+ Meer informatie

God doet een groot wonder in Spanje

Prof. G. Wisse vertelt van onze Spaanse geloofsgenoten

8 minuten leestijd

Wat is er gaande onder de Protestanten in het Rooms Katholieke Spanje? Is er nu werkelijk sprake van geloofsvrijheid in Spanje, sinds Franco in 1948 zijn land een nieuwe grondwet gaf, waarin werd bepaald dat niemand wegens zijn geloofsovertuiging gehinderd zou worden?

Deze vragen hebben wij voorgelegd aan iemand, die zeer nauw bij het evangelisatiewerk onder de Spaanse Protestanten betrokken is en die daarover de meest actuele gegevens in zijn bezit heeft. Dat is de oud-hoogleraar prof. G. Wisse, te Doorn.

Wat de geachte professor ons daarop had te antwoorden heeft ons, eerlijk gezegd, zeer verbaasd en verdriet. Want we wisten wel iets, maar we wisten niet dit!

Plaatselijke verdrukking
Prof. Wisse is hoogbejaard, 79 jaar, maar nog steeds zeer vitaal. Hij doet veel voor de verdrukte Protestanten in Spanje. Hij werkt op dit terrein samen met het Centraal Evangelisatie Bureau te Oegstgeest. En om elk misverstand bij voorbaat te ontzenuwen, verklaart prof Wisse ons: „Ik doe dit werk voor Spanje niet uit anti-papisme, maar enkel uit liefde tot onze Protestantse geloofsgenoten.

Zo betreur ik eveneens, en keur ten zeerste af alle verdrukking die de Rooms-Katholieken moeten ondergaan in de landen van het Russische blok." Sprekend over de maatregelen van Franco, ten aanzien van de geloofsvrijheid, zegt Prof. Wisse: „Franco is de kwaadste niet voor de Protestanten; de meeste moeilijkheden hebben dezen echter te verwachten uit het kamp der Spaanse Jezuïeten.

Weliswaar gaf Franco in 1948 in de nieuwe grondwet vrijheid van godsdienst, zij het dan dat de openbare liturgie slechts aan de R.K. godsdienst werd toegestaan, maar de naleving van deze wet gebeurt plaatselijk totaal verschillend. Zo komen er in Spanje vooral op het platteland toestanden voor die men ronduit vervolging mag noemen."

De Gemeente weende...
Prof. Wisse heeft tal en tal van brieven, een mandvol, waaronder zeer recente, in zijn bezit die hiervan getuigen. Het zijn brieven van Spaanse Protestanten, die nauwkeurig mededelingen doen over verwoestingen van lokalen, opgelegde boeten en straffen, verbanningen, en allerlei maatschappelijke belemmeringen.

Zo weet Prof. Wisse aan de hand van binnengekomen brieven een typerend geval te vertellen, dat nog dit jaar voorviel, in januari. „Er was ergens op het Spaanse platteland een lokaaltje waar sinds enige tijd Protestanten samenkwamen, om te luisteren naar de Evangelieverkondiging uit het Woord. Het was een lokaaltje waar slechts 100 mensen konden staan.

Omdat de ruimte te klein werd, vroeg men aan de plaatselijke autoriteiten verlof tot uitbreiding. Men verkreeg die inderdaad, zij 't mondeling. Maar op de dag dat men het vergrote lokaaltje in gebruik zou nemen, kwam opeens de politie aanrukken, die de gemeente uiteen joeg. En het lokaal werd gesloten. Op straat hebben de gelovigen daarna in groepjes staan bidden.

De volgende Zondag kwam men in het geheim bij een van de broeders thuis bijeen om het Heilig Avondmaal te vieren. Deze broeder berichtte mij zelf over deze bijeenkomst „dat er zulk een geween opging, dat men bijna geen woord kon spreken of zingen... Maar ook schreef een der vervolgden mij: „Allen zijn wij bereid, indien 't moet, de gevangenis in te gaan."

Rondzendbrieven
Al sinds geruime tijd stuurt Prof. Wisse om de drie maanden een rondzendbrief, in het Spaans vertaald, naar de verdrukte gemeenten. Deze brieven komen daar in honderden exemplaren aan, waar ze in de samenkomsten worden voorgelezen. En zij worden gespeld, deze rondzendbrieven, want in de jonge gemeenten is er een zeldzame honger naar het levende Woord; er is een geopende deur in Spanje!

Een geopende deur, ondanks de openlijke en bedekte terreur van de plaatselijke autoriteiten, ondanks de demonstratieve bewaking door gewapenden bij sommige bijeenkomsten, en ondanks de vernielzucht van opgehitste volksgroepen, die de kleine, eenvoudige kerken soms verwoesten met een hevigheid als van een bombardement...

„Nog altijd wordt er gepost bij verscheidene Protestantse samenkomsten", zegt prof. Wisse. „De namen van Rooms-Katholieken, die de vergaderingen bezoeken, worden dan opgeschreven, waarna deze in de regel spoedig bezoek van een geestelijke ontvangen, die hen een duidelijke vermaning geeft niet op deze weg voort te gaan.

Doet de betrokkene dat toch, dan volgt er ontslag uit de betrekking. Dit ontslag overkwam verleden jaar bij voorbeeld ook nog aan iemand die in regeringsdienst werkzaam was en die geweigerd had de ring van de bezoekende bisschop te kussen..."

Opruiende pamfletten
Hebben we hier te doen met "relletjes" van opgeschoten jongens, zoals wel beweerd is? Prof. Wisse antwoordt hierop, dat dan in elk geval die relletjes waren uitgelokt en bevorderd door pamfletten onder andere. 

