Bekijk het origineel

De practijken en besluiten der jongste generale Synoden van de Gereformeerde Kerken in Nederland aan het geldende Gereformeerde kerkrecht getoetst - pagina 12

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De practijken en besluiten der jongste generale Synoden van de Gereformeerde Kerken in Nederland aan het geldende Gereformeerde kerkrecht getoetst - pagina 12

2 minuten leestijd

In Friesland ging het denzelfden kant uit. Eerst werd op de Synode van Franeker (1602) besloten „dat gien commissien van de volmachten mogen op den synodus verthoent oft aengenomen werden, oft zij sullen generael zijn, nijet allien macht gevende van de overgesondene gravaminibus, maer eyntlyck ende crachtlijck te besluyten van alle voervallende saecken, wel verstaende dat die resolutien nijet strijden met Godes h. woert ende het heijlsaem gebruyck der Nederlantsche kercken" ^''). M a a r de volgende synode die van Harlingen (1603) - voegde daaraan aanstonds ter voorkoming van valsche conclusies het volgende t o e : „A^. B. - Op het tweede gravamen is geresolveert, dat geen synodus eenigen aden sal mogen stellen, daer allen dassen aen gelegen is, tenzij gravamina dienaengaende aen allen dassen overgesonden sijn geweest ende eintlijck daervan nae behooren sij geresolveeret. Is meede besloten, dat geen dassis om tnaelaeten van een onordentlijcke artijcel, welcke zonder voorgaende gravamen gemaeckt is, mach gecensureert worden" ^^). Een dergelijke kwestie hield de Zuidhollandsche Synode van Gouda (1620) bezig. De credentiebrief van de afgevaardigden van de classis Buren bevatte een clausule, „waerdoor de gedeputeerde desselven classis wierden verplicht om in zaecken, die in gravaminibus niet en waren uitgedruct, den gemenen kercken ofte haren classe int particulier concernerende, niets te besongeren voor en aleer sy sulx haeren classi ofte gedeputeerde desselfs hadden gecommuniceert". Helaas nam de Synode daartegenover geen juist principieel standpunt in. De broeders waren op hun teenen getrapt. W e lezen toch in de acta : „Ende gemerct de vergadering verstout tselfde tot haeren prejuditie te strecken, evenalsof sy haer iets souden willen aennemen tgene haer niet en soude competeren, mitsgaders ooc dat de vrijheyt ende trecht derselver vergadering ende dergener, die als leden tot deselve gesonden waeren, onbehoorlyc wort bepaelt ende besnoit, so heeft de vergadering de gedeputeerden des classis van Bueren daerover vermaent ende belast haeren principalen te rapporteren tmisnoegen, dat de vergadering daerover hadde" ^^). M a a r - de afgevaardigden werden toch blijkbaar met hun credentiebrief geaccepteerd. Dat het vage protest der Synode van de Zuidhollandsche kerken tegen den goeden regel slechts van voorbijgaanden aard was, blijkt wel uit het feit, dat ruim vijftig jaar later de Synode van Woerden (1674) „over de quaestie, of ook eenige resolutie in Synodo kan werden genomen 24). 2) 26)

10

Art. 3 3 ; zie a iv.. VI. b b . 128. Art. 2 en 3 : i i t a w,. VI, bU. 131. Art 1 : iie o II', III. blz. 411.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1945

Vrijmakingsbrochures | 26 Pagina's

De practijken en besluiten der jongste generale Synoden van de Gereformeerde Kerken in Nederland aan het geldende Gereformeerde kerkrecht getoetst - pagina 12

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1945

Vrijmakingsbrochures | 26 Pagina's

PDF Bekijken