Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kerk, School, Vereeniging.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Kerk, School, Vereeniging.

9 minuten leestijd

NED. HERV. KERK

Beroepen te Ouderkerk a.d. Amstel L. R. Aalbers te Barendrecht; te Aalst en te Bleskensgraaf D. J. Pott cand. te Zetten; te Dirksland J. Kraaij te Hasselt; te Nieuwenhoorn W. de Voogd van der Straaten te Abbenbroek; te Roozendaal (N, Br.) J. E. van der Pot te Beek; te Rottum G. H. J. Bonke cand. te Denekamp.

Aangenomen naar Kedichem H. W. Bloemhoff cand. te Noordbroek; naar Leiden J, C. L. Locher te Waspik; naar Zijderveld P. W. P. Ooms cand. te Oud-Alblas.

Bedankt voor Bameveld H. Japchen te Loon op Zand; voor Driesum S. RonnerteWaddingsveen; voor Oene P. Kuijlman te Lunteren; voor Middelharnis P. Kruijt te Gouderak; voor Eext en voor Hem H. W. Bloemhoff cand. te Noordbroek; voor Winschoten W. H. Roobol te Enschede.

GERBF. KERKEN.

Beroepen te Emmer Compascuum J. Kwak te Heerde; te Reeuwijk—Sluipwijk D. Chr. Karssen cand. te Amsterdam.

Anngenomen naar Spijkenisse G. H. de Jonge te Schamegoutum.

Bedankt voor Rotterdam C. Rullman te Utrecht; voor Amsterdam F, C. Meijster te Rotterdam; voor Lekkerkerk R. Brouwer te Haamstede; voor Leiden R. E. van Arkel te Soest.

CHR. GEREF. KERK.

Beroepen te Nieuwendam W. F. van de Kodde te Steenwijk.

Bedankt voor Amersfoort J. W. Polman te Hoogeveen.

— Zondag 24 Oct. 1.1. was het voor de N. H. Kerk te IJselmuiden een zeer gewichtige dag. De beminde herder en leeraar dier gemeente. Ds. P. Zandt, ging van haar scheiden.

Voor een schare, die het ruime kerkgebouw tot in alle hoeken vulde, zoodat geen zit-of staanplaats onbezet bleef en sommigen, wegens plaatsgebrek, terugkeerden, trad Z.Eerw. 's namiddags op. In zijn voorrede schetste spreker de kortheid en de wisselvalligheid van den tijd en uit 2 Cor. 1 : 18 en 19 nam hij aanleiding, om in zijn eigenlijke afscheidsrede te spreken over „het beeld eener gevallen wereld" over „het beeld Gods".

Op ernstige wijze behandelde de scheidende leeraar dit onderwerp en met aandacht en belangstelling werd dit gevolgd.

Aan het einde werden de bij zulke plechtigheden gebruikelijke toespraken gehouden.

Uit naam der gemeente en van den ring „Kampen" sprak de consulent, Ds. Tichelaar van Wilsum, woorden van dank en afscheid, op wiens verzoek gezongen werd Ps. 121 : 4.

Daarna sprak Ds. Koolhaas van Kamperveen namens zijn gemeente een woord van dank, voor het werk door Ds. Zandt in die gemeente, tijdens de vacature, verricht. Ten slotte sprak ouderling Jonker een woord van afscheid, op wiens verzoek nog gezongen werd Ps. 134:3.

Noode ziet IJselmuiden den geliefden predikant vertrekken. Moge de Heere hem ook ten zegen stellen in de gemeente Ede, waar hij Zondag a.s. zijn intrede hoopt te houden, na vooraf bevestigd te zijn door zijn ambtsbroeder aldaar, Ds. Van Boven.

Nog zij medegedeeld, dat met bovengenoemde predikanten aanwezig waren, Ds. Hielkema van Kampen, Ds. Oueré van Mastenbroek en Ds, Kraaij van Hasselt, onder het gehoor bevond zich ook de Burgemeester der gemeente.

Gezongen werd achtereenvolgens Ps. 89 : 3, Ps. 49 : 7, Ps. 74:2, 17, 19 en 20 en Ps. 138:4 en gelezen de 12 Artikelen des Geloofs en 2 Cor. 1.

— Ds. O. J. van Rootselaar, pred. der Ned. Herv. Kerk te Polsbroek, hoopt D. V. aldaar zijn afscheid te prediken Zondag 7 November en zijn intrede te doen te Bergschenhoek Zondag 14 November.

— Ds. E. Postma, Herv. pred. te Blaüwkapel, hoopt 12 November e.k. zijn vijftigjarig ambts-jubileum te vieren.

