferm U mijner!" Als wolken en donkerheid mij doen komen tot het licht, dat in Hem is opgegaan.

En dat is dan tegelijk ook het derde. Want hoe raadselachtig en onbegrepen Gods weg soms is, ook in het leven van Zijn kinderen, toch is Hij dwars door alles heen werkzaam om het zaad van het geloof, dat Hij deed ontkiemen in hun hart, tot meer wasdom te brenge. Zien we dat altijd? Nee, het is ook menigmaal de ervaring van Gods kind:,, Rondom Hem zijn wolken en donkerheid !" En toch, er zit er Eén op de troon! Eén, Die in onmetelijke wijsheid het leven van al de Zijnen bestuurt. Naar Zijn raad. Naar Zijn welbehagen. Hij waakt over hen met een Vaderiijke zorg. Hij laat hen niet verzocht worden boven hetgeen ze kunnen dragen. Hij houdt hen in Christus eeuwig vast. En daarom: Ze komen thuis. Al is het door storm en strijd. Al is het door wolken en duisternis. En dan... dan zal alles oplichten! Dan zullen de wolken oplossen. Alle onbegrepen vragen worden beantwoord. Dan blijft daar maar één belijdenis over: ,,0 diepte des rijkdoms beide der wijsheid en der kennis Gods. Hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen, hoe onnaspeuriijk Zijn wegen!" Dan geen vragen meer, maar blijdschap, innige blijdschap en eeuwige verwondering over de wijze wegen van de alleenwijze God!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 16 januari 1991

Terdege | 64 Pagina's

Wolken en donkerheid

Bekijk de hele uitgave van woensdag 16 januari 1991

Terdege | 64 Pagina's

PDF Bekijken