Bekijk het origineel

Uit het kerkelijk leven.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Uit het kerkelijk leven.

6 minuten leestijd

Evangelisatie.

Onze oproep: naar de moderne provincies! is niet geheel ijdel geweest. Wat het precies worden zal weten we nog niet. En als we het wisten, zouden we het toch nog niet in het publiek zeggen.

Maar zoover is het nu wel, dat er een Commissie tot de zaken van de Gereformeerde Evangelisaties in de Ned. Herv. (Geref.) Kerk is samengesteld, bestaande uit 9 leden, zijnde: Ds. M. van Grieken, Voorz.; Ds. M. Jongebreur, Secr.; Ds. J. J. van Ingen, Penn.; Ds. Deur, Ds. Beekenkamp, Ds. Boonstra, Ds. de Bruin, Dr. Datema, Ds. Hupkes.

Deze Commissie heeft nu een en andermaal vergaderd en het kennelijk doel is, om de Gereformeerden in den lande op te wekken, naar Gods bevel, uit te gaan naar N.-Holland, Drente, Groningen enz.

De krachten moeten saamgetrokken worden. Saamgetrokken daar waar het 't meesl noodig is. Nog eens, hoe het precies zal gaan weten we nog niet.

Maar de Commissie is er; en de Commissie heeft zich voorgenomen om alles naarstig te onderzoeken en te overleggen — waarbij de Commissie aan allen, die in ons goede vaderland liefde voor de Waarheid hebben, vriendelijk vraagt: steun ons met uw gebed, met uw krachten, met uw geld.

Wij mogen onze talenten niet in een zweetdoek begraven. We moeten heind en ver heen met het zaad des Woords.

Helpt ons. Helpt ons allen. Er is nu een Evangel. Vereeniging, waaraan alle Gereformeerden in onze Herv. Kerk hun gaven kunnen toezenden.

Ds. J. J. van Ingen te Woubrugge is Penningmeester.

Weer een „modern"!

Zooals onze lezers misschien uit de kerkelijke berichten zullen weten, is de kerkelijke kwestie te Rijswijk (Z.-H.), na een meer dan tweejarigen strijd eindelijk opgelost.

Weer is er beroepen een „modern" predikant, nog wel door het lot; binnen korten tijd zal er dus weer de loochening van den Christus Gods van den kansel gehoord worden.

Het „Vrijzinnige Weekblad" schrijft hierover:

Het lot is Rijswijk gunstig geweest. Nadat, voor het doen van een keuze uit het bekende tweetal, de stemmen een paar keeren hadden gestaakt, moest de beslissing worden opgedragen aan het lot. En het lot wees aan, dat beroepen moest worden de heer P. L. L. Post, pred. te Wijdenes.

«Indien het lot gevallen was op den heer Broekers, den candidaat der orthodoxie, zou men van die zijde misschien herinnerd hebben aan Spreuken i6 vs. 33: »Het lot wordt in den schoot geworpen, maar het geheele beleid daarvan is van den Heer.« Nu zal men dat bijbelwoord wel laten rusten.

»En zoo is dus de campagne, die onder leiding van den consulent met niet altijd blanke wapenen gevoerd is, ten slotte toch mislukt, en de ijver der vrijzinnigen beloond.»

Aan den schrijver van bovengenoemd vrij hatelijk stukje willen we drie dingen opmerken:

1. dat Spreuken 16 : 33 in deze Kerkelijke „affaire" met al haar ellende en al haar droeve gevolgen juist onze eenige troost is. De wetenschap dat er niets „bij geval" geschiedt, doch dat alles, ook deze betreurenswaardige uitslag, staat onder hêt voorzienig bestel des Allerhoogsten, doet ons zwijgen en berusten;

2. dat de bewering over het „strijden met niet altijd blanke wapenen openbaar moet waar gemaakt en met bewijzen degelijk gestaafd moet worden, of anders blijft zij voor ons een ongehoorde verdachtmaking van een rechtzinnig Bedienaar des Woords;

8. dat de orthodoxen in Rijswijk zeker den moed niet zullen laten zakken, en met minstens even groeten ijver als de vrijzinnigen voor hun goed recht zullen blijven strijden.

