Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

STAAT EN MAATSCHAPPY

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

STAAT EN MAATSCHAPPY

5 minuten leestijd

De voorbereidende maatregelen

„De Standaard" vestigt er de aandacht op, dat over een paar weken het laatste parlementaire zittingsjiaar van de tegenwoordige Tweede Kamer begint ; het jaar, dat tevens de verkiezingsactie voor de saamstelling eener nieuwe Tweede Kamer brengt. En ons tegenwoordig kiesstelsel brengt mee, dat men reeds lang te voren een aanvang moet' maken met de voorbereiding der verkiezingen, met wat aan de eigenlijke actie dient vooraf te gaan. Eigenlijk — zegt „De Standaard" — i s men bij ons met die voorbereidingen reeds aangevangen. Want eind Juli heeft reeds een eerste samenspreking plaats gevonden tusschen gedelegeerden uit , de onderscheidene kieskringen met den Voorzitter van het Centraal Comité, den heer H. Colijn, en een drietal andere daarvoor door het Centraal Comité aangewezen personen.

Die bespreking was van de grootste beteekenis, omdat de meest vooraanstaande mannen van onze Antirevolutionaire Partij, waaronder zoovele stoere werkers, uit alle oorden des lands naar Den Haag gekomen, de zaken van de aanstaande verkiezingscampagne, ook de kwestie van de candidatenlijsten, onder de oogen hebben gezien en met elkaar besproken.

Nu zal einde der maand September ons Centraal Comité bijeen komen om een c o rice p t-program van Actie vast te stellen en een voorstel te ontwerpen inzake de andidaatstelling. Dan bespreken de Kiesver. eenigingen deze gewichtige dingen in October of in de eerste helft van November, waarna in de tweede helft van November het Centralen-Convent een v o o r 1 o o-pige beslissing aangaande de beide genoemde voorstellen moet nemen.

Tusschen 15 October en 15 November is er dus werk aan den winkel voor onze |^ plaatselijke Antirevolutionaire Kiesvereeni-j" i. gingen, en nu zouden we zoo gaarne willen dat uit het'midden van onze Hervormd-Antirevolutionairen — en er zijn er gelukkig velen — aan deze dingen eens volle aandacht werd-geschonken en dat onze' Hervormd-Antirevolutionairen eens flink, daadwerkelijk, meeleefden en meewerkten, opdat ook met hun hulp deze dingen zoo goed mogelijk kunnen geregeld worden.

In onze Antirevolutionaire Partij is een ernstig streven bij allen om met de 'Hervormden rekening te houden, maar dan moeten de Hervormden ook meewerken nu er werk te verrichten is. Wè moeten niet alles overlaten aan anderen en we moeten niet goed vinden dat anderen het werk verrichten, offers brengen, moeite en zorg dragen, terwijl wij niets doen. .''.

Door zelf daadwerkelijk mee te doen, komen ook fünke Hervormde mannen naar voren, die we voor Gemeenteraad, Provinciale Staten en Tweede Kamer kunnen gebruiken, en we zijn er van overtuigd dat heel de Antirevolutionaire Partij daarover zich zal verheugen.

Laten we hierbij niet op schreÊuwetSi'en onruststokers, op wispelturige en rumoerige figuren achi geven, want dan komt er niets van terecht, noch van het werk, noch van den zegen voor land en volk. Maar laat ons als kloeke mannen de handen inéén slaan en ons geven voor het werk, dat onze aandacht ten volle waard is en dat verdient dat wij er onze beste krachten en onzen^ kostelijken, tijd voor geven ; ook ons geld straks ; ' en bij voortduring onze liefde en ons gebed.

* Het Volkspctitionnement.

Verwacht wordt, dat de Unie-collecte, welke in deze weken overal staaft gehouden te worden, een jubileum-collecte, en dus een extra goede en bizonder hooge collecte zal worden, „'k Zal gedenken hoe voor dezen, ons de iHeer' heeft gunst bewezen" zingt de christen, die bij de dingen leeft. En dan komt ook het offer ! Het offer der liefde en der dankbaarheid.

Ja, de Heere heeft onder ons groote dingen gedaan, op het terrein van het Christelijk Onderwijs, dies zijn we verblijd. Wil men bij gelegenheid van de Unie-_collecte, of bij gelegenheid van spreekbeurten, die .overal gehouden worden, tot herdenking van hetgeen vóór 50 jaren' is geschied, • een geschikt boekje verspreiden, dan leent zich daarvoor uitnemend het boekje van ds. J. C. Rullmann : „Het Volkspctitionnement van 1878". Bij den secretaris der Unie „Een School met den Bijbel" mr. J. Terpstra, Sweelinckstraat 39, Den Haag, is het te verkrijgen.

De komende Dep utaten vergadering.

, De Deputatenvergadering der Antirevolutionaire Partij zal D.V. het volgend jaar den 3den „ApriF gehouden worden.

•»Dat die datum gekozen werd — schrijft .i„De Standaard" — heeft een bijzonde, re oorzaak.

Dien dag toch zal het juist 50 jaar geleden zijn dat de eerste Deputatenvetgadering gehouden werd.,

Onze toogdag in 1929 zal dus tevens een feest-, een jubileumdag zijn. ' • Toen en dan. ' , ,

Toen 28 afgevaardigden, op die; -eerste vergadering. sreaderinff. •"isësm^hséisii': ^^S^sp-ïiswafiji

En 50 jaar later ? -

Op 3 April 1929. Het laat zich begrijpen dat het C. C. de vraag in overweging heeft genomen of het .geen aanbeveling zou verdienen ditmaal het werk over twee dagen te verdeden. Een dag voor de zuiver zakelijke behandeling van wat moet worden beslist — een vergadering dan alleen door stemhebbende afgevaardigden bij te wonen — en een tweede dag voor eert breedere bijeenkomst, waar dan de Deputatenrede zou worden gehouden en, met 't oog op het bijzondere van deze Deputatenvergadering, nog andere sprekers het woord zouden kunnen voeren.

De moeilijkheid is alleen, een zaal te vinden waar alle belangstellenden'ondergebracht kunnen worden. Tivoli-baarde reeds in 1925 moeite en de Deputatenrede moest toen in een ander gebouw voor de tweede maal uitgesproken worden. Dat kon toen, omdat hij, die de Deputatenrede. hield, niet tevens leider der vergadering was. Maar ditmaal zal dit, zoo de Heere wil, weer één en dezelfde persoon zijn en dan levert het t.weemaal spreken bezwaren op.

Misschien zou het Paleis voor 'VolkS-^ vlijt te Amsterdam, waar in 1897 het 25jafig jubileum van „De Standaard" gevierd werd, uitkomst kunnen bieden. Maar hoe dan ook, 3 April 1929 hopen we onzen grooten toogdag te houden, om den Rotssteen onzer sterkte lof en dank te brengen voor den wasdom, ons im deze 50 jaren geschonken ; om ons in te denken in den weg, dien de'Heere ons al dien tijd heeft doen gaan«.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 augustus 1928

De Waarheidsvriend | 4 Pagina's

STAAT EN MAATSCHAPPY

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 augustus 1928

De Waarheidsvriend | 4 Pagina's

PDF Bekijken