Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Wie verlaat de Kerk? - pagina 3

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Wie verlaat de Kerk? - pagina 3

9 minuten leestijd

WIE

VERLAAT

DE

KERK

?

De kork i s de h e i l i g e vergadering der ware Christgeloovigen (Art.27 N.G.B.), gebouwd op hot fundament van de a p o s t e l e n en p r o f e t a n (Ef.2:20j v g l . M a t t h . 1 6 : 1 8 ) , d . i . op het p r o f e t i s c h e Woord, de goddelijke S c h r i f t u r e n . Bij de kork behooren i s dusj ingemetseld z i j n op dat gelegde fundament, gebouwd z i j n op Gods Woord, en op dat Woord a l l é é n . "Want niemand kan een ander fundament leggen, dan hetgeen gelegd i s " (1 C o r # 3 : l l a ) . Daarom "is hot den monschon, a l waren h e t z e l f s Apostelen, n i e t geoorloofd anders t e l e e r e n " ( A r t , 7 N , G . P . , v g l . G a l . l : 8 ) , omdat h e t verboden is aan h e t Woord Gods i e t s t o e of i e t s af t e doen (Opb. 22:18b^l9a). Het Woord van God, on d a t ZONDER MEER maar ook ZONDER VOORBEHOUD, i s dus het fundament dex" k e r k . Daarom b e l i j d e n w i j , "dat de l e e r dnarvan zeer volmaakt en i n a l l e manieren volkomen i s " ( A r t . 7 N.G.B.) En men mag dan ook geener MENSGHEN s c h r i f t e n , hoc h e i l i g z i j gowoect z i j n , g e l i j k s t e l l e n met de GODDELIJKE S c h r i f t u r e n ( A r t , 7 N.G.B,). Ajl^^n wanneer oon monsch n i e t s anders s p r e e k t dan wat onom^tootelijk u i t den Bijbol v a l t af t e l e z e n , ALLEEN dan moogt, ja MOET g i j naar z i j n woorc. l u i s t e r e n . Maar dan buigt go vcor dat woord, NIET omdat het een woord van dion MENSCH i s , doch omdat d i e mensoh SCT RIPTUlJi^IJK s p r e e k t , Z i j t ge het met een predikant e e n s , dan i s dnt n i e t omdat h i j PREDIItAUT i s , nog minder omdat h i j UW predikant i ö , dooh s l e c h t s omdat z i j n p r e d i k i n g SCHRIFTUURLIJK i s . Zoo s t a a t het ook met u i t s p r a k e n van Kerkelijke v e r g a d e r i n g e n , van Korkoraad of synode. Uitspraken van d i e vergaderingen z i j n , w i j l u i t s p r a k e n van MBNSCHSN, f e i l b a a r . "Want a l l e iiienschen z i j n u i t z i c h z e l f leugenaars en i j d e l e r dan de i j d e l h e i d zelf" ( A r t . 7 N . G . P . ; v g l , Ps. 5:10; 1 0 : 7 ; 62:10, e » a . ) . Wij buigen dan ook n i e t a l s "ware Ohristgoloovigen" voor een synodale l e e r u i t s p r a a k , omdat e e n SYNODE d i e gedaan h o e f t , of omdat de groote menigte van synodeleden d a a r a c h t e r s t a a t , Afear a l s w i j dio u i t s p r a a k aanvaarden, dan mag dat ALLEEN omdat de betrokken u i t s p r a a k zonneklaar u i t de goddelijke Schrii^on v a l t a f to l e z e n . Eon synode mag a l l é é n SCHRIFTUURLIJK spreken. Doet z i j dat niet(.dfm hoi'fït " i j daardoor op synode t e zijn» Doet z i j dat wel,dan zal"iedeï*o "vtfiare Ohristgoloovige" zonder moor zeggen: " j a , zoo i s het ook!" Dan z a l i e d e r dio u i t s p r a a k "voor v a s t on bondig houden". Wil men nu met een v r i j en goed geweten kunnen zeggen, dat een of andere u i t s p r a a k s c h r i f t u u r l i j k i s , dan moet men "de geesten" (dat z i j n de personen,dio bewaren d a t z i j p r o f e t e n z i j n , dio het Woord Gods verkondigen, " l e o r u i t s p r a k e n " doen, beproeven, of z i j u i t God z i j n (1 J o h . 4 : 1 ) * En i n d i e n dan Iemand,eon predikant of een p r o f e s s o r , e e n kerkerqad of oon synode, " t o t u l i e d e n komt on deze l o e r ( d . i , de l e e r van C h r i s t u s , de " l o e r " der S c h r i f t e n ) n i e t b r e n g t , ontvangt hom n i e t i n h u i s , on zegt n i e t t o t hem; weos gegroet ( d . i . woes welkom; 2 Joh, vs 1 0 ) . Maar dio "di;ra.alleor" moet verworpen words^n, Ts or dus een l e o r u i t s p r a a k van oon synode,dio afwijkt van do S c h r i f t , dan EISGHT d i e zelfde S c h r i f t vorvrerping van dio l o o r . En Jeder die aan d i e n e i s c h voldoet ejj d i e af'/\rijkonde l o o r verwerpt, BLIJFT DUS OP HET GELEGDE FUNDAMENT, B L I J F T DUS I N DE K E R K ! Terwijl i e d e r d i e een d e r g e l i j k e afvrijkende l o e r u i t s p r a a k NIET verwerpt, van h e t fundament a f - g a a t en D E R H A L V E D E K E R K VERLAAT, Doet con synodo oen van do S c h r i f t afwijkondo l e e r u i t s p r a a k , da» VERLAAT ZIJ daardoor hot fundament en heoff z i j opgehouden synode dor kerken t e z i j n , T/ySint daardoor hooft z i j do gomoonsohap met dio korken verbroken» Hot i s dan ook n i e t zoo, dat het opzeggen v n de gemoenschap met een synode i n z i c h zolf i s on ook z i j n MOET oon BREKEN van de k r r k . Maar wie met een afwijkondo "synode" n i o t langor gemoenschap oefenen w i l , omdat h i j b i j het fundament begeert t o b l i j v e n , d i e i s vjaarachtlg K E R K B O U W E R , Als vanzelf konrb nu de vraag op, wat daji "d(j l e o r van C h r i s t u s " i s . En hot aiitwoord moot l u i d e n : H i j , C h r i s t u s z e l f , i s de inhoud, met ^ 1 Z i j n weldaden van r o o h t v a a r d l g i n g on h e i l i g i n g , van geloof on wedergeboorte on hoorlijkmaking, Kortomj a l do weldaden van hot vorbond. Die s c h a t t o n worden ons in do S c h r i f t toegozogd» In de S c h r i f t spreekt C h r i s t u s t o t do kinderen van hot verbond van zoor h o o r l i j k e dingen. Dat Hij hun a l dio s c h a t t e n Rohenkon wil dat z i j da'^r (door Hem vorworven, rochten op hebben, d^t i s h o t , vrat z i j i n dn Sohri'fton b e l u i s t e r e n .

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Monday 1 January 1945

Vrijmakingsbrochures | 6 Pagina's

Wie verlaat de Kerk? - pagina 3

Bekijk de hele uitgave van Monday 1 January 1945

Vrijmakingsbrochures | 6 Pagina's

PDF Bekijken