Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

REGISTER

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

REGISTER

VAN DEN INHOUD VAN DEN 26EN JAARGANG VAN »DE WAARHEIDSVRIEND«

22 minuten leestijd

SAMENGESTELD DOOR H. J, DE SWART

VAN DEN WOORDE GODS, door Prof. Dr. H. Visscher

Uit het ongeschreven Woord (3e Serie). No. XXIX—XXX (Gen. 6 : 14-16) 2, 5 XXXI—XXXII (Gen. 6 : 17) 6, 7 XXXHI (Gen. 6 : 17, 18) 8 XXXIV—XXXV (Gen. 6 : 18) 9, 10 XXXVI (Gen. 6 : 19 en 20) 11 XXXVII (Gen. 6 : 21 en 22) 12

Uit het ongeschreven Woord (4e Serie)
Uit het ongeschreven Woord (4e Serie) I—IV. Inleiding (Gen. 7 : 1 en v.v.).. 13, 14, 15, 16 V. (Gen. 7:1) 17 VI—Vni. (Gen. 7 : 2 en 3) 18, . 19, 21 IX (Gen. 7:4) 22 X (Gen. 7 : 4 en 5) 23 XI (Gen. 7 : 6 en 7) 24 Xn (Gen. 7 : 7—9) 25 XIII (Gen. 7 : 8 en 9) 26 XIV—XV (Gen. 7 : 10 en 11) 28, 29 XVI—XVII (Gen. 7 : 11) 30, 31 XVni (Gen. 7 : 11 en 12) 32 XIX—XXn (Gen. 7 : 12—16) 33, 34, 35, 42 XXIII (Gen. 7 : 16) 43 XXIV (Gen. 7 : 17, 18) 44 XXV (Gen. 7 : 19—21) 45 XXVI (Gen. 7 : 22) 46 XXVn Slot. (Gen. 7 : 23, 24) 47

Uit het ongeschreven Woord (5e Serie)
I. Inleiding. (Gen. 8 : 1) 48 II (Gen. 8 : 1) 49 III (Gen. 8 : 2—4) 50 IV (Gen. 8 : 4, 5) 51 V (Gen. 8 : 5, 6) 52

