Bekijk het origineel

Reformatorisch onderwijs in Canada

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Reformatorisch onderwijs in Canada

De Timothy Christian School in Chilliwack groeit uit zijn jas

7 minuten leestijd

In 1975 kon dank zij grote financiële offers in het Canadese Chilliwack een christelijke school geopend worden. De staat droeg geen stuiver bij. Drie jaar later brandde de school tot de grond toe af De verslagenheid was groot. Na acht maanden stond er echter een nieuw gebouw, veel ruimer en beter ingericht. Maar ook daar is men inmiddels uitgegroeid. Hoewel door subsidies tegenwoordig de helft van de kosten gedekt kan worden, moeten de ouders toch nog honderden guldens per maand betalen.<br />

In de jaren vijftig kwam vanuit ons land een grote stroom van emigranten op gang naar Canada. De pionierstijd was zwaar. De gezinnen die bij een kerk aangesloten waren hielpen elkaar zo veel mogelijk. Van kerkelijke zijde werd steun verleend, in geestelijk en in materieel opzicht. De kinderen moesten naar de "public school", het enige onderwijs dat er was. Scholen van overheidswege. Daar werd (soms) nog wel gebeden en uit de Bijbel gelezen. Dat werd echter wel gaandeweg minder; het godsdienstonderwijs stond op een laag pitje. De behoefte aan eigen scholen groeide. In verschillende plaatsen werden daarom initiatieven ontplooid.

Kosten
In 1972 deed ds. A.W. Verhoef, predikant van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika, intrede in Chilliwack B.C. Hij gaf daar de stoot tot oprichting van een eigen school. Lang niet iedereen was er direct voor te vinden. Hierbij speelden ook de enorme kosten een rol. Alles zou uit eigen middelen betaald moeten worden. Uiteindelijk werd in 1973, op een ledenvergadering van de Netherlands Reformed Congregation een commissie ingesteld die de mogelijkheden moest onderzoeken om tot oprichting van een school te komen. Tijdens de eerste vergadering werden al een honderdtal kinderen aangemeld als leerlingen voor de school. Na veel problemen en vergaderen was het in 1975 eindelijk zo ver dat de school gebouwd kon worden. Alles uit eigen middelen, zonder enige subsidie van regeringswege. Voor veel ouders een zware opgave.

Brand
De Timothy Christian School begon met een paar lokalen, drie leerkrachten en een honderdtal leerlingen. Gelukkig liep alles naar wens en tot aller grote voldoening. Totdat er in januari 1978 een vreselijke ramp plaatshad. Midden in de nacht stond in zeer korte tijd de gehele school in lichterlaaie. In enkele uren tijds brandde het gebouw (grotendeels van hout) > tot de grond toe af. Al het werk en alles wat er financieel ingestoken was werd in korte tijd vernietigd. Ds. Verhoef, die 's nachts nog werd gewaarschuwd, zag al van kilometers ver de uitslaande vlammen. Toen hij bij de brandende school was gekomen, steeg een gebed in hem op. Als duidelijk antwoord ontving hij deze woorden: „Maar de Heere zal uitkomst geven" (Ps. 42:5). Dit gebed is ook kennelijk verhoord. Tot de aanwezigen zei hij: „We krijgen een nieuwe school." Dat is ten volle bewaarheid geworden.

Hulp
Direct werden er plannen gemaakt. De avond na de brand was het bestuur reeds bijeen. Een architect was (ongevraagd) al aan het plannen maken voor een nieuwe school. Van alle kanten kwam er hulp. Directeuren van andere scholen boden leslokalen en materiaal aan. f^et was geweldig zoals iedereen klaar stond. De oude school bestond uit slechts vier lokalen met drie leerkrachten, maar dat ging niet langer. Er was behoefte aan meer lokalen en meer onderwijs. Waren er eerst alleen de leerjaren 1 t/m 7 geweest, nu ging men verder. Er moest een school komen met tien lokalen en een aula; dat zou echter wel 800.000 Canadese dollars kosten. Waar moest zo'n bedrag vandaan komen? Maar, de Heere zou uitkomst geven. Toen de school in september 1978 klaar was en in gebruik genomen kon worden was het bedrag er volledig. Er was geen geld te kort en er was geen geld over. Het was een wonder. Gods Woord was bewaarheid. Het was geld uit eigen middelen, uit de USA en uit Nederland. Mede dank zij het Deputaatschap Bijzondere Noden van de Gereformeerde Gemeenten werd in ons land meer dan een half miljoen gulden ingezameld.

Vervoer
Inmiddels telt de school 26 leerkrachten en 420 leerlingen in de klassen 1 tot en met 12, plus het kleuteronderwijs. Behalve de vaste leerkrachten zijn er ook nog mensen part-time en leerkrachten voor speciaal onderwijs aan gehandicapte kinderen, zoals bijv. doven, blinden en minder begaafden. Een belangrijk aspect is het dagelijks vervoer van de kinderen naar school. Dagelijks rijden er zes eigen schoolbussen, bemand met mensen uit eigen kring, die de kinderen ophalen uit de (wijde) omgeving. Sommige kinderen zitten meer dan anderhalfuur in de bus voor ze op de plaats van bestemming zijn. Er rijdt zelfs een bus met kinderen uit Lynden (USA).

