Bekijk het origineel

Kennis en vertrouwen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Kennis en vertrouwen

4 minuten leestijd

,,En die Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen!''Psalm 9:11

Deze psalm is een overwinningslied. De Heere wordt erin erkend voor hetgeen Hij gedaan heeft. Met krachtige woorden wordt de hulp des Heeren vermeld: Gij hebt gezeten op de troon, o Rechter der gerechtigheid. Gij hebt de heidenen gescholden, de goddelozen verdaan, hun naam uitgedelgd tot in eeuwigheid en altoos. Toch beseft David dat de hulp van de Heere steeds nodig blijft. Hij weet van het taaie verzet dat de vijanden bieden. Daarom wordt in deze psalm gebeden om verdere verlossing. Er is een blijvend gevaar aanwezig. Maar die gedachte leidt niet tot wankelmoedigheid. Voor de toekomst vertrouwt hij op de Heere. Want Die zal hem niet begeven of verlaten. Hij is immers een Hoog Vertrek voor de verdrukte. En dat geldt niet alleen hem, maar allen die de Naam des Heeren kennen. Met het kennen van die Naam is gegeven, dat de toekomst met vertrouwen mag tegemoet gezien worden. Daarom is het van zo'n groot gewicht te beseffen wat het kennen van de Naam inhoudt. 

Gods Naam is God Zelf, Die Zich op onderscheidene wijzen bekend maakt. Hij is de Schepper van hemel en aarde en de Onderhouder van alle dingen. In de schepping openbaart Hij Zijn Naam en grote deugden. Maar bovenal openbaart Hij Zijn Naam in de herschepping van zondaren. Daarin maakt Hij Zich bekend als de Verbondsgod, Die in Christus de God en Vader der Zijnen is. Die Naam is door de Zoon bekend gemaakt als Zaligmaker: Ik heb Uw Naam geopenbaard aan de mensen. In Hem maakt God Zich bekend. Allereerst als de heilige, rechtvaardige Rechter, Die de zonden niet door de vingers ziet. Als de Handhaver van Zijn heilig recht, de God der gerechtigheid. Voor Hem kan geen mens bestaan. Dit doet Hij ook door Woord en Geest verstaan. Als Hij u persoonlijk voor Zich stelt, in het geweten het gericht spant, wordt het werkelijkheid: wee mij, ik verga. Gelijktijdig vervult diepe smart het hart dat u tegen Hem hebt gezondigd. Die u verdroeg en spaarde en zoveel zorg aan u besteedde. Dit wordt erkend en beleden. Daarover wordt vergeving ingeroepen. Zo wordt Zijn rechtvaardigheid erkend, maar Zijn genade onmisbaar. Ja, de Heere Zelf kunnen we niet missen.

Wat is dan het wonder groot, als Zijn genade en ontferming geproefd worden. Dat het Woord van God beloften bevat, die getuigen van Zijn zondaarshefde in de Heere Jezus Christus. Dat God door God voldaan is en daarom rechtvaardig blijft als Hij zondaren genade verleent om Jezus' wil.
In Hem is Hij immers HEERE. Hij is de God van Zijn verbond. Het kennen van die Naam is dan ook niet slechts een verstandelijk kennen. Het is een persoonlijk, bevindelijk kennen, verkregen door het ontmoeten van de Heere in Zijn Woord. Daarom kennen slechts zij die Naam, die Zijn Naam liefhebben, in gemeenschap met Hem leven, door het geloof Het zijn zij, die zich aan Hem hebben overgegeven, Hem verwachten en Hem verlangen te dienen en te vrezen.

Kennen wij die Naam? Dan gaat het er niet alleen om dat wij dat weten uit Zijn Woord. Maar dat we Hem hebben leren kennen in onze schuld en afkerigheid, zonde en ongerechtigheid als een God van genade. Tot die kennis worden we genodigd. We worden opgeroepen Hem te erkennen. David zegt tot Salomo: „Ken de God uws vaders." Leer Hem vrezen en liefhebben. Door Zijn Woord en Geest wil Hij het Zelfleren. Weet dat de zaligheid ermee gemoeid is, dus eeuwig welzijn. Hoe vreselijk is het van Hem te weten, maar niet te (er)kennen. Het zal ons oordeel verzwaren.
Die Hem kennen, zullen op Hem vertrouwen. Bevindelijke kennis van God en vertrouwen zijn aan elkaar verbonden. Wie de Heere mag kennen in het aangezicht van Jezus Christus, zal zeker op Hem steunen, zich Hem toevertrouwen. Het geloof richt zich op Hem, Die alleen regeert. Die ook alles tot het bestwil van Zijn Sion zal besturen. Want Zijn Naam is heerlijk over de ganse aarde. Hij is een Schild allen die op Hem vertrouwen.

De toekomst is donker, de wereld is vol donkere, duistere machten.
In ons zijn gevaarlijke vijanden. Satan gaat rond als een briesende leeuw of vertoont zich als een engel des lichts. Waar gaat het heen met kerk en wereld? Maar weet dat de Heere in de hoogte geweldiger is dan het bruisen van grote wateren, dan de geweldige baren der zee. En Zijn getuigenissen zijn zeer getrouw.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 21 oktober 1992

Terdege | 80 Pagina's

Kennis en vertrouwen

Bekijk de hele uitgave van woensdag 21 oktober 1992

Terdege | 80 Pagina's

PDF Bekijken