+ Meer informatie

De reformator van China

James H. Taylor

17 minuten leestijd

Hij is niet van bijzondere komaf. Een academische opleiding kan hij niet krijgen. Bovendien is zijn gezondheid uiterst zwak. Toch zal hij door zijn visie en overtuigingskracht miljoenen in beweging brengen. Wat Luther is in de Reformatie, is Hudson Taylor voor China. Terwijl zijn tijdgenoten hem voor gek verklaren, richt hij de China Inland Mission op. In 1935 staan 1368 westerse zendelingen ingeschreven.

De wieg van James Hudson Taylor staat in een kamertje van de drogisterij in Barnsley (Yorkshire). Vader James gaat naast zijn dagelijkse arbeid voor in de plaatselijke methodistengemeente. Hij is bijzonder betrokken op het wereldwijde koninkrijk van God. Wanneer hij vertelt over het zendingswerk in Indi en Afrika, voegt 1 eraan toe: „Waaro zendt men geen z 1 lingen naar China? Er zijn maar enkele protes tantse zendelingen in dat im mense land". De jonge Hudson is nog maar vijfjaar oud als hij zegt; „Als ik een man ben, wil ik zendelin^ den en naar China gaan". Op zijn vijftiende jaar voelt hij zich ongelukkig met de geestelijke sfeer thuis. Hij treedt in dienst bij een plaatselijke bank. Zijn ideaal is rijk worden, een paard en een huis bezitten en jagen. Tot de Heere hem tegenkomt. Hij gaat nu proberen zichzelf een christen te maken, maar raakt al verder bij de zaligheid vandaan. Twee jaar blijft hij in zijn ongeluk. Het is op een middag in juni 1849 dat hij in de boekenkast van zijn vader aan het neuzen is. Te midden van vele pamfletten valt een traktaat op. Eén zin treft hem: „Het volbrachte werk van Christus". Hij komt tot het inzicht dat hij niets hoeft te doen dan zich aan deze Zaligmaker gewonnen te geven. Als zijn moeder tien dagen later thuiskomt, vertelt hij het goede nieuws. Zij zegt: „Ik weet het, mijn jongen. Ik ben dagenlang verblijd geweest wegens dit feit." Op de bewuste dag voelde ze zich bijzonder gedrongen om voor haar zoon te bidden. Uren bracht zij op haar knieën door, waarna ze opstond met de vaste overtuiging dat de Heere haar gebed had verhoord.

Geoefend
Op een overweldigende manier maakt de Heere hem duidelijk dat hij moet gaan arbeiden in China. Met groot doorzettingsvermogen probeert hij zich de moeilijkste taal van de wereld eigen te maken. Nadat hij in Huil enige tijd heeft gewerkt als assistent van een chirurg, vertrekt hij naar Londen voor een korte opleiding bij de Chinese Evangelisation Society. Hij wordt geoefend in een leven van geloof Nooit weet hij of hij de volgende dag geld zal hebben voor zijn levensonderhoud. De liefde van zijn hart laat hij varen, als blijkt dat die een hinderpaal zal zijn om zich aan het zendingswerk te geven. Ook gaat hij niet in op het aanbod van zijn vader om in de zaak deelgenoot te worden.
Op 19 september 1853 breekt de langverwachte dag aan. Eenentwintig jaar jong vertrekt Hudson Taylor naar China. Na een reis vol ontberingen, door stormen en windstiltes, meert het schip op 1 maart 1854 aan de kade van Sjanghai. Hudson heeft zich ingesteld op moeilijke omstandigheden, maar wat hij aantreft, is veel erger dan zijn voorstellingen. De kanonnen bulderen vanwege een burgeroorlog. De kosten van het levensonderhoud zijn hoog. En er ligt geen kredietbrief van zijn organisatie klaar. Bij zendelingen van de London Missionary Society krijgt hij onderdak. Omdat hij wegens de onlusten niet het land in kan trekken, besteedt hij veel tijd aan taaistudie. Hij voelt zich alleen en is veel ziek. Hij klaagt over zijn gebrek aan geloofsmoed. Jezus had immers niets om Zijn hoofd neer te leggen.

