Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

UIT DE AFDEELINGEN

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

UIT DE AFDEELINGEN

4 minuten leestijd

HILLEGERSBERG.
Woensdagavond j.l. heeft de afdeeling Hillegersberg van den Gereform. Bond haar 2-jarig bestaan herdacht. Gezien het zeer ongunstige weer, kon de opkomst bevredigend worden genoemd.
De voorzitter heeft in zijn openingswoord gewezen op den ernst der tijden, die ook op ons moet drukken. We zien steeds meer en meer de scheidslijn trekken, voor God en tegen God. De God-haters lijken talrijker en sterker en de God-dienaars lijken minder te worden.
Deze vergadering — aldus de voorzitter — moet ook staan in het teeken des tijds. Dat de christenen er door gelouterd worden. De secretaris en de penningmeester gaven hun jaaroverzichten. Uit de verslagen bleek, dat van de leden veel medeleven wordt ondervonden. De groote bijdrage — ƒ 300. die de afdeeling Hillegersberg heeft bijeengebracht voor het Herdenkingscomité en de goede stand van de financiën zijn hiervan wel de bewijzen.
De bestuursuitbreiding van 5 op 7 leden kwam thans weer aan de orde, daar de heer Van der Pauw had bedankt. Thans werd in diens vacature gekozen de heer Van Carnpen ; de heeren Bos en Van den Berg, die periodiek aftraden, werden herkozen.
In de pauze werden ververschingen aangeboden.
De heer J. van den Bogert leverde na de pauze het onderwerp : „Dwaasheid, die zegeviert". Op de hem eigene wijze herinnerde spreker aan de hand van 1 Cor. 1 vs. 21, noe de wijzen zullen ondergaan en de dwazen zullen zegevieren.
Na nog enkele huishoudelijke zaken te hebben behandeld, werd deze vergadering met dankgebed door den heer Van den Bogert gesloten.

HILLEGERSBERG.
Op Donderdag D.V. 26 November a.s., 's avonds halt acht, hoopt in de Chr. School te Terbregge op te treden de W.Eerw. heer ds. Rijnsburger, pred. te Polsbroek, met het onderwerp : „De genade verbeurd".
Allen die medeleven met ons werk, worden dien avond verwacht.
Voor Rotterdammers is deze School te bereiken per T.O.D.-bus. Standplaats Hofplein ; vertrek ieder kwartier.
J. BOS, Secretaris.

GENEMUIDEN. Donderdagavond werd alhier onder leiding van den consulent ds. M. Ottevanger, van Kampen, een gecombineerde vergadering gehouden van de leden van de afdeeling van den Gereformeerden Zendingsbond en van de leden van den Gereformeerden Bond.
Na opening met het zingen van Psalm 138 vers 1 en gebed, riep Z.Eerw. allen aanwezigen een hartelijk welkom toe, inzonderheid den burgemeester. Behalve de leden van den Gereformeerden Zendingsbond zijn dit keer ook uitgenoodigd die van den Gereformeerden Bond — en deze laatsten om een afdeeling op te richten.
De voorzitter las vervolgens voor Zach. 4, over welk Schriftgedeelte Z.Eerw. een verklaring gaf. Een nachtgezicht, dat bijzonder toepasselijk is op het drijven van uitwendige zending in de Heidenwereld en van inwendige zending in het midden onzer Vaderlandsche Kerk. Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijnen Geest zal het geschieden. Te bidden om de doorwerking van Gods Geest en daarbij tevens de belijdenis der Vaderen uit te dragen, ziedaar de tweeledige taak, die God ons op de schouders legt met betrekking tot Zending en Kerk.
Na enkele Zendingsaangelegenheden besproken te hebben, werd overgegaan tot het instituëeren der afdeeling. Eerst las ds. Ottevanger de statuten van den Bond voor en vervolgens werd een definitief bestuur gekozen. Het voorloopig bestuur uit den kerkeraad en de kerkvoogdij, waarvan ds. Ottevanger voorzitter en de heer J. S. Brouwer secr.-penningmeester was, trad hiermede af. Dit bestuur is namelijk gevormd nadat tijdens de inzameling voor de Herdenkingscommissie ruim 40 leden voor den Gereformeerden Bond gewonnen waren.
In het definitief bestuur nu werden gekozen de heeren K. W. de Graaf, J. Bekendam, D. Timmerman Jz. en S. Hammer. Ds. Ottevanger nam op zich, na daartoe door de vergadering te zijn aangezocht, om tijdens de predikantsvacaturé het voorzitterschap der afdeeling waar te nemen. De bestuursfupicties werden verdeeld als volgt: vice-voorzitter de heer K. W. de Graaff, secretaris de heer S. Hammer en penningmeester de heer J. Bekendam.
Aan het einde werd een aangename gedachten wisseling gevoerd over het kerkelijk vraagstuk onzer dagen, waarbij de voorzitter gelegenheid kreeg het standpunt van den Gereformeerden Bond nader uiteen te zetten.
Het was heel leerzaam en bij vernieuwing bleek weer hoe noodig het is dat plaatselijk een band bestaat met de Gereformeerde broeders in onze Hervormde Kerk.
Met het zingen van Psalm 119 vers 3 en dankzegging door den heer De Graaff werd de geanimeerde vergadering gesloten.
Onze afdeeling telt thans 50 leden. Staande de vergadering traden nog drie leden toe.
De Secretaris der Afdeeling :
S. HAMMER.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 november 1931

De Waarheidsvriend | 4 Pagina's

UIT DE AFDEELINGEN

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 november 1931

De Waarheidsvriend | 4 Pagina's

PDF Bekijken