Bekijk het origineel

De Herdenkings-Commissie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De Herdenkings-Commissie

8 minuten leestijd

is nog niet definitief ontbonden, doch blijft nog eenige weken aan, totdat de giften binnen zijn.
Het eindbedrag is nog stijgende.
Komt, helpt ons de ton te bereiken, of desnoods een halve !
Predikanten ! blijft niet ten achter met uw catechisatiebussen.
Er is ook nog een klein partijtje circulaires ! De laatste loodjes wegen het zwaarst !

Met hartelijke aanbeveling. DE HERDENKINGS-COMMISSIE.

16e LIJST HERDENKINGS-COMMISSIE VAN 14 APRIL—20 APRIL.
Ofschoon de „Herdenkings-Ure" te Utrecht al weer achter ons ligt, toch zal die schoone dag, die zilveren dag, voor onzen Gereformeerden Bond niet licht vergeten worden. Het was te merken aan de opkomst, de groote zaal van de jaarbeurs zat volgepakt, maar niet minder aan de goede woorden, daar gesproken. Een spannend oogenblik, toen de voorzitter onzer Herdenkings-Commissie, ds. "Wolthers van Onstwedde, het woord kreeg, en verslag deed van den loop en stand der zaken, betreffende de groote inzameling, die gehouden was. Toen de som van ± 32000 gulden genoemd werd : teleurstelling in menigen blik te lezen, maar in meerderer oog viel een danktoon op te merken. De voorzitter van de Wijdingsure kon dan ook niet nalaten zijn blijden en bijzonderen dank uit te spreken.
Alle teleurgestelden hebben dan ook in stilte besloten, de inzameling niet als geëindigd te beschouwen, maar voort te gaan, tot dat alle gemeenten zijn bewerkt, en alle stroompjes zijn afgevischt.
Nog vele „groenen" worden ingewacht door uwen penningmeester te Oldebroek. Ook deze lijst geeft bewijs, dat de nalezing gunstig is. Zie maar. Er kwam binnen : Woerden: door jac. B., Hoek Voorstraat 85, van „Truffel en Zwaard", afd. Geref. Bond ƒ200.— Hoevelaken: door J. A. M., Voorz. J. "V. „Moria". Bons en collecte „ 6.15 Oldebroek: nagekomen giften van N. N : „ 2.50 van A. K. jz., idem „ 2.50 E 1 b u r g : door en van W. St., op bonboekie •..., , 5.20 Bleiswijk : door ds. J. B., pers. gift • : „ 15.— van den kerkeraad N. H. Gem , 32.— uit de catechisatie-bus „ 15.— Chr, Jong. Ver. ,, Obadja" ,, 5.— Chr. Meisjes Ver. ,, Ora et Labora" ,, 5.-In de gemeente verzameld „ 143.— Uit deze niet groote gemeente een eindbedrag van ƒ215.—. Schoonhoven : van J. L. d. P-, gift „ 1.-Dordrecht : van W. F. L., Bosb. Toussaintstr. 31, gift „100.— Hillegersberg : door firma A. v. d. A., nagekomen van M. M „ 1.— Blauwkapel : Vereeniging School met den Bijbel, Utr. weg 323 .„ 5.-Lage Vuursche: door ds. A. H. J. G. V. V.:  In de gemeente verzameld „ 41.36 Uit de catechisatie-bus ,, 15.— Wilsum : door en van ds. J. G. A., uit zijn catechisatie-bus „ 10.— Loenen a.d. Vecht: door T. j. D., nagekomen , Lochem: door en van P. B., gift, Delft: door A. J. Z., Oude Delft 181, nagekomen gift , Neerlangbroek: door ds. A. Pr., nagekomen , , 2, N ij k e r k : door ds. C. J. de G. Gecollecteerd langs de huizen door leden der Chr. j. V „115 O Van de J.V. „Jehovah Nissi" „ 8 Van de Chr. Meisjes Ver „ 3. 70 Rotterdam : door mej. H. M. v. W., bijdrage Geref. Meisjes Ver. „Hanna" te Feijenoord, als nagekomen gift ,, 26. Puttershoek: van den Ned. Herv. kerkeraad „ 15. Bergambacht : door Jac. v. d. B., Chr. Onderw., in zijn vacantie ingezameld , , 60. 50 Vianen : van en door D. C. v. W „ 85. Mijdrecht : Van de Meisjes-en Jongel. Vereen, elk ƒ5.— „ 10. Pers. bijdrage van ds. M. B. V....„ 60. In de gemeente nog verzameld...„ 25. 