Evangelisatietochten
Nog steeds heeft zijn organisatie geen geld gezonden. Als bovendien in het orgaan van het genootschap zijn gastheer wordt belasterd, maakt hij zijn grieven kenbaar. De Chinese Evangelisation Society laat weten dat er meer werkers onderweg zijn. In geloofsmoed huurt Taylor een bouwvallig huis in een Chinees dorp. In de naaste omgeving begint hij met evangelisatietochten. Hij preekt, deelt literatuur uit en verleent medische hulp. Hij ziet de verschrikkelijke gevolgen van opiumgebruik en komt in aanraking met gruwelijke heidense praktijken: een pasgeboren meisje dat in de rivier gegooid wordt, handel in vrouwen. Als in een van de tempels van Boeddha een priester hem uitnodigt om deze afgod te aanbidden, kan hij zich niet langer bedwingen. In heilige toorn spreekt hij een aandachtige menigte toe.
De volgende dag wacht hem in een buurdorp zware mishandeling. Te midden van het tumult haalt de jonge zendeling een rood papier met zijn naam te voorschijn. Hij vraagt of deze Chinese visitekaart naar de hoogste magistraat gezonden kan worden. Dat is zijn redding. De bestuurder ontvangt hem met respect en luistert aandachtig naar de boodschap van Gods Woord. Taylor krijgt zelfs toestemming om literatuur van de British and Foreign Bible Society uit te delen.

Teleurstellingen
Tijdens zijn evangelisatietochten merkt de door liefde gedreven zendeling dat zijn westerse voorkomen afstand schept. Hij neemt het besluit om zich als een Chinese leraar te kleden. In Sjanghai ontvangt hij smaad en hoon voor zijn aanpassing aan de Chinese cultuur. De Heere bewaart hem echter voor moedeloosheid. Hij mag de eerste vrucht zien. Zijn Chinese knecht, Kuei Hua, ontvangt als eerste de heilige doop.
Tijdens een bezoek aan het eiland Tsjoengming lukt het hem een huis te huren. Hij begint er zijn medische werk met veel vrucht. Er komen mensen tot geloof De plaatselijke artsen en apothekers zien hem echter als een concurrent. Tot zijn grote verbazing moet hij voor de Britse consul verschijnen, die hem duidelijk maakt dat hij niet zo ver van Sjanghai mag opereren. Als hij in de stad terugkomt, ligt daar de brief van een meisje dat laat weten niet op zijn huwelijksverzoek in te kunnen Balsem in deze wonden is de ontmoeting met William Burns. Na zijn betrokkenheid bij de opwekking in de gemeente van Robert Murray MacCheyne is die als zendeling naar China vertrokken. Zeven maanden trekken beide mannen samen op. In Swatow, een oord waar geweld, misdaad en hoererij welig tieren, mogen ze de heilzame invloed van het Evangelie verspreiden. Als Hudson naar Sjanghai gaat om medische instrumenten te halen, ontstaan donkere oorlogswolken tussen Engeland en China. Burns wordt gevangengenomen en naar Kanton gebracht. De beide broeders in het geloof zullen elkaar op aarde niet meer zien.

Beproeving
In de zomer van 1856 zijn er twee zaken die de jonge zendeling in verwarring brengen. Hij verlangt ernaar het leven met een vrouw te delen. Het tweede is dat zijn organisatie hem vergeten schijnt te zijn. Hij leeft van de giften van particulieren. Moet hij de band met de zending opzeggen? Hij besluit zich van stap tot stap door de Heere te laten leiden. In Sjanghai wacht hem een zware beproeving. Zijn medische uitrusting is door brand verwoest. Het schokt zijn geloof in de almacht van God. Hij besluit naar de Schotse dr. Parker in Ningpo te reizen. Wellicht heeft die het nodige gereedschap en medicijnen. Het wordt een tocht vol ontbering en teleurstelling. Wanneer bandieten hem beroven van zijn geld, zijn kleren, zijn horloge, zijn instrumenten, zijn gezangboeken en zelfs zijn Bijbel, besluit hij terug te keren naar Sjanghai.
Het klaagt hem aan dat hij meer ontzet is over het verlies van zijn goederen dan over de vele ongeredde zielen rondom hem. Opnieuw ontvangt hij als een verloren zondaar vrede in het bloed van de Heere Jezus. Thuis ligt een cheque van veertig pond, het bedrag dat hem ontstolen is... Hudson Taylor neemt nu het besluit om de band met de organisatie waarvoor hij uitging te verbreken. Deze keuze is des te meer ingrijpend, omdat een jonge vrouw zijn levensweg kruist. Maria Dyer heeft nogal wat kritiek te verduren als zij haar ja-woord aan Hudson Taylor geeft. Men ziet hem als een fanatiekeling. Ze laat zich echter niet weerhouden.