MEDITATIES.
Nietswaardige uitvluchten (Hooglied 5 : 3), door Ds. G. Enkelaar te O.-B 1 Avondmaalsoverdenkimg (2 Kor. 8:9), door C. V. D. te H 2 Kerstfeest (Lukas 2 : 1—7) door J. J. T. te E. 3 „Het kind in de kribbe" (Jee. 9:5), door F. te A 4 Ach, wanneer? ! (Ps. 130 : 6m), door Ds. S. Goverts te Gameren 5 Het allerbeste (Ps. 63 : 4a), dtoor Ds. G. v. d. Z. te V 6 Kostelijk bedenken (iPs. 130 : 3 en 4), door H. A. de G. te d. B, 7 Van Johannes gedoopt (Mark. 1 : 9), door V. G. te G . s Jacob in Pniël (door v. d. G. te V.) 9 De ware roem (Jer. 9 ; 23, 24), door Ds. J. C. van Apeldoorn te Leiden W Het Lam Gods I (Joh. 1 : 29), door ds. J. Goslinga te Utrecht 11 Het Lam Gods II (Joh. 1 : 29), door Ds. J. Goslinga te Utrecht 12 De klacht en de begeerte der geloovigen (Ps. 119 : 25), door A. v. G. te M 13 2 Kronieken 20 : 20, door C. J. dte H. te Sch. 14 Wie heeft geloofd (Jes. 53 : 1), door P. H. te M 15 De gewillige en eenige Borg (Joh. 13 : 5— 10a), door J. Oh. W. K. te E 16 De trekkende kracht Tan den gekruisigden Christus (Joh. 12 : 32) door W. J. v. L. te H. 17 De goede belijdenis (1 Tim. 6 : 13) door J. H. te Giessendam-Nederhardingsveld 18 De weg ten Hemel (Joh. 14 : 6) door v. d. H. te P. en V 19 Paaschfeest (Ps. 118 : 22—24) door G. v. R. te Ch 20 Na acht dagen (Joh. 20 : 26—28) door G. J. K. te H 21 Geloofd ! (1 Petr. 1 : 3—5) door KI. te V 22 De dooding omdragende (2 Oor. 4 : 10) door L. J. L. te D 23 Men, dOOT J. J. T. te E 24 Door het geloof (Hebr. 11 : 8—10) door KI. te 0 25 Hemelvaartstroost (Joh. 14 : 2) door L. te O. 26 Pinksterprediking (Hand. 2:1) door é& . A. Luteijn te Nijkerk (G.) 27 De vreugde der woestijn (Jes. 35 : 1 en 2) door Ds. Lans te H 28 Den Heiligen Geest smarten aangedaan (Jes. 63 : 10) door J. Ch. W. K. te E 29 Lukas 18 : 35—43, door v. L. te Sch 30 „Saul, Broeder" (Hand. 9 : 17) door v. L. te H. 31 De geest der wereld en de geest, die uit God is (1 Cor. 2 : 12) door A. M. te U 32 Verkondigende hem Jezus' (IHand. 8 : 35) door W. L. Mulder te Hoevelaken 33 Vrouw (Matth. 28 : .20) door N. te H 34 Laat ons samen rechten (Jes. 1 : 18) door M. O. te K 35 Een groot gewin (1 THn..6 : 6) door D. Plantinga te H 36 Een brief voor U! (Openb. 2 : 4) door J. J. T. te E 37 Het ware klagen (Klaagl. 3 : 39, 40) door Os. A. Prins te Neerlangbroek 38 Uit genade zalig door het geloof (ET. 2 : 8) door W. R. te O.-B 39 Verbonds-Genade (Joh. 15 : 4) door S. te S. 40 Gods genade genoeg (2 Cor. 12 : 9a) door R. te A - 41 Een vurige bede om de Openbaring Gods (Jes. 64 : la) door W. te O. a/d IJ 42 Reinigende hoop (1 Joh. 3 : 3) door J. J. T. te E 43 De Heere ziet het hart aan (1 Sam. 16 : 7to) door Ds. K. J. V. d. Berg te Amersfoort.. 44 Eene ontzaglijke ontmoeting (Joh. 14 : 30b) door S. 'van D. te 's-Gr 45 En hij bad en deed belijdenis voor zijn God I (Dan. 8 : 11) door ds. Goslinga te Utrecht 46 Idem n, door idem 47 De bezoldiging der zonde is de dood (Rom. 6 : 23) door J. E.-K. te O.-B 48 Heere, behoud mij (Matth. 14 : 30, 31) door K. te E 49 Ten dage der benauwdheid (Jes. 37 : 14—22) door Ds. H. A. de Geus te De Büt 50 Wonderboom en Levensboom. (Jona 3 : 6b) door V. L. te H 51 Handelingen 17 : 22—23, door ds. L. Vroegindeweij te Zegveld 52

