Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Messias geboren

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De Messias geboren

6 minuten leestijd

]. Severijn

„ . . . Ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal; namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker . . ." Luk. 2 : 10, 11.

„Want er zal een rijsje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï, en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen." Zo had de profeet Jesaja geprofeteerd aangaande de komst van de Beloofde en over Zijn grootheid: En op Hem zal de Geest des Heren rusten, de Geest der wijsheid en des verstands, de Geest des raads en der sterkte, de Geest der kennis en de vreze des Heren" (Jes. 11 : 1-2).

Denk ook aan die andere profetie en let op de vorm, waarin het geprofeteerd is, alsof het reeds geschied was, zo helder, zo vol geloof: Want een Kind is ons geboren en een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid. Vredevorst." En zie dan, wat de Here God zegt van Zijn heerschappij, want, die Hem kennen door genade, zullen dat zien in de werkelijkheid en er deel aan hebben, als een volk van koningen en priesters: Der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn Koninkrijk om dit te bevestigen, en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver des Heren der heirscharen zal zulks doen" (Jes. 9 : 5 en 6).

Doch wat duurde dat lang. Velen hebben deze profetie gehoord, begroet, haar vervulling verwacht, gehoopt, en velen zijn gestorven niet zonder hoop en vertroosting, lees de psalmen maar eens na: Loof de Here, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden" (Psalm 103 : 1-4).

Wij krijgen niet de indruk, dat er door alle eeuwen heen zovelen zijn geweest in Israël, die deze profetieën hebben verstaan in haar geestelijke kracht en uit het geloof geleefd hebben. Ze zijn er geweest en ze getuigen nog

in de psalmen. En er zijn er in alle tijden geweest, ook toen de geboorte van de beloofde Messias zeer aanstaande was. Hoe schoon getuigt daarvan het voorafgaande hoofdstuk (Lukas 1).

Het was in de regering van keizer Augustus. Het gehele rijk zou beschreven worden. Burgerlijk gezien, ging het om een besluit van de Romeinse keizer, om een beschrijving van het volk en van zijn eigendommen te hebben, en een lijst van de mannen, die in aanmerking kwamen voor de militaire dienst.

Het hele land is er door in beroering gebracht, en velen hebben er niets van begrepen, dat het grote werk Gods, het de ganse mensenwereld, ja, het hemel en aarde omvattend werk des Allerhoogsten, waarvan Hij in Zijn Woord gesproken heeft, aan de orde was.

Daarom moest Maria mee naar de stad Davids. Daar in Bethlehem zou het gebeuren. En het is geschied. Daar is de beloofde Messias geboren. Toen, in die nacht. Toen het in Bethlehem zo druk was en zo vol van mensen, dat de Zoon des Allerhoogsten geboren werd in een stal, omdat er geen plaats was bij de familie.

Weer gaat het zo heel eenvoudig verder in de Bijbel: n er waren herders in die landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. (Lukas 2:8).

Of zij betrokken waren bij de grote dingen, die in Bethlehem waren gebeurd? Of zij bij het Koninkrijk Gods bepaald waren? Er over gesproken hebben?

Wij weten het niet. De tekst meldt alleen, dat zij er bij betrokken werden en getuigen zouden worden van de vervulling van het profetische Woord.

Want ziet, een engel des Heren stond bij hen. Zo maar onverwachts. De heerlijkheid des Heren omscheen hen. Denk u dat even in. Die schaapherders plotseling in de glans van het hemelse licht. Zij vreesden met grote vreze. Meent niet, dat koningen en machtigen niet met grote vreze zouden gevreesd hebben voor de heerlijkheid Gods.

Wie is de mens, de gevallen en verzondigde mens, dat hij voor God zou kunnen bestaan, als Hij komt om Zijn recht?

In Bethlehem was het een goedertieren openbaring van Zijn barmhartigheid. Hoor, wat de engel tot die herders zegt: „Vreest niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken wezen zal, nl. dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Here, in de stad Davids."

Het grootste gebeuren van de ganse geschiedenis, de Zaligmaker geboren. Hoevelen hebben daarvan in Israël geprofeteerd, hoevelen hebben erop gehoopt, zijn in het geloof gestorven. „Deze allen zijn in het geloof gestorven, de beloften niet verkregen hebbende, maar hebben die van verre gezien, en geloofd, en omhelsd, en hebben beleden, dat zij gasten en vreemdelingen op aarde waren" (Hebr. 11 : 13).

En de Christus getuigt van Abraham, dat hij met verheuging verlangd heeft, opdat hij Zijn dag zien zou; en hij heeft hem gezien en is verblijd geweest (Joh. 8 : 56).

Wat een voorrecht treft die herders. Zij worden er door God zelf bijgeroepen. „Dit zal u het teken zijn, gij zult het Kindeke vinden in doeken gewonden, en liggende in de kribbe" (Lukas 2 : 12).

Als de engel is uitgesproken, wordt hij omringd door een machtig koor van engelen, prijzende God en zeggende: „Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen."

Geen twijfel bij de herders. Diep onder de indruk van wat zij gezien en gehoord hebben, worden zij door één verlangen gedreven. „Laat ons dan heengaan naar Bethlehem, en laat ons zien het woord, dat er geschied is, hetwelk de Here ons heeft verkondigd" (Lukas 2 : 15). Eén begeerte, één gang. Zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het Kindeke liggende in de kribbe.

Klaarblijkelijk waren daar meer mensen, toen de herders gingen spreken en mededelen, wat hun van dit Kindeke gezegd was. Allen, die het hoorden, verwonderden zich. „En Maria bewaarde deze woorden alle tezamen overleggende die in haar hart." Dat staat er zo bijzonder bij. Voor Maria hadden deze woorden bijzondere betekenis, als bevestiging van wat de engel gezegd had (Lukas 1 : 30w). Zij was ermee bezig, en nam ze mede het leven in. Zij bewaarde ze in haar hart.

De herders gingen weg. Doch niet ledig. Want er staat, dat zij God verheerlijkten en prezen over alles, wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was (vs 20).

Het schijnt alles zo in stilte te gebeuren, zo rustig en buiten het verkeer, maar God zorgt voor de getuigen van Zijn machtige arbeid van barmhartigheid en genade. De hemelse heirlegers zingen Zijn lof en de herders, die hen hoorden, gaan ook wat begrijpen van de nederbuigende goedheid Gods en zij prijzen God. Maria zingt Zijn lof (Lukas 1 : 46 w), Zacharias profeteert verlossing, Simeon neemt het Kind in zijn armen: ijn ogen hebben Uw zaligheid gezien (Lukas 2 : 30), Anna de profetes sprak van Hem tot allen, die de verlossing in Jeruzalem verwachtten (Lukas 2 : 38).

De gemeente heeft Hem verwacht en is verblijd geweest.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 december 1964

Theologia Reformata | 72 Pagina's

De Messias geboren

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 december 1964

Theologia Reformata | 72 Pagina's

PDF Bekijken