Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

HUISCATECHISATIE

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

HUISCATECHISATIE

5 minuten leestijd

De schepping.
A. De Geestelijke wereld.
(De Engelen).
1. Vraag: Wie behooren tot de voornaamste schepselen Gods, behalve de menschen?
Antw.: De engelen, die geschapen geesten zijn. Ps. 104 vers 4: „Hij maakt Zijne engelen geesten". (Col. 1 vers 16).
2. Vraag: Wat zijn engelen?
Antw.: Engelen zijn troongeesten, die in den hemel voor Gods aangezicht staan, Hebr. 1 vers 14: „Zijn zij niet allen gedienstige geesten, die tot dienst uitgezonden worden om dergenen wil, die de zaligheid beërven zullen".
3. Vraag: Wanneer zijn de engelen geschapen?
Antw.: Wat wij weten aangaande de engelen weten we uit Gods Woord. En de Heilige Schrift leert ons, dat God alle geschapen wezens in 6 dagen heeft voortgebracht „alzoo werd volbracht de hemel en de aarde en al hun heir". (Gen. 2 vers 1). Waarschijnlijk heeft de Heere op den eersten dag de engelen, als het heir des hemels, geformeerd, daarna schiep Hij de aarde met alles wat er op is. Als we bij Job lezen, dat de Heere gezegd heeft: „Waar waart gij toen Ik de aarde grondde — toen de morgensterren te zamen vroolijk zongen en alle de kinderen Gods juichten" (38 vers 4 en 7), dan verstaat men gewoonlijk, dat hier bedoeld wordt, dat de engelen, als schepselen Gods, hebben gejuicht toen de aarde werd gegrondvest. („Kinderen Gods" kan hier niet beteekenen menschen, want die waren er nog niet toen de Heere de grondvesten der aarde stelde met majesteit.
4. Vraag: Hebben de engelen vleesch en bloed?
Antw.: De H. Schrift leert ons, dat de engelen geschapen, geestelijke wezens zijn zonder lichaam. (Ps. 104: 4 ; Hebr. 1: 14 ; Luc. 24: 9). Toch verschijnen ze op aarde in lichamelijke gedaante b.v. aan Abraham als mannen (Gen. 18 vers 2) en bij het graf van Jezus als jongelingen. (Marc. 16: 5). Maar hoewel ze een menschelijk lichaam, een menschelijken verschijningsvorm hebben aan genomen en b.v. kunnen eten en drinken, zoo missen ze de menschelijke natuur.
5. Vraag: Is er onderscheid tusschen de schepping van de engelen en de schepping van den mensch?
Antw.: God heeft de groote menigte van engelen één voor één en tegelijk in het volle aantal geschapen, heel anders dan geschied is met den mensch. De engelen zijn niet uitgegroeid in aantal door geboorte uit één engelenpaar, van onderscheiden geslacht; en zoo zijn de engelen ook niet door geslachten en families aan elkaar verbonden. Onder de engelen heerschen gansch andere verhoudingen dan onder de menschen. God bestuurt hen niet verbonds-gewijze, zooals Hij doet met Adams geslacht en zoo is 't ook te verklaren, dat die val van iederen engel beslist voor ieder afzonderlijk, terwijl nu ook het lot van de gevallene engelen voor eeuwig onherroepelijk beslist is.
6. Vraag: Zijn al de engelen goed geschapen en goed gebleven?
Antw.: Alles wat God geschapen heeft was zéér goed. Dat geldt ook van de engelen. Van den beginne zijn geen booze geesten geweest. De dualistische wereldbeschouwing, n.l. dat er van den beginne tweeërlei geesten, goede en booze geesten, zijn geweest, huldigt de christen niet. Maar al spoedig na de schepping is een deel, door hoogmoed, van God afgevallen en door dien moedwilligen afval zijn zij duivelen geworden en geworpen in de hel. 1 Tim. 3:6; 2 Petr. 2:4; Joh. 8 : 44 ; Judas vers 6.
7. Vraag: Wat leert ons Art. 12 Ned. Geloofsbelijdenis aangaande de schepping en den val der engelen?
Antw.: Art. 12 Ned. Geloofsbelijdenis zegt: „Hij heeft ook de engelen goed geschapen, om Zijne zendboden te zijn en Zijne uitverkorenen te dienen; van welke sommigen van de uitnemendheid, in dewelke hem God geschapen had, in 't eeuwig verderf vervallen zijin en de anderen door de genade Gods in hunnen eersten staat volhard hebben en staande gebleven zijn. De duivelen en booze geesten zijn alzóó verdorven, dat zij vijanden van God en van alles wat goed is, zijn; naar al hun vermogen als moordenaars loerende op de Kerk en een ieder lidmaat van die, om alles te verderven en te verwoesten door hunne bedriegerijen; en zijn daarom door hunne eigene boosheid veroordeeld tot de eeuwige verdoemenis, dagelijks verwachtende hunne schrikkelijke pijnigingen.
Zoo verwerpen en verfoeien wij, dan hierin de dwaling der Sadduceën, welke loochenen dat er geesten en engelen zijn; en ook de dwaling der Manicheën, die zeggen, dat de duivelen hun oorsprong uit zichzelven hebben, zijnde uit hunne eigene natuur kwaad, zonder dat zij verdorven zijn geworden".
8. Vraag: Is de val der engelen spoedig na de schepping geschied?
Antw.: Ja, want de duivel wordt genoemd de menschenmoorder van den beginne. Joh. 8 vers 44: „Gij zijt uit den vader den duivel en wilt de begeerten uws vaders doen. Die was een menschenmoorder van den beginne en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem". Ook wordt de mensch aanstonds gewaarschuwd den hof te bewaren, waarmee waarschijnlijk toch wel in verband staat de inval van den booze tot verleiding en tot verdelging van hetgeen God goed geschapen had op aarde.
9. Vraag: Hoe hebben wij ons te stellen tegenover de duivelen?
Antw. : Wij hebben ons te sterken in Jezus Christus, Die die werken des duivels verbroken heeft. De waarschuwhing en het vermaan der Schrift voor den christen is: „doet aan de geheele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben den strijd niet tegen vleesch en bloed, maar tegen de Overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht" (Efeze 6: 11, 12). (Wordt voortgezet).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 december 1925

De Waarheidsvriend | 4 Pagina's

HUISCATECHISATIE

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 december 1925

De Waarheidsvriend | 4 Pagina's

PDF Bekijken