Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

GEREFORMEERDE GELOOFSLEER

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

GEREFORMEERDE GELOOFSLEER

6 minuten leestijd

Het Oude Testament bestaat uit 39 boeken, die van zeer onderscheiden beteekenis zijn, hoewel elk boek de plaats, van God gesteld, ontvangen heeft. Leviticus, met allerlei wetten en voorschriften (Levietenpriester dienst) of de Psalmen, vol ervaringen der vromen, vol van Gods menigvuldige genadebewijzen aan de ziel, vol wonderen en heerlijkheden in het midden van Sion, verschillen zéér veel in vorm en inhoud en beteekenis.
We hebben drie groepen van boeken in het Oude Testament:1. de historische of geschiedkundige ; 2. de dichterlijke of zedekundige ; 3. de profetische boeken.
Deze 39 boeken zijn niet geplaatst in volgorde naardat ze geschreven zijn, maar zijn gerangschikt naar het soort: geschiedkundige bij geschiedkundige enz. — zoodat b.v. het boek Esther, waar de geschiedenis valt in den tijd van Zerubbabel, in de dagen na de ballingschap, vóór het boek Job komt te staan, dat ons verplaatst naar den patriarchalen tijd, toen Abraham, Izaak en Jacob leefden.
De 17 geschiedkundige boeken zijn : Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Jozua, Richteren, Ruth, 1 Sam., 2 Sam., 1 Kon., 2 Kon., 1 Kronieken, 2 Kron., Ezra, Nehemia, Esther. Zij geven ons hetgeen geschied is en zien op 't verleden, op hetgeen onder en met Israël gebeurd is.
Op de geschiedkundige volgen de dichterlijke of zedekundlge boeken, die vol poëzie, vol wijze leeringen zijn. 't Zijn de boeken : Job, Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied, Klaagliederen van Jeremia — zes in getal. Deze boeken zien met hun menigte van levenslessen en levensspreuken in hoofdzaak op het heden, met de practijk des levens.
Dan volgen de profetische boeken, die vol zijn van geweldige leeringen van de mannen Gods, die door den Heiligen Geest worden uitgedreven in het midden des volks, staande tusschen God èn het volk. Zoowel het verleden als de toekomst worden belicht, om op te roepen den weg van zonde te verlaten en te komen tot een nieuw leven, met een volheid van beloften en toezeggingen voor het volk, dat zich bekeert en op God 'z'n hope stelt. Het middelpunt van de nieuwe toekomst is Jezus Christus en een geestelijk Sion !
Het zijn de 4 groote profeten : Jesaja, Jeremia, Ezechiël en Daniël — benevens de 12 kleine profeten : Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggaï, Zacharia en Maleachi. 8. De Hebreeuwschc Bijbel heeft een andere volgorde en wel : 1. De Thora of de Wet: enesis—Deuteronomium ; het vijfdeelig boek, de Pentateuch (Hexateuch of zes-deelig beek als men er Jozua bij rekent). 2. De Profeten en wel : a. de vóórgaande, de vroegere of eerste profeten, en b. de achtergaande of latere profeten. Onder a. behooren dan : Jozua, Richteren, Samüël en Koningen. Onder b. : Jesaja, Jeremia, Ezechiël en het boek der 12 kleine profeten. Als no. 3 volgt dan de z.g.n. Geschriften: Psalmen, Spreuken, Job, de 5 (feest) rollen, (Hooglied, Ruth, Klaagliederen, Prediker, Esther), Daniël, Ezra met Nehemia en Kronieken.
[1. De Wet; 2. De Profeten ; 3. De Geschriften].
9. Ons Oude Testament. Volgens besluit van de Dordtsche Synode (Staten-Vertaling 1637) is de volgorde der boeken van het Oude Testament overgenomen uit de Vulgata, een Latijnsche Bijbel, door Hieronymus, ± 420 n. Chr., uit het Hebreeuwsch en Grieksch (Septuaginta, de vertaling der LXX, 250 v. Chr. te Alexandrië) vertaald, op last van Paus Damasus.
Op het Concilie van Trente (1545—1563) werd deze Biblia Vulgata voor de heilige en eenig goede vertaling verklaard en alle bijbels moeten, volgens Rome, naar die vertaling bewerkt worden, anders zijn ze niet te vertrouwen. (Vulgata wil zeggen: de algemeene of gangbare tekst). De volgorde van de Vulgata en van onze Staten-Vertaling (op last van en op kosten van de Staten bezorgd, 1637) is dus niet naar de tijdsorde, waarin de schrijvers leefden. Want Ezra en Nehemia staan veel vóór Hosea en Amos, hoewel we ze historisch later zouden verwachten. Maar de volgorde is naar den inhoud (soort bij soort) ; en die inhoud is bij Ezra en Nehemia historisch en bij Hosea en Amos meer profetisch. Naar die overweging is de volgorde van de boeken vastgesteld.
10. Onder Israël waren in de verschillende synagogen een verzameling van
Schriftrollen (geen boek met bladzijden, die men omslaat, maar een rol, die men afwikkelt bij het lezen). Overal werd „Mozes" gelezen ; d.w.z. de boeken des Ouden Testaments. „Want Mozes heeft er van oude tijden in elke stad die hem prediken en hij wordt op elken sabbathdag in de synagogen gelezen". Hand. 15 vers 21. „Zij verkondigden het Woord Gods in de synagogen der Joden". Hand. 13 vers 5 : „Zij hebben de stemmen der Profeten, die op elken sabbathdag gelezen worden". (Hand. 13 : 27. (Jezus leest uit de rol van Jesaja, de Moorman leest in de rol van Jesaja, enz.). Luk. 24 vers 27 : „En begonnen hebbende van Mozes en van alle de Profeten, lelde Hij hun uit in alle de Schriften hetgeen van Hem geschreven was" (gesch. van de Emmaüsgangers : de Schriften zijn van den Christus, den lijdenden knecht des Heeren vol — en alles geschiedt met Hem naar de Schriften. Ev. van Mattheus).
Onder het Oude Verbond bestond, sinds de dagen van Ezra en Nehemia, toen de tweede tempel is gebouwd, een Canon van Heilige Schriften (canonieke boeken naast de apocriefe boeken, die verborgen werden gehouden en niet gelezen, niet met autoriteit bekleed). Men had de Boeken des Ouden Testaments, 39 in getal (17 hist., 6 dichterlijke en 16 profetische). Die boeken, welke heilige, goddelijke geschriften waren, werden gelezen en onderzocht en de eisch des Heeren was voor ieder persoonlijk en voor het gansche volk, voor Koning, priester, profeet en natie om in geloove bij en uit die Schriften te leven. „Tot de Wet en de Getuigenis ! Zoo zij niet spreken naar dit woord, het zal zijn dat zij geen dageraad zullen hebben" (Jes. 8 vers 20). „Ze hebben de stemmen der Profeten, die op eiken sabbathdag gelezen worden" (Hand. 13 vers 27).
11. De feestrollen waren de 5 boeken (rollen) die op de groote feestdagen in de synagoge werden gelezen.
Het Hooglied las men op den 8sten dag van het Paaschfeest.
Ruth op den 2den dag van het Pinksterfeest.
Klaagliederen op den gedenkdag van de verwoesting van Jeruzalem.
Prediker op den 3den dag van het Loofhuttenfeest,
Esther op het Purimfeest.
 

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 oktober 1933

De Waarheidsvriend | 4 Pagina's

GEREFORMEERDE GELOOFSLEER

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 oktober 1933

De Waarheidsvriend | 4 Pagina's

PDF Bekijken