Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

STAAT EN MAATSCHAPPIJ

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

STAAT EN MAATSCHAPPIJ

6 minuten leestijd

Staatsarmenzorg.

(Slot).

Wij zouden in ons slotartikel nog iets zeggen over de uitvoerbaarheid van het stelsel van den leider van de Staatkundig Gereformeerde Partij, die de ouden, zieken, invaliden en werkloozen beschouwt als armen, voor wier verzorging allereerst de kerkelijke-en particuliere instellingen en overigens de Overheidskassen zijn aangewezen,

•Dat .de laatsten het leeuwendeel der kosten zullen hebben te idragen, hebben wij reeds in den breede aangetoond.

Alvorens wij eohter over de f i n a n c i-eele uitvoerbaarheid eenige opmerkingen willen maken, dienen wij een enkel woord te zeggen over de p r a c t i-sche uitvoerbaarheid.

De vraag, die reeds onmiddellijk moet worden gesteld, is deze : hoe zal in het stelsel van ds. Kersten de verzorging moeten plaats hebben van hen, die de middelen tot levensonderhoud missen en in het geval verkeeren, dat zij niet tot eenige Kerk behooren ?

Deze menschen te dwingen om zich bij een Kerk aan. te sluiten, gaat natuurlijk niet. Dit zal ook ds. Kersten niet willen.

Maar hoe dan deze personen te helpen ?

Voor hen deugt het stelsel-Kersten niet.

Of zullen zij voor ihet bekomen van hulp tijdelijk bij eenige Kerk moeten worden ondergebracht ?

Op deze vraag weten wij het antwoord niet te geven.

Evenmin hebben wij er een duidelijk berip van, hoe het bij de Kerk zal moeten oegaan, wanneer het diaconaat zich met e nooden en behoeften der duizenden zal ebben bezig te - houden, die zich als aren, zieken, invaliden en werkloozen koen aanméldè'^^WS^f^S^'^^^^: l l d d v r

Een heirlegef van'diikehert M dan. moeen beschikbaar zijn om de verzorging ter and té nemen en daarnaast nog weer en menigte van deze diakenen bij de hand oeten zijn om toezicht en controle uit te efenen. v v l t

Hoe de plaatselijke Kerk, in de groote geeenten, de .honderden diakenen voor zulk en arbeid bereid zal, ; vinden, is óns een raadsel, • •!: ^Sefe; ^»H S t

Bij eene ' kleine kerkelijke gezindte, als waartoe ds. Kersten behoort, zal dit alles allicht geen moeite baren. - '«SKjiJKïpipfgi, - |

* Doch bij een Kerk als de Néa.'Hërvórnidè' Kerk lijkt óns een regeling, zooals de leider van de Staatkundig Gereformeerde Par­ N tij di'e wil, totaalonmogelijk.

Het stelsel van ds. Kersten is dan ook pra: ctisch onuitvoérbaiaiv; ' «jS; ; '

En financieel ? 'V ®^': .'

Wij zouden wel eens'Ueft cijfer voor ons Willen 'zieh; 'dat 'iAAr: 'l%M'§kn 'pehSioenen, aan wachtgelden en aan üitkeferingen ten behoeve van ouden van dagen, invaliden, en werkloozen, zoo mede-wat zoo aanstonds als de Ziektewet in uitvoering'komt, voor zieken bij elkander zou móeten worden uitgegeven. - . : : B

Een raming boven de honderd millióen gulden lijkt ons niet ver van de werkelijkheid af te staan ; te meer niet, als ds. Kersten in de Kamer uitroept : „Wat betee-

kent drie gulden per week" ? Het bedrag, dat de kerkelijke-en particuliere instellingen kunnen bijeenbrengen als eerste bijdrage in het'benoodigde, lijkt ons in verhouding van. de' totale kosten eèn bagatel. '

De geheele verzorging zal dus eigen-lijk voor rekening van de publieke kassen komen. En het bedrag dat noodig is, door de belastingbetalende burgerS' - moeten worden bijeengebracht. ' • • '

Als ds. Kersten'dan nu feeds klaagt over de hooge belastingen, waaronder ons volk gebukt gaat, begrijpen wij deze klacht uit zijn mond niet, want als deze afgevaardigde zijn zin kreeg, zouden' sommige belastingen moeten worden verdubbeld om het stelsel van Staats-armenbedeeling verwezenlijkt te krijgen.