KERKELIJKE RONDSCHOUW DOOR Ds. M. VAN GRIEKEN
Onze Belijdenisstrijd, 2—8 2, 6, 8, . 9, 11, 12, 13 Verworpen, 1—4 7, 8, 9, 10 Persstemmen, 1—2 11, 12 Voor de lijdensweken, 1—3 14, 15, 18 Kerk en Staat, 1—2 18, 21 Drievoudige Sabbathszegen, I, II, III 50, 51, 52 Het Broodvraagstuk 2 De Linker-fractie der Modernen 3 Zotternij 3 Bij de Jaarwisseling 4 God alléén is groot 4 Om het Predikambt 4 Zijn alle dingen voor ons nieuw ? 5 Waarom concentratie van scholen ? 6 De Kerkelijke Verkiezingen 7 Het Openbaar Onderwijs duurder dan het Bijzonder Onderwijs ? 7 Een gebonden jaargang 9 Met teksten gooien 9 Het verschil tusschen de Openb. en Chr. Sch. 10 Vacante plaatsen 11 Een groote in Israël gevallen 14 Calvijn's Institutie (1535—1935) 15 Gebazel 15 Paaschcollecte 16 Hoedemaker's stem 16 Naar Utrecht 17 Ons Isolement 17 De nieuwe Gezangenbundel 17 Het „Onze Vader" 21 De Prinses verjaart 22 De benoeminig van een Hoogleeraar 22 Bezuinigingen Onderwijs 22 Lentetijd .Een andere levensstijl .22 Schending van beloften en verdrukking der Kerk 23 Oud-en Nieuw Testament 23 Het eerste werkkamp voor jeugdige werkloozen 24 Godslasterlijk 24 De waarde der belijdenis 24 De grond der zaligheid 24 De Christus-prediklng en de Modernen....... 25 Heidensch 26 De Lutheraan en de Gereformeerde over de hemelvaart van Christus 27 De voorstellen tot reglementswijziging op de a.s. Classlcale Vergadering 28 Het Reglement op de Suppletiebeurs voor predikants-weduwen en weezen 28 Het Vrijzinnig „geloofsbezit" 28 Nog eens : de Suppletiebeurs 29 De overige voorstellen 29 Rome en de Kerk 29 Bezuiniging op het Onderwijs 29 De nieuwe spelling 29 Gebed vóór de Predikatie 30 De nieuwe Professor met een heidensch-Christendom 30 Een korter formulier des gebeds vóór de Predikatie 31 De Stadskerken die overbodig zijn 31 Wat we in de stad nog ^meer te Veel hebben 31 Een kort gebed na de Predikatie 32 Kerk en wereld' 32 Bestuursverkiezingen 32 Een gebed vóór de Catechisimus-prediking 33 Het Protestantsch beginsel 33 De Evangelischen 33 De Evangelische richting 33 De nieuwe spelling 33 Het Evangelie volgens de Russische godioozen 33 Een gebed na de Catechismus-prediking 34 Droeve toestanden omstreeks 1816 34 Het „adres aan alle mijne Hervormde Geloofsgenooten" (1827) 34 Gebed vóór het eten 35 Waarop wacht de Heere ? 35 Gebed na het eten 36 Kankeren , :36 Schrift en oorlog  36 Het Morgengebed v 37 De Kinderdoot 37 Het Avondgebed 38 Calvijn en de éénheidsbeweging 38 Onze Koningin verjaart 39 Een scherpe tegenstelling 39 De Kerk en de publieke Zondagsrust 39 Een wolk als eens mans hand ? 40 De Synode en de nieuwe wetswijzigingen.. 40 Geluk gewenscht 40
Van roof en geweld 41 De Kerkorde met bet Kerkverband 42 Nu aan 't werk 43 Beginsel tegenover beginsel of Socialisme tegenover Fascisme 44 V. V. V ; 45 Waarom Jodenzendlng ? 45 De Links-Vrijz. Herv. beginselverklaring 45 Oprichting van de Vereeniging voor Chr. Nat. Schoolonderwijs 46 Ds. N. van der Snoek overleden 47 Onze Actie 47 De Hervorming 48 Onzuivere eenheid 49 Rondom de stembusstrijd 51 De Vrijzinnigen in benauwdheid -52

STAAT EN MAATSCHAPPIJ, door L. F. Duymaer van Twist
Onze taak 1 De Bewapeningswedloop 1 De verhouding van de N.S.B, tot de Kroon.. 2 Het Departement van Onderwijs 3 Bezuiniging bij Onderwijs 4 Ruimere armslag 4 Het verplichte lidmaatschap 5 De kleine schooltjes 6 De Volkenbond 7 Een nieuwe waarschuwing 8 Politieke demonstratie 8 Gemeenteiijke autonomie 9 De Zaandamsche Gemeenteraad 9 Vrouwenarbeid 10 De gehuwde ambtenares 10 Het alcoholgebruik 11 Bij onzen Oostelijken Nabuur is Overheidshulp noodzakelijk 12 Devaluatie 13 De vaste lasten 14 Juiste voorlichting noodzakelijk 16 Belangrijke cijfers 17 Nog meer cijfers 17 Paniekstemming  18 Openbare middelen van vervoer op Zondag 20 De uitslag 21 Nationaal werk 22 Geen afbraak van de weermacht 22 Daadwerkelijk revolutionair 23 Een sluitende begrooting 24 Opheffing van bestaande scholen 25 De groote steden 26 De onverkwikkelijke zaak 26 Niet tot navolging 27 Devaluatie-stellingen 27 De positie van het Kabinet 28 Aanpassings-en welvaartspolitiek 29 De politieke kant 30 Vooruitzichten 30 Een lastig probleem  31 De Gemeenteraadsverkiezingen... 31 De Memorie van Antwoord 32 Aan verschillende bezwaren tegemoet gekomen 32 Het werkloosheidsprobleem 33 Indrukwekkende cijfers 33 Verhelderend gewerkt 34 De Kabinetscrisis 34 Voorlichting noodzakelijk 35 Een lastig onderwerp (1) 36 Een lastig onderwerp (2)  37 Een lastig onderwerp (3) 33 Belangrijke debatten in het vooruitzicht 41 De Troonrede 42 Inperking van Vrouwenarbeid. 42 Een baken in zee  43 Een bevredigende afloop 44 Een afdoend antwoord , . 44 De Rijksfinanciën 45 Een onjuiste voorstelling van zaken! 45 Zinsbegoocheling 43 Het wonderland 47 De Sancties 47 Recht boven macht 48 Begripsverwarring 48 Twee bezwaren 48 Periculum in mora 49 Met vreeze en beving 49 Een nieuw agitatiemiddel  50 Geen goede manieren !.. 51 Gewetensbezwaren 52 Bij de post . 52