Z.Eerw. was predikant bij de Chr. Geref. Kerk te Geesteren, Breukelen, Kockengen, Medemblik en Opderdoes, en Beverwijk, daarna predikant te Maria-Hoorebeke (België), na coUoqium doctum door het P. K. te Utrecht Herv. predikant te Jutfaas 1890, Ameide en Tienhoven 1893, en sinds g Juni 1901 in zijn tegenwoordige gemeente.

— De predikant der Ned, Herv. Kerk te Groote Lindt (gem. Zwijndrecht), ds. W. de Leeuw, is naar de Rott. meldt, sedert enkele weken vrij ernstig ongesteld.

— Te Nieuwe Tonge is tengevolge van een beroerte op 84-jarigen leeftijd plotseling overleden Ds. M. IJ. Wentink, predikant der Ned. Herv. gemeente.

Ds. Wentink is op 2 December 1860 op zijn eerste gemeente gekomen te Kootwijk, Hij is bijna 55 jaar predikant geweest, waarvan mede enkele jaren te Loon-op-Zand, te Willemstad, te Berkel en te Prinseland, Te Nieuwe Tonge was hij bijna 35 jaar werkzaam, ,

ZEIST. De stemming voor 8 gemachtigden in het Kiescollege werd alhier met spanning tegemoet gezien. Er moesten 6 gereformeerden aftreden en 2 ethischen. De uitslag is geweest, dat gekozen zijn 4 geref, en 4 candidaten der kiesvereeniging „het Evangelie" (eth.-orth.) Voor de voorstanders der geref. richting is deze uitslag verblijdend als men bedenkt, dat zij het vorige jaar bij de stemming in October geen hunner candidaten herkozen zagen. Jammer, dat sommigen de beteekenis van een verkiezing nog niet voldoende inzien. Was er een stemgerechtigde der gereformeerden meer opgekomen, dan hadden zij nog één plaats meer veroverd. Over 't geheel was er echter bij de onzen veel belangstelling, ijver en trouw.

De verhouding in Kerkeraad en Kiescollege te zamen, is thans 32—13.

Handelingen der Synode. De Secretaris der Algemeene Synode bericht, dat de Handelingen der Synode van 1915, met de Bijlagen, zijn verzonden. De prijs is bepaald op f 7.50.

Vergadering der Synode. Donderdag 4 November a.s. zal een buitengewone vergadering van de Algemeene Synode worden gehouden.

— In het Universiteitsgebouw te Groningen zullen voor hoogleeraren en studenten Academiepreeken gehouden worden. Daartoe zullen als sprekers optreden : Ds. P. J. Molenaar te den Haag, Prof. Dr. A. van Veldhuijzen te Groningen, Dr. H. T. de Graaf te Sneek, Mr. Ds. Moltzer te Hilversum, Dr. H. K Roessingh te Boskoop, Ds. J. C. van Dijk te Roozendaal.

Kerkelijke verkiezing. Bij de in den Briel plaats, gehad hebbende stemming voor leden van het Kiescollege der Ned. Herv. Kerk werden 402 stemmen uitgebracht (er zijn 439 stemgerechtigden). De uitslag is, dat met1i stem meerderheid van de 9 candidaten 7 rechtzinnigen en 2 vrijzinnigen gekozen zijn. De meerderheid van het Kiescollege blijft dus rechtzinnig

— Bij de te Kampen gehouden verkiezing voor 16 leden van het Kiescollege der Ned. Herv. Gem. hebben de candidaten van de streng orthodoxe kiesvereeniging „Onze Belijdenis" de overwinning behaald over de gematigd orthodoxe kiesvereeniging „Ernst en Waarheid". De vrijzinnigen namen aan deze verkiezing geen deel.

Ineensmelting.  Men schrijft uit Schoonhoven aan de Rott.

„Nadat reeds herhaalde malen vergeefsche pogingen waren aangewend, om tot ineensmelting der Geref. Kerken A en B alhier te komen, is het eindelijk deze week gelukt, om tot overeenstemming te komen, terwijl een goede vorm is gevonden voor de combinatie van de Kerken van Schoonhoven en Willige Langerak. Er ontbreekt nog alleen de goedkeuring der classis Gouda, om de ineensmelting tot een feit te doen worden".