Hospitaal
Het leven van het echtpaar neemt een onverwachte wending als de vrouw van dokter Parker sterft. De arts blijft met vier kinderen achter en ziet zich genoodzaakt naar Schotland terug te keren. Hudson Taylor neemt de zorg voor het kleine hospitaal over en verricht zelfs amputaties. Ondanks de geweldige financiële last die op het ziekenhuis drukt, durft hij het niet te sluiten. Als de hongerwolf voor de deur staat, blijkt de Heere reeds voorzieningen getroffen te hebben. Weken eerder is vanuit Engeland een cheque verstuurd met de nodige gelden. De patiënten voelen dat de afgoden hen nooit zo geholpen hebben. In negen maanden doen zestien patiënten openbare geloofsbelijdenis.

Na zeven jaar keert Taylor voor de eerste keer terug naar zijn vaderland. Hij krijgt er te horen dat zijn gezondheid zodanig is geknakt, dat hij elke gedachte om naar China terug te keren, moet laten varen. In een klein huis ijvert hij voor de revisie van het Nieuwe Testament in het Ningpo-dialect. Een landkaart van China domineert in zijn kleine studeervertrek. Eind 1865 verschijnt van zijn hand "China's geestelijke nood en behoeften". In honderdtwintig pagina's zet hij zeer concreet de geestelijke situatie van het Rijk van het Midden uiteen. „Elke maand sterven een miljoen Chinezen zonder God". Ruim geeft hij op van de trouw van zijn Meester. Andere garantiefondsen zijn niet nodig.

Bankrekening
Toch deinst hij ervoor terug om de verantwoordelijkheid voor een groot werk van God in de binnenlanden van China te dragen. Wekenlang duurt de innerlijke strijd. Op zondag 25 juni 1865 wandelt hij in grote aanvechting het strand van Brighton op. Daar komt Taylor tot overgave aan God. „U Heere, U zult de last dragen. Al de verantwoordelijkheid ligt op U, o Heere Jezus". In de kantlijn van zijn Hebreeuws-Engelse bijbel schrijft hij: „Ik heb gebeden om vierentwintig gewillige en bekwame werkers te Brighton". Twee voor elk van de elf provincies in het binnenland en twee voor Mongolië. Hij opent een bankrekening op naam van de China Inland Mission. Door de spreekbeurten die hij houdt, wordt de kerk in Engeland wakker geschud uit zelfgenoegzaamheid en lauwheid. Men voelt de nood van de verre medemens. De Heere neigt de harten om geld te geven. De eerste kandidaten melden zich.
Hudson Taylor is er principieel op tegen om fondsen te werven voor dit werk. Het mag niet ten koste gaan van andere arbeid in Gods koninkrijk. De Heere zal de harten neigen als dat nodig is. Het lijkt fantastisch, maar na dertig jaar ervaring verklaart hij: „God doet Zijn grote werken niet door sterke organisaties. Hij maakt mensen eerst klein en stil en gebruikt ze dan." Als na een spreekbeurt de voorzitter toch een collecte wil laten houden, antwoordt Taylor: „Ik wil niet dat u uw geweten ontlast met een bijdrage hier en nu onder de huidige emotie. Ga naar huis met de diepe nood van China. Vraag God wat Hij wil dat u doet. (...) In veel gevallen zal God niet uw geld willen, maar uzelf of uw zoon of dochter in Zijn dienst, of uw gebed. Een collecte geeft de indruk dat het doel van de bijeenkomst bereikt is. Maar geen geldbedrag kan een enkele ziel bekeren".

Vast plan
Op 26 mei 1866 vertrekt de "Lammermuir" naar China, met aan boord de 34-jarige Hudson Taylor met vrouw en vier kinderen en verschillende toekomstige zendingswerkers. Ze hebben geen machtige organisatie achter zich staan, die een inkomen garandeert. Er is niemand om hen in dat verre land te verwelkomen. Maar Hudson gelooft dat door het geloof koninkrijken overwonnen worden. Dat is tijdens de reis al nodig. Onder zijn medewerkers ontstaat verbittering en jaloezie. Hij belegt een gebedssamenkomst om vermeerdering van de geest van eenheid en liefde. Langzaam wordt de sfeer beter. Van de bemanningsleden belijden twintig hun geloof in de Heere Jezus. Een grote fout begaat Taylor als hij anglicaanse zendingswerkers aanspoort om zich tegelijk met hen te laten herdopen. Het wordt bijna de ondergang van de jonge C.I.M. Taylor heeft een vast plan in zijn hoofd. Het is zijn strategie om in de hoofdstad van elke provincie een zendingspost te openen. De volgende stap is het openen van posten in andere steden met een bestuurlijke functie. Als eerst de hoogste ambtenaren maar gewonnen zijn, zullen de andere vanzelf volgen. Het geheim van zijn optreden is echter niet zijn scherpe verstand. Later verklaart hij dat de zon nooit over China opgegaan is zonder dat hij in gebed was of reeds gebeden had.