ALGEMEENE ONDERWERPEN.
Wat wij willen 1 Wat wij niet willen 2 Kerstmis, door Prof. Dr. H. Vlsscher 3 Wisseling des jaars, door Prof. Dr. H. Vlsscher 4 Paschen, door Prof. Dr. H. Visscher 20 Pinksteren, door Prof. Dr. H. Visscher 27 Fascisme en Nationaal-Socialisme 36 Woord en Sacrament I en U 37, 38 Het leven na den dood I en II 39, 40 De Reformatie in. de . Classis Neder-Veluwe, (1593—1620), door Ds. G. van der Zee. 7. Oosterwolde 3 8. Oldebroek 6 9. Elburg 9 10. Doornspijk 11 11. Vorochten 13 12.EBrmelo 21 13. Nijkerk 25 14. Elspeet 32 15. Voorthuizen 34 16. Garderen en Kootwijk 38 17. Putten ,.41 18. Barneveld 43 19. Harderwijk 44 De Institutie van Calvijn, (Kort overzicht). Hoofdstuk I, II, ni, IV 7 Hoofdstuk V, VI 8 Hoofdstuk VU, vrn 10 Hoofdstuk IX, X 11 HooMstuk XI, XII ., ., , . 13 Hoofdstuk XlIIa  16 Hoofdstuk . 25 Hoofdstuk XlVa 26 Hoofdstuk XlVb 28 Hoofdstuk XV 30 De Rechtvaardigmaking, door ds. J. G. Woelderink. Hoofdstuk I 9 Hoofdstuk II—V 14 Hoofdstuk VI—.16—18 Hoofdstuk IX 21 Hoofdstuk X—XXXIV 23—47 De catechisatie, door ds. J. Vermaas I, II, in 46, 48, 50 Het verbond Gods met den mensch, door ds. J. G. Woelderink. I, II 49, 51

VRAGENBUS.
Het enten van den boomkweeker 3 Over „voedsel" en „deksel", naar aanleiding van 1 Tim. 6 4 Een jongens 's Zondags naar zijn verloofde ? 4 God als eenig en eenvoudig geestelijk Wezen 4 Mag een ongehuwde diaken zijn ? 4 Is het zonde, per vliegtuig door de lucht te gaan ? 4 Sjoelbakken op Zondag 5 Over „Brave Hendrik" 5 Over de Christelijke Kerk als „één", „heilig" en „algemeen" 7 De toelating van een Candidaat tot de Evangeliebediening 7 Is een predikant verplicht Gezangen te laten zingen ? 7 Het aantal Modernen in de Synode 7 Mogen Canididaten in een vacante gemeente preeken ? 7 De christen en de politiek  8 De dominee, die per auto naar de kerk gaat 9 Den Heiligen Geest smaadheid aangedaan.. 9 De leer der goede werken in de R.K. Kerk en bij ons 14 Wat komt eerst: de prediking of de bediening van het Sacrament ? 18 De doop der volwassenen 18 De Kerk als „moeder" 18 Behoort Calvijn tot de „Afgescheidenen" ? .. 21 Het collecteeren met open schaal 21 Het gebruik van 't woord „Amen" bij de Doop 21 Het ten Hemel varen van den Heiland 21 De „staat" en „stand" van de geloovigen.... 25 Over het genadewerk des Heeren 25 Over het bidden en danken bij de Avondmaalsviering 26 Toespraken aan de Avondmaalstafel 26 Over de Kinderdoop 26 Vrouwenkiesrecht 27 Is stemdwang af te keuren: ? 27 Het plaatsen van een huwelijksadvertentie.. 27 Christelijke Vakorganisatie 28 De leer van het vagevuur Schriftuurlijk ? 30 Wat is de leer van de onbevlekte ontvangenis van Maria ? 31 Paulus en de waarzeggende dienstmaagd te Filippi 31 Over : „nedergedaald ter helle" en „nedergedaald in het rijk der dooden" . 33 Over de uitdrukking, dat de geloovigen in den Hemel „Hem gelijk zullen zijn" 36 Wat beteekent het als er staat, dat Zacharias en Elizabeth rechtvaardig waren ? 36 Het verschil tusschen „God-loos" en „goddeloos" 36 Over de tekst: „Onderzoekt alle dingen en behoudt het goede" 37 De Jodenhaat in Duitschland 38 Hoe wist Mozes de geschiedenis van de Schepping ? 39 „Algemeene ontwikkelhi'g" op het Godsdienstonderwijzers-examen 43 Het beslissen omtrent prediken uit den Catechismus 43 Over de Doleantie van 1886 45

