Bekijk het origineel

RONDOM DE LEESTAFEL

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

RONDOM DE LEESTAFEL

5 minuten leestijd

REISPROGRAMMA-BOEK 1936 N.C.R.V.
Uitgave van de Nederl. Christelijke Reisvereeniging. Centraal Bureau: Weteringkade 22a, Den Haag.
Dit is een smakelijk boekje, samengesteld en uitgegeven door de Ned. Chr. Reisvereeniging, die zoo graag voor binnen-en buitenland alle reislustigen wil dienen met het samenstellen van allerlei reisroutes, om ook te zorgen voor goede, betrouwbare leiding. Sneeuwbergen, ruime meren, zee — alles wordt beschreven en berekend voor ieder die er belang in stelt. Een reis naar Interlaken, den Hartz — ook naar Bonn, Koningswinter enz., wordt smakelijk voorgesteld, groote reizen en kleine reizen, goedkoopere en duurdere ; men kan vrij kiezen.
Het boekje is mooi uitgegeven en leuk geïllustreerd.

VERBONDSGESCHIEDENIS. Schetsen voor de vertelling van de Bijbelsche Geschiedenis, door S. G. de Graaf, Geref. pred. te Amsterdam. Eerste deel. Het Oude Testament. Afl. 2. Uitgave : J. H. Kok, Kampen.
Zooals we bij de verschijning van de eerste aflevering reeds hebben gezegd, bedoelt dr. de Graaf, Geref. pred. van Amsterdam, schoonzoon van ds. J. C. Sikkel, in den trant van Sikkel Sr., ons een boek te geven, waarin de Bijbelsche Geschiedenis verteld wordt voor Zondagsschoolonderwijzers (en allen die Bijbelsche Geschiedenis te vertellen hebben, ook op onze dagscholen voor L.O. en M.U.L.O.), opdat zij in „Schetsen" een handleiding zullen hebben.
Rondom „hoofdgedachten" wordt ons het verhaal verteld, waarbij elk hoofdstuk dan een typeerend opschrift heeft, verband houdend met de centrale gedachte, dat we Verbondsgeschiedenis hebben.
Typische uitdrukkingen krijgen we ; b.v. bij de geboorte van Izaak : „De Heere houdt zich aan den Christus, opdat wij ons aan Hem houden kunnen" ; „God stelt de belofte veilig, ondanks Abrahams ongeloof" (als Abraham en Sara bij Abimelech zijn). Dan : „Op den berg des Heeren zal Hij verschijnen" (de verzoeking tot het geloof, bij Izaaks offerande). „De bewaring van het geslacht des verbonds" (de geschiedenis van Izak) ; „Het komen van den Heere tot Izak te Gerar, opdat Izak tot zichzelf zou komen als erfgenaam der belofte" ; „God handhaaft het recht van Zijn verkiezing" (het vleeschelijk overleg van Izak en Ezau) enz. Van bldz. 104—-117 wordt de geschiedenis van Job behandeld (tusschen de geschiedenis van Abraham en Izak) ; de opschriften zijn : „Liefde om Gods wil" ; „God stelt Zijn eer in de liefde tot Hem om Hem zelf" ; „Satanische critiek" ; „de eerste overwinning" ; „innerlijke wankeling"; „in opstand" ; „Heiliging tot vernieuwing" enz.
Met groote belangstelling hebben wij deze aflevering, die tot aan de geschiedenis van Jozef komt, doorgelezen. We hebben hier zeer zeker iets, dat een eigen karakter draagt en de belangstelling voor de Bijbelsche geschiedenis kan verhoogen en de kennis der heilige geschiedenis kan vermeerderen „in het teeken des Verbonds".

C. SMEENK. CHRISTELIJK - SOCIALE BEGINSELEN. Deel II. Uitgave : J. H.
Kok te Kampen.

In 1934 is Deel I verschenen, nu is het groote en grootsche werk van Smeenk compleet! Wat wij een gelukwensch aan den schrijver waard vinden, gelijk wij hem gaarne dank zeggen voor den arbeid aan deze studie en het schrijven van deze dingen besteed. Het is een reuzenwerk geweest; wat alleen een man van taaie volharding, als Smeenk is, kan volbrengen. En dat — gelukkig — door velen, ja, door zéér velen hoogelijk wordt gewaardeerd.
Het Sociaal Program van Patrimonium ligt aan dit werk, dat de voorzitter van Patrimonium nu volbracht, ten grondslag. En aan de hand van dat Program worden hier een aantal sociale en economische vragen besproken, waarbij zoowel aan ethische als aan sociale, economische en staatkundige factoren aandacht is geschonken. De omvangrijke stof is verdeeld in 11 hoofdstukken en 195 paragrafen. Achter elk hoofdstuk staat, voor degenen die nadere studie van deze dingen wenschen te maken, een beknopte litteratuuropgave.
De hoofdstukken die hier gegeven worden, handelen over : 1. De Vakorganisatie in de moderne maatschappij ; 2. Werkstaking en uitsluiting ; 3. Naar verzoening der tegenstellingen ; 4. Bedrijfsorganisatie ; 5. Het Overheidsbedrijf ; 6. De Sociale verzekering ; 7. De regeling van den arbeidstijd; 8. Technische ontwikkeling; 9. Landbouwvragen ; 10. Sociale maatregelen ten bate van het gezinsleven ; 11. De zorg voor den zedelijken welstand des volks.
Dat zijn de hoofd stukken. Waarbij een ontelbaar aantal onderwerpen worden behandeld. B.v. bij het laatste hoofdstuk worden besproken : 1. Geen scheiding tusschen geestelijk-zedelijke en sociaal-economische vragen ; 2. De prostitutie ; 3. De reglementeering ; 4. Taak en invloed van de Overheid ; 5. De leer van Malthus ; 6. De toeneming van de productie (sedert Malthus) ; 7. Nog bestaande moeilijkheden ; 8. De daling der geboorten ; 9. Die gevolgen der dreigende ontvolking ; 10. Het Nieuw Malthusianisme principieel veroordeeld ; 11. Andere afkeurenswaardige practijken ; 12. Hetgeen liefde en verantwoordelijkheidsbesef kunnen eischen ; 13. De immoreele en anti-sociale gevolgen van het Nieuw Malthusianisme; 14. De Overheid en de Nieuw Malthusiaansche propaganda ; 15. Bestrijding met zedelijk-geestelijke wapenen ; 16. Het Alcoholisme ; 17. De Drankwet; 18. Zedelijk-geestelijke en sociale factoren.
Men ziet, de onderwerpen die aan de orde zijn, worden behandeld, en wij verheugen ons ten zeerste, dat we dit groote, voorname werk van den heer Smeenk, die èn als voorzitter van Patrimonium èn als Tweede Kamerlid èn als Wethouder van Financiën te Arnhem een goede naam onder ons christelijk volk heeft, nu compleet in ons bezit hebben.
God zegene dit mooie boek, dat ons volk leiding wil geven op sociaal terrein.
De heer Kok heeft eer van zijn werk als Uitgever.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 mei 1936

De Waarheidsvriend | 10 Pagina's

RONDOM DE LEESTAFEL

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 mei 1936

De Waarheidsvriend | 10 Pagina's

PDF Bekijken