Bekijk het origineel

Leestafel.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Leestafel.

3 minuten leestijd

Jaarboek voor de Nederlandsche Hervormde Kerk onder redactie an H. C. Briët en G. J. van der Plien Jr., 6de jaargang. Uitgave : Nauta en Co., Zutpihen 1922.

De samenstellers zeggen, dat zij de overtuiging hebben dat dit Jaarboek zijn plaats zal behouden en een steeds grootere izal innemen. Wij gelooven dat ook. Vooral omdat het zonder veel pretensiies komt en tegelijk zoo eenvoudig, duidelijk, degelijk en volledig is. Wat duidelijk is de beschrijving van Bestuur en Beheer onzer Kerk, met 'het belangrijkste uit de Reglementen er bij aangehaald ! Wat degelijik is het jaaroverzicht, weer geschreven door den oud-secretaris van de Synode ds. J. Knottenbelt. Hoe overzichtelijk en nauwkeurig is de lijst van besturen en de opgaven der gemeenten, met tal van bizonderheden. Hoe gezellig dat interieur van Zutphen's Groote of St. Walburgskerk en hoe aardig om weer portretten te vinden dèar waar overleden collega's worden 'herdacht en jubileerende collega's gefeliciteerd.

Wij kunnen niet anders dan dit mooie, practische, echt-Hervormde predikantenboek, dat tegelijk jaarboek voor onze Herv. Kerk is, hartelijk aanbevelen, nu het voor de 6de maal verschenen is.

In elk ex. ligt een kaart waarop de samen stellers — aan 't adres van ds. G. J. van der Flier te Ootmarsum — bij gelegenheid gaarne verbeteringen en aanvullingen ontvangen.

Nieuwe Bijbel-uitgave.

Naar wij vernemen zal er bij den Uitgever J. H. Kok te Kampen weldra weer een zeer belangrijke uitgave het licht gaan zien.

In den loop van het vorige jaar heeft de 'heer Kok een conferentie gehad met de Geref. Professoren, en 'het resultaat daarvan is 'geweest, dat besloten werd tot de uitgave van een „Korte v e r k '1 a r i n g der Heilige Schrift met nieuwevertal i n g" toewerkt door en onder Redactie van prof. dr. G. Chr. Aalders, dr. C. van Gelderen, dr. S. Greydanus, dr. G. W. Grosheide, dr. A. Noordtzij, dr. J. Ridderbos, en met medewerking van andere Geref. Theologen.

Met bekwamen spoed is de atibeid begonnen, zoodat thans reeds het eerste deeltje is afgedrukt om weldra het licht te zien.

Dit eerste deel is : D e P r o f e e t J e s a-j a, opnieuw uit den grondtekst vertaald en verklaard door dr. J. R i d de rto o s. Eerste deel. Hoofdst. 1—39.

De 'bedoeling van deze grootsche uitgave is allereerst om ons Gereformeerde volk een geheel nieuwe vertaling te geven, maar voorts om door een korte en bovenal practische en practica Ie verklaring en toelichting ons volk te dienen. Het wordt dus geen zuiver wetenschappelijke, maar bovenal een practische arbeid, waarvan ieder, ook géén wetenschappelijk mensch, kan genieten.

Met het oog daarop zullen de boekjes niet te groot worden, maar in handig formaat het licht zien, gebonden in een slap linnen bandje. De druk is compres, maar zeer duidelijk, het papier is van zeer goede kwaliteit, en alles is er op aangelegd om alle luxe te vermijden, opdat de prijs zoo laag mogelijk gesteld kon worden.

Het tweede werk dezer uitgave zal een boek van het Nieuwe Testament bevatten ; en zoo zullen D.V. geleidelijk de verschillende Bijbelboeken het licht zien.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 maart 1922

De Waarheidsvriend | 4 Pagina's

Leestafel.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 maart 1922

De Waarheidsvriend | 4 Pagina's

PDF Bekijken