Oorsprong
Vrijwel alle kinderen zijn van Nederlandse afkomst. Een enkeling is van Engels/Canadese afkomst, bij voorbeeld kinderen van leden van de Free Presbyterian Church. Alle ouders moeten instemmen met de belijdenisgeschriften en de statuten van de school. Op een enkele uitzondering na spreekt geen van de nu schoolgaande kinderen een woord Hollands. Sommigen verstaan het nog wel wat, maar Engels is de voertaal op school en bij de meesten ook thuis.

Subsidie
Momenteel bestaat vijftig procent van de inkomsten van de school uit subsidies van de regering. Dat is dus een hele verbetering in vergelijking met voorheen. De rest van het geld komt uit eigen middelen en uit collectes die in de kerk gehouden worden; verder ook een deel uit giften van derden. Ook de ouders moeten behoorlijk meedragen in de lasten. Het schoolgeld voor een eerste kind bedraagt 180 Canadese dollar, voor twee kinderen $ 220,- en voor drie kinderen $ 240,- per maand. Omgerekend is dat resp. ongeveer / 270,-, / 330,en ƒ 360,-. Heeft men nog meer kinderen, dan zijn die vrij van schoolgeld. Deze kosten kunnen voor sommige ouders een zware belasting betekenen. Het bestuur van de Timothy Christian School bestaat uit twaalf leden, inclusief één vertegenwoordiger uit Lynden (USA). Vanaf het begin tot 1982 is ds. Verhoef voorzitter geweest. Thans is dat mr. J. den Bok. Uiteraard draagt het bestuur de verantwoordelijkheid voor de gehele gang van zaken. De dagelijkse leiding van het schoolgebeuren ligt in handen van de heer W. Beeke.

Vakken
Het vakkenpakket komt in veel opzichten overeen met wat wij kennen. In de hogere klassen wordt ook schei- en natuurkunde gegeven en talen. Vanzelfsprekend is Engels de voertaal; daarbij wordt verplicht Frans gegeven. Andere buitenlandse talen worden niet gedoceerd. In het vervolgonderwijs worden ook houtbewerking, metaalbewerking, motortechniek, tekenen en laatste jaren ook agrarisch onderwijs gegeven. Er zijn daar geen lagere technische of agrarische scholen. Wel op hoger niveau, op de "university" dus. De leerlingen blijven op school tot en met de twaalfde klas; als ze 16 jaar zijn mogen ze van school, maar dat komt weinig voor. De meesten maken alle leerjaren af en zijn dan 17 of 18 jaar als ze de school verlaten. Na de school doorlopen te hebben kunnen ze naar de university voor hogere opleidingen in alle richtingen.

Kliniek
Mr. G. de Jong laat ons de school zien. Zijn ouders emigreerden toen hij 7 jaar was; hij spreekt nog goed Nederlands en is nu leraar aan de school bij de hogere klassen voor bijbels onderwijs, exacte wetenschappen en wiskunde. Verder geeft hij leiding aan het schoolkoor. Bij de opzet en indeling van de school is aan alles gedacht. Er is zelfs een kleine "clinic", waar eerste hulp verleend kan worden. De leerlingen komen van ver, er kan van alles gebeuren en een eerste opvang kan dan nodig zijn. Er is een zeer goed voorziene bibliotheek met lees- en leerboeken. Ook het computeronderwijs maakt er opgang; wat dat betreft loopt men daar zeker niet achter.

Uitbreiding
Waar we ook de school doorlopen, uit alles blijkt dat uitbreiding zeer noodzakelijk is. Alle ruimten en lokalen zitten mudvol. De plannen voor een uitbreiding liggen dan ook al klaar. In de lagere klassen zitten veertig of meer leerlingen, voor een volgend jaar moet er dus worden gesplitst omdat de klassen te groot worden. De grond die voor uitbreiding nodig is, is er wel, maar de financiën spelen hier ook een zeer belangrijke rol. Daarom is er een maandelijkse collecte in de kerk, die zeer veel opbrengt, verder ontvangt men giften, leeg verpakkingsmateriaal wordt ingezameld en er is een jaarlijkse "school-sale", de verkoping van allerlei dingen, tot kalveren en lammeren toe. Die verkoop brengt vele duizenden dollars op. Zo wordt weer de basis gelegd voor een nieuwe uitbreiding van de Christian Timothy School.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 11 september 1991

Terdege | 104 Pagina's

Reformatorisch onderwijs in Canada

Bekijk de hele uitgave van woensdag 11 september 1991

Terdege | 104 Pagina's

PDF Bekijken