Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Schriftbeschouwing.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Schriftbeschouwing.

De openbaring van Jezus Christus. III

5 minuten leestijd

De openbaring van Jezus Christus. III

Als Borg en Middelaar vertoont de Heiland zich hier aan Zijn volk, om aan Zijn bedrukte en bedroefde Gemeente te laten zien, wat Hij voor hen van den Vader verkregen heeft.

Wat is er dus te. verwachten, dat Christus zal openbaren voor de oogen van Zijn Gemeente?

Wat heeft Hij, als Middelaar Zijns volks, van den Vader ontvangen, om het aan Sion uit te deelen ?

Is het niet verzoening van hunne zonden, gerechtigheid, volkomen verlossing, eeuwig leven?

Is het niet behoudenis, bewaring, bescherming tot in eeuwigheid?

En ja — laat Satan dan brullen als een leeuw. Laat de wereld dan in beroering komen, laten de vorsten en de volkeren tezamen beraadslagen tegen den Heere, om Gods volk te benauwen en te verdelgen.

Laat Sion dan een volk zijn, elk oogenblik tot struikelen, tot hinken en tot zinken bereid. Bij allen strijd van binnen en bij alle vrees, die rondomme is, wil de Heiland zich dan aan Zijn Gemeente vertoonen met den eeuwigen schat vol heil, dien. Hij van den Vader voor Zijn Sion ontvangen heeft.

En o ja! dan staat héél het leven van Gods kind in het teeken van strijd en lijden en smart, maar dan is het eind van de historie ten slotte vol victorie, vol heil en zaligheid en vree, - door Hem, die dood is geweest maar nu leeft; die Satan, dood en hel heeft overwonnen; die aan al het recht Gods voldaan heeft en die als loon op Zijn volmaakten arbeid de heerlijkste beloften heeft ontvangen en " geen hooger vreugd kent, dan al de Zijnen onberispelijk voor te stellen aan den Vader.

Neen, van een openbaring, van onthullen, van naakt en open neerleggen van de toekomst van Sion tot victorie, zou geen sprake zijn, indien Jezus niet de Middelaar en Borg was, die van den Vader ontvangen heeft beloften des eeuwigen levens, voor een iegelijk die in Christus gélooven mag.

Maar nu de Heiland op aarde is gekomen en in alles voor Sion voldaan heeft, nu is er een openbaring des heils, die goddelijk rijk en heerlijk is, waarvan de Heiland, die verhoogd is'in den hemel, nu voor Zijn Gemeente op aarde wil spreken. In welke openbaring dan de ondergang van Satan en zijn rijk even zeker is, als de ingang in het hemelsch Kanaan'van gansch Sion.

Dat ligt ook in die woorden: „de dingen, die haast geschieden moeten." Door Christus' arbeid en door des Vaders beloften is alles verzekerd voor de toekomst. Alles gaat van dag tot dag, van jaar tot jaar naar Gods bestel om de wille van Christus' kruis en zoenverdiensten, Sion tot voordeel en satan en de wereld tot oordeel. Wat geschiedt, moet geschieden. Moet geschieden naar Gods ordinantie. En ziet, dat zal de Heiland nu toonen aan Zijn volk, dat hopen mag op heil.

Want zal naar Gods raad den goddelooze ramp op ramp treffen en in 't eind dood en verderf — aan welke bedreiging de goddelooze w«reld zich niet kan onttrekken — aan Gods gunst-en erfvolk zullen de beloften Gods, zoo vol zegening en zaligheid, vervuld worden, waarvan geen tittel of jota zal vallen.

Er is een heilig moeten in de geschiedenis. Alles naar Gods raad. .

En de Heiland zal nu aan Zijn Gemeente openbaren, dat strijd en moeite moet komen; dat Sion door veel lijden moet doorgaan; — maar wee! wee! wee! de goddelooze wereld, die den Heere zal tergen en Gods volk zal benauwen. Gods recht moet vervuld worden. Gods bedreigingen moeten worden volbracht. Vreeselijk! — want er staat geschreven: de toorn Gods zal .op hen blijven tot in eeuwigheid en zij zullen worden uitgeworpen in de buitenste duisternis, alwaar zal zijn weening der oogen en knersing der tanden.

Maar daarbij zullen Gods beloften voor Zijn gunst-en erfvolk niet falen. Ze zullen vervuld worden boven bidden en boven denken. In Christus is een goddelijke waarborg, dat er aan Sion niets zal worden achtergehouden. Krachtens Gods verbond, dat steunt in des Middelaars zoen-arbeid, is voor Sion een eeuwige heerlijkheid bereid en een hemelsche schat weggelegd, dien Christus nu zal ' toonen, zeggende: dat zal welhaast aan u vervuld worden.

Met wien spreekt de Heiland nu over de historie, die staat te gebeuren? We bemerken het, dat de Heiland het wil te kennen geven „aan Zijn discipelen" — en door die discipelen aan Zijn Gemeente van alle tijden en alle plaatsen.

Maar de Heiland wandelt dan ook hier in den middellijken weg en gebruikt Zijn apostel Johannes, den eenzamen balling van Patmos, om tot hem Zijn woorden te richten en aan hem de gezichten en teekenen te toonen, opdat déze dan weer de boodschapper zou zijn voor heel de Gemeente!

De eere van die Goddelijke openbaring valt dus aan Johannes te beurt en wel door middel van een engel.

De hemelsche troongeesten, die tot dienst uitgezonden worden om dergenen wil, die de zaligheid zullen beërven en die den Heere Jezus als. Hoofd en Heere hebben, worden hier dus gebruikt. Door hun dienst ziet en hoort Johannes, wat hij te boek stelt, en bijna alles wat verder geschiedt, gebeurt door hun bemiddeling.

Dat is om 's Heeren grootheid en de kleinheid van Johannes aan te geven, alsmede om aan 't geen gezegd en geopenbaard wordt des te meer waardigheid aan te brengen.

Christus ontvangt het dus van den Vader en geeft het aan Zijnen engel; de engel geeft het aan Johannes en deze brengt het over aan de dienstknechten des Heeren, levend in het midden van Christus' Kerke hier op aarde.

„Gewisselijk de Heere HEERE zal géén ding doen, tenzij Hij Zijne verborgenheid aan Zijne knechten, de profeten, geopenbaard heeft." Amos 3:7. .

Dit artikel werd u aangeboden door: de Gereformeerde Bond

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 januari 1910

De Waarheidsvriend | 4 Pagina's

Schriftbeschouwing.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 januari 1910

De Waarheidsvriend | 4 Pagina's

PDF Bekijken