Bekijk het origineel

Gods lankmoedigheid: Hij houdt zijn toorn nog in

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Gods lankmoedigheid: Hij houdt zijn toorn nog in

6 minuten leestijd

"En acht de lankmoedigheid onzes Heeren voor zaligheid." 2 Petrus 3:15a

Door alle eeuwen heen zijn er mensen geweest die spotten met de Heere, met Zijn dienst, met Zijn Woord, met de gote dag van Jezus' glorie en heerlijkheid. Waar is de belofte van Zijn toekomst? Blijven niet alle dingen de eeuwen door hetzelfde? Nee, wij geloven niet in een laatste dag. Petrus gaat op deze zaak in, als hij zijn brief schrijft. Met grote stelligheid beweert hij dat die dag wel komt. En terecht! Dat Hij terug zal komen is zeker; wanneer Hij weer zal komen is onzeker. En weet u wat daar nu tussen zit? Dat is de lankmoedigheid des Heeren: „En acht de lankmoedigheid onzes Heeren voor zaligheid." Lankmoedig zijn betekent de toorn inhouden, het oordeel nog niet laten komen. Daar ligt duidelijk het verband met de zonde. De Heere is door onze zonde zwaar getergd. Hij zou onmiddellijk Zijn straf kunnen uitvoeren. Maar dat doet Hij niet. Hij houdt Zijn toorn in. Omdat Zijn heilsplan nog niet vervuld is; omdat Hij ons de rijkdom van Zijn genade wil laten verkondigen.

Het voortbestaan van de mensheid is te danken aan Gods lankmoedigheid. Het was indertijd Zijn lankmoedigheid, dat Bethlehem niet verzwolgen werd in de diepte van de hel toen alle deuren dicht bleven voor de Zoon van God. 't Was Zijn lankmoedigheid, dat de aarde zich niet opende op Golgotha toen Jezus aan 't kruis geslagen werd. En waarom deed Hij ook dit jaar tot een einde komen, ondanks alle laster en hoon, ondanks alle ongeloof en onbekeerlijkheid? Het was alleen Zijn lankmoedigheid. En wat betekent dat alles nu? Wel, zegt de apostel, acht die lankmoedigheid onzes Heeren voor zaligheid; acht die voor heil, redding, berouw. In het woord zaligheid zit de naam van de Zaligmaker, Jezus' Naam. En in die naam is u gepredikt bekering en vergeving der zonden. Hoe vriendelijk nodigde en nodigt God u, opdat u in het spoor van Zijn Woord door Zijn Heilige Geest tot Zijn heil zoudt komen.

Er is zaligheid! Dat mag, dat moet verkondigd worden zelfs aan de meest halsstarrige, onbekeerde zondaars. Zaligheid, verworven door Hem, Die de Zaligmaker genoemd wordt. „Dit is een getrouw woord en aller aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben." Leg er uw leven in 't achterliggende jaar eens naast. Is u dat woord tot een wonder geworden? Hebt u 't daardoor verloren voor God? U, van wie geldt dat u Hem vermoeid hebt met uw ongerechtigheid. Wie staat daar met z'n schuld en z'n schande voor God? God komt met dit woord tot u, opdat u weten zult wat het betekent gezondigd te hebben tegen een lankmoedig God. God is rechtvaardig. Hij moet de zonde straffen. Dan staat een zondaar bevend voor de majesteit en gerechtigheid van God. God is lankmoedig. Hij stelt de welverdiende straf nog uit. Het oordeel verdiend en Heere, ben ik er nog? Des doods schuldig en, Heere, leef ik nog? Dan wordt schuld beleden, daar wordt Gods oordeel gebillijkt als volkomen rechtvaardig. Dan buigt een mens voor God met een verzondigd leven. Bent u dit? Ben jij dat?

Omkomen, zegt het hart; zaligheid, zegt God. Hoor ik dat goed, zegt u? Ja: En acht de lankmoedigheid onzes Heeren voor zaligheid! God maakt genade bekend in de opening van het woord der zaligheid. Hoe dan? Wel, in Christus Jezus. Hij is in dit woord. Daar is in het voortwentelen der eeuwen een ogenblik gekomen waarop God Zijn toorn niet heeft ingehouden. Op Golgotha is de bliksem van Gods gramschap ingeslagen in het leven van de Middelaar Gods en des mensen. Daar week voor de Heere Jezus, als Borg van Zijn gemeente, de lankmoedigheid Gods. Daar woedde Gods toorn in alle hevigheid. De straf, die ons de vrede aanbrengt, was op Hem. Maar daar, daar is dan ook de zaligheid. Door de diepten van dood en hel heeft heeft het Lam van God alle gerechtigheid volbracht. Nu kan God Zich op gronden van recht en gerechtigheid erbarmen over het verlorene. Nu heeft Zijn welbehagen voortgang. De Heilige Geest brengt in het spoor van dit Godslam de zaligheid thuis, daar waar nood en dood de overhand hebben. Zaligheid voor een rampzalige. Genade overvloeiende voor de grootste der zondaren.

„En acht de lankmoedigheid onzes Heren, voor zaligheid", opdat u Hem in de tijd der genade leert kennen, en, opdat u Hem kennende in Hem zult toenemen en de dag van Zijn glorie zult verbeiden. Die dag, waarop aan Hem de lof zal zijn, de lof, die Hem toekomt nu en in der eeuwen eeuwigheid.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 29 december 1993

Terdege | 72 Pagina's

Gods lankmoedigheid: Hij houdt zijn toorn nog in

Bekijk de hele uitgave van woensdag 29 december 1993

Terdege | 72 Pagina's

PDF Bekijken