Bekijk het origineel

Om u een duidelijk beeld te geven van onze ernstige pogingen om een minnelijke schikking… / Geref. Kerk (v) Enschede - pagina 3

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Om u een duidelijk beeld te geven van onze ernstige pogingen om een minnelijke schikking… / Geref. Kerk (v) Enschede - pagina 3

3 minuten leestijd

4 Om U een duidelijk \beeld fe geven van onze ernsiige pogingen om een minnelijke schikking ie ireffen mei de Synodale broeders, laien wij hieronder volgen een 3 ial voorsieilen, welke hierover zijn gedaan

De kerkeraden bovengenoemd besluiten ONS VOORSTEL AAN D E N KERKERAAD B I N N E N H E T V E R B A N D met inachtneming van bovenstaande tot het aangaan van de volgende overeenkomst. TOT HET AANGAAN VAN EEN Daarbij wordt verstaan onder : A C T E V A N COMPROMIS. Kerk buiten het verband: De Gereformeerde Kerk te Enschede buiten synodaal Enschede, 27 Jan. '45. verband. Aan den Raad der Geref. Kerken Kerk binnen het verband: De Gerefor(bmnen het best. Syn. verband), meerde Kerk te Enschede binnen synodaal te E N S C H E D E . verband. W e l E e r w . en Eerw. Heeren, In zijn vergadering van hedenmiddag is de Raad onzer Kerk gereed gekomen met de besprekingen van het bekende achttal punten, die basis vormden voor een voorloopige minnelijke schikking inzake de kerkelijke goederen. Als resultaat hiervan stelt hij U voor de volgende voorloopige overeenkomst aan te aaan : ACTE VAN COMPROMIS. De Raad van de Gereformeerde Kerk te Enschede (vrijgemaakt naar art. 31 K.O.) handhaaft ten volle zijn pretentie dezelfde Vx'ettige kerk te vertegenwoordigen die vóór 13 September 1944 bekend stond als .,De Gereformeerde Kerk te Enschede ", en handhaaft mitsdien zijn recht op alle kerkelijke goederen, gelden en fondsen, welke op 13 Sept. j.l. aanwezig waren. Evenwel is hij van oordcel een deel der goederen, gelden en fondsen vrijwillig te moeten afstaan aan de zich afgescheiden hebbende groep, die zich titans aandient als de Gereformeerde Kerk aangesloten bij het verband der Gereformeerde Kerken in Nederland, overeenkomstig zijn beshssing van 13 Sept. j.l. tot pondsponds-gewijze verdeeling.

Kerkelijke goederen: alle goederen, zoowel roerende als onroerende goederen, welke het eigendom waren van de Gereformeerde Kerk te Enschede op 13 Sept. 1944. Onderhouds- en reparatiekosten: zijn inclusief de kosten van rente en aflossing der obligatieleening, kosten van brand- en molestverzekering, straatbelasting der kerkelijke goederen, alsmede verwarming en verlichting der kerkgebou"wen. Vermogen : het vermogen toebehoorende aan de Geref. Kerk te Enschede op 13 September 1944. Schulden: zijn alle schulden en verplichtingen van de Gereformeerde Kerk te Enschede op 13 Sept. 1944. Art. 1. De verdeeling der kerkelijke goederen, gelden en fondsen aanwezig op 13 Sept. 1944 zal plaats vinden volgens het vcrhoudingscijfer 4 : 1 , waarbij 2 0 % toekomt aan de Kerk binnen het verband en 8 0 % aan de Kerk buiten het verband.

Art. 2, In dezelfde verhouding worden door beide Kerken de schulden gedragen. Indien eer der Kerken door derden voor een gezamenlijke schuld wordt aangesproken, is De Raad van (hier te volgen de andere Kerk verplicht, ook zonder zelf in een omschrijving van U w zienswijze in deze rechte te worden aangesproken, volgens haar kv/estie). vcrhoudingscijfer bij te dragen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1945

Vrijmakingsbrochures | 6 Pagina's

Om u een duidelijk beeld te geven van onze ernstige pogingen om een minnelijke schikking… / Geref. Kerk (v) Enschede - pagina 3

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1945

Vrijmakingsbrochures | 6 Pagina's

PDF Bekijken