N-aar onze meening zal geen enkel Kabinet te vinden zijn om tot gedeeltelijke onteigening der vermogens, die van dit stelsel noodwendig het gevolg zou zijn, over te gaan. '' '-•

Is dus het systeem vab 'ds. Kersten om ter vervanging van het betalen van premie het stelsel in te voeren van Staatsarmenzorg ter voorziening in de behoeften van ouden, invaliden, zieken , .en werkloozen. practisch onuitvoerbaar, niet minder is dit het geval uit hoofde van de financieele gevolgen.

Doch daarbij komt nog iets.

De leider van de Staatkundig Gereformeerde Partij betoogde in zijn rede in de Tweede Kamer : dat het dwingen der burgerij tot het betalen van premie het systeem van vrijheid in het particuliere leven door dwang vervangt. Hiertegen-— zoo zeide hij — komen duizenden in het land op. Er zijn duizenden, die niet onder curateele wenschen gezet te worden. .De zegelplakkerij — zoo ging ds. Kersten voort — stuit honderden en duizenden arbeiders tegen de borst, niet omdat het centen kost, maar omdat het betalen van premie door en door on-Nederlandsch is en in strijd i, s, niet het Antirevolutionaire beginseL f^'Sk

Op dit laatste — het rn strijd zijn met het Antirevolutionaire beginsel — gaan wij op het oogenblik niet in-.

Doch wij vragen, of het betoog, dat ds. Kersten in de Kamer ten beste gaf, niet in alle .deelen ook tegen zijn eigen stelsel kan worden inge'bracht ?

Ook bij Staatsarmenzorg dwingt men de burgerij tot betalen, wel niet wegens het plakken van zegeltjes, maar door 't hoogere belastingbiljet, dat aan, ^ den fiscus moet Y°^Af^ .^f^'^W-'Wfhiii i^n^wang •, zelfs gró'óter'èh bovendien'nopgst onrechtvaar-.dig, omdat men zelfs iemand wil laten betalen, die met personeel' óf arbeiders niets, uitstaande heeft. Dat het moeten betalen van dubbele belasting in het stelsel yan de Staatkundig Gereformeerden honderden en duizenden tegen de borst zou stuiten, behoeft niet te worden betoogd, evenmin-als dat het nader zal behoeven te worden aangetoond; dat buitengewoon hooge belastingen door en door on-Nederlandsch zijn, en een dergelijke onrechtvaardige belasting in strijd zou zijn met het Antirevolutionaire beginsel. . .^Mi^mël^mé.

Maar wat is dan het onderscheid tusschen het betalen van premie en het brengen van belasting, tengevolge van het stelsel van Staatsarmenzorg, naar den Ontvanger?

Dit onderscheid ontgaat ons ten eenenmale. Het ligt misschien aan ons, maar wij begrijpen het verschil niet.

, Met evenveel recht dus als ds. Kersten tooriit tegen hen, die de verzorging van Ouden van dagen, zieken, invaliden en werkloozen zien in het betalen van premie, zouden ook zij, die de Staatsarmenzorg verfoeien, hun bezwaren kunnen inbrengen tegen liet steiseljj^_.de-J|aatkuH dig Gereformeerden.'

Voor .dit laatste zou zelfs nog meer aaneiding zijn, omdat Staatsarmenzorg — ge­ w lijk ds. Kersten die wil — het verantwoor­ h delijkheidsgevoel der bevolking afstompt, w de maatschappij uit haar voegen rukt, het s olk geestelijk-zedelijk omlaag trekt en het V rijp maakt voor het Socialisme.

De eerste proeve, welke ds. Kersten leverde en die ditmaal betrof de oplossing van het sociale vraagstuk, was niet gelukkig. D

Het is wel gebleken, dat zoo spoedig het terrein van de theorie wordt verlaten, de Staatkundig Gereformeerden met de practijk .vastloopen.

Dit artikel werd u aangeboden door: de Gereformeerde Bond

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 maart 1929

De Waarheidsvriend | 4 Pagina's

STAAT EN MAATSCHAPPIJ

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 maart 1929

De Waarheidsvriend | 4 Pagina's

PDF Bekijken