UIT DE PERS.
Ons Jubileum. (Uit: De Rotterdammer" en „De Bazuin") 1 Drie zijn er, die getuigen in den Hemel. (Uit: de Korte Verklaring van de drie brieven van den Apostel Johannes door Prof. Greydanus 5 De „Ruimere armslag". (Uit : „De Geldersche Post") 9 Concentratie Bijzonder Onderwijs. (Uit: „De Standaard" 12 Zuivere of valsche Kerk. (Uit: „De Geref. Kerk") 14 De A. R. Partij geloofspartij. (Uit: Rede van Dr. Severijn) 15 Duitschland en het Christendom. (Uit: „Algemeen Weekblad voor Chr. en Cult.").. 19 Die Verkiezingen. (Uit: „Woord en Geest" ; „De Wekker" ; de „N. R. Ct." 22 De Duitsche Kerkstrijd. (Uit: „Haagsche Avondpost" ; „Ons Kerkblaadje" ; „Algem. Weekblad" ; „Mein Kampf" 23 De last der verantwoordelijkheid. (Uit: „De Standaard") 31 Colijn en de Jongeren. (Uit: „Groningsche brieven" van ds. Gispen) 32 Transvaal en Abessynlë. (Uit: „Algemeen Weekblad") 32 De A.-Rev. achter het Kabinet. (Uit: „De Standaard") 33 De Italiaansche braller. (Uit: „De Geldersche Post") 33 Het godsdienstig leven van Prins Willem van Oranje. (Uit: „De N. R. Ct.") 34 Het „offer". (Uit: „De Geldersche Post").... 35 De nood van onzen tijd en de Kerk. (Uit: de rede van prof. Haitjema) 36 Onbevredigend. (Uit: „De Standaard") 37 Recht voor de Kerk. (Uit: „De Standaard") 44 Waarom is uw oog iboos ? 52

GEDICHTEN.
Eere zij God !, door X. te Den Haag 4 Bij den drempel, door idem 5 De Paaschcollecte, door idem 19 Bij het Kruis, door idem 20 Zoo gelooven wij, door idem 20 Als Christus wederkomt, door idem 26 Wij hooren Psalmen, door idem 27 Als weerklankloos verstillen , door idem 28 Stamelklanken, door idem 32 Geloofsvrucht naar Sion, door idem 41 Kerstfeest, door X. te Den Ham 3 De weg des Heils, door X 18 Golgotha, door X 20 Hoop, door X 40 Leer ons bidden, door Guido Gezelle 8 Bedenk de dingen, door idem 14 Rust van binnen, door Jan Luyken 5 Gods nabijheid, door idem 35 Jezus' vernedering, door Luther 4 De overspelige vrouw, door Hélène Swarth.. 9 Wat 'Wij geloovig hopen, door J. Ch. Blumhardt 9 Sterven, door C. Oliphant—Schoch 13 De Vader, door W. W. Bouwhuis 13 O Sterke God, Immanuëi, door Nic. Herman 22 Vroomheid, door De Génestet 26 De Halte, door Joh. van Hulzen 33 Advent 3 Het lied. des geloofs 6 Vlaamsch loflied 7 't Licht dezer wereld 7 Met strijd en gebed 7 Opvaren 8 Een lieflijke Naam 11 De schat van Gods Woord 12 Onze Zendelingen 22 Bede 23 Geen verdoemenis meer 38

