Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Aan mijn vrienden in de Chr. Geref. Kerk. Waarde Br. En Z. In verband met mijn overgang (met mijn gezin) van de Chr. Geref. Kerk naar de Geref. Kerk … - pagina 3

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Aan mijn vrienden in de Chr. Geref. Kerk. Waarde Br. En Z. In verband met mijn overgang (met mijn gezin) van de Chr. Geref. Kerk naar de Geref. Kerk … - pagina 3

5 minuten leestijd

D^ Dordrecht,begin Mei 1942. Aan mijn vrienden in de Chr. Geref .Kerk. 'iVaarde Br» en Z, In verband met mijn overgang (met mijn gezin) van de Chr.Geref. Kerk naar de Geref.Kerk,stel ik het op prijs,U kennis t e ^QMQn van de motieven, die mij h i e r t o e hebben g e l e i d , v o o r a l omdat deze persoonlijke stap een zakeli.jk kar a k t e r draagt,wijl betrekking hebbend op de dringende zaak der eenheid van Christus Kerk. Aan den Kerkeraad der Chr .Geref .Gemeente heb ik mijn b e s l u i t t o e g e l i c h t als v o l g t : " Het i s U niet onbekend,dat ik steeds heb benoord t o t h e n , d i e de " breuke Sions" diep betreuren. De begeerte naar kerkelijke eenheid met hen, die met ons naar dezelfde belijdenis en Kerkorde wensen te levenjWerd van j a a r t o t j a a r meer een zaak van innig zielsverlangen en gebed. Ik beschouwde het a l s een v e r vulling daarvan,toen in 1933 de Synode der Geref.Kerken de hand der gemeenschap naar ons uitstak.Helaas,wij weigerden elke samenspreking.De motivering van deze weigering was zeer zwak.Ons Rapport,dat in 1937 gepubliceerd werd a l s b a s i s voor schriftelijke gedachtenwisseling,was op menig punt n i e t overtuigend. Het zag e r met de zaak der vereniging droevig u i t . Totdat de oorlog over onze landsgrenzen binnentrok,Blijde hoop vervulde ' t h a r t , d a t de ontzaglijke sprake Gods u i t d i t gebeuren door de kerken v e r s t a a n zou worden. Inderdaad leek het een ogenblik zo.De predikanten Jongeleen,Kremer en Meynhout trokken aan het klokketouw.Prof.v.d.Schuit sprak z e l f s over 1892 a l s van " een te onzaliger ure getrokken scneur". Ik meende heus, dat de verootmoediging,waarom wij s c h i e r eiken Zondag openlijk baden,was ingetreden, ' t Mocht evenwel n i e t zo zijn,want de Synode van 1937 heeft nog steeds gQQX). opvolgster gehad. Voor mij was een en ander aanleiding om te p e i l e n naar de diepste oorzaak van de wereldgelijkvormigheid der Chr.Geref .Kerk. Ik meen deze te mogen en t e moeten verklaren u i t de Doperse r i c h t i n g , die ons kerkelijk leven nog in zo belangrijke mate beïnvloedt. Zeer summier v a l t deze r i c h t i n g te typeren a l s Verbondsontzenuwend. De vastheid en zekerheid van het geopenbaarde Woord worden op losse schroeven gezet,om p l a a t s te maken voor de ups en downs van het u i t zijn voegen geslagen geestelijk leven. De doorslag t o t mijn b e s l u i t om het verband met de Chr.Geref .Kerk t e verbreken gaf het b e s l u i t van Ds.C.Smits om de hem uitgebrachte roeping aan t e nemen.Immers voor mijn besef heeft Uw Raad,die hem op tweetal zette,daarmee v e r loochend de prediking van haar dienaren Ds. v. d.Meiden en Ds. V i s s e r . Zij immers gingen in a l hun arbeid u i t van het f e i t , d a t de gemeente Verbondsgemeente i s en Ds.Visser heeft onder de zegen Gods er aan mogen meewerken,dat zij zich allengs meer bewust werd ook Avondmaalsgemeente te zijn. Dit a l l e s zal s t r a k s , a l s Ds,Smits komt,plaats maken voor een doperss u b j e c t i v i t i s c h e prediking. U kunt dit zelf beoordelen u i t het f e i t , d a t Ds.Smits in Sliedrecht een gemeente heeft gevormd,die in a l l e opzichten een aggregaat mag heten,een samenraapsel van de meest uiteenlopende typen,doch die daarin een zijn,dat zij het i n wendige l i c h t s t e l l e n boven het geopenbaarde Woord. Hoe i s anders t e verklaren, dat hij onder zijn gehoor v e r e n i g t menschen die voorheen behoorden t o t het gezelschap van den Heer Bogaart en t o t de groep " Kersten " alsmede t o t de gemeente van Ds.Overduin, Ds.v.d.Meiden en Ds.Visser hebben zulk een Kerkelijke " lenigheid" nimmer kunnen bereiken. Op de vraag h/>e Ds.Smits het dan wel kan, i s maar een antwoord: Door de vastheid van het "^texhoiwl prijs te geven voor een ongeest e lijl<:e en onbijbelse prediking, U behoeft mij n i e t te geloven. Doch ik raad U te lezen h e t mooie boekje Van den Hervormden Dominé J.G.Woelderink " De gevaren der doperse geestesstroming" en daarna eens nauwkeurig naar Ds. S, te l u i s t e r e n . Trouwens het f e i t dat nu reeds t i e n t a l l e n mensen behorend t o t het iVijkgebouw en t o t de Geref .Gemeente zich hebben gomeld voor een z i t p l a a t s spreekt duidelijke t a a l . Bij Ds.Visser kwamen zij n i e t , e v e n min a l s bij Ds.v.d.Meiden, Met een v a r i a n t op een bekend spreekwoord mogen wij h i e r zeggeng zeg mij,welk volk gij onder Uw prediking vergadert en ik zal U zeggen wie gij zijt. Ik kan onder zulk een prediking n i e t zonder ergenis vertoeven en mijn Ivinderen mag ik aan zulk c a t a c h e t i s c h onderwija n i e t toevertrouwen. Ik zou in stri,jd landelen met mijn doopbelofte.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1942

Vrijmakingsbrochures | 4 Pagina's

Aan mijn vrienden in de Chr. Geref. Kerk. Waarde Br. En Z. In verband met mijn overgang (met mijn gezin) van de Chr. Geref. Kerk naar de Geref. Kerk … - pagina 3

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1942

Vrijmakingsbrochures | 4 Pagina's

PDF Bekijken