Vervroegd voorschot op Rijksbijdragen aan Bijzondere Lagere Scholen. Bij Kon. Besluit van 5 October (St.bl. 421) is bepaald:

Met afwijking van het bepaalde bij art. iibis van het Kon. Besluit van 13 Nov. 1905 (St.bl. 303 en van 1910 No. 153), kan door den Minister aan het bestuur van de Bijzondere Lagere School, hetwelk heeft doen blijken aanspraak te zullen maken op Rijksbijdrage, bedoeld in art. 59 der Wet op hef L, O. over 1915 en dat, naar het oordeel van den Minister, dringend behoefte aan kasgeld heeft, een vervroegd voorschot op die Rijksbijdrage worden verleend tot een bedrag van ten hoogste 60 pet, van de laatstelijk aan dat bestuur toegekende Rijksbijdrage, indien dat bestuur een daartoe strekkend verzoek aan dien Minister indient en zich daarbij bereid verklaart tot terugbetaling van hetgeen eventueel bij voorschot te veel mocht worden genoten, voor de nakoming van welke verbintenis twee door den Minister goed te keuren borgen behooren te worden gesteld, In dat verzoekschrift behoort te worden vermeld het bedrag der laastelijk toegekende Rijksbijdrage, het bedrag van het verlangde vervroegde voorschot, zoomede waarom en in hoeverre dringend behoefte aan kasgeld bestaat.

Indien het een School betreft, welke voor de eerste maal aanspraak maakt op Rijksbijdrage, wordt het vervroegde voorschot berekend over het vermoedelijk bedrag der Rijksbijdrage over het jaar 1915,

Bedoeld voorschot wordt bij de uitbetaling van het juiste bedrag der Rijksbijdragen, waarop het Schoolbestuur overeenkomstig de bepalingen van art, 59 der L. O.-Wet over het jaar 1915 aanspraak heeft, in mindering gebracht.

Dit besluit treedt in werking op heden 25 October.

Jubileiim. Op 1 Nov. e.k. zal de Chr. school te Waarder 25 jaren bestaan. Zij zal dat feit, in verband met de tijdsomstandigheden op eenvoudige wijze herdenken, zegt de Ned. Schoolraad. Het moderamen van den Schoolraad voor de Scholen met den Bijbel heeft als naar gewoonte, ter bevordering van een goeden gang van de school-zaken, aan de Schoolbesturen die bij den Schoolraad zijn aangesloten, een reeks den Schoolraad ten dienste staande inlichtingen verstrekt. Uit de circulaire nemen we hier enkele mededeelingen over; voor het overige zij de nota in aller aandacht aanbevolen, vooral ook hetgeen opgemerkt wordt over de activiteit van sommige besturen. Den loden Juni j.l. b.v. zond het Moderamen aan 65 besturen van Scholen met den Bijbel, waarvan het hoofd opgeroepen was voor militaire dienstplichten een circulaire met 5 vragen, uit welker antwoorden een rapport zou samengesteld worden, ten einde voor hen een korter of langer verlof te verkrijgen. Slechts 48 Schoolbesturen voldeden aan het verzoek. Waarom lieten de andere 17 besturen niets van zich hooren ?

Een andere, meermalen gehoorde klacht is, dat de Algemeene Vergaderingen van den Schoolraad, die juist betrekking hebben op schoolzaken, door weinig Schoolbesturen worden bijgewoond — en dat enkele Schoolbesturen alleen het hoofd hunner school tot afgevaardigde benoemen.

Dat het behartigen der belangen van de Scholen met den Bijbel en van hare onderwijzers, zoowel bij de Regeering als op andere wijze, voor den Schoolraad een voorwerp van aanhoudende zorg is, blijkt ook uit het verzoek van den Schoolraad aan de Regeering om ook dit jaar een vervroegd voorschot te verleenen aan hulpbehoevende scholen; om een korter of langer verlof aan de gemobiliseerde hoofden der scholen, door wier afwezigheid het onderwijs ten ernstigste geschaad werd, en uit de ingestelde enquête bij de besturen van 1151 Scholen met den Bijbel, om opgave van de namen der nog in mobilisatie zijnde onderwijzers en van de namen der onderwijzers, die aan diezelfde school voor den Landstorm zullen vlorden (zijn) opgeroepen, met het doel om verlof aan te vragen voor een der nog in mobilisatie zijnde onderwijzers.

De Regeering heeft de aanvrage om eenvervroegd voorschot wederom toegestaan. Men kan het dus zoo noodig terstond aanvragen en verzuime vooral niet om de reden te vermelden, waarom het vervroegd voorschot wordt aangevraagd.

Dit artikel werd u aangeboden door: de Gereformeerde Bond

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 oktober 1915

De Waarheidsvriend | 4 Pagina's

Kerk, School, Vereeniging.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 oktober 1915

De Waarheidsvriend | 4 Pagina's

PDF Bekijken