Laster
Beproevingen worden hem niet bespaard. Reeds aanwezige zendelingen bekijken het werk met argusogen. Onder zijn medewerkers ontstaat opnieuw tweespalt. Taylor dreigt aan deze problemen ten onder te gaan. Het komt tot een climax als zijn oudste dochtertje sterft, in de zomer van 1867. Er gaat een golf van bewogenheid door de zendingswerkers. Men komt weer tot elkaar. In Gods voorzienigheid heeft Gracie door haar dood de C.I.M. gered.
Hudson Taylor staat als leider in de voorste gelederen. Hij trekt met zijn gezin naar Yangstjow, waar geen enkele buitenlander verkeert. De plaatselijke mandarijn stelt zich bijzonder vijandig op. Wanneer het gerucht gaat dat 24 Chinese kinderen door deze vreemdelingen zijn opgegeten, steekt een razende menigte de gebouwen van de zending in brand en mishandelt de werkers. Een Amerikaanse diplomaat in Peking suggereert dat bij Taylor en de zijnen sprake is van opzettelijke uitdaging. De publieke opinie keert zich nu tegen hen. "The Times" publiceert een hoofdartikel waarin wordt beweerd dat de C.I.M met het geweer het geloof verspreidt. De geldstroom neemt af kandidaten trekken zich terug. Maar de Heere voorziet, ook in de financiën. Waar ze aan de ene kant opdrogen, ontstaan aan de andere kant nieuwe bronnen.

Verlammming
Op 5 juli 1870 krijgt Maria cholera. Twee dagen later wordt Noël geboren. Binnen enkele weken sterven moeder en kind. Hudson Taylor is overweldigd door verdriet. Aan zijn moeder belijdt hij: „Ik kan u niet zeggen hoe ik soms door verzoekingen gebeukt wordt. Ik heb nooit geweten welk een slecht hart ik heb". Hij voelt zich als het ware opnieuw wedergeboren wanneer hij tot het inzicht komt dat hij niet hoeft te strijden om sterk te zijn, maar moet rusten in de sterkte van Christus.
In 1871 verblijft de zendingsleider bijna een jaar in Engeland, waar hij hertrouwt. Het volgende jaar gaat hij toch weer naar het werkterrein. Bij gebrek aan Europese arbeiders leidt hij ook Chinezen op. Wanneer hij in 1874 opnieuw in Engeland komt, lijkt het erop dat hij door een verlamming nooit meer zal kunnen lopen. Maanden is hij bedlegerig. Met de kaart van China aan het voeteneinde is hij gelovig werkzaam met de uitbreiding van Gods koninkrijk. Ondanks de oorlogsdreiging tussen Engeland en China gaan in deze tijd nieuwe zendelingen uit. Op 7 september is hij zo ver hersteld, dat hij voor de vierde maal naar het land van zijn liefde kan afreizen, ditmaal zonder zijn vrouw. Ruim een jaar later komt hij terug. Hoewel de financiële middelen ontbreken, smeekt hij de Heere om zeventig nieuwe arbeiders. De Heere geeft er bijna tachtig.

Uitbreiding
In de jaren die volgen, breidt het werk geweldig uit. In 1889 komt Hudson Taylor met de oproep te bidden om duizend nieuwe evangelisten voor de komende vijfjaar. Gods antwoord is 481 mannen en 672 vrouwen. Ook buiten Engeland groeit de bekendheid van de China Inland Mission. Taylor reist naar Amerika, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Zwitserland, Australië, Duitsland, Nieuw-Zeeland en India.
In totaal brengt hij vijftien jaren in deze landen door, om het werk daar te organiseren. Elf keer maakt hij de reis naar het land van zijn hart. Hij sterft er in vrede op 3 juni 1905. In Tsjangsja, de hoofdstad van de provincie die de grootste weerstand tegen het Evangelie geboden heeft. Ootmoed kenmerkte zijn leven. Hij vroeg van niemand iets waartoe hij zelf niet bereid was. Hoewel hij aan het hoofd van een grote organisatie stond, bleef hij een dienstknecht van allen. Hij weerstond de kritiek van de hele wereld op zijn baanbrekende ideeën. En toch was Hudson Taylor een mens van gelijke beweging als wij. Zijn levensgeschiedenis leert ons dat God leeft!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.