Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

KERKELIJKE RONDSCHOUW

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

KERKELIJKE RONDSCHOUW

5 minuten leestijd

Formulier z

te gebruiken bij het doen z

van v k

Openbare Belijdenis des Geloofs In 't midden van de Gemeente van Christus. m k

Geliefden in onzen Heere Jezus Christus, Gij zijt hier verschenen, met elkaar en ieder persoonlijk, om voor God en Zijne heilige gemeente belijdenis te doen van uw geloof in God, den Vader, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, Zijnen eeniggeboren Zoon, onzen Heere, en in den Heiligen Geest, in welken driemaal heiligen .Naam , des Heeren gij als kind, in Gods verbond en Zijne gem.eente begrepen, gedoopt zijt. (Of, zoo dat in uw jongheid is nagelaten, gij op uw nadrukkelijk verzoek nu gedoopt zult worden). b m n — m o

Alzoo staande in het midden van de gemeente betuigt gij, na ontvangen onderricht in ÓQ Schriften, dat gij, in zonden ontvangen en geboren, van nature kinderen des toorns zijt, zoodat gij in het rijk van God niet kunt komen, tenzij gij van nieuws geboren zijt.

Daarbij geloovende en belijdende, dat God de Vader met ons een eeuwig verbond der genade heeft opgericht, en ons tot Zijne kinderen en erfgenamen wil aannemen, verzekerend, dat Hij ons uit louter genade in Christus Jezus, Zijnen Zoon, wil wasschen en reinigen van onze zonden, ons in de gemeenschap Zijns doods en Zijner wederopstanding inlijvende, alzóó dat wij in Christus van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Waarbij de belofte des Vaders en des Zoons is, dat de Heilige Geest bij ons wil wonen, om ons tot lidmaten van Christus te heiligen en ons dan toe te eigenen, hetgeen wij in Christus hebben, n.l. de afwassching onzei zonden en de dagelijksche vernieuwing onzes levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. m b a d b m g t h te n tr la b d v k

Staande nu in die belijdenis in het midden van Christus' Kerk, die gebouwd is op het fundament der Apostelen en Profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is, zijt gij nu hier verschenen, om u te verplichten tot de nieuwe gehoorzaamheid, om volgens uwen Doop dezen eenigen God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aan te hangen, te betrouwen en lief te hebben van ganschef harte, van ganscher ziele, van d h d m g to dWb ganschen gemoede en met alle krachten, de v/ereld te verzaken, onze oude natuur te dooden en in een godzalig leven te wandelen, ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus Christus, die het einde en de vervulling der Wet is voor een iegelijk, die in Hem gelooft.

Opdat het dan openbaar worde, dat gij niet uit gewoonte of bijgeloovigheid, maar met oprecht begeeren des harten, tot deze ure van openbare belijdenis des geloofs gekomen zijt, niet anders begeerende dan als lidmaten van Christus' gemeente te wandelen en bij Woord en Sacramenten getrou-> .v te zijn aan uwe roeping, zult gij van uwentwege op de volgende drie vragen ongeveinsdelijk antwoorden :

De drie belijdeni s-v ragen :

1. Belijdt gij te gelooven in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hem.els en der aarde, en in Jezus Christus, Zijnen eeniggeboren Zoon, onzen Heere, en in den Heiligen Geest ?

2. Zijt gij des zins en v/illens bij deze belijdenis door Gods genade te volharden, de zonde te verzaken, de heiligmaking, welke in Christus is, na te jagen en uwen Heiland in voorsp.oed en tegenspoed, in leven en sterven, getrouw te volgen, gelijk aan Zijne ware belijders betaamt ?

3. Belooft gij naar deze belijdenis tot de uitbreiding van Gods Koninkrijk in het algemeen en tot den bloei van de Nederlandsche Hervormde Kerk in het bizonder, in gehoorzaamheid aan Gods Woord en met opvolging der Kerkelijke ordeningen, naar uw vermogen volijverig mede te werken, stoffelijk en geestelijk uwe gaven blijmoedig offerend den Heere ?

Wat is daarop uw hoorbaar antwoord?

Toespraak :

De Vader der barmhartigheid, die u door Zijne genade tot deze goede keuze geroepen heeft, bevestige uw geloof en sterke uwe liefde, opdat gij als getrouwe getuigen van Jezus Christus moogt leven en straks in uwen Heiland en Zaligmaker moogt ontslapen, om dan eeuwig bij God te zijn!

Amen.

Zingen : Psalm 134 vers 3.

Doopen (die nog niet gedoopt waren, op grond van hun afgelegde geloofsbelijdenis)

Zingen : Psalm'87 vers 4.

Wij bieden bij vernieuwing, met enkele kleine wijzigingen, dit concept-Formulier aan, in de hoop dat predikanten het zullen kunnen en willen gebruiken straks bij gelegenheid van de bevestiging der nieuwe lidmaten.

I> at w-ij voor* Hic plechtige UIC van UpCllbare belijdenis geen Formulier hebben, is een leemte in onze liturgie. En nu vleien wij ons volstrekt niet met de gedachte, dat het ons gelukt is een zoodanig Formulier nu te kunnen geven, dat algemeen naar genoegen zal zijn. Maar wanneer we ons aan een dergelijk Formulier konden wennen, oodat het onder ons gebruikelijk werd niet onder Formulier de plechtige handeling te errichten, dan zouden we ook wel met elkander tot de vaststelling van zoo'n Forulier kunnen komen, waarbij we van elanders op-en aanmerkingen — ter veretering gegeven — kunnen gebruik aken.

Formulier en Vragen worden dus bij verieuwing ter overweging aan de broederen ook buiten den kring van den Gereforeerden Bond natuurlijk — aangeboden 1 Voor bespreking in de pers houden we ns weer aanbevolen !

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 maart 1929

De Waarheidsvriend | 4 Pagina's

KERKELIJKE RONDSCHOUW

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 maart 1929

De Waarheidsvriend | 4 Pagina's

PDF Bekijken