Aan dit drieërlei antwoord willen wij nog toevoegen onzen wensch en onze bede, n.l. dat de voortgezette evangelisatie-arbeid te Rijswijk nu voortaan alleen in gereformeerden geest, overeenkomstig de belijdenis onzer Kerk moge gedaan worden.

De practijk van ons kerkelijk leven is de duidelijkste bevestiging van de waarheid van 's Heeren Woord, en de eenige mogelijkheid om onder den zegen des Heeren langzamerhand te komen uit het moderne moeras bestaat hierin, dat de prediking van het Woord en het onderwijs aan de jeugd geschiedt naar de gereformeerde waarheid onzer formulieren van eenigheid.

Hiervan zijn de bewijzen voorhanden!

Laten de broeders in andere evangelisaties maar eens op informatie uitgaan, en dan met het in Rijswijk bestaande evangelisatie-bestuur in kalm overleg treden.

Zijn er in Delft en in Den Haag, dus te rechteren te linkerzijde, geen predikanten te vinden, die hier zouden willen helpen?

En zouden onze vrienden te Rijswijk dan vrij uitgaan, als zij het op deze wijze niet beproefden? Wij hopen dat zij onze bede zullen ter harte nemen, te meer dat nu juist de tijd daarvoor is.

De Gezangen-kwestie.

In „de Geref. Kerk", orgaan van de Confessioneele Vereeniging wordt door Ds. Lingbeek van Spijk over de Gezangen-kwestie een enkel woord gezegd en meegedeeld hoe de Confessioneelen over het wél — of niet zingen van de gezangen oordeelen.

Hij zegt: „Van ouds waren er onder deleden der Confessioneele Vereeniging, zelfs meermalen in haar Hoofdbestuur, predikanten, die om welke reden dan ook, van de Gezangen geen gebruik maakten. In zoover zou men dus kunnen zeggen, dat de Confessioneele Vereeniging tegenover de Gezangen-kwestie geen bepaald standpunt heeft ingenomen."

Een enkele opmerking.

Er staat „van ouds waren er onder de leden der Confessioneele Vereeniging zelfs meermalen in haar Hoofdbestuur" enz. enz.

Waren. Maar ze zijn er niet meer. Althans niet noemens waard. Elk jaar minder in aantal. En in het Hoofdbestuur geen een meer. Afgaan der wateren.

Wat mannen als Dr. Hoedemaker, Eringa enz. hartelijk verheugen moet.

Wat de niet-gezangen zingende predikanten zijn „de afgescheidenen''' enz.

Er zijn dan ook Confessioneele Kerkeraden, die besloten hebben, dat een niet-gezangen zingende domine niet op den preekstoel mag komen. Waarom niet?

Zonder gezangvers op te geven kan men geen Evangelie-verkondiger zijn !!

En dat zeggen dan Gereformeerde mannen. Mannen die gestudeerd hebben. Mannen die de geschiedenis van onze Geref. Kerk van 1572—1807 kennen. Mannen die den geest van onzen Gezangbundel kennen. Mannen die weten wat er sedert 1807 in ons Vaderland is gebeurd. Mannen, die weten, dat er onder de huidige omstandigheden maar éen middel is, om saam te kunnen werken, n. 1. Gereformeerd gezinden in onze Herv. Kerk zich aansluiten bij de practijk onzer Gereformeerde Vaderen en niet anders zingen en laten zingen, dan de Psalmen Davids.

Niet de niet-gezangen zingende predikanten moeten ingaan in het doolpad van onzen Gezangen-bundel. Maar de Gezangen-zingende predikanten, die de Gereformeerde leer liefhebben, moeten om des beginsels wille uitkomen uit het doolpad, om samen te wandelen in den ouden, beproefden weg.

Dat is Gereformeerd!

Dan kan ook de ergernis worden weggenomen en de goede zaak in onze Kerk kan voortgang hebben!

Heel onze Gezangen-bundel is niet waard, dat er om zijnentwil trots het hoofd geboden wordt aan tal van bezwaren van principieelen en practischen aard.

Al de Gereformeerden scharen zich dan zoo spoedig mogelijk rond HET PSALMBOEK!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 juli 1910

De Waarheidsvriend | 4 Pagina's

Uit het kerkelijk leven.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 juli 1910

De Waarheidsvriend | 4 Pagina's

PDF Bekijken