Pamfletten, ondertekend door de R.K. geestelijkheid, waarin de parochianen worden opgewekt de Protestanten de voet dwars te zetten met alle middelen, zelfs om het Prot. materiaal, zoals gebouwen, bijbels, Chr. lectuur enz. te vernielen, omdat dit materiaal in dienst zou staan van de leugen!

Prof. Wisse laat ons enige van deze pamfletten zien; er is er een bij waarin wordt beweerd dat de Protestanten in dienst staan van Vrijmetselaars, Joden en communisten, en door deze zijn omgekocht. Waaruit dus blijkt, dat in Spanje Joden en communisten op één lijn worden gesteld.

„Prachtig was een reactie op dit pamflet", aldus prof. Wisse. „Een van de gelovigen schreef mij namelijk: wij zijn wel gekocht, doch niet door een van deze groepen, maar door het bloed van Jezus Christus!"

Weigerde te knielen...
Zo heeft prof. Wisse tal van brieven in zijn bezit, die spreken van verdrukking en vervolging, maar die ook op een ontroerende wijze getuigen van de kracht in het geloof om de smaad, de laster en de benauwing te dragen om Christus' wil.

Uit deze brieven vernemen we een reeks van gevallen, die ons onthullen hoe ernstig de situatie in sommige plaatsen in Spanje is. Zo schreef iemand, dat hij vijfmaal in de gevangenis had gezeten, wegens het hardop zingen van psalmen. Kinderen die niet het R.K. doopsel hebben ontvangen, worden niet op de scholen toegelaten, en er bestaat geen wettig huwelijk zonder de R.K. godsdienst.

Een Protestantse militair, die gedwongen werd een R.K. dienst mee te maken, weigerde voor de hostie te knielen. Hij werd daarop gearresteerd. Vanuit de gevangenis wist deze man een brief weg te krijgen die aan Prof. Wisse is gestuurd, vol geloofsmoed en vol blijmoedigheid, doorsprankeld met de tekst in Joh. 16 „in de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt moed, Ik heb de wereld overwonnen."

In een mijnstad kwamen onlangs nog twee vrouwen in de gevangenis, omdat ze de opgelegde boeten niet konden betalen. Maar naast deze sombere berichten over arrestatie en verdrukking, komen er ook verblijdende brieven binnen bij Prof. Wisse. Brieven over de triomf van het levende Woord! Want er wordt van Protestantse zijde in Nederland veel gedaan voor de Protestanten in Spanje.

Door genoemd Evangelisatie Bureau worden bijbels en Prot. belijdenisgeschriften, zoals "Kort Begrip" en "Heidelbergse Catechismus" en veel Chr. lectuur in het Spaans vertaald naar Spanje gezonden. Bemoedigend zijn de reacties die men hierop ontvangt, ook uit Portugal, waar o.a. in legerkringen veel belangstelling voor Prot. Chr. geschriften bestaat.

„Voortdurend vinden er in beide landen overgangen naar het Protestantisme plaats", zegt prof. Wisse. „Een van de laatste gevallen is de Jezuïet Luis Padrosa, stichter en bestuurder van de Loyola-instituten te Barcelona en Tarrasa. En na hem zijn ook twee priesters en een non tot het Protestantisme overgegaan."

Als een Paulus
Over de bekering van de invloedrijke pater-Jezuïet Don Luis Pedrosa, welke uiteraard in het R.K. Spanje een opschudding veroorzaakte, heeft Prof. Wisse onlangs juist de laatste gegevens ontvangen.

De oud-hoogleraar vertelde ons hierover: „Padrosa heeft zijn bekering beschreven als de bekering van een Paulus, die van een vervolger een prediker van de Christus der Schriften is geworden. Ook gaf Padrosa de preek, die hij na zijn bekering gehouden heeft, in gedrukte vorm uit.

Maar de Bisschop heeft het bezit en het lezen van dit geschrift onmiddellijk ten allerstrengste verboden, onder zware bedreigingen. Met dit al wordt de preek bij honderden en honderden gelezen. Veler ogen zijn daardoor opengegaan. Dit boekje zal spoedig in 't Hollands verschijnen. Een oplage van vele duizenden is ter perse.

Schrikkelijk gaat men tegen deze bekeerlingen te keer; maar niet minder werkt thans Gods Geest op indrukwekkende wijze door. Zodat men kan spreken van een geweldige actie van het Evangelie der genade in Spanje. God doet een groot wonder in Zuid-West-Europa."

Prof Wisse besluit met de woorden: „Als men hier nu maar meehelpt, in het gebed èn in de daad! Meehelpt in het bijeenbrengen van de middelen, opdat wij bijbels en andere geschriften kunnen verzenden aan het ontwakend en hongerend Spanje!"

                              -----------------------------

Spaanse Evangelische Zending bijna 40 jaar

Op 1 juli 1950 richtten een aantal christelijke gereformeerde predikanten, plus prof. G. Wisse en dr. ir. R.H. Borkent, op het "Comité tot Evangelisatie in Spanje en andere Roomse landen".

Dit comité heeft op papier bestaan tot eind 1959. Toen namen de leden unaniem het besluit om het comité op te heffen en de resterende bezittingen over te dragen aan de inmiddels (oprichting 4 juli 1952) acactieve stichting Spaanse Evangelische Zending (SEZ), van welke stichting dr. Borkent voorzitter was en prof. Wisse tot aan zijn overlijden (19 november 1957) erevoorzitter.

De SEZ, die dit jaar dus hoopt te gedenken dat zij 40 jaar bestaat, verricht zending en evangelisatie in Spanje en Latijns Amerika en heeft Spaanse en Nederlandse evangelisten in dienst.

Redactie Terdege

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.