Bekijk het origineel

Gods lankmoedigheid

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Gods lankmoedigheid

5 minuten leestijd

„En acht de lankmoedigheid onzes Heeren voor zaligheid. (2 Petrus 3:15)

Een nieuwe eeuw is ingegaan: 2000 jaar na Christus, 6000 jaar sedert de schepping. Veel toekomstspeculaties zijn er, zoals dat al was bij elke wisseling van eeuw en van millennium. Wat kunnen wij verwachten? De spoedige wederkomst van Christus, als wij zien op de tekenen der tijden die het ons toeroepen: „Ziet, de Rechter staat voor de deur!?
Of mogen wij zeggen met de oudvader Van der Groe, juist ziende op de nog onvervulde toekomstbeloften van God: „Hij komt nog in geen duizend jaren!? Moeten wij ons beangstigen of mogen wij gerust zijn?
De apostel Petrus helpt ons in zijn brief af van iedere speculatie, als hij zegt: „Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat één dag bij den Heere is als duizend jaren en duizend jaren als één dag. (vers 8)
Wat is nu tijd in het licht van de eeuwigheid? Maar Petrus raad voor de toekomst is: „Benaarstig u, dat gij onbevlekt en onstraffelijk door Hem bevonden moogt worden in vrede! (vers 14) Laat het ons dáárom gaan en laat ons dát zoeken met spoed.
Welk een gezegende raad! Immers, onbevlekt en onstraffelijk zijn wij niet. En waar is er vrede? Vrede op een aarde die door onvrede verscheurd wordt? Vrede in het hart dat in oorlog leeft met God? Daar ligt van nature een breuk tussen God en ons. En hoe zullen wij zo de Rechter kunnen ontmoeten? Waar blijf ik met mijn zondeschuld? Hoe wordt de vlek uitgewist en de straf kwijtgescholden en de breuk opgeheven? Hoe krijg ik weer vrede met God? Dát mag de grote vraag zijn die op onze ziel weegt. Is dát al ons toekomstprobleem geworden? Hoe kan ik God ontmoeten en zonder verschrikken voor Hem verschijnen?
Hier heeft Petrus een boodschap: „Acht de lankmoedigheid onzes Heeren voor zaligheid! De Heere is nog geduldig. Hij geeft nog tijd van genade. Hij spaart nog en Hij draagt nog. Hij is lankmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen (vers 9).

Het ongeloof spot en zegt: Waar blijft nu Zijn toekomst? Duizenden jaren draait de wereld al en alles blijft zoals het van het begin af geweest is (vers 4). Dat wil zeggen: de wereld zal wel doordraaien. Waar maken we ons druk om? Men beseft niet dat het lankmoedigheid is, lankmoedigheid van God, een ondoorgrondelijk geduld, dat Hij ons nog altijd tijd geeft, tijd waarin we Hem mogen zoeken om voor de eeuwige toekomst geborgen te zijn. Tijd om onze zaligheid te zoeken. En zaligheid is: de verlossing van het grootste kwaad en de ontvangst van het hoogste goed. Dat is zaligheid! „Ziet, zo roept de Heere in Zijn Woord, „ziet, nu is het de welaangename tijd, ziet, nu is het de dag der zaligheid! Nog is het het heden der genade. O, benut dan de tijd om u voor te bereiden op de eeuwigheid!
Hoe zullen wij bij ons sterven of in het uur van de wederkomst onbevlekt voor de Rechterstoel gesteld worden? Alleen als wij van de vuilheid van onze zonden zijn gewassen en gereinigd in het bloed van de Heere Jezus Christus! Hoe zullen wij in die grote Dag onstraffelijk wezen? Alleen als wij geborgen zijn in die Borg, Die de vloek gedragen heeft, en als wij door Gods genade om Zijnentwil zijn vrijgesproken van schuld en straf en een recht ontvingen op het eeuwige leven. Hoe zullen wij heengaan in vrede? Alleen als om Christus wil onze breuk met God is geheeld. Want dát is vrede (sjaloom): als de oorlogstoestand is opgeheven en weer heel gemaakt is wat kapot was! O, terug in de verzoende en zalige gemeenschap met God door het geloof in Zijn Zoon.
Waarlijk toekomst ligt er dus alleen in de gelovige omhelzing van de Borg en Zaligmaker, Jezus Christus.

Welnu, ook nu nog, aan het begin van het nieuwe millennium, roept de Heere het ons toe door Zijn Woord: „Kust dan de Zoon, opdat Hij niet toorne! Nog smeekt het Evangeliewoord: „Wij bidden van Christus wege: „Laat u met God verzoenen! Nog is het de welaangename tijd, de dag der zaligheid. Nog is de Heere lankmoedig over ons. Hoe lang nog?
„Gij dan, geliefden, zulks tevoren wetende, wacht u, dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt en uitvalt van uw vastigheid. Maar wast op in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in de dag der eeuwigheid. Amen! (vers 17, 18).
„Uw komst is t, die mijn heil volmaakt. Kunt ge dat in waarheid zingen?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 5 januari 2000

Terdege | 76 Pagina's

Gods lankmoedigheid

Bekijk de hele uitgave van woensdag 5 januari 2000

Terdege | 76 Pagina's

PDF Bekijken