75 Door ds. M. B. V., nog aan nagiften ,, 8. koudekerk a. d. R ij n : door Ph. U., pers. gift „ 10. Van twee vrienden nog „ 1. 50 Middelharnis: van F. K. door A. V. E., nagekomen , , 1. Vlissingen : door A. M., Koudehoek 42, „ 40, Reeds vroeger gestort ƒ 60.—. Gouda: door H. V., Achter Willens 33 „ 83. 20 Loenen a. d. Vecht: door T. T. Jz., bonboekje ,, 12, 50 Oldebroek: Van een jongeling N. N. ; .„ 2. 50 Rotterdam: door Z. J. d. G. van mevr. v. KI „ 2, 50 Den Haag: van de Jongel. Ver. „Timotheüs" , , 2. 50 Vlaardingen : door M. P., van een lid der Geref. Kerk Maasland „ 1. Van J. de G., Bonboekje afgedragen door T. K „ 4, , 50 Rotterdam : door D. V. St. ...„ 2, Amsterdam: door ds. J. H. F. R „ 1067, 50 Zeist: door E. Kr., Kerkweg, door de plaatselijke commissie ingezameld , , 489 25 Op bonboekjes „ 20 75 Eén gift met bestemming voor Ureterp, p.a. den heer Timmermans ad ƒ 10.—. Vreeswijk : door C. S., gecollecteerd bij vrienden „ 20 Stoutenburg: door H. S., Hoofd Chr. S„ ingezameld door J. Spelt, Theol. Student „ 54, Vlaardingen : door C. St., verkochte bonnen door de Chr. J. V. „Timotheüs" „ 5 55 Leerdam : door C. Br., Tiendweg, verk. bonnen , , 70.85 Coll. J.V. „Bidt en Werkt" „ 2.75 Rotterdam (Delfshaven): door M. R., Hudsonstr. 55 B, afd. Geref. Bond, nagekomen gift „ 5.— An del (N.-Br.) : door ds. A. B. V. d. P., gift „ 10.— Nederhemert : door H. W., van vrienden „ 5.70 Lage Zwaluwe: door P. P. Vliestraat 430, „ 2.50 's-Gravenmoer: door ds. L. G. B., catech.-bus van Waspik „ 5.— 's-Gravenzande: door en van B. V. D., Langstraat 108, pers. gift „ 5.— En van eenige vrienden „ 3.25 Bleskensgraaf: door C. W. V. K., gevonden in de kerkcollecte op Tweeden Paaschda.g , , 10.— Abbenes (Haarlemmermeer) fam. v. R., gift .„ 25.— Elst: door ds. N. v. d. S., van fam. N. N : : „ 12.50 Veenendaal: van ds. N. v. d. S., nagift van D. v. M „ 2.50 Overschie : door J. B. Phz., Burg. Bosstr. 33, van enkele vrienden „ 19.— Ellekom : door B. A. H., van N. N „ 10.— Genemuiden : door en van P. V. d. M., H. Chr. Sch„ gift „ 5.— Gouda: BI. Singel 88, van drie luisteraars naar de Radio Uitzending Veenendaal , , 3.— Putten: door J. van H., van H. J. M., H. Chr. Soh „ 2.— Alphen a. d. Rijn : door G. V., Emmalaan 34, als te voren „ 2.50 's-Gravenhage : door H. v. R., Kranenburgerweg 46 „ 5.— Hatte m : door ds. G. J. K., aan bonboekjes verkocht , , 40.— Catechisatie bus , , 10.— Besooyen (N.-Br.): door ds. H. F. A. S., langs de huizen ingezameld , , 60.— Uit zijn catech. bus , , 7.81 Ureterp : R. T., G.O., pers. gift „ 3. Vlaardingen: door Jac. B., Westnieuwland 79, van N. N „ 5.— Ede: door ds. J. E. K. van eenige belangstellenden, ingezameld door den heer v. K , , 51.— Kockengen : door D. v. d. H., ingezameld „ 15.50 Wanswerd (Fr.) : door ds. P. A. A. KI., ijagekomen giften „ 9.50 Voorthuizen : door ds. W. L. M., gevonden in de kerkcollecte „uit dankbaarheid"
Zie zoo, deze lijst is niet de minste in lengte en van beteekenis.
Een zeer bescheiden vraag : ,, Lezer, is uw gave al reeds verantwoord, en de naam uwer gemeente reeds genoemd ? "
Nog aldoor worden groote en kleine gaven ingewacht.
Met hartelijken dank aan alle gevers en trouwe medewerkers, niet het minst aan onze jongeren !
Uw Penningmeester
Oldebroek, 20 April 1931.

Gironummer : 168462.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 april 1931

De Waarheidsvriend | 8 Pagina's

De Herdenkings-Commissie

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 april 1931

De Waarheidsvriend | 8 Pagina's

PDF Bekijken