ALLERLEI.
Comimissie van Actie 1, 17, 41, 48, 49 Wat de Geref. Bond wil en doet, I en II 4, 5 Verslag Jaarvergadering 1935, I en II 19, 20 Studiefonds van den Geref. Bond 26, 27 Wat in het Buitenland voorvalt 15 Wat in het Buitenland gebeurde 43 Wat in het Buitenland gebeurt 44 Om te gedenken 1 Voorttrekken 1 Het Leerstoel-en Studiefonds l Onze eerste Penningmeester l Een nieuw Huwelijksformulier (proeve) 5 De mooie en moeilijke kanten van het sexueele leven 13 Onze Bondsuitgaven 13 Verslag van de Commissie van Onderzoek.. 17 Het Manifest der Belijdenis-Synode 19 Vereeniging ter bevordering van de oprichting en instandhouding van Kerkbladen in de Ned. Herv. (Geref.) gemeenten 46 70ste Verjaardag van Zijn Exc. L. F. Duymaer van Twist 48

FOTO'S :
Ds. M. van Grieken l Gen. L. F. Duymaer van Twist 1, 48 Onze vier Penningmeesters l Het Administratie-gebouw te Maassluis 1 Kijk in onze drukkerij l Ds. N. van der Snoek 47

RONDOM DE LEESTAFEL. Boeken :
Bijb. Handboek en Concordantie ; Morgenrood, door dr. H. van Andel en dr. N. A. C. Slotemaker de Bruine ; School en Kerk, door ds. H. Bakker; Geschiedenis van de Hervorming in de Ned. Herv. Kerk, door dr. J. Reitsma 2 Doodenboek, door W. de Mérode ; Licht In lijden, door H. M. Watson ; Uit onveilige tijden, door ds. J. A. Visscher; Kerstfeest met de Rijdende gemeente, door G. P. Klijn ; Korte Nabetrachting over de Afscheiding, door dr. K. H. Miskotte ; De Heideïbergsche Catechismus.; Zo'n Duitse Rakker, door Rudolf van Reest; Naar die ou Transvaal; De Kerk in 't midden, door ds. A. K. Straatsma ; De Ster van den Koning, door Mary Entwistle ; Toen Jezus een kind was, door idem ; Romeinen door ds. J. C. Stekel; Menschen in Malaise, door P. Korthuis; Grondslag en wezen der Kerk, door dr. G. Gorthuijs c.s.; Kohlbrugge en die Afscheiding, door dr. J. C. S. Locher ; De morgenstond nadert, door dr. J. H. Gunning J.Hzn.; Zie, hier hen ik, door dr. P. Stegenga ; Toelichting op de schetsen Kerkgeschiedenis ; T. en U : 1 Samuel, door prof, de Groot en Mattheus-Evangelie, door prof, van Leeuwen ; Vanwaar - Waarheen ? door Adolf Maurer Handboek voor den Eeredienst; de Richtingen in de Ned. Herv. Kerk, door prof. Haitjema; Holland, zóó toen je Geschiedenis der Philosophie, door prof. dr. T. Hoekstra ; Beproeft de Geesten ; Bijbel .. Als alle Lichten branden, ioor Anne de Vries; Het jaar onzes Heeren. 1935 ; Het herstel van Israël volgens het O. Testament, door prof. dr. G. Oh. Aalders; Het Heerlijk ambacht ; De Libellen-serie De historische juistheid van het Oude Testament, door Sir Oh. Marston ; Gode en den Woorde Zijner genade bevolen, door dr. P. J. Kromsigt; Ons leven, door prof. Aalders AlS God Mijn Lied, door ds. G. Lans ; Joh. Caivijn's Institutie, door dr. B. Wielenga; De Chr. Staat en de geestelijke en zedelijke ontaarding van ons volk, door dr. J. van Lonkhuijzen; Inleiding in de Zielkunde, door dr. J. H. Bavinck De aanslag van Moskou op Bethlehem, door prof. G. Wisse ; Beproeft de Geesten ; Onze geboortegrond, door J. Rasch ; Toen wij nog in tenten woonden ; De Nobelreeks De 'woonstede Gods, door ds. P. N. Kruijswijk; De Lichtboei, door A. L. van Hulzen ; De weg des Vredes voor Joden en niet-Joden, door ds. Rottenberg De Patriarchen, door ds. H. W. Creutzberg; Batig Slot, door G. Mulder; Bijbelsch Handboek Sari Goth en Roeland Koning ; Uit de Wolk der Getuigen ; Kinderen der Belofte ; Erfgenamen des Levens, door prof. dr. H. Visscher Strooschippers, door J. K. van Eerbeek Geestelijke liederen uit den schat van de Kerk der eeuwen ; Nieuwe Libellen Verkiezingen 1935 (Propagandageschriften).. Ons Isolement, door prof. mr. P. A. Diepenhorst ; De Zoon des Menschen, door prof. dr. A. M. Brouwer ; Zielszorg aan eigen ziel, door dr. J. H. Bavinck ; Möttlingen, door ds. W. A. Plug ; Geref. Kerkrecht II, door prof. dr. H. Bouwman Waarom ik in de Oxford-groep vertrouwen stel, door Jac. C. Winslow Een nieuwe uitgave van prof. dr. Karl Barth Jubileum-Programmaboek N.C.R(eis)V. 1935; Ter nagedachtenis aan Z.Ex. A. W. F. Idenburg ; De navolging Christi, door dr. B. Wielenga ; Jaarboek voor de Nederl. Herv. Kerk 1935 ; De Tucht van het Woord Gods, door Th. van Urk ; De kleine Profeten, door prof. dr. J. Ridderbos Libellen-uitgave; Cinderella, door Rie van Rossum Onder lage daken, door G. van Bokhorst; Openbaring van Johannes, door prof. de Hartog ; Door 't beloofde land, door dr. A. van Deursen Het eeuwige leven, door ds. A. G. Barkey Wolf Kluizenaartje, door A. van Hoogstraten^- Schoch Bii'b. Handboek. I Het O.-Testament De Kerkorde van 1816, door prof. Haitjema De drie K's, door - ds. H. Veldkamp; Onze samenleving in nood ; De plaats en beteekenis van onze catechismus, door dr. H. A. van Andel Wereldproblemen van nu, door G. A. Gedat; Libellen-Serie no. 109 ; no. 102 en no. 101 Paulus' vrienden, door ds. L. Aalders ; Bijto. Handboek en Concordantie Huwelijk en geboortebeperking, door dr. S. O. Los c.s.; Huwelijk en roeping, door ds. Th. Dielleman ; Mijn lijdensweg in Sovjet-Rusland, door ds. J. Kern ; Ter zijde, door C. Rijnsdorp; Ons aller Moeder, door prof. Schilder Vorstin en Volk, door P. de Zeeuw J.Gzn. De Apostolische Geloofsbelijdenis, door Karl Barth; Grundfragen beantwort, von K. Barth; Christus en Japan, door Toy Kagawa Bartje, door Anne de Vries ; Kerkherstel en de oekumenische beweging, door dr. Bonders De Kloof zonder Brug, door Rie van Rossum Van Heiligmaking, van de Heerlijkmaking en van het Rijk der Heerlijkheid, door dr. Kuyper Jr Nadat hij gestorven is, door mr. dr. N. G. Veldhoen; Calvini Opera Oranje Aert, de Prinsenbode, door H. te Merwe ; Nan's zonnige zomer, door Frieda van Felden ; Sluwardi, de Bunzing, door C. v. d. Zwet Jr.; Hou je roer recht!; De Schoolstrijd, door drs. D. Langedijk ; N.C.R.(adio)-V.-Kalender 1936 Van de bekeering, door ds. J. J. Knap ; Kruispunten op den weg der Kerk, door dr. G. Oorthuijs Toelichting op de schetsen Kerkgeschiedenis 3 4 5 6 7 I en n ; Jaarverslag 1935 van de Vereen. voor Chr. Nat. Schoolonderwijs 49 De Buchmantoeweging, door dr. E. D. Kraan; Flakkeesche schetsen, door J. Kleeuwens ; Abessynië en het Oostersch Christendom van dezen tijd, door dr. R. Miedema 50 Tijdschriften : Opwaartsche wegen 3, 23, 34 Het Schouwvenster 4, 20, 35 De Wandelaar 4, 12, 17, 23, 28, 30, 34, 47 Timotheüs 5 Geref. Theol. Tijdschrift 6, 9, 40 Van Goedertierenheid en Recht (Preeken-Serie 9, 36 Wat is dat ? (Encycl. voor jongeren) 9, 12, 34, 38 De Libel 13, 20, 28 De Vriend des Huizes 15, 23, 28, 34 Het Korenland 17, 34 Christelijk Vrouwenleven 24 Contact 34, 38 Onder Eigen Vaandel 32, 48 Vrij en Blij 42 De Rij pere Jeugd 46 Boekbeoordeeling van Kinderlectuur „Jachin" 52 Boekbeoordeeling Ned. Herv. Zondagsscholenibond 52

UIT DE AFDEELINGEN.
8 9 11 12 13 15 16 17 Aalsmeer 11 Al km 3.3-1* 40 Alphen a/d Rijn 3, 8, 9, 10, 16, 25, 29, 43, 46, 48, 51 Apeldoorn 46, 47, 49, 51 Blauwkapel-Groenekan 1, 3 Delft 1 Ede 6, 10, 11, 17, 19, 47 Eindhoven 2, 9, 42, 44, 46, 51 Peijenoord en Omstreken 2, 17, 48, 50 Gouda 35 Goudriaan 6, 19, 51 Haarlem 1, 6, 10, 14, 15, 34, 43, 47 Harderwijk 6, 14 Hillegersberg 16, 21 Hoogeveen 1, 3, 46 Kampen 10, 22 Leiden 3, 8, 13, 15, 19, 26, 34, 42, 48, 51 Noordwijk aan Zee 28, 46 Numansdorp 17 Rhenen 16, 50 Rotterdam 15, 16, 44 Rijsiwijk (Z.-H.) 7, 19, 23 Sluipwijk 1, 11, 15, 18 Stadskanaal 15 Utrecht 1, 7, 11, 13, 17, 41, 44, 48, 50, 51 Vlaardingen 12, 24, 46, 48, 49 Zegveld 7, 49

18 INGEZONDEN.
19 20 23 26 28 Oudejaarsavond-collecte, door prof. dr. J. Severijn c.s , 3 De Nieuwe Spelling, door Van der Pauw te Hillegersberg 35 De Nieuwe Spelling, door A. Last te Roermond 36 Samenwerking op het gebied van Kerkboden en dergelijke, door ds. G. Lans c.s 37 De Taalordonnantie—1934, door dr. J. van Daalen 37 Geen Nieuwe Spelling, door N.N 38 De Nieuwe Spelling, door Van der Pauw te Hillegersberg 39 Circulaire, van de Herv. Bond voor Inwendige Zending op G.G 51

EENIGE SNIPPERS
29 30 31 33 Rust in God (Augustinus) 8 Hij woont bij de nederigen van hart (idem) 9 Niet langs een omweg ! 14 Agenda Jaarvergadering 16, 17 Correspondentie 17 Wie helpt ? 20 Dank! 21 Voorwaarts ! 25, 26 Moedgevend 30 Daadwerkelijke steun '". 31 De manier 32 Prachtig 36 Eindhoven en Dinteloord 37 Algemeene Vergadering 40 Let op a.u.b 44 Wie wil ons helpen ? - ; 45 Beleefd verzoek 51

FINANCIëN.
Van ds. J. Goslingra. (Giro 138421) Nummer : 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23—27, 29, 30, 32, 35, 39—42, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52. Van ds. A. Luteijn. (Giro 142400) Nummer : 2, 6, 11, 20, 27, 36, 46.

FEUILLETON. GRETSKE »DE FREÜLE«.
Een levens-tragedie door : Idsardi.
Nummer : 2, 4, 5. Hoofdstuk XII: evensraadselen. Nummer : 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 16. Hoofdstuk XIII: eloofs-idealisme. Nummer : 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28 Hoofdstuk XIV : Het geheim van Gretske. Nummer : 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Hoofdstuk XV : Doodsschaduwen. Nummer : 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Hoofdstuk XVI: huis. Nummer : 46, 47, 48, 49, 50, 52.

KERK, SCHOOL, VEREENIGING.
In elk nummer.

ADVERTENTIëN.
Op elke laatste (en/of vóór-laatste) bladzijde van ieder nummer.

Dit artikel werd u aangeboden door: de Gereformeerde Bond

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 november 1935

De Waarheidsvriend | 8 Pagina's

REGISTER

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 november 1935

De Waarheidsvriend | 8 Pagina's

PDF Bekijken