+ Meer informatie

Jouw vragen

12 minuten leestijd

Zowel in kranten als in Terdege zie je regelmatig advertenties die je opwekken om voor je toekomst te zorgen. Sparen om een appeltje voor de dorst te hebben. Het geld dat je spaart wordt belegd en daardoor hoop je over een aantal jaren meer te krijgen dan het bedrag dat je gespaard hebt. Mag dat wel?, vraagt een jongeman zich af.

Ik heb een vraag. Ah jongere komt er ontzettend veel op je af, d.m.v. reclame of advertenties. Mag je sparen, geld heieggen of aandelen kopen?

Het is heel goed dat wij ons van tijd tot tijd rekenschap geven van de dingen waar we mee bezig zijn. Zo is het ook heel nuttig na te denken over de vragen die jij opwerpt. Ik wil me op drie punten richten: a. hoe kom je aan je geld? b. hoe besteed je het? c. hoe staat je hart ertegenover? Ieder mens moet geld hebben om in zijn levensonderhoud te voorzien. Bovendien is iedereen die dat kan, verplicht om te werken. En als je werkt, heb je ook recht op een redelijke beloning. En zo kan een mens op een eerlijke manier aan geld komen. Er zijn ook wel andere eerlijke manieren te noemen om aan geld te komen: bij voorbeeld een erfenis ontvangen of rente krijgen over geld dat we uitgeleend hebben. Helaas moeten we constateren dat er ook ongeoorloofde manieren zijn waarop mensen aan geld komen. En dan bedoel ik eigenlijk niet zozeer de diefstal. Want dat dat niet toegestaan is, begrijpt iedereen. Maar geld verwerven door gokken, is ook niet goed. Onszelf bevoordelen door ons te "verschrijven", een ander te benadelen of zelfs te bedriegen, is evenmin toegestaan. Ook zwart geld verdienen is niet geoorloofd. Hier ligt een terrein waarop ook onder ons, vrees ik, best wel een en ander fout gaat. Zowel in kranten als in Terdege zie je regelmatig advertenties die je opwekken om voor je toekomst te zorgen. Sparen om een appeltje voor de dorst te hebben. Het geld dat je spaart wordt belegd en daardoor hoop je over een aantal jaren meer te krijgen dan het bedrag dat je gespaard hebt. Mag dat wel?, vraagt een jongeman zich af. Soms liggen de dingen ook erg moelijk. Als in de handel een goede klant alleen maar zaken wil doen wanneer een deel zwart verhandeld wordt, is het niet eenvoudig de rechte weg te gaan. Toch moeten we juist ook dan naar het gebod Gods (proberen te) handelen. Denk aan Daniël en zijn vrienden. De zegen des Heeren (en die kan alleen in een eerlijke weg gevraagd worden) en een rein geweten zijn meer waard dan veel geld. Zwart werken, (een deel van ons) inkomen niet aan de belastingdienst opgeven, zo moeten we niet aan ons geld komen. Ook is het denkbaar dat we geld verdienen door werk te doen dat naar de norm van het Woord niet geoorloofd is. Kortom: zorg dat je op een eerlijke manier aan je geld komt.

Besteden en beleggen
En dan komt de vraag: hoe besteed je je geld? Mag je je geld beleggen met het oog op later? Mag je überhaupt beleggen? Opnieuw wil ik de vraagstelling graag in wat breder verband bezien. We kunnen ons geld aan heel verkeerde doelen besteden. Gokken, drugs. Maar wat zou je denken van roken en overmatig drankgebruik? Ook dat is een zondige manier van geldbesteding. Trouwens, dat wij geld uitgeven aan eten en drinken, aan een vervoermiddel, is duidelijk, maar ook hier zijn grenzen. Wij kunnen van lekker eten, snoepen, drinken, wij kunnen van onze buik onze god maken. En van onze auto een afgod. Onze vaderen leefden sober; spraken zelfs over vasten... Op jouw letterlijke vraag over het beleggen mede met het oog op de toekomst, kort het volgende. In het huidige economische bestel is het financiële circuit, inclusief de sector beleggingen, een niet weg te denken schakel. Ik zie niet in dat je daaraan niet zou mogen deel nemen. En dat je daarbij tevens denkt aan later, lijkt mij niet alleen geoorloofd, maar zelfs nodig. Een wijs bouwmeester overrekent de kosten. Het zou van zorgeloosheid getruigen om maar "voor het vaderland weg" te leven.

Welk doel?
Tegelijk moet gezegd dat je bij deelname aan het financiële circuit evenzeer op je hoede moet zijn. Steeds zul je jezelf af moeten vragen of geoorloofd is wat je doet. Speculeren lijkt mij niet juist. Overigens weet ik dat de grens met de termijnmarkt niet altijd scherp te trekken is. Wel blijft een belangrijk criterium: met welk doel doe je het? Louter uit winstbejag? Dan lijken mij zeker bepaalde speculatieve activiteiten te ver gaan. Wil echter iemand bepaalde produkten kopen of verkopen, dan zal hij vaak op de termijnhandel aangewezen zijn. Dat lijkt mij dan ook op zich geen probleem. Zo zuilen wij ook zeker mogen nadenken over een pensioen. In dezen een voorziening treffen, sparen wellicht, lijkt mij geoorloofd. Een levensverzekering afsluiten geeft mij daarentegen gemoedsbezwaren. Ook hier liggen grenzen die wij persoonlijk voor 's Heeren aangezicht in ons geweten moeten bepalen. Uiteraard zullen we ook met deze dingen (net als in alle andere dingen) alleen bezig moof je dat geheim mag leren verstaan door het hartvernieuwen gen zijn in het besef: Deo volente. de onderwijs van Gods Geest.

Giften
Als wij het over het besteden van geld hebben, wil ik nog een ding noemen. Denken we ook aan het geven van een evenredig deel van ons inkomen aan goede doelen? De kerk, zending, liefdadigheidsinstellingen. Wij leven, ook in fmancieel opzicht, immers niet alleen voor onszelf Wij moeten zeker ook aan de kerk en aan de noodlijdende medemens denken. De Heere doet ons in welvaart delen. Maar ook in dezen zullen we eens rekenschap van ons rentmeesterschap geven. Dat gaat over elke gulden... Ten slotte een enkele opmerking over de vraag: hoe staat je hart tegenover je geld? Als ons geld, of onze mooie kleren, of onze auto of., (vul je eigen punt maar in) ons hart heeft ingenomen, dan kon ons geld wel eens met ons ten verderve zijn. Wat zou dat erg zijn. We mogen wel zeggen: zet je hart toch niet op het materiële, maar neem het vermaan van de Heere Jezus liever ter harte: „Zoek eerst het koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u toegeworpen worden."

Waar uw schat is...
Rijkdom en aardse goederen zijn op zich niet verkeerd. Denk maar aan Abram, die ook rijk was. Maar als het materiële ons denken helemaal gaat beheersen, verkeren we in groot gevaar. „Want waar uw schat is daar zal ook uw hart zijn." Maar wie door genade rijk mag zijn in God, die heeft een schat die nooit vergaat. Dat rijk-zijn in God zal blijken in een leven in de vreze des Heeren. Zulk een leven behoedt voor oppervlakkige zorgeloosheid, maar ook voor overdreven bezorgdheid. Zo te leven doet ons voortdurend vragen of door onze handel en wandel de Naam des Heeren toch niet ontheiligd zal worden. Dan worden we geen wereldvreemde, maar wel een vreemdeling op aarde, want dan bezitten we als niet bezittende.

Ik heb aan u deze vraag: Is het verkeerd om seksuele verlangens te hebben ? Want er staat in Zondag 41 van de Heidelbergse Catechismus:,,Daarom verbiedt Hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat den mens daartoe trekken kan. "Maar in de puberteit en daarna kun je deze gevoelens toch niet onderdrukken? Deze verlangens zijn toch normaal?
14-jarigejongen

Om maar direct met de deur in huis te vallen: het is niet verkeerd om seksuele gevoelens te hebben. Integendeel, het is juist onmogelijk om zonder seksuele gevoelens te leven, omdat de Heere Zelf ons als seksuele wezens geschapen heeft. De Bijbel vermeldt immers al op de eerste bladzijde van de Bijbel niet alleen dat God ons schiep naar Zijn beeld, maar de Geest vertelt ons daar eveneens in een adem dat God ons mannelijk en vrouwelijk schiep. Wij zijn dus per definitie seksuele wezens die de bekoring van het andere geslacht ondergaan en daar behoort ook het verlangen toe. God wekte Zelfbij Adam het verlangen naar een hulpe tegenover. Dat wij verlangen is dus Gods scheppingsgave.

Begeren
aar daarmee is Gods goedkeuring nog niet gezet onder hoe wij verlangen! Nee, na Genesis 1 en 2 volgt Genesis 3, en dat hoofdstuk spreekt van onze val. De Bijbel leert ons dat wij door die zondeval Gods beeld zijn kwijtgeraakt en dat wij met heel ons bestaan boos en verdorven zijn geworden. Onze seksualiteit is daar niet van uitgezonderd. We trekken even ter verduidelijking een parallel. Begeren is als zodanig geen zonde. God begeert ook. Wij werden ook met begeerten geschapen. Maar hoe werd het door de zondeval? Wij Heten de goddeloze begeerte toe om als God te worden en zo is ons begeren verdorven geworden. Wij begeren verkeerde dingen. Wij begeren in verkeerde mate. En dat is zonde. Ditzelfde komen wij tegen in de seksuele verlangens. Wat kan zich ook daarin de macht der zonde openbaren. Wat kunnen er een verdorven begeerten en fantasieën zijn. Deze zonde openbaart zich ook in gore moppen en vieze taal. 'Normale' dingen in de ontwikkeling van jongeren. Maar dit normale is niet verbonden met onze schepping, maar met onze val. En over die onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten en lusten spreekt Zondag 41. Hieronder valt ook hetgeen daartoe trekken kan, zoals pornografische lectuur en dergelijke. Ook voor deze zonden hebben wij vergeving nodig en ook deze gevoelens moeten door de kracht van Christus' bloed vernieuwd en geheiligd worden. Als jongeren moeten wij bij de Heere de genade zoeken dat ons hart, ons denken en onze lippen gezuiverd worden en dat onze gevoelens tot een goede, zuivere ontwikkeling komen, opdat wij ook op de juiste wijze mogen heengroeien naar de verkeringstijd.

Onheilig vuur
De Heere verbiedt de verkeerde lustgevoelens dus niet omdat wij geen seksuele wezen mogen zijn met gevoelens, maar omdat Hij niet wil dat onze gevoelens zich nog verder in een verkeerde richting ontwikkelen. Het gaat dus niet om een negatieve preutsheid, maar om een afwijzen van onheilig vuur dat de mens zelf verteert. En het gaat om een aanbevelen van die ontwikkeling en beleving die de mens werkelijk tot ontplooiing brengt, in dankzegging voor Gods aangezicht. Daarom moet je als jongeren elkaar waarschuwen, want je maakt iets mooi kapot, waardoor je jezelf handicapt voor je latere (be)leven.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.