Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

STAAT EN MAATSCHAPPIJ

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

STAAT EN MAATSCHAPPIJ

5 minuten leestijd

DE GELOFTE DER N.S.B.-MANNEN.
In ons artikel van 25 October: „De Open brief", waarin enkele opmerkingen werden gemaakt over de hoogst onverantwoordelijke daad van een aantal Ned. Hervormde predikanten in en buiten Amsterdam, om wegens de toepassing van het ambtenarenverbod op de Nationaal Socialistische Beweging de Regeering te 'beschuldigen van te handelen in strijd met de gerechtigheid en de waarheid, schreven we :
»Wanneer de protesteerende predikanten een onderzoek naar de organisatie van de Nationaal Socialistische Beweging hadden ingesteld, zou het hun oogenblikkelijk gebleken zijn, dat deze Beweging een gevaar voor de veiligheid van den Staat oplevert. Immers door haar militaire organisatie (de weerafdeelingen) met haar ijzeren tucht en cadaver-discipline aan den leider, vormt zij een macht in den Staat, welke ontoelaatbaar is.«
Dat ons oordeel hier juist was, blijkt uit 't antwoord, dat de Regeering gegeven heeft op de vraag van het Voorloopig Verslag betreffende Hoofdstuk I der Rijksbegrooting ter zake van den inhoud van de gelofte, die door de leden van de weerafdeelingen van de Nationaal Socialistische Beweging afgelegd moeten worden.
Deze gelofte — zoo schrijft de Regeering — luidt :|
»Ik geloof in het leidend beginsel van de Nationaal Socialistische Beweging
Ik beloof mijn volk, mijn Koningin, mijn Vaderland steeds te dienen.
„Ik beloof trouw en gehoorzaamheid aan den Leider.
„Ik beloof mij te allen tijde te zullen gedragen als een weerman betaamt.«
In deze gelofte, die voor een lid van de weerafdeeling der Beweging met den eed gelijk staat, is 't het derde lid, waarop de bijzondere aandacht valt.
Ik beloof trouw en gehoorzaamheid aan den Leider.
Deze trouw en gehoorzaamheid moet zelfs zoo betracht worden, dat zij den weerman tot eer strekt. De practijk leert dan ook, dat de discipline bij de Nationaal Socialistische Beweging in al hare strengheid wordt opgelegd en gehandhaafd.
De Nationaal Socialistische Beweging vraagt geen trouw en gehoorzaamheid aan de Koningin, maar wel aan den Leider, Ir. Mussert.
Die ontoelaatbare voorwaarde stelt de Beweging ook voor den ambtenaar, die tot een weerafdeeling toetreedt.
Men vraagt zich af, waar 't met een land heen gaat, dat dergelijke dingen zou toelaten. En hoe er nog menschen te vinden zijn, die met de revolutionaire beweging der Nationaal Socialisten sympathiseeren.
Gelukkig is de Regeering op haar hoede. Zij laat op de mededeeling van den inhoud der gelofte in de Memorie van Antwoord op het Voorloopig Verslag onmiddellijk volgen :
»Opgemerkt wordt, dat de Minister van Justitie en van Binnenlandsche Zaken een ontwerp van wet, houdend verbod van oprichting van en deelneming aan particuliere milities, voorbereiden.*
Jammer, dat de wet van 1855, tot regeling en beperking der uitoefening van het recht van vereeniging en vergadering, de ontbinding van vereenigingen als die van de Nationaal Socialisten niet toelaat. De Regeering zegt intusschen toe, dat aanvulling van deze Wet wordt overwogen.
Wij zijn benieuwd naar de uitwerking, welke de bekendmaking van den inhoud der gelofte, die door de leden der weerafdeelingen van de Nationaal Socialistische Beweging moet worden afgelegd, op het publiek zal hebben en bizonder naar de stappen, die de predikantenopstellers van den Open Brief zullen doen om hun ondoordachte daad zooveel als dit mogelijk is te herstellen. Zij zullen er toch geen genoegen mede kunnen nemen, dat hun manifest, dat op ondeugdelijke gronden werd samengesteld, in honderdduizenden exemplaren door de Nationaal Socialisten afgedrukt, als propaganda-materiaal voor de Nationaal Socialistische Beweging wordt verspreid.
Het beste zou zijn, na de opzienbarende mededeeling van de Regeering, zoo de Open Brief onder aanbieding van verontschuldigingen eenvoudigweg werd ingetrokken.

DE N. S. B. REVOLUTIONAIR.
„De Zeeuw", het Antirevolutionair dagblad, herinnert in zijn nummer van 17 September — zoo lezen wij feiten en Cijfers, — aan wat de ex-Communist, thans propagandist van de N.S.B., de heer Prenay, op Maandag 10 September in een rede te Santpoort zeide :
Evenals Hitler in Duitschland deed, zullen de Nationaal Socialisten ook hier de werkloosheid doen verminderen. Ja, zelfs opheffen en het leven goedkooper maken. Wanneer wij in de Kamer komen — en dat zal maar heel kort duren — zullen wij zorgen, dat het met de politieke rust gedaan is, desnoods door middel van inktpotten en stoelen. Dan zullen wij de barricade, die ons van de werkelijke democratie en de ware wijsheid scheidt, uit den weg ruimen. Wij zullen niet afwachten, daarvoor zijn wij te agressief en zijn wij in wezen te revolutionair (spatieering Redactie).
Aan dezen uitroep van den Nationaal Socialistischen redenaar voegt het Zeeuwsche blad nog toe :
De grootspraak omtrent de oplossing van het werkloosheidsvraagstuk kunnen wij gevoegelijk laten rusten.
Wat ons interesseert is, dat hier door een der propagandisten zelf verklaard wordt, dat de N.S.B. in wezen revolutionair is.
Dit was niet onbekend. Alleen wordt het niet steeds openlijk erkend.
Nieuw voor ons is echter, dat de N. S. B. voornemens is, als zij haar intrede in de vertegenwoordigende en besturende lichamen heeft gedaan, methoden toe te passen, die zelfs door Communisten en revolutionair-Socialisten in ons land nog niet gebruikt worden. De N.S.B. is dus niet alleen in wezen, maar ook in optreden revolutionair.
In deze paar volzinnen heeft „De Zeeuw" het karakter van de N.S.B, juist geteekend. Wij hebben aan de karakterschets niets meer toe te voegen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 november 1934

De Waarheidsvriend | 8 Pagina's

STAAT EN MAATSCHAPPIJ

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 november 1934

De Waarheidsvriend | 8 Pagina